EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det europæiske andelsselskab

Det europæiske andelsselskab

RESUMÉ AF:

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING OG DIREKTIVET?

 • De fastlægger den juridiske status for et europæisk andelsselskab (SCE), der har til formål at hjælpe kooperativer, som har aktiviteter i mere end ét EU-land.
 • De fastlægger også et juridisk grundlag for andre selskaber, der ønsker at samle sig.

HOVEDPUNKTER

Stiftelse

Et SCE kan stiftes:

 • af mindst fem personer eller selskaber:
  • der har deres base i mindst to lande inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS, dvs. EU, Island, Liechtenstein og Norge)
  • der er stiftet i henhold til lovgivningen i et EU-land
  • og som hører under lovgivningen i mindst to forskellige EU-lande
 • ved fusion af andelsselskaber, som er stiftet i henhold til et EU-lands lovgivning og har vedtægtsmæssige hjemsteder og hovedkontorer i det pågældende land, såfremt mindst to af dem hører under forskellige EU-landes lovgivninger
 • ved omdannelse af et andelsselskab, som er stiftet i overensstemmelse med et EU-lands lovgivning, og som har sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i EØS, såfremt det i mindst to år har haft et forretningssted eller datterselskab, som hører under et andet EU-lands lovgivning.

Et EU-land kan tillade, at en virksomhed, hvis hovedkontor ikke ligger i EØS, deltager i stiftelsen af et SCE, hvis den:

 • er stiftet i henhold til lovgivningen i et EU-land
 • har sit vedtægtsmæssige hjemsted i det pågældende EU-land
 • har en faktisk og vedvarende tilknytning til EU-landets økonomi.

Kapital

Kapitalen i et SCE, der består af medlemmernes andele, skal være på mindst 30 000 EUR. Et SCE kan have en begrænset andel af »passive medlemmer«. De benytter sig ikke af kooperativets virke og har begrænsede stemmerettigheder.

Skat

Et SCE har samme skattemæssige status som ethvert multinationalt selskab og skal derfor betale skat i de lande, hvor det opererer permanent.

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Et SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted kan flyttes til et andet EU-land, uden at det medfører en frivillig likvidation af SCE’et eller oprettelsen af et nyt selskab. Det vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontoret skal være det samme sted.

Opløsning, likvidation, konkursbehandling og betalingsstandsning

Et SCE kan opløses enten ved:

 • en afgørelse på generalforsamlingen, især hvis den periode, der er fastsat i vedtægterne, er udløbet, eller hvis kapitalen er faldet til under minimumsbeløbet
 • eller ved en domstol, for eksempel hvis det vedtægtsmæssige hjemsted er blevet flyttet uden for EØS.

I tilfælde af likvidation, konkursbehandling eller betalingsstandsning er SCE’et underlagt lovgivningen i det land, hvor det havde sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Medarbejderindflydelse

Ordningerne for medarbejderindflydelse (oplysninger, høring og medbestemmelse) skal fastlægges i alle SCE’er. Når disse ordninger defineres, finder de nationale regler i det land, hvor hovedkontoret ligger, anvendelse på de SCE’er, der:

 • udelukkende er stiftet af fysiske personer eller af en enkelt juridisk enhed og fysiske personer, og
 • tilsammen har mindre end 50 ansatte eller beskæftiger 50 eller flere i kun ét EU-land.

Rapport

En rapport fra Kommissionen fra 2012, baseret på en offentlig høring, konkluderede, at der er blevet stiftet relativt få SCE’er. Interesserede parter blev spurgt, om og hvordan statutten burde forenkles.

På en konference under EU-formandskabet på Cypern i løbet af det internationale år for kooperativer i 2012 blev det besluttet ikke at foretage nogen ændringer af forordningen, men at finde årsagerne til markedsoperatørernes ringe anvendelse af SCE’et.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen om kooperativer blev nedsat i 2013 for at vurdere kooperative selskabers specifikke behov i forbindelse med en række spørgsmål såsom den relevante lovgivningsmæssige ramme på EU-plan, identifikation af hindringer på nationalt plan og internationalisering af kooperativer (se rapporten om arbejdsgruppens drøftelser og mødereferater).

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN OG DIREKTIVET FRA?

Direktivet gælder fra den 18. august 2003. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 18. august 2006.

Forordningen gælder fra den 18. august 2006.

BAGGRUND

Det europæiske andelsselskab.

DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) (EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1-24)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1435/2003 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning

Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse (EUT L 207 af 18.8.2003, s. 25-36).

Se den konsoliderede version.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) (COM(2012) 72 final af 23.2.2012)

seneste ajourføring 16.03.2016

Top