Help Print this page 

Document C:2002:021E:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 21, 24. januar 2002

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 24/01/2002
Miscellaneous information
  • Author: De Europæiske Fællesskaber
  • Form: EU-Tidende
Text
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 21 E
45. årgang
24. januar 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndholdSide
I (Meddelelser)
EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2001-2002
Mødeperioden fra den 2. til 5. april 2001
Mandag, den 2. april 2001
(2002/C 21 E/001)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 1
1. Genoptagelse af sessionen 1
2. Redegørelse fra formanden 1
3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 1
4. Udvalgenes sammensætning 2
5. Valgs prøvelse 2
6. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51) 2
7. Modtagne dokumenter 2
8. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger 9
9. Tekster til aftaler sendt af Rådet 9
10. Andragender 9
11. Arbejdsplan 12
12. Støtteordning for producenter af visse markafgrøder (anmodning om uopsættelighed) 13
13. Ajourføring af investeringsservicedirektivet - Gennemførelsen af reglerne for god forretningsskik ved investeringsservice (forhandling) 13
14. Kosmetiske midler ***I (forhandling) 14
15. Miljøproblemer med PVC (forhandling) 14
16. Pensionsordninger (forhandling) 14
17. Parlamentets sammensætning 15
18. Dagsorden for næste møde 15
19. Hævelse af mødet 15
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 16
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 17
Ændring af dagsordenen 17
Tirsdag, den 3. april 2001
(2002/C 21 E/002)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 18
1. Åbning af mødet 18
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 18
3. Modtagne dokumenter 18
4. Afgørelse om uopsættelig forhandling 18
5. Aktuel og uopsættelig debat (meddelelse om indgivne beslutningsforslag) 19
6. Budgetretningslinjer 2002: Sektion III - Budgetretningslinjer 2002: Øvrige sektioner/Europa-Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag - Tilpasning af finansielle overslag (forhandling) 21
7. Fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til af momsbaserede egne indtægter ***I (forhandling) 22
8. Gennemførelsen af det almindelige budget for 1998 - Gennemførelsen af det almindelige budget for 1999 - Gennemførelsen af det almindelige budget for 1999: Sektion I - Decharge til CEDEFOP, Dublin-Instituttet og øvrige sektioner for regnskabsåret 1999 - Gennemførelsen af det almindelige budget for EKSF for regnskabsåret 1999 - Decharge for den 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond (1999) (forhandling) 22
AFSTEMNINGSTID
9. Typegodkendelse af personbiler for så vidt angår deres bremser *** (procedure uden forhandling) (afstemning) 23
10. Anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer * (procedure uden forhandling) (afstemning) 23
11. Republikken Koreas tiltrædelse af principperne for internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde inden for intelligente fremstillingssystemer * (procedure uden forhandling) (afstemning) 23
12. Kosmetiske midler ***I (afstemning) 24
13. Fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til de momsbaserede egne indtægter ***I (afstemning) 24
14. Tilpasning af finansielle overslag (afstemning) 25
15. Ajourføring af investeringsservicedirektivet (afstemning) 25
16. Gennemførelse af reglerne for god forretningsskik ved investeringsservice (afstemning) 25
17. Miljøproblemer med PVC (afstemning) 25
18. Budgetretningslinjer 2002: Sektion III (afstemning) 26
19. Budgetretningslinjer 2002: Øvrige sektioner/Europa-Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag (afstemning) 27
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
20. Gennemførelsen af det almindelige budget for 1998 - Gennemførelsen af det almindelige budget for 1999 - Gennemførelsen af det almindelige budget for 1999: Sektion I - Decharge til CEDEFOP, Dublin-Instituttet og øvrige sektioner for regnskabsåret 1999 - Gennemførelsen af det almindelige budget for EKSF for regnskabsåret 1999 - Decharge for den 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond (1999) (fortsat forhandling) 29
