EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De zoologiske havers rolle i forbindelse med bevaringen af den biologiske mangfoldighed

De zoologiske havers rolle i forbindelse med bevaringen af den biologiske mangfoldighed

RESUMÉ AF:

Direktiv 1999/22/EF om hold af vilde dyr i zoologiske haver

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fremmer beskyttelse og bevaring af vilde dyr ved at styrke den rolle, som zoologiske haver spiller i forbindelse med bevaringen af den biologiske mangfoldighed.
 • Det omfatter bestemmelser om godkendelse af og tilsyn med zoologiske haver for at sikre, at de iværksætter de påkrævede foranstaltninger til bevaring og beskyttelse.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

 • En zoologisk have defineres som et permanent anlæg, hvor levende dyr af vilde arter holdes med henblik på udstilling for publikum i mindst 7 dage om året.
 • Dyrehandlere og cirkus er undtaget fra direktivet.
 • EU-landene kan også undtage visse anlæg fra kravene i direktivet, hvis de ikke udstiller et betydeligt antal dyr eller arter for publikum, og hvis undtagelsen ikke vil bringe direktivets mål i fare.

Betingelser

Direktivet kræver, at EU-landene træffer foranstaltninger vedrørende udstedelse af godkendelser og udførelse af regelmæssige tilsyn med henblik på at kontrollere, at betingelserne for udstedelsen af godkendelsen er overholdt.

For at få en driftsgodkendelse skal en zoologisk have:

 • deltage i forskning, som bidrager til arternes bevaring, udveksling af oplysninger vedrørende arternes bevaring og/eller avl i fangenskab (genoprettelse af bestande, genudsætning af arter i naturen osv.)
 • fremme folkeoplysning og bevidstgørelse i forbindelse med bevaringen af den biologiske mangfoldighed, især ved at give oplysninger om de udstillede dyrearter og deres naturlige levesteder
 • opbevare dyrene under forhold, som opfylder den enkelte arts biologiske og bevaringsmæssige behov ved at:
  • sørge for velindrettede, artsspecifikke indhegninger
  • opretholde en høj standard for dyrehold, herunder omfattende programmer for forebyggende og helbredende dyrlægepleje og ernæring
 • forhindre, at dyrene slipper ud, for at undgå eventuelle økologiske trusler (f.eks. invasive ikkehjemmehørende arter) mod naturligt hjemmehørende arter, og forhindre indtrængen af udefrakommende skadedyr
 • føre ajourførte journaler over den zoologiske haves samling, som er relevante for de registrerede arter.

Godkendelse og tilsyn

 • EU-landene skal vedtage bestemmelser om godkendelse af og tilsyn med zoologiske haver for at sikre, at de påkrævede bevaringsforanstaltninger overholdes.
 • Alle zoologiske haver skal have en godkendelse.
 • Hver godkendelse indeholder betingelser for håndhævelse af de nødvendige bevarelses- og beskyttelsesforanstaltninger.
 • EU-landenes kompetente myndigheder skal besigtige stedet, før en godkendelse udstedes, afslås, forlænges eller ændres i væsentlig grad.
 • Hvis den zoologiske have ikke overholder de juridiske krav eller kun overholder dem delvist, skal den zoologiske have eller en del af den lukkes for publikum af den kompetente myndighed.
 • Skal en zoologisk have eller en del af den lukkes, skal de berørte dyr behandles eller fjernes under forhold, som det pågældende EU-land anser for at være hensigtsmæssige og i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser.

God praksis

I 2015 offentliggjorde Europa-Kommissionen EU's dokument om god praksis for zoologiske haver. Dette dokument er udarbejdet med henblik på at hjælpe EU-landene med bedre at overholde kravene i direktivet gennem udveksling af erfaringer og god praksis.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 9. april 1999. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 9. april 2002.

DOKUMENT

Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver (EFT L 94 af 9.4.1999, s. 24-26)

seneste ajourføring 06.06.2016

Top