Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:366:TOC

 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.366.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 366

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
24. november 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2012/C 366/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 355 af 17.11.2012

1

 

Domstolen

2012/C 366/02

Domstolens nye medlemmers edsaflæggelse

2

2012/C 366/03

Valg af Domstolens præsident

2

2012/C 366/04

Valg af Domstolens vicepræsident

2

2012/C 366/05

Valg af formænd til afdelinger med fem dommere

3

2012/C 366/06

Valg af formænd til afdelinger med tre dommere

3

2012/C 366/07

Dommernes fordeling mellem afdelinger med fem dommere

3

2012/C 366/08

Dommernes fordeling mellem afdelingerne med tre dommere

4

2012/C 366/09

Lister til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne

4

2012/C 366/10

Udpegelse af førstegeneraladvokaten

6

2012/C 366/11

Udpegelse af den afdeling, der skal behandle de sager, der er omhandlet i artikel 104b i Domstolens procesreglement

6

 

Retten

2012/C 366/12

Rettens nye dommeres edsaflæggelse

7


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2012/C 366/13

Forenede sager C-113/10, C-147/10 og C-234/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Zuckerfabrik Jülich AG mod Hauptzollamt Aachen (sag C-113/10), British Sugar plc mod Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (sag C-147/10) og Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable mod Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (sag C-234/10) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland, High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige og Tribunal de grande instance de Nanterre– Frankrig) (Fælles landbrugspolitik — fælles markedsordning — sukker- og isoglucoseproducenter — beregning af produktionsafgifter — gyldigheden af en beregningsmetode, hvormed der tages hensyn til fiktive restitutionsbeløb for de mængder sukker, der er eksporteret uden restitutioner — lovgivningens tilbagevirkende kraft — valutakurs — tilkendelse af renter)

8

2012/C 366/14

Sag C-587/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mod Finanzamt Plauen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Beskatning — merværdiafgift — levering af goder — afgiftspålæggelse af kædetransaktioner — afslag på fritagelse på grund af erhververens manglende momsregistreringsnummer)

9

2012/C 366/15

Sag C-22/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. oktober 2012 — Finnair Oyj mod Timy Lassooy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus — Finland) (Luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — kompensation til passagerer ved boardingafvisning — begrebet »boardingafvisning« — ikke omfattet af kvalifikationen »boardingafvisning« — aflysning af en flyvning på grund af strejke i afgangslufthavnen — omorganisering af de flyvninger, som efterfulgte den aflyste flyvning — ret til kompensation til passagererne på disse flyvninger)

9

2012/C 366/16

Sag C-75/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig (Traktatbrud — unionsborgerskab — ret til at færdes og til ophold — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — forskelsbehandling på grundlag af nationalitet — artikel 18 TEUF — direktiv 2004/38/EF — artikel 24 — undtagelse — rækkevidde — medlemsstat, hvor nedsatte befordringstakster er forbeholdt studerende, hvis forældre modtager familietillæg i denne stat)

10

2012/C 366/17

Sag C-115/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. mod Zakład Ubezpieczeń Społecznych (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen) (Social sikring — bestemmelse af, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 14, stk. 2, litra b) — en person, der normalt udøver lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område — på hinanden følgende arbejdskontrakter — arbejdsgiver med hjemsted i den medlemsstat, hvor arbejdstageren almindeligvis har ophold — lønnet beskæftigelse udøvet udelukkende i andre medlemsstater)

11

2012/C 366/18

Sag C-137/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Partena ASBL mod Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour du travail de Bruxelles — Belgien) (Social sikring af vandrende arbejdstagere — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 13 og 14c — lovgivning, der finder anvendelse — selvstændige erhvervsdrivende — social sikringsordning — tilslutning — person, som har lønnet beskæftigelse eller ikke har nogen beskæftigelse i en medlemsstat — selvstændig beskæftigelse i en anden medlemsstat — et selskabs befuldmægtigede — bopæl i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted — ledelse af selskabet fra bopælsmedlemsstaten — national regel, som fastsætter en uafviselig formodning for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted — obligatorisk tilslutning til den sociale vedtægt for selvstændige i denne medlemsstat)