21. Mund- og klovsyge (redegørelse efterfulgt af forhandling) 29
22. Beretning om forberedelserne til indførelse af sedler og mønter i euro (redegørelse fra Kommissionen) 30
23. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen) 30
24. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forlængelse af fristen) 31
25. Handicappede personer (forhandling) 32
26. Program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2001-2006) ***I (forhandling) 32
27. EU-interne investeringer (Golden share) (forhandling) 32
28. Dagsorden for næste møde 33
29. Hævelse af mødet 33
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 34
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 35
Betænkning af Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Nr. 35 35
Betænkning af Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Nr. 43 36
Betænkning af Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Nr. 44 37
Betænkning af Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Nr. 45 38
Betænkning af Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Nr. 42 40
Betænkning af Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Nr. 41 41
Betænkning af Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Nr. 23, 1. del 43
Betænkning af Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Nr. 48 44
Betænkning af Kauppi A5-0105/2001 - Beslutning 46
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 40 47
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 4 48
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 11 50
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 24 51
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 32 52
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 33 54
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 7 55
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 25 57
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 18 58
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Nr. 37 60
Betænkning af Sacconi A5-0092/2001 - Beslutning 61
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 3 62
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 5 64
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 9 65
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 11 66
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 16 68
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Nr. 7 69
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 19 71
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 20 72
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 23 74
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 25 75
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 26 76
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Punkt 32 78
Betænkning af Costa Neves A5-0102/2001 - Beslutning 79
Betænkning af Buitenweg A5-0103/2001 - Punkt 12, 1. del 81
Betænkning af Buitenweg A5-0103/2001 - Punkt 12, 2. del 82
Betænkning af Buitenweg A5-0103/2001 - Punkt 19 83
VEDTAGNE TEKSTER
1. Typegodkendelse af personbiler for så vidt angår deres bremser *** (procedure uden forhandling)
A5-0085/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 13-H vedrørende typegodkendelse af personbiler for så vidt angår deres bremser (10143/2000 - KOM(1999) 660 - C5-0672/2000 - 1999/0263(AVC)) 86
2. Anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer * (procedure uden forhandling)
A5-0089/2001
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1911/91 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer (KOM(2001) 76 - C5-0076/2001 - 2001/0038(CNS)) 86
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1911/91 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer (KOM(2001) 76 - C5-0076/2001 - 2001/0038(CNS)) 86
3. Republikken Koreas tiltrædelse af principperne for internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde inden for intelligente fremstillingssystemer * (procedure uden forhandling)
A5-0107/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelsen på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en brevveksling om bekræftelse af den fælles forståelse af, at Republikken Korea tiltræder principperne for internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde inden for intelligente fremstillingssystemer mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, Japan, Australien, Canada samt EFTA-landene Norge og Schweiz (KOM(2000) 728 - C5-0697/2000 - 2000/0288(CNS)) 87
