Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer

Go to the summaries’ table of contents

Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer

EU vil arbejde for at sikre, at offentligheden beskyttes mod sundhedsfarer som følge af luftforurening, og at de forureningsniveauer, der eksisterer, ikke skader miljøet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer.

RESUMÉ

EU vil arbejde for at sikre, at offentligheden beskyttes mod sundhedsfarer som følge af luftforurening, og at de forureningsniveauer, der eksisterer, ikke skader miljøet.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det fastsætter begrænsninger for de samlede nationale emissioner fra fire forureningsstoffer - svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak. Disse kan forårsage forsuring (f.eks. kemisk sammensætning i havforsuring), vand- og jordforurening (eutrofiering) og ozon ved jordoverfladen (ozon forårsaget af reaktionen mellem de fire forureningsstoffer og varme og sollys). Der er fortsat behov for EU-handling på grund af forureningsstoffernes grænseoverskridende natur. Begrænsningerne er et skridt på vejen mod mere ambitiøse og langsigtede mål.

HOVEDPUNKTER

  • EU-landene skulle sikre, at emissionerne af de fire forureningsstoffer i 2010 var under de lofter, der var fastsat i lovgivningen og forsat var under lofterne i de følgende år.
  • Hvert land skulle senest 1. oktober 2002 udarbejde et nationalt program for at opfylde disse mål. Målene skulle indeholde de politikker og foranstaltninger, der skulle træffes, og deres forventede virkning. Om nødvendigt skulle de ajourføres i 2006.
  • Programmerne var og er tilgængelige for offentligheden, miljøorganisationer og andre organisationer.
  • De nationale myndigheder skal hvert år udarbejde nationale emissionsopgørelser og -fremskrivninger og indsende dem til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur ved udgangen af hvert år.
  • Kommissionen skulle vurdere fremskridtene og forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i 2012.
  • Lovgivningen omfatter ikke emissioner fra international skibsfart og luftfart eller emissioner på De Kanariske Øer, i Frankrigs oversøiske departementer, på Madeira og Azorerne.

Da luftforurening er et internationalt problem, der går på tværs af nationale grænser, tiltrådte EU i juni 2003 protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen.

I 2013 bemærkede Kommissionen, at luftkvaliteten i Europa var markant forbedret, men stadig ikke opfylder de fastsatte mål. Vurderingen, der blev fastsat i meddelelsen Programmet ren luft i Europa, blev ledsaget af foreslået lovgivning.

Den er udarbejdet til at erstatte den oprindelige lovgivning (direktiv 2001/81/EF), til at udvide de nationale emissionslofter til 2020 og indføre nye for 2025.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om nationale emissionslofter.

REFERENCER

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/81/EF

27.11.2001

EUT L 309 af 27.11.2001, s. 22-30

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Tiltrædelsestraktat

1.5.2004

-

EUT L 236 af 23.9.2003, s. 703-707

Direktiv 2006/105/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006, s. 368-408

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009, s. 109-154

Direktiv 2013/17/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013, s. 193-229

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2003/507/EF af 13. juni 2003 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (Den Europæiske Unions Tidende L 179 af 17.7.2003, s. 1-2).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Programmet ren luft i Europa (COM(2013) 918 final af 18.12.2013).

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF (COM(2013) 920 final af 18.12.2013).

seneste ajourføring 21.05.2015

Top