11

2012/C 366/19

Sag C-179/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) mod Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Asylansøgninger — direktiv 2003/9/EF — minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne — forordning (EF) nr. 343/2003 — forpligtelse til at sikre asylansøgere minimumsmodtagelsesforhold mens proceduren for overtagelse eller tilbagetagelse verserer i den ansvarlige medlemsstat — fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der har pligt til at bære den økonomiske byrde i forbindelse med minimumsmodtagelsesforholdene)

12

2012/C 366/20

Sag C-249/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Hristo Byankov mod Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område — direktiv 2004/38/EF — artikel 27 — en administrativ foranstaltning om forbud mod at forlade det nationale område på grund af manglende betaling af gæld stiftet over for en privatretlig juridisk person — retssikkerhedsprincippet i forhold til endelige forvaltningsakter — ækvivalens- og effektivitetsprincipperne)

12

2012/C 366/21

Sag C-321/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. oktober 2012 — Germán Rodríguez Cachafeiro og María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor mod Iberia, Líneas Aéreas de España SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spanien) (Luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — kompensation til passagerer ved boardingafvisning — begrebet »boardingafvisning« — luftfartsselskabs annullation af en passagers boardingkort som følge af en forventet forsinkelse af en forudgående flyvning, som var registreret samtidigt med den pågældende flyvning, og som blev varetaget af samme luftfartsselskab)

13

2012/C 366/22

Sag C-390/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 4. oktober 2012 — CS AGRO Ronov s.r.o. mod Ministerstvo zemědělství (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Landbrug — sukkersektoren — fælles markedsordning — ansøgning om omstruktureringsstøtte — avlerens tilsagn om at ophøre med levering af en vis mængde kvotesukkerroer — begreb — ensidig erklæring fra avleren — afslag på tildeling af støtte — nødvendigt at opsige den eksisterende leveringskontrakt)

14

2012/C 366/23

Sag C-391/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 2000/53/EF — artikel 2, nr. 3) — miljøbeskyttelse — udrangerede køretøjer — begrebet producent)

14

2012/C 366/24

Sag C-392/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. september 2012 — Field Fisher Waterhouse LLP mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Moms — fritagelse for udlejning af fast ejendom — udlejning af erhvervslokaler — tjenesteydelser knyttet til nævnte udlejning — kvalificering af en transaktion i momsmæssig henseende — transaktion, der udgøres af en enkelt ydelse eller flere selvstændige ydelser)

15

2012/C 366/25

Sag C-403/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 2000/60/EF — vandområdeplaner — offentliggørelse og rapportering til Kommissionen — oplysning og høring af offentligheden — foreligger ikke)

15

2012/C 366/26

Sag C-550/11: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. oktober 2012 — PIGI — Pavleta Dimova ET mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Skatter og afgifter — moms — direktiv 2006/112/EF — ret til fradrag — regulering — tyveri af varer)

16

2012/C 366/27

Sag C-629/11 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Europa-Kommissionen (Appel — offentlig kontrakt udbudt af Kommissionen — afvisning af et bud — begrundelsespligt — forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 — artikel 100, stk. 2 — frist for besvarelse af en anmodning om oplysninger — forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 — artikel 149, stk. 2)

16

2012/C 366/28

Sag C-669/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 4. oktober 2012 — Société ED et F Man Alcohols mod Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Beskyttelse af Unionens finansielle interesser — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — materielt anvendelsesområde — begrebet »skade på Unionens finansielle interesser« — almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport — eksport af partier alkohol uden for Unionen efter fristens udløb — fortabelse af sikkerhedsstillelse for korrekt gennemførelse — administrative foranstaltninger — administrative sanktioner — forordning (EF) nr. 360/95 — forordning (EF) nr. 1623/2000 — anvendelse af den mindst hårde sanktion med tilbagevirkende kraft)

