Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

Kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

Harmoniseringen af lovgivningen om handel med kaffeekstrakter og cikorieekstrakter fremmer det fælles marked for produkterne i denne sektor og beskytter samtidig producenternes og forbrugernes interesser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Dette direktiv forenkler lovgivningen, som tidligere var reguleret ved direktiv 77/436/EØF, om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter. Det har til formål at beskytte forbrugernes og producenternes interesser ved at fastlægge regler for produkternes betegnelser, definitioner og karakteristiske egenskaber.

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på følgende produkter:

  • kaffeekstrakt og opløselig kaffeekstrakt
  • pulverkaffe eller instant kaffe (med undtagelse af café torrefacto soluble)
  • cikorieekstrakt
  • opløselig cikorie
  • instant cikorie.

Disse produkter skal overholde visse mindstekrav til sammensætning, navnlig hvad angår indholdet af tørstof.

Mærkning

Kaffeekstrakter og cikorieekstrakter skal mærkes i henhold til bestemmelserne i direktiv 2000/13/EF om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler. Det er imidlertid kun ovennævnte betegnelser, der må anvendes i handlen af produkterne. Betegnelserne kan ledsages af oplysninger om produktets form (pasta, flydende, koncentreret osv.), tilsatte stoffer og koffeinindholdet. Desuden skal mærkningen angive mindsteindholdet af tørstof, der stammer fra kaffe eller cikorie, udtrykt i vægtprocent af det færdige produkt.

Andre bestemmelser

Handel med kaffeekstrakter eller cikorieekstrakter, der overholder dette direktivs bestemmelser, må ikke hindres af modstridende nationale bestemmelser.

I forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv bistås Kommissionen af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/4/EF

13.3.1999

13.9.2000

EFT L 66 af 13.3.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens direktiv 2002/67/EF af 18. juli 2002 om mærkning af levnedsmidler, der indeholder kinin, og levnedsmidler, der indeholder koffein [EFT L 191 af 19.7.2002].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1021/2013 af 9. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF og 2000/36/EF og Rådets direktiv 2001/111/EF, 2001/113/EF og 2001/114/EF, hvad angår de beføjelser, der skal tillægges Kommissionen EØS-relevant tekst [Den Europæiske Unions Tidende L 287 af 29.10.2013].

  • Denne forordning tilpasser Kommissionens nuværende gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt i de fem såkaldte morgenmadsdirektiver, til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og især til artikel 290, som giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

Seneste ajourføring: 29.04.2014

Top