EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk

Følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/84/EF om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet har til formål at indføre en obligatorisk følgeret* for ophavsmanden til et originalkunstværk i EU.

HOVEDPUNKTER

Kunstværker, som er omfattet af følgeretten

I det omfang, der er tale om kunstværker udført af kunstneren selv, eller at de er eksemplarer af kunstværker udført i begrænset antal, der betragtes som originalkunstværker i professionel brugsøjemed (f.eks. begrænsede produktioner eller signerede værker), finder følgeretten anvendelse på værker som f.eks.:

 • billedkunstværker
 • collager
 • malerier
 • tegninger
 • graveringer
 • tryk
 • litografier
 • skulpturer
 • vægtæpper
 • keramisk kunst
 • glaskunst
 • fotografiske værker.

Følgeretten gælder ikke for forfatteres og komponisters originale manuskripter.

Følgerettens genstand

 • Følgeretsvederlaget skal normalt betales af sælgeren. EU-landene kan imidlertid vedtage lovgivning, der indebærer, at en anden professionel end sælgeren er forpligtet til at betale vederlaget enten alene eller i fællesskab med sælgeren.
 • EU-landene kan desuden bestemme, at følgeretten ikke finder anvendelse:
  • hvis sælgeren har erhvervet værket direkte fra ophavsmanden mindre end tre år inden videresalget og
  • hvis videresalgsprisen ikke overstiger 10 000 EUR.

Beskyttelsestiden for følgeret

Beskyttelsestiden for følgeret er fastlagt i artikel 1 i direktiv 2006/116/EF, der harmoniserer beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder, og er fastsat til 70 år efter ophavsmandens død.

Beregning af følgeretsvederlaget

 • EU-landene er forpligtet til at fastsætte en minimumssalgspris for salg omfattet af følgeretten. Minimumssalgsprisen må ikke overstige 3 000 EUR.
 • Kunstnere modtager vederlag beregnet som en procentdel af salgsprisen af deres værk. Salgsprisen opdeles i fem dele med vederlagssatser, der varierer fra 4 % til 0,25 %.
 • Det samlede vederlag kan dog ikke være højere end 12 500 EUR.

Modtagere

 • Følgeretten gælder for ophavsmanden til et værk og kunstnerens retssuccessorer efter hans eller hendes død.
 • Følgeretten tilkommer kun ophavsmænd, der er statsborgere i et ikke-EU-land, hvis lovgivningen i deres land giver ophavsmænd fra EU beskyttelse af følgeret i dette land.
 • EU-lande kan dog beslutte, at dette direktiv finder anvendelse på ophavsmænd, der er statsborgere i et ikke-EU-land, men har deres sædvanlige opholdssted i det pågældende EU-land.

Ret til at indhente oplysninger

I tre år efter videresalget har de personer, der er berettiget til at modtage vederlag, ret til at kræve, at professionelle på kunstmarkedet, udleverer alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre betaling af vederlag i forbindelse med videresalget

Rapport om gennemførelsen af direktivet, grundlæggende principper og henstillinger

I 2011 vedtog Europa-Kommissionen en rapport om direktivets gennemførelse. Rapporten foreslog etablering af en dialog mellem interessenterne (herunder forvaltningsorganisationer for opkrævning af vederlag, ophavsmænd og professionelle på kunstmarkedet, såsom kunsthandlere, gallerier, auktionshuse), som skulle munde ud i henstillinger til forbedring af systemet til opkrævning og udbetaling af vederlag i hele EU. I 2014 forpligtede repræsentanterne for disse organisationer sig til at efterleve »de grundlæggende principper og henstillinger vedrørende forvaltning af følgeretten for ophavsmanden«.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

 • Direktivet gælder for alle originalkunstværker, der pr. 1. januar 2006:
  • var beskyttet af EU-landenes lovgivning om ophavsret eller
  • opfylder kriterierne for beskyttelse i henhold til dette direktiv.
 • Det trådte i kraft den 13. oktober 2001, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 1. januar 2006.

BAGGRUND

Selv om Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker giver ophavsmanden til et originalkunstværk følgeretten, er den ikke bindende, hvilket betyder, at visse EU-lande ikke anvender den. Det skaber således en barriere på det indre marked, konkurrenceforvridning og en mangel på beskyttelse af ophavsmanden til et originalkunstværk.

VIGTIGE BEGREBER

Følgeret: ret for ophavsmanden til et originalkunstværk til at modtage en procentdel af prisen i forbindelse med efterfølgende videresalg, foretaget af professionelle på kunstmarkedet, af værket (auktionshuse, kunstgallerier og kunsthandlere i øvrigt).

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk (EFT L 272 af 13.10.2001, s. 32-36).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Rapport om gennemførelsen og virkningerne af følgeretsdirektivet (2001/84/EF) (COM(2011) 878 endelig, 14.12.2011).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (kodificeret udgave) (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 12-18).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2006/116/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede tekst har kun dokumentarisk værdi.

seneste ajourføring 11.01.2019

Top