17

2012/C 366/29

Sag C-38/11: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 18. juni 2012 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorim Energia BV mod Ministério das Finanças e da Administração Pública (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — artikel 49 TEUF og 54 TEUF — artikel 63 TEUF og 65 TEUF — direktiv 90/435/EØF — artikel 3, stk. 2 — skattelovgivning — selskabsskat — beskatning af udbytte — kildeskat — fritagelse — besiddelse af en minimumsandel i det selskab, som udlodder udbyttet — betingelser — minimumsperiode for uafbrudt besiddelse af nævnte andel — betingelser — hjemmehørende og ikke-hjemmehørende modtagende selskaber — forskellig behandling)

18

2012/C 366/30

Sag C-278/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Densmore Ronald Dover mod Europa-Parlamentet (Appel — regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — kontrol af anvendelsen af godtgørelserne — assistentgodtgørelse — dokumentation for udgifterne — tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb)

18

2012/C 366/31

Sag C-372/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Power-One Italy SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — ansvar uden for kontraktforhold — projekt, der medfinansieres af det finansielle instrument »LIFE« — udviklingen af et nyt energiforsyningssystem i forbindelse med mobiltelefoni (Pneuma-projektet) — Kommissionens beslutning om at indstille projektet og at tilbagesøge det udbetalte forskud — erstatning for det angiveligt lidte tab)

19

2012/C 366/32

Sag C-384/11: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 12. juli 2012 — Tate & Lyle Investments Ltd mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — artikel 63 TEUF — skattelovgivning — udlodning af udbytte — kildeskat — undgåelse eller lempelse af kædebeskatning — forskellig behandling af udbyttemodtagende hjemmehørende selskaber og udbyttemodtagende ikke-hjemmehørende selskaber)

19

2012/C 366/33

Sag C-407/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Government of Gibraltar mod Europa-Kommissionen, Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Appel — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturtyper — liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område — optagelse på listen efter forslag fra Kongeriget Spanien af lokaliteten »Estrecho Oriental«, der omfatter britisk gibraltarisk søterritorium og dele af det åbne hav — annullationssøgsmål — påstand om delvis annullation — udskillelse — ret til forsvar)

20

2012/C 366/34

Sag C-491/11 P: Domstolens kendelse af 27. juni 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — fælles landbrugspolitik — Ungarns interventionsorgans køb af majs — utilstrækkelige lagre — Kommissionens angivelige tilsidesættelse af dens kontrolforpligtelse — ansvar uden for kontraktforhold)

20

2012/C 366/35

Sag C-493/11 P: Domstolens kendelse af 15. juni 2012 — United Technologies Corp. mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — bøder — moder- og datterselskaber — tilregnelse af den ulovlige adfærd)

20

2012/C 366/36

Sag C-494/11 P: Domstolens kendelse af 15. juni 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, tidligere General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV og Otis Elevator Company mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — bøder — moder- og datterselskaber — tilregnelse af den ulovlige adfærd)

21

2012/C 366/37

Sag C-608/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Land Wien mod Europa-Kommissionen (Appel — atomenergi — udvidelse af atomkraftværket i Mochovce (Den Slovakiske Republik) — Kommissionens afgørelse om at henlægge klagen — annullationssøgsmål — Kommissionens afslag på at udlevere de dokumenter, hvorom der er fremsat begæring — passivitetssøgsmål — minimumskravene i artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement — afvisning)

21

2012/C 366/38

Sag C-310/12: Sag anlagt den 27. juni 2012 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

22

2012/C 366/39

Sag C-359/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 30. juli 2012 — Michael Timmel mod Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Sag C-366/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 1. august 2012 — Finanzamt Dortmund-West mod Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Sag C-385/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Székesfehérvári Törvényszék (Ungarn) den 13. august 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Sag C-395/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel (Luxembourg) den 27. august 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg og Administration de l’enregistrement et des domaines mod Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Sag C-412/12: Sag anlagt den 11. september 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

24

2012/C 366/44

Sag C-415/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeitsgericht Nienburg (Tyskland) den 13. september 2012 — Bianca Brandes mod Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Sag C-419/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14. september 2012 — Crono Service Scarl m.fl. mod Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Sag C-420/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14. september 2012 — Anitrav mod Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Sag C-434/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 26. september 2012 — »Slancheva sila« EOOD mod Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond »Zemedelie« — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