4. Kosmetiske midler ***I
A5-0095/2001
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om syvende ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (KOM(2000) 189 - C5-0244/2000 - 2000/0077(COD)) 88
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om syvende ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (KOM(2000) 189 - C5-0244/2000 - 2000/0077(COD)) 104
5. Fastsættelse af medlemsstaternes bidrag til de momsbaserede egne indtægter ***I
A5-0101/2001
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår anvendelsen af ENS 95 ved fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til de momsbaserede egne indtægter (KOM(2000) 583 - C5-0469/2000 - 2000/0241(COD)) 104
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår anvendelsen af ENS 95 ved fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til de momsbaserede egne indtægter (KOM(2000) 583 - C5-0469/2000 - 2000/0241(COD)) 105
6. Ajourføring af investeringsservicedirektivet
A5-0106/2001
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om ajourføring af investeringsservicedirektivet (93/22/EØF) (KOM(2000) 729 - C5-0069/2001 - 2001/2039(COS)) 106
7. Gennemførelsen af reglerne for god forretningsskik ved investeringsservice
A5-0105/2001
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om gennemførelsen af reglerne for god forretningsskik i henhold til artikel 11 i investeringsservicedirektivet (93/22/EØF) (KOM(2000) 722 - C5-0068/2001 - 2001/2038(COS)) 109
8. Miljøproblemer med PVC
A5-0092/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens grønbog om miljøaspekterne i forbindelse med PVC (KOM(2000) 469 - C5-0633/2000 - 2000/2297(COS)) 112
9. Budgetretningslinjer 2002: Sektion III
A5-0102/2001
Europa-Parlamentets beslutning om retningslinjerne for 2002-budgetproceduren - Sektion III - Kommissionen (2000/2324(BUD)) 117
10. Budgetretningslinjer 2002: Øvrige sektioner
A5-0103/2001
Europa-Parlamentets beslutning om retningslinjerne for 2002-budgetproceduren, Sektion II - Rådet, Sektion IV - Domstolen, Sektion V - Revisionsretten, Sektion VI - Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII - Regionsudvalget, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand og Europa-Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag (Sektion I) (2000/2325(BUD)) 123
Onsdag, den 4. april 2001
(2002/C 21 E/003)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 127
1. Åbning af mødet 127
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 127
3. Modtagne dokumenter 127
4. Tekster til aftaler sendt af Rådet 127
5. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (meddelelse af kandidaturer) 127
6. Resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-24. marts i Stockholm og situationen i Mellemøsten (beretning fra Det Europæiske Råd og redegørelse fra Kommissionen efterfulgt af forhandling) 127
AFSTEMNINGSTID
7. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning) 128
8. Den fælles markedsordning for korn og ris i Portugal * (afstemning) 128
9. Program for Fællesskabets indsats for folkesundheden ***I (afstemning) 129
10. Gennemførelsen af det almindelige budget for 1998 (afstemning) 130
11. Gennemførelsen af det almindelige budget for 1999 (afstemning) 131
12. Gennemførelsen af det almindelige budget for 1999 - Sektion I (afstemning) 132
13. Decharge til CEDEFOP, Dublin-Instituttet og øvrige sektioner for regnskabsåret 1999 (afstemning) 132
14. Decharge 1999 (EKSF) (afstemning) 132
15. Decharge for den 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond (1999) (afstemning) 133
16. Handicappede personer (afstemning) 133
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
17. Resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-24. marts i Stockholm og situationen i Mellemøsten (beretning fra Det Europæiske Råd og redegørelse fra Kommissionen) (fortsat forhandling) 134
18. Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - Grundstødningen af fartøjet East Sea og ulovlig indvandring (forhandling) 135
19. FN's konference om de mindst udviklede lande (forhandling) 136
