EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Personlige værnemidler

This summary has been archived and will not be updated. See 'Garanti for sikre personlige værnemidler til brugere' for an updated information about the subject.

Personlige værnemidler

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 89/686/EØF — personlige værnemidler

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Direktivet omhandler personlige værnemidler (PV). Det fastlægger betingelser for markedsføring og fri omsætning af personlige værnemidler i Den Europæiske Union (EU) samt de væsentlige sikkerhedskrav, som personlige værnemidler skal opfylde af hensyn til brugernes sikkerhed og sundhed.
 • Ifølge direktivet skal EU-landene vedtage foranstaltninger, der sikrer, at personlige værnemidler, der sælges på markedet, beskytter brugerens sikkerhed og sundhed uden risiko for andre personers og husdyrs sikkerhed og sundhed eller beskadigelse af ejendom.

HOVEDPUNKTER

Definitioner og anvendelsesområde

Som personlige værnemidler anses enheder eller udstyr, der er:

 • bestemt til at bæres eller holdes af en person med henblik på at beskytte mod en eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici (f.eks. solbriller)
 • bestemt til både professionel og privat brug (f.eks. til sport, fritid eller husholdningsbrug)

Direktivet finder ikke anvendelse på:

 • PV, der er omfattet af et andet direktiv med samme målsætninger vedrørende markedsføring, fri omsætning og sikkerhed som nærværende direktiv
 • PV, der er udformet og fremstillet specielt til de væbnede styrker eller til ordensmyndighederne (hjelme, skjolde osv.).
 • PV til selvforsvar
 • PV, der er beregnet til beskyttelse eller redning af personer om bord på skibe eller luftfartøjer, og som ikke bæres hele tiden
 • Hjelme og visirer til 2- og 3-hjulede motorkøretøjer

Væsentlige krav

 • Udvikling og fremstilling af PV er underlagt særlige krav til sikkerhed og sundhed.
 • De væsentlige krav til PV, der skal opfyldes under fremstilling og før markedsføring, er:
  • generelle krav gældende for alle PV
  • yderligere krav for nogle typer PV (f.eks. krav om angivelse af produktionsdato på PV, hvis funktion og ydeevne nedsættes med tiden)
  • yderligere krav ved specifikke risici (f.eks. svømmeveste, under forudsigelige anvendelsesforhold må dette PV ikke hæmme brugerens bevægelsesfrihed, idet det bl.a. skal være muligt at svømme eller handle for at undvige en fare eller komme andre personer til hjælp).

Harmoniserede standarder

Konformitetsvurdering og bemyndigede organer

 • Konformitetsvurdering af personlige værnemidlers opfyldelse af de væsentlige krav og andre regler i nærværende direktiv kan varetages af:
  • organer bemyndiget af EU-landene i overensstemmelse med en række obligatoriske vurderingskriterier:
  • eller af fabrikanterne selv.

Konformitetserklæring og CE-mærkning

EU- landene må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring eller ibrugtagning af PV, der er forsynet med CE-mærkning for hvilken:

 • fabrikanten kan udarbejde en EU-konformitetserklæring;
 • for PV, der beskytter mod mindre risici, påvises konformiteten af fabrikanten selv ved en EU-konformitetserklæring
 • alle andre typer PV skal gennemgå en EF typeafprøvning* foretaget af et bemyndiget organ
 • nogle PV-enheder, der beskytter mod meget alvorlige risici, skal ligeledes gennemgå en procedure til sikring af konformitet med produktionstype, f.eks. åndedrætsværn. Disse typer PV skal ledsages af et EF-typeafprøvningscertifikat samt
  • enten løbende kontrol af overensstemmelse ved revision for at sikre, at der er etableret de nødvendige kvalitetssikringssystemer, der sikrer produkternes overensstemmelse
  • eller fremsendelse af prøver til årlig overensstemmelsesprøvning.

CE-overensstemmelsesmærkning påføres af fabrikanten eller dennes repræsentant i EU.

Ophævelse

Direktiv 89/686/EF ophæves og erstattes af Forordning (EU) 2016/425 med virkning fra den 21. april 2018.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 31. december 1991. Det trådte i kraft den 1. juli 1992.

BAGGRUND

Dette direktiv suppleres af direktiver vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, navnlig direktiv 89/656/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet.

* VIGTIGE BEGREBER

Typeafprøvning: et godkendt kontrolorgan konstaterer og bekræfter, at en PV-model opfylder de relevante bestemmelser i nærværende direktiv.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18-38)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/686/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51-98)

seneste ajourføring 20.09.2016

Top