EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (indfasningsperiode indtil 1. juni 2015)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger' for an updated information about the subject.

Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (indfasningsperiode indtil 1. juni 2015)

Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer er blevet harmoniseret siden 1967 for at sikre beskyttelse af sundhed og miljø samt for at sikre sådanne varers frie bevægelighed. Systemet blev grundigt revideret i forordning (EF) nr. 1272/2008, der erstatter det originale faseopdelte direktiv.

DOKUMENT

Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer.

RESUMÉ

Direktivet om farlige stoffer (DSD) er den første harmoniserede tekst inden for området med kemiske stoffer. Det kræver, at leverandører klassificerer og emballerer farlige stoffer i henhold til harmoniserede regler. Formålet er en bedre beskyttelse af mennesker og miljø mod risici fra disse produkter samt at sikre produkternes frie bevægelighed.

Da forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen) trådte i kraft i januar 2009, startede en overgangsperiode, hvor begge systemer var gældende. Det betyder, at CLP-forordningen, der allerede har erstattet mange af bestemmelserne i DSD, erstatter det fuldstændigt fra 1. juni 2015.

Definitioner og anvendelsesområde

DSD gælder for stoffer, dvs. grundstoffer og forbindelser heraf, der er naturligt eller industrielt fremstillet. Kemiske produkter, dvs. blandinger eller opløsninger, der består af to eller flere stoffer, er dækket af direktiv 1999/45/EF (DSD).

I overensstemmelse med direktivet anses stoffer, der tilhører én af følgende 15 farekategorier, som farlige:

 • eksplosive
 • brandnærende
 • yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige
 • meget giftige eller giftige
 • sundhedsskadelige
 • ætsende
 • lokalirriterende
 • sensibiliserende
 • kræftfremkaldende
 • mutagene
 • reproduktionstoksiske
 • farlige for miljøet.

Visse produkter er specifikt undtaget fra tekstens anvendelsesområde (f.eks. lægemidler og kosmetik, radioaktive stoffer, affaldsprodukter osv.). Teksten finder heller ikke anvendelse på transport af farligt gods. På dette område er de gældende bestemmelser baseret på internationale dokumenter.

Dobbelt klassificering indtil 1. juni 2015

Klassifikationen af et stof afspejler både type, og hvor farligt stoffet er, dvs. de potentielle risici for mennesker eller miljø. Leverandører af kemiske produkter skal klassificere dem, før de markedsfører dem, uanset om de består af stoffer:

 • hvis klassifikation er harmoniseret, og som sådan obligatorisk for leverandørerne (se bilag VI til CLP-forordningen, der indeholder en liste over farlige stoffer, hvis klassifikation er blevet harmoniseret i overensstemmelse med henholdsvis DSD og CLP-forordningen) eller
 • som leverandørerne selv skal klassificere i henhold til specifikke kriterier, der består af 15 farlige kategorier, der er defineret i direktivet (se ovenfor) eller de 28 fareklasser, der erstattede dem i CLP-forordningen.

Indfasningsperiode

Siden 1. december 2010 og frem til 1. juni 2015 skal stoffer klassificeres i henhold til både DSD og CLP-forordningen. Det betyder navnligt, at begge klassifikationer skal fremgå sammen af sikkerhedsdatabladene i denne periode. Bladene indeholder oplysninger om stoffets egenskaber, farer, foranstaltninger vedrørende håndtering osv., og formålet med dem er at sikre en sikker anvendelse af stoffet.

Emballering og etikettering

Etikettering er den primære kilde til at give brugeren væsentlige, nøjagtige oplysninger om farerne ved et stof og om de foranstaltninger, der kræves til anvendelsen af stoffet. En leverandør skal derfor mærke al emballage, der indeholder et stof, der er klassificeret som farligt, før det markedsføres.

Siden 1. december 2010 skal alle stoffer mærkes og emballeres i henhold til CLP-forordningen, der ophævede og erstattede bestemmelserne i DSD.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 67/548/EØF

29.6.1967

1.2.19721.1.1975 (Irland)

EFT L 196 af 16.8.1967

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 71/144/EØF

24.3.1971

-

EFT L 74 af 29.3.1971

Direktiv 73/146/EØF

24.5.1973

24.11.1973

EFT L 167 af 25.6.1973

Direktiv 75/409/EØF

27.6.1975

1.6.1976

EFT L 183 af 14.7.1975

Direktiv 79/831/EØF

19.7.1979

18.9.1981 specifikke foranstaltninger vedrørende artikler, der var på markedet før den dato.18.9.1983 er fristen for de resterende artikler.

EFT L 259 af 15.10.1979

Direktiv 92/32/EØF

22.5.1992

31.10.1993

EFT L 154 af 5.6.1992

Direktiv 96/56/EF

21.9.1996

1.6.1998

EFT L 236 af 18.9.1996

Direktiv 1999/33/EF

19.8.1999

30.7.2000

EFT L 199 af 30.7.1999

Forordning (EF) nr. 807/2003

5.6.2003

-

EFT L 122 af 16.5.2003

Direktiv 2006/121/EF

19.1.2007

1.6.2008

EFT L 396 af 30.12.2006

Forordning (EF) nr. 1272/2008

20.1.2009

-

EFT L 353 af 30.12.2008

Forordning (EF) nr. 790/2009

25.9.2009

-

EFT L 235 af 5.9.2009

Forordning (EU) nr. 286/2011

19.4.2011

-

EUT L 83 af 30.3.2011

Forordning (EU) nr. 618/2012

31.7.2012Forordningens vigtigste bestemmelser er gældende fra 1.12.2013

-

EUT L 179 af 11.7.2012

Forordning (EU) nr. 487/2013

21.6.2013

-

EUT L 149 af 1.6.2013

Forordning (EU) nr. 758/2013

13.8.2013

-

EUT L 216 af 10.8.2013

Forordning (EU) nr. 944/2013

23.10.2013

-

EUT L 261 af 3.10.2013

Seneste ajourføring: 30.07.2014

Top