Sag C-445/12 P: Appel iværksat den 3. oktober 2012 af Rivella International AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 12. juli 2012 i sag T-170/11 — Rivella International AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

27

2012/C 366/49

Sag C-70/11: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Ottende den 5. juli 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige

27

2012/C 366/50

Sag C-194/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. august 2012 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Contencioso-Administrativo — Spanien) — Susana Natividad Martínez Álvarez mod Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Sag C-195/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. juli 2012 — Europa-Kommissionen mod Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd og Rådet for Den Europæiske Union

27

 

Retten

2012/C 366/52

Sag T-426/08: Rettens dom af 9. oktober 2012 — Italien mod Kommissionen (EUGFL — »Garantisektionen« — EGFL — udgifter, som er udelukket fra finansiering — frugt og grøntsager — sukker — forarbejdning af citrusfrugter — mælk — markafgrøder — finansiel standardkorrektion — proportionalitet — begrundelsespligt — fejlagtigt skøn)

28

2012/C 366/53

Sag T-591/08: Rettens dom af 5. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — levering af edb-tjenesteydelser — indplacering af en tilbudsgiver som næstbedste bud i flerledsproceduren — annullationssøgsmål — klausuler om udelukkelse fra udbudsproceduren — interessekonflikt — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ligebehandling — ansvar uden for kontraktforhold)

28

2012/C 366/54

Sag T-150/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners mod Rådet (Dumping — import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — frist for vedtagelsen af en beslutning vedrørende denne status — åbenbart urigtigt skøn — bevisbyrde — justering af omkostninger — artikel 2, stk. 5, og artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 5, og artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1225/2009))

29

2012/C 366/55

Sag T-158/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra finansiering — regnskabsafslutning for medlemsstaternes udbetalende organer over de udgifter, der finansieres af EUGFL — forsømmelser fra medlemsstatens side ved tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb — medlemsstaten pålagt at bære de finansielle konsekvenser af den manglende tilbagesøgning)

29

2012/C 366/56

Sag T-170/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener og Shanghai Prime Machinery mod Rådet (Dumping — import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — frist for vedtagelsen af en beslutning vedrørende denne status — princippet om god forvaltningsskik — bevisbyrde — begrundelsespligt — artikel 2, stk. 7, litra b) og c), og artikel 2, stk. 10, i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 7, litra b) og c), og artikel 2, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1225/2009))

30

2012/C 366/57

Sag T-172/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Gem-Year og Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) mod Rådet (Dumping — import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina — EF-erhvervsgrens støtte til klagen — definitionen af den pågældende vare — skade — status som virksomhed, der opererer på markedsøkonomiske vilkår — udgifter til de vigtigste input, der i alt væsentligt afspejler markedsværdierne — artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1225/2009))

30

2012/C 366/58

Sag T-247/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — levering af udarbejdelses- og formidlingsydelser i forbindelse med supplement til EUT og relaterede online- og offline-medier — afvisning af buddet fra en tilbudsgiver og beslutning om at tildele kontrakten til en anden tilbudsgiver — begrundelsespligt — ligebehandling — åbenbart urigtigt skøn — ansvar uden for kontraktforhold)

31

2012/C 366/59

Sag T-183/10: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Sviluppo Globale mod Kommissionen (»Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — ydelse af teknisk bistand til Syriens regering — afslag på ansøgningen — begrundelsespligt«)

31

2012/C 366/60

Sag T-204/10: Rettens dom af 5. oktober 2012 — Lancôme mod KHIM — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket COLOR FOCUS — det ældre EF-ordmærke FOCUS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — misbrug af rettighed)

31

2012/C 366/61

Sag T-556/10: Rettens dom af 11. oktober 2012 — Novatex mod Rådet (Subsidier — import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Iran, Pakistan og De Forenede Arabiske Emirater — endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told — artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 6, litra b), og artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 597/2009)

32

2012/C 366/62

Sag T-569/10: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Bimbo mod KHIM — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BIMBO DOUGHNUTS — det ældre nationale ordmærke DOGHNUTS — relativ registreringshindring — artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 — påstand om ændring — formaliteten)