20. Spørgetid (spørgsmål til Rådet) 136
21. Parlamentets sammensætning 138
22. Meddelelse af Rådets fælles holdning 138
23. Nuklear sikkerhed femten år efter Tjernobyl (frist for indgivelse) 138
24. Luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker ***I (forhandling) 138
25. Støtte til samordning af transport ad jernbane, landevej og indre vandveje ***I (forhandling) 139
26. Søhavne, flod- og kanalhavne og intermodale terminaler ***III (forhandling) 139
27. Hvidvaskning af penge ***II (forhandling) 139
28. Programmerne Grotius II, på det generelle og strafferetlige område, Oisin II, Stop II og Hippokrates * - Retligt netværk for civil- og handelssager * (forhandling) 140
29. Støtteordning for producenter af visse markafgrøder * (forhandling) 140
30. Dagsorden for næste møde 140
31. Hævelse af mødet 140
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 141
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 142
Betænkning af Trakatellis A5-0104/2001 - Nr. 14, 2. del 142
Betænkning af Trakatellis A5-0104/2001 - Nr. 14, 3. del 143
Betænkning af Trakatellis A5-0104/2001 - Nr. 87 144
Betænkning af Trakatellis A5-0104/2001 - Nr. 102 145
Betænkning af Trakatellis A5-0104/2001 - Kommissionens forslag 147
Betænkning af Trakatellis A5-0104/2001 - Beslutning 148
Betænkning af Stauner A5-0112/2001 - Nr. 2, 1. del 150
Betænkning af Stauner A5-0112/2001 - Nr. 2, 2. del 151
Betænkning af Stauner A5-0112/2001 - Nr. 3 153
Betænkning af Stauner A5-0112/2001 - Nr. 6 154
Betænkning af Blak A5-0113/2001 - Forslag til beslutning 156
Betænkning af Blak A5-0113/2001 - Beslutning 157
Betænkning af Hermange A5-0084/2001 - Beslutning 159
VEDTAGNE TEKSTER
1. Den fælles markedsordning for korn og ris i Portugal * (Procedure uden betænkning)
C5-0716/2000
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 738/93 om ændring af den overgangsordning for den fælles markedsordning for korn og ris i Portugal, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 3653/90 (KOM(2000) 763 - C5-0716/2000 - 2000/0295(CNS)) 161
2. Program for Fællesskabets indsats for folkesundheden ***I
A5-0104/2001
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2001-2006) (KOM(2000) 285 - C5-0299/2000 - 2000/0119(COD)) 161
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2001-2006) (KOM(2000) 285 - C5-0299/2000 - 2000/0119(COD)) 192
3. Gennemførelsen af det almindelige budget for 1998
A5-0112/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens opfølgningsrapport om de foranstaltninger, den har truffet for at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets beslutning om decharge for regnskabsåret 1998 (KOM(2000) 558 - C5-0560/2000 - 2000/2263(DEC)) 193
4. Gennemførelsen af det almindelige budget for 1999
A5-0113/2001
1. Europa-Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999 (Kommissionen) (SEK(2000) 537 - C5-0310/2000 - 2000/2155(DEC)) 196
2. Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne vedrørende gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999 (Kommissionen) (SEK(2000) 537 - C5-0310/2000 - 2000/2155(DEC)) 197
3. Europa-Parlamentets beslutning med bemærkninger, som udgør en integreret del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999 (Kommissionen) (SEK(2000) 537 - C5-0617/2000 - 2000/2155(DEC)) 199
BILAG 1
Sammenfatninger af revisionsrapporter for regnskabsåret 1999, som ordføreren for decharge har modtaget 216
BILAG 2
Revisionsrapporter, som ordføreren for decharge har anmodet om, men endnu ikke modtaget 217
BILAG 3
Finanskontrollens revisionsrapporter 218
5. Gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 1999 - Sektion I
A5-0099/2001
Europa-Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999 - Sektion I - Europa-Parlamentet/Ombudsmanden (SEK(2000) 539 - C5-0312/2000 - 2000/2157(DEC)) 219
6. Decharge til Dublin-Instituttet, Cedefop og øvrige sektioner for regnskabsåret 1999
A5-0108/2001
1. Europa-Parlamentets beslutning om decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, (Dublin-Instituttet) for gennemførelsen af Instituttets budget for regnskabsåret 1999 (C5-0686/2000 - 2000/2166 (DEC)) 225
2. Europa-Parlamentets afgørelse om decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af Centrets budget for regnskabsåret 1999 (C5-0687/2000 - 2000/2165(DEC)) 228
