EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aftaler om luftfart mellem EU og USA

Aftaler om luftfart mellem EU og USA

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2007/339/EF om lufttransportaftalen mellem EU og dens medlemsstater og Amerikas Forenede Stater

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

 • Med denne afgørelse godkender Den Europæiske Union (EU) undertegnelsen af lufttransportaftalen, der er forhandlet med Amerikas Forenede Stater.
 • Aftalen betyder, at alle transatlantiske ruter åbnes for luftfartselskaber fra EU og USA.
 • Den omfatter også en ordning om at udbygge aftalen yderlige hvad angår forhold som ejendomsret til og kontrol af luftfartsselskaber.

HOVEDPUNKTER

Markedsadgang: trafikrettigheder og kommercielle/operationelle forhold

 • Aftalen tillader EU-luftfartsselskaber at:
  • gennemføre flyvninger til USA fra enhver lufthavn i EU, uanset hvor deres hovedsæde ligger i EU (begrebet »EF-luftfartsselskab«)
  • betjene internationale ruter mellem EU og USA (tredje* og fjerde*frihedsrettigheder) og ruter uden for EU og USA (femte frihedsrettigheder*) uden restriktioner hvad angår antallet af flyvninger eller type af luftfartøj
  • gennemføre ubegrænsede fragttjenester under syvende frihedsrettigheder* (der vil dog ikke være yderligere rene tjenesterettigheder under syvende frihedsrettigheder for amerikanske luftfartselskaber udover dem, der tidligere blev tildelt af otte EU-lande)
  • gennemføre begrænsede flyvninger til personbefordring under syvende frihedsrettigheder mellem USA og ethvert sted i det fælles europæiske luftfartsområde (ECAA)* (sådanne rettigheder er dog ikke givet til amerikanske luftfartselskaber).
 • Aftalen muliggør fri prisfastsættelse (amerikanske luftfartsselskaber kan dog ikke fastsætte prisen på ruter inden for EU) og indeholder nærmere regler om franchising og branding, der tillader EU-luftfartselskaber at udvide deres rutenet på det amerikanske marked.
 • Den tillader også ubegrænset code-sharing (hvor 2 eller flere luftfartselskaber må dele den samme flyvning) og nye muligheder for, at EU-luftfartselskaber kan levere luftfartøj med besætning (i henhold til en wet-leasingaftale) til amerikanske luftfartselskaber på internationale ruter.

Markedsadgang: ejerskab og kontrol

 • Amerikanske luftfartselskaber garanterer:
  • tærsklen for EU-statsborgeres legale procentvise ejerskabsandel, herunder muligheden for at dette ejerskab kan overskride 50 % af de samlede aktiver
  • retfærdig og hurtig vurdering af transaktioner, der involverer EU-investeringer i amerikanske luftfartsselskaber.
 • EU-luftfartselskaber garanterer:
  • retten til at begrænse amerikanske investeringer i EU-luftfartsselskaber til en ejerskabsandel på 25 % af de stemmeberettigede aktier (efter det amerikanske system)
  • amerikansk accept af ethvert EU-luftfartsselskab, der ejes eller kontrolleres af statsborgere i EU eller ECAA.
 • Luftfartsselskaber i ikke-EU-lande garanterer:
  • unilateral amerikansk accept af EU's ejerskab af og kontrol med et hvilket som helst luftfartsselskab i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, ECAA og 18 afrikanske lande.
 • Det fælles udvalg, der er oprettet i henhold til aftalen, spiller en rolle i forhold vedrørende ejerskab og kontrol.

Samarbejde på lovgivningsområdet

Aftalen styrker også samarbejdet mellem de to parter på følgende områder.

