EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

CARDS-programmet (2000-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

CARDS-programmet (2000-2006)

Formålet med CARDS-programmet er at yde EU-bistand til landene i Sydøsteuropa med henblik på deres deltagelse i stabiliserings- og associeringsprocessen med Den Europæiske Union.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1628/96 og om ændring af forordning (EF) nr. 3906/89 og (EØF) nr. 1360/90 og af afgørelse 97/256/EF og 1999/311/EF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

EU's bistand til landene i Sydøsteuropa er hidtil i alt væsentligt blevet ydet i henhold til forordning (EF) nr. 1628/96 om OBNOVA-programmet og forordning (EF) nr. 3906/89 om PHARE-programmet. Forordning (EF) nr. 2666/2000 ophæver OBNOVA-forordningen og ændrer PHARE-forordningen, og samtidig etableres der én samlet ramme for bistanden til landene i Sydøsteuropa: CARDS-programmet (bistand fra EU til genopbygning, udvikling og stabilisering). Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) erstatter dette fra 2007.

Der kan ydes bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt til instanser under FN's kompetence og forvaltning, føderative, regionale og lokale instanser, offentlige og halvoffentlige organer, arbejdsmarkedets partnere, organisationer for virksomhedsstøtte, kooperativer, gensidige selskaber, sammenslutninger, fonde og ikke-statslige organisationer.

Kroatien vil imidlertid kun være berettiget til EU's bistand inden for rammerne af projekter og programmer, som har en regional dimension. Kroatien, der fik tildelt status som kandidatland på Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 17. og 18. juni 2004, er således nu berettiget til støtte inden for rammerne af førtiltrædelsesstrategien og -instrumenterne.

Formålet med CARDS-programmet er at få landene i Sydøsteuropa inddraget i stabiliserings- og associeringsprocessen. Programmet tager bl.a. sigte på:

 • genopbygning
 • stabilisering i regionen
 • støtte til flygtninge og fordrevnes tilbagevenden
 • støtte til demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne og mindretallenes rettigheder, civilsamfundet, uafhængige medier og bekæmpelse af organiseret kriminalitet
 • bæredygtig udvikling af markedsøkonomi
 • bekæmpelse af fattigdom, ligestilling, uddannelse og erhvervsuddannelse samt genopretning af miljøet
 • regionalt, tværnationalt, internationalt og interregionalt samarbejde mellem modtagerlandene og EU's medlemsstater og mellem modtagerlandene og andre lande i området.

EU's bistand er betinget af overholdelse af de demokratiske principper, retsstaten, de grundlæggende friheder, menneskerettighederne og mindretallenes rettigheder samt gennemførelse af planlagte demokratiske, institutionelle og økonomiske reformer.

Der er etableret en strategisk ramme for perioden 2002-2006 med henblik på en definition af de langsigtede mål og prioriterede indsatsområder for programmet. Ud fra denne ramme vil der blive udarbejdet flerårige vejledende programmer for hvert af modtagerlandene for en periode på tre år. Disse programmer skal omfatte de reformer, der skal gennemføres, en evaluering af de fremskridt, der gøres, samt vejledende budgetter. Senere vedtages der årlige handlingsprogrammer. De skal mere præcist beskrive mål, indsatsområder og budgetter samt konkrete projekter til finansiering.

EU's bistand kan ydes i form af finansiering af programmer for investeringer og institutionsopbygning ("institution building").

Alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne, modtagerlande og ansøgerlande kan deltage i udbud og kontrakter. Efter forudgående tilladelse fra Kommissionen kan andre tredjelande, der er berettiget til TACIS- (EN) og MEDA(EN)- programmerne , ligeledes deltage.

Europa-Kommissionen bistås i arbejdet med forordningens anvendelse af CARDS-udvalget, som undersøger alle spørgsmål vedrørende programmet.

CARDS-budgettet beløber sig til 4,65 mia. EUR for perioden 2000-2006.

Hvert år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en situationsrapport om EU's bistand til landene i Sydøsteuropa. Rådet tager forordningen op til revision inden den 31. december 2004 på grundlag af en evalueringsrapport fra Kommissionen inden den 30. juni 2004.

I henhold til forordningen kan modtagerlandene deltage i det europæiske erhvervsuddannelsesinstituts aktiviteter og i TEMPUS II -programmet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2666/2000

7.12.2000-31.12.2006

-

EFT L 306 af 7.12.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2415/2001

12.12.2001

-

EFT L 327 af 12.12.2001

Forordning (EF) nr. 2257/2004

2.1.2005

-

EUT L 389 af 30.12.2004

Forordning (EF) nr. 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L 344 af 27.12.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006, af 17. juli 2006, der etablerer et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) [Den Europæiske Unions Tidende L 210 af 31.7.2006].

CARDS-programmet for bistand til landene i det vestlige Balkan. Den regionale CARDS-strategi 2002-2006 I henhold til denne strategiske ramme, som Kommissionen vedtog i oktober 2001, tildeles et maksimumbeløb på 197 mio. EUR for perioden 2002-2004 med henblik på bistand til de lande, der er omfattet af CARDS-programmet. De vigtigste mål er at løse regionale problemer i området og fremme det regionale samarbejde mellem landene. Indsatsområderne for den strategiske ramme er følgende:

 • fælles forvaltning af grænser
 • styrkelse af den administrative kapacitet
 • støtte til demokratisk stabilitet
 • udvikling og integrering af områdets transport-, energi- og miljøinfrastruktur i europæiske netværker.

Bilaget til den strategiske ramme indeholder flerårige vejledende programmer for hvert enkelt land. De omfatter perioden 2002-2004.

Seneste ajourføring: 05.02.2007

Top