3. Europa-Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999: Sektion IV - Domstolen - Sektion V - Revisionsretten Sektion VI - Del B - Regionsudvalget (SEK(2000) 539 - C5-0312/2000 - C5-0617/2000 - 2000/2156(DEC)) 231
4. Europa-Parlamentets beslutning om udsættelse af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999 Sektion VI - Del A: Det Økonomiske og Sociale Udvalg (SEK(2000) 539 - C5-0312/2000 - C5-0617/2000 - 2000/2156(DEC)) 236
7. Decharge 1999 (EKSF)
A5-0097/2001
1. Europa-Parlamentets afgørelse om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs budget for regnskabsåret 1999 (C5-0654/2000 - 2000/2167(DEC)) 237
2. Europa-Parlamentets beslutning med bemærkninger, som udgør en integreret del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs budget for regnskabsåret 1999 (Kommissionen) (C5-0654/2000 - 2000/2167(DEC)) 238
BILAG
EKSF-balance pr. 31. december 1999 242
Resultatopgørelse for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 1999 243
Gennemførelse af af EKSF's aktionsbudget 244
8. Decharge for den 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond (1999)
A5-0109/2001
Europa-Parlamentets beslutning om decharge for den økonomiske forvaltning af 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1999 (KOM(2000) 357 - C5-0257/2000 - 2000/2164(DEC)) 244
9. På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede
A5-0084/2001
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede (KOM(2000) 284 - C5-0632/2000 - 2000/2296(COS)) 246
Torsdag, den 5. april 2001
(2002/C 21 E/004)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 252
1. Åbning af mødet 252
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 252
3. Modtagne dokumenter 252
4. Handel med foderblandinger til dyr ***II/Fremme af produktionen af vegetabilske proteiner (forhandling) 253
5. Blokering i forhandlingerne om fiskeriaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (forhandling) 253
6. Kontrol-, inspektions- og overvågningsordninger for den fælles fiskeripolitik * (forhandling) 253
7. Velkomstord 254
AFSTEMNINGSTID
8. Ændring af finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (afstemning) 254
9. Søhavne, flod- og kanalhavne og intermodale terminaler ***III (afstemning) 254
10. Hvidvaskning af penge ***II (afstemning) 254
11. Handel med foderblandinger til dyr ***II (afstemning) 255
12. Luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker ***I (afstemning) 256
13. Støtte til samordning af transport ad jernbane, landevej og indre vandveje ***I (afstemning) 256
14. Programmerne Grotius II på det generelle og strafferetlige område, Oisin II, Stop II og Hippokrates * (afstemning) 257
15. Retligt netværk for civil- og handelssager * (afstemning) 258
16. Kontrol-, inspektions- og overvågningsordninger for den fælles fiskeripolitik * (afstemning) 258
17. Støtteordning for producenter af visse markafgrøder * (afstemning) 258
18. EU-interne investeringer (Golden Share) (afstemning) 259
19. Mund- og klovsyge (afstemning) 259
20. Resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-24. marts i Stockholm - Situationen i Mellemøsten (afstemning) 260
21. FN's konference om de mindst udviklede lande (afstemning) 261
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT
22. FN's Menneskerettighedskommission og Folkerepublikken Kina (forhandling) 264
23. Overholdelse af Kyoto-konferencens mål (forhandling) 264
24. Menneskerettigheder: Bortførelsen af Tsiakourmas på Cypern (forhandling) 264
25. Situationen i Mexico (forhandling) 265
26. Situationen i Somalia og overgreb mod Læger uden grænser (forhandling) 265
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT AFSLUTTET
27. Meddelelse af Rådets fælles holdning 265
28. Budgetkalender (TÆB 2/2001) 266
29. Ulykker i forbindelse med fiskeri (forhandling) 266
30. Takster for liberale erhverv (forhandling) 266
31. Parlamentets sammensætning 267
AFSTEMNINGSTID
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG FORHANDLING (Simpelt flertal påkrævet)
32. FN's Menneskerettighedskommission og Folkerepublikken Kina (afstemning) 267
33. Overholdelse af Kyoto-konferencens mål (afstemning) 267