 • Sikkerhedsbeskyttelse: arbejde frem mod forenelig praksis og normer og mindskelse af forskellene mellem deres love og forskrifter.
 • Flyvesikkerhed: forbedrede høringsprocedurer og samarbejde, i tilfælde af at der opstår sikkerhedsmæssige tvivlsspørgsmål på den ene eller den anden side.
 • Konkurrenceregler: tilsagn om at samarbejde om anvendelsen af konkurrenceregler på aftaler, som påvirker det transatlantiske marked, og fremme af en forenelig reguleringstilgang til aftaler.
 • Statsstøtte: anerkendelse af at dette kan påvirke luftfartselskabernes mulighed for at konkurrere rimeligt og lige samt behovet for ordninger, hvor der kan gives udtryk for bekymringer vedrørende statsstøtte.
 • Miljø: anerkendelse af hvor vigtigt det er at beskytte miljøet og hensigt om at styrke det tekniske samarbejde, der skal begrænse emissionerne i lufttransporten og forbedre brændstoføkonomien.

Aftalen omfatter også en tydelig køreplan, der fastsætter en ikke-udtømmende liste over »spørgsmål af primær interesse« for forhandlingerne om aftalens næste fase.

Aftale for næste fase

Yderligere forhandlinger mellem EU og USA påbegyndtes i 2008 og resulterede i undertegnelsen af en aftale for næste fase i 2010. Denne protokol bygger på den første aftale og omfatter yderligere muligheder for investeringer og markedsadgang. Den styrker også rammen for samarbejde på regulerede områder som flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse og sociale aspekter og især miljøet, hvor begge parter nåede til enighed om en dedikeret fælles erklæring om miljøet.

Norge og Island tiltrådte aftalen i 2011.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Afgørelsen trådte i kraft den 25. april 2007. Lufttransportaftalens artikel 25 om midlertidig anvendelse angiver, at parterne er enige om at anvende den fra 30. marts 2008.

BAGGRUND

Før aftalen fra 2007 blev luftfartsrelationerne med USA styret af bilaterale aftaler mellem EU-landene og USA. 16 EU-lande havde allerede eksisterende »open skies« -aftaler. Denne opsplittede tilgang viste sig dog at være en hæmsko, fordi den forhindrede gennemførelsen af det indre marked.

I 2002 afsagde Den Europæiske Unions Domstol domme i sager, som var anlagt af Europa-Kommissionen (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 og C-476/98). Disse tydeliggjorde delingen af de eksterne kompetencer mellem EU og EU-landene samt visse spørgsmål i forbindelse med etableringsfriheden.

Som følge heraf fik Kommissionen tilladelse til at forhandle en lufttransportaftale med USA, der gælder for EU som helhed.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Tredje frihedsrettigheder: er, i forbindelse med planmæssig international luftfart, rettigheden, givet af et land til et andet, til at rejse til det første lands territorium med trafik fra luftfartselskabets hjemland.

Fjerde frihedsrettigheder: er, i forbindelse med planmæssig international luftfart, rettigheden, givet af et land til et andet, til at rejse fra det første lands territorium med trafik til luftfartselskabets hjemland.

Femte frihedsrettigheder: er, i forbindelse med planmæssig international luftfart, rettigheden, givet af et land til et andet, til at rejse til og fra det første lands territorium med trafik fra eller til et ikke-EU-land.

Syvende frihedsrettigheder: er, i forbindelse med planmæssig international luftfart, rettigheden, givet af et land til et andet, til at transportere trafik mellem det rettighedsgivende lands territorium og ethvert ikke-EU-land. Det kræves ikke, at tjenesten forbindes med eller er en forlængelse af nogen tjeneste til/fra luftfartselskabets hjemland.

Det fælles europæiske luftfartsområde: omfatter EU-landene, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo.

HOVEDDOKUMENT

Afgørelse 2007/339/EF truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, den 25. april 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (EUT L 134 af 25.5.2007, s. 1-3)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Afgørelse 2010/465/EU vedtaget af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, den 24. juni 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (EUT L 223 af 25.8.2010, s. 1-2)

Protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007 (EUT L 223 af 25.8.2010, s. 3-19)

Afgørelse 2011/708/EU vedtaget af Rådet og repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet, af 16. juni 2011 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part og om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af en tillægsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part (EUT L 283 af 29.10.2011, s. 1-2)

seneste ajourføring 18.12.2016

Top