32

2012/C 366/63

Sag T-333/11: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Wessang mod KHIM — Greinwald (star foods) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket star foods — de ældre EF-ord- og figurmærker STAR SNACKS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

32

2012/C 366/64

Sag T-366/11: Rettens dom af 9. oktober 2012 — Bial-Portela mod KHIM — Isdin (ZEBEXIR) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ZEBEXIR — det ældre EF-ordmærke ZEBINIX — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

33

2012/C 366/65

Sag T-371/11: Rettens dom af 16. oktober 2012 — Monier Roofing Components mod KHIM (CLIMA COMFORT) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket CLIMA COMFORT — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk.1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ret til kontradiktion — artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

33

2012/C 366/66

Sag T-360/10: Rettens kendelse af 3. oktober 2012 — Tecnimed mod KHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (EF-varemærker — søgsmålsfrist — for sent anlagt søgsmål — omstændigheder, som ikke kunne forudses, foreligger ikke — force majeure foreligger ikke — adgang til domstolsprøvelse — åbenbart afvisningsgrundlag)

34

2012/C 366/67

Sag T-622/11 P: Rettens kendelse af 11. oktober 2012 — Cervelli mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — udlandstillæg — ansøgning om en fornyet gennemgang — nye faktiske omstændigheder — appel åbenbart ugrundet)

34

2012/C 366/68

Sag T-639/11: Rettens kendelse af 28. september 2012 — Heads! mod KHIM (HEADS) (EF-varemærker — udelukkelse fra registrering — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

34

2012/C 366/69

Sag T-31/12: Rettens kendelse af 9. oktober 2012 — Région Poitou Charentes mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — strukturfonde — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — retsakt, som er delvis informativ, delvis forberedende — afvisning)

34

2012/C 366/70

Sag T-62/12: Rettens kendelse af 8. oktober 2012 — ClientEarth mod Rådet (Annullationssøgsmål — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste om et forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionensdokumenter — bekræftelse af afslaget på at give fuld aktindsigt — afvisning — søgsmålsfrist — begrebet »anfægtelig retsakt« i henhold til artikel 263 TEUF — bekræftende akt)

35

2012/C 366/71

Sag T-389/12 R: Kendelse afsagt af Retten den 11. oktober 2012 — EDF mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — fusioner — elektricitetsmarkedet — beslutning om godkendelse af en fusion under forudsætning af, at visse forpligtelser overholdes — afslag på at indrømme forlængelse af den frist, der blev fastsat for at opfylde disse forpligtelser — begæring om foreløbige forholdsregler — ingen uopsættelighed)

35

2012/C 366/72

Sag T-378/12: Sag anlagt den 14. august 2012 — Capitalizaciones Mercantiles mod KHIM — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Sag T-411/12: Sag anlagt den 14. september 2012 — Celtipharm mod KHIM — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Sag T-418/12: Sag anlagt den 21. september 2012 — Beninca mod Kommissionen

36

2012/C 366/75

Sag T-428/12: Sag anlagt den 26. september 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mod KHIM (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Sag T-431/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — Distillerie Bonollo m.fl. mod Rådet

37

2012/C 366/77

Sag T-432/12: Sag anlagt den 26. september 2012 — VTZ m.fl. mod Rådet

38

2012/C 366/78

Sag T-433/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — Steiff mod KHIM (metalknap i midten af øret på et tøjdyr)

39

2012/C 366/79

Sag T-434/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — Steiff mod KHIM (et rektangulært, aflangt stykke stof, som er anbragt midt i øret på et tøjdyr)

39

2012/C 366/80

Sag T-442/12: Sag anlagt den 5. oktober 2012 — Changmao Biochemical Engineering mod Rådet

39

2012/C 366/81

Sag T-25/12: Rettens kendelse af 3. oktober 2012 — 3M Pumps mod KHIM — 3M (3M Pumps)

40

 

Retten for EU-Personalesager

2012/C 366/82

Sag F-102/12: Sag anlagt den 25. september 2012 — ZZ mod Parlamentet

41

2012/C 366/83

Sag F-107/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — ZZ mod EIB

41


DA

 

Top