34. Menneskerettigheder: Bortførelsen af Tsiakourmas på Cypern (afstemning) 268
35. Menneskerettigheder: Voldelige overgreb mod katolske nonner (afstemning) 268
36. Menneskerettigheder: Pakistan (afstemning) 268
37. Menneskerettigheder: Homoseksuelles rettigheder i Namibia (afstemning) 269
38. Situationen i Mexico (afstemning) 269
39. Situationen i Somalia og overgreb mod Læger uden grænser (afstemning) 269
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT AFSLUTTET
40. Ulykker i forbindelse med fiskeri (afstemning) 270
41. Takster for liberale erhverv (afstemning) 270
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
42. Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkning - Hughes-procedure/Udvidet Hughes-procedure 270
43. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51) 271
44. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde 271
45. Tid og sted for næste møde 271
46. Afbrydelse af sessionen 271
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 272
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 273
Betænkning af Lehne A5-0090/2001 - Nr. 3 273
Betænkning af Lehne A5-0090/2001 - Nr. 4 274
Betænkning af Lehne A5-0090/2001 - Nr. 5 275
Betænkning af Lehne A5-0090/2001 - Nr. 6 277
Betænkning af Lehne A5-0090/2001 - Nr. 13 278
Betænkning af Lehne A5-0090/2001 - Nr. 22, 1. del 279
Betænkning af Lehne A5-0090/2001 - Nr. 22, 2. del 281
Betænkning af Lehne A5-0090/2001 - Nr. 24 282
Betænkning af Camisón Asensio A5-0096/2001 - Nr. 24 284
Betænkning af Camisón Asensio A5-0096/2001 - Nr. 35 285
Betænkning af Camisón Asensio A5-0096/2001 - Nr. 51/ændr. 286
Betænkning af Camisón Asensio A5-0096/2001 - Nr. 52 288
Betænkning af Jové Peres A5-0098/2001 - Beslutning 289
B5-0304/2001 - Fælles beslutning - Mund- og klovsyge - Nr. 3 290
B5-0304/2001 - Fælles beslutning - Mund- og klovsyge - Beslutning 292
B5-0237/2001 - Fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm (Lissabon) - Beslutning 293
B5-0252/2001 - 2. fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm (Lissabon) - Beslutning 294
B5-0239/2001 - Det Europæiske Råd i Stockholm - Beslutning 296
B5-0244/2001 - Fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm (finansielle markeder) - Beslutning 297
B5-0246/2001 - FN's 3. konference om de mindst udviklede lande - Nr. 2, 1. del 298
B5-0246/2001 - FN's 3. konference om de mindst udviklede lande - Nr. 2, 2. del 299
B5-0267/2001 - Fælles beslutning - Kyoto-konferencen - Nr. 1 300
B5-0267/2001 - Fælles beslutning - Kyoto-konferencen - Nr. 2 301
B5-0261/2001 - Fælles beslutning - Seksuelle overgreb - Beslutning 302
VEDTAGNE TEKSTER
1. Ændring af finansforordningen (procedure uden forhandling)
A5-0100/2001
Europa-Parlamentets afgørelse om resultaterne af samrådet, jf. fælleserklæringen fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 4. marts 1975, om den fælles indstilling vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) om ændring af finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (14380/2000 - C5-0006/2001 - 2000/0135(CNS)) 303
BILAG
RESULTATERNE AF SAMRÅDET 304
2. Søhavne, flod- og kanalhavne og intermodale terminaler ***III
A5-0111/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Ændring af beslutning nr. 1692/96/EF for så vidt angår søhavne, flod- og kanalhavne og intermodale terminaler samt projekt nr. 8 i bilag III (C5-0050/2001 - 1997/0358(COD)) 304
3. Hvidvaskning af penge ***II
A5-0090/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (12469/1/2000 - C5-0678/2000 - 1999/0152(COD)) 305
4. Handel med foderblandinger ***II
A5-0079/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger og ophævelse af Kommissionens direktiv 91/357/EØF (13292/1/2000 - C5-0002/2001 - 2000/0015(COD)) 310
5. Luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker ***I
A5-0093/2001
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (KOM(2000) 340 - C5-0294/2000 - 2000/0145(COD)) 312
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (KOM(2000) 340 - C5-0294/2000 - 2000/0145(COD)) 317
6. Støtte til samordning af transport ad jernbane, landevej og indre vandveje ***I
A5-0096/2001
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til samordning af transport ad jernbane, landevej og indre vandveje (KOM(2000) 5 - C5-0402/2000 - 2000/0023(COD)) 318
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til samordning af transport ad jernbane, landevej og indre vandveje (KOM(2000) 5 - C5-0402/2000 - 2000/0023(COD)) 326
7. Programmerne Grotius II, Oisin II, Stop II og Hippokrates *
A5-0094/2001
1. Forslag til Rådets beslutning om indførelse af anden fase af tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogrammet for aktørerne inden for retsvæsenet (Grotius II, på det generelle og strafferetlige område) (KOM(2000) 828 - C5-0754/2000 - 2000/0339(CNS)) 326
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om indførelse af anden fase af tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogrammet for aktørerne inden for retsvæsenet (Grotius II, på det generelle og strafferetlige område) (KOM(2000) 828 - C5-0754/2000 - 2000/0339(CNS) 327
2. Forslag til Rådets beslutning om indførelse af anden fase af tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogrammet for de retshåndhævende myndigheder i EU's medlemsstater (Oisin II) (KOM(2000) 828 - C5-0755/2000 - 2000/0340(CNS)) 327
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om indførelse af anden fase af tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogrammet for de retshåndhævende myndigheder i EU's medlemsstater (Oisin II) (KOM(2000) 828 - C5-0755/2000 - 2000/0340(CNS)) 328
3. Forslag til Rådets beslutning om indførelse af anden fase af et tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogram for personer med ansvar for bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn (Stop II) (KOM(2000) 828 - C5-0756/2000 - 2000/0341(CNS)) 328
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om indførelse af anden fase af et tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogram for personer med ansvar for bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn (Stop II) (KOM(2000) 828 - C5-0756/2000 - 2000/0341(CNS)) 329
4. Forslag til Rådets beslutning om indførelse af et tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogram inden for forebyggelse af kriminalitet (Hippokrates) (KOM(2000) 786 - C5-0753/2000 - 2000/0304(CNS)) 329
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om indførelse af et tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogram inden for forebyggelse af kriminalitet (Hippokrates) (KOM(2000) 786 - C5-0753/2000 - 2000/0304(CNS)) 330
8. Retsligt netværk for civil- og handelssager *
A5-0091/2001
Forslag til Rådets beslutning om oprettelse af et europæisk retligt netværk for civil- og handelssager (KOM(2000) 592 - C5-0561/2000 - 2000/0240(CNS)) 330
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om oprettelse af et europæisk retligt netværk for civil- og handelssager (KOM(2000) 592 - C5-0561/2000 - 2000/0240(CNS)) 333
9. Kontrol-, inspektions- og overvågningsordninger for den fælles fiskeripolitik *
A5-0098/2001
Forslag til Rådets beslutning om tilskud fra Fællesskabet til bestemte udgifter, som medlemsstaterne afholder til iværksættelse af kontrol-, inspektions- og overvågningsordninger for den fælles fiskeripolitik (KOM(2000) 684 - C5-0583/2000 - 2000/0273(CNS)) 334
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om tilskud fra Fællesskabet til bestemte udgifter, som medlemsstaterne afholder til iværksættelse af kontrol-, inspektions- og overvågningsordninger for den fælles fiskeripolitik (KOM(2000) 684 - C5-0583/2000 - 2000/0273(CNS)) 335
10. Indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder *
A5-0117/2001
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (KOM(2001) 87 - C5-0083/2001 - 2001/0043(CNS)) 336
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (KOM(2001) 87 - C5-0083/2001 - 2001/0043(CNS)) 338
11. EU-interne investeringer (Golden Share)
B5-0249, 0250, 0255 og 0256/2001
Europa-Parlamentets beslutning om ajourføring af visse juridiske aspekter ved EU-interne investeringer 338
12. Mund- og klovsyge
B5-0304, 0305, 0306, 0307, 0308 og 0309/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens redegørelse om mund- og klovsyge i Den Europæiske Union 339
13. Det Europæiske Råd i Stockholm: Finansielle markeder
B5-0244/2001
Europa-Parlamentets beslutning om resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-24. marts 2001 i Stockholm 341
14. Det Europæiske Råd i Stockholm: Udenrigsanliggender
B5-0252, 0253, 0254 og 0258/2001
Europa-Parlamentets beslutning om resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-24. marts 2001 i Stockholm vedrørende udenrigsanliggender 342
15. FN's konference om de mindst udviklede lande
B5-0246/2001
Europa-Parlamentets beslutning om De Forenede Nationers tredje konference om de mindst udviklede lande (Bruxelles, den 14.-20. maj 2001) 344
16. FN's Menneskerettighedskommission og Folkerepublikken Kina
B5-0269, 0285 og 0294/2001
Europa-Parlamentets beslutning om forelæggelse, eventuelt i samråd med USA, af en resolution på det 57. møde i FN's Menneskerettighedskommission i Genève, som beklager menneskerettighedssituationen i Folkerepublikken Kina 348
17. Overholdelse af Kyoto-konferencens mål
B5-0267, 0270, 0278, 0287 og 0295/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Kyoto-konferencens målsætninger 349
18. Menneskerettigheder: Bortførelsen af Tsiakourmas på Cypern
B5-0266, 0271, 0279, 0286 og 0296/2001
Europa-Parlamentets beslutning om bortførelsen af Panicos Tsiakourmas på Cypern 352
19. Menneskerettigheder: Voldelige overgreb mod katolske nonner
B5-0261, 0272, 0280 og 0298/2001
Europa-Parlamentets beslutning om seksuelle overgreb på kvinder, navnlig katolske nonner 353
20. Menneskerettigheder: Pakistan
B5-0265, 0273, 0281, 0288 og 0299/2001
Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Pakistan 354
21. Menneskerettigheder: Homoseksuelles rettigheder i Namibia
B5-0264, 0274, 0282 og 0300/2001
Europa-Parlamentets beslutning om homoseksuelles rettigheder i Namibia 355
22. Situationen i Mexico
B5-0262, 0275, 0283, 0289 og 0297/2001
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Mexico 356
23. Situationen i Somalia og overgreb mod Læger uden grænser
B5-0263, 0276, 0284, 0290, 0292 og 0301/2001
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Somalia og gidseltagningen af nødhjælpsarbejdere 357
24. Ulykker i forbindelse med fiskeri
A5-0087/2001
Europa-Parlamentets beslutning om sikkerhed og ulykkesårsager i forbindelse med fiskeri (2000/2028(INI)) 359
25. Takster for liberale erhverv
B5-0247/2001
Europa-Parlamentets beslutning om takstbaserede honorarer og bindende takster for visse liberale erhverv, især advokater, og om de liberale erhvervs særlige rolle og stilling i det moderne samfund 364
Tegnforklaring
*høringsprocedure
** Isamarbejdsprocedure (førstebehandling)
** IIsamarbejdsprocedure (andenbehandling)
***samstemmende udtalelse
*** Ifælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
*** IIfælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
*** IIIfælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)
Oplysninger vedrørende afstemningerne
Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.
Forkortelser af udvalgenes navne
AFETUdvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
BUDGBudgetudvalget
CONTBudgetkontroludvalget
LIBEUdvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECONUdvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURIUdvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked
ITREUdvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPLUdvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVIUdvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRIUdvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECHFiskeriudvalget
RETTUdvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULTUdvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVEUdvalget om Udvikling og Samarbejde
AFCOUdvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMMUdvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETIUdvalget for Andragender
Forkortelser for de politiske grupper
PPE-DEGruppen for Det europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
PSEDe Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDRDet Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALEGruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGLDen Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UENGruppen Union for Nationernes Europa
TDIDen Tekniske Gruppe for Uafhængige Medlemmer - Blandet Gruppe
EDDGruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NILøsgængere
DA
Top