EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s lovgivning om håndtering af affald

EU’s lovgivning om håndtering af affald

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det opretter en retlig ramme for affaldsbehandling i EU.
 • Rammen har til formål at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at understrege vigtigheden af passende affaldshåndtering, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker, der mindsker presset på ressourcer og gør anvendelsen af dem mere effektiv.

HOVEDPUNKTER

Direktiv 2008/98/EF

 • Direktivet indfører et affaldshierarki:
  • forebyggelse
  • forberedelse med henblik på genbrug
  • genanvendelse
  • anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse, og
  • bortskaffelse.
 • Direktivet bekræfter »princippet om, at forureneren betaler«, hvor den oprindelige affaldsproducent skal betale for omkostningerne ved affaldshåndtering.
 • Det indfører konceptet om »udvidet producentansvar«.
 • Det skelner mellem affald og biprodukter*.
 • Affaldshåndtering foretages, uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr, uden at der forvoldes støj- og lugtgener, og uden at landskaber eller områder af særlig interesse påføres skade.
 • Producenter eller indehavere af affald skal selv udføre håndteringen eller få den udført af en officielt anerkendt operatør. Begge skal have en tilladelse og kontrolleres regelmæssigt.
 • De kompetente nationale myndigheder skal udarbejde affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesprogrammer.
 • Der gælder særlige betingelser for farligt affald, olieaffald og bioaffald.
 • Direktivet indfører nyttiggørelses- og genanvendelsesmål for 2020, hvad angår husholdningsaffald (50 %) og bygge- og nedrivningsaffald (70 %).
 • Lovgivningen omfatter ikke visse affaldstyper, såsom radioaktive stoffer, udrangeret sprængstof, fækalier, spildevand og døde dyr.

Ændring af direktiv (EU) 2018/851

 • Som en del af en foranstaltningspakke vedrørende cirkulær økonomi ændrer direktiv (EU) 2018/851 direktiv 2008/98/EF.
 • Direktivet fastsætter minimumsdriftskrav for ordninger for udvidet producentansvar*. Disse kan også omfatte organisatorisk ansvar og ansvar for at bidrage til forebyggelse af affald og til produkters genbrugelighed og genvindelighed.
 • Direktivet skærper reglerne om forebyggelse af affald. For så vidt angår affaldsproduktion skal EU-landene træffe foranstaltninger med henblik på at:
  • støtte bæredygtige produktions- og forbrugsmodeller
  • fremme design, fremstilling og anvendelse af produkter, der er ressourceeffektive, holdbare, reparerbare, genbrugelige og opgraderbare
  • være målrettet produkter, der indeholder kritiske råstoffer for at forebygge, at disse råstoffer bliver til affald
  • fremme tilgængeligheden af reservedele, brugsanvisninger, teknisk information eller andre instrumenter, der muliggør reparation og genbrug af produkter, uden at det går ud over deres kvalitet og sikkerhed
  • begrænse produktionen af madaffald som bidrag til De Forenede Nationers bæredygtighedsmål om reduktion af det globale madaffald pr. indbygger i detail- og forbrugerleddet med 50 % og reduktion af madspild i produktions- og forsyningskæderne inden 2030
  • fremme reduktionen af indholdet af farlige stoffer i materialer og produkter
  • standse produktionen af havaffald.
 • Det fastsætter desuden nye mål for genanvendelse af kommunalt affald: senest i 2025 skal mindst 55 vægtprocent af kommunalt affald genanvendes. Dette mål stiger til 60 vægtprocent senest i 2030 og 65 vægtprocent senest i 2035.
 • EU-landene skal:
  • senest den 1. januar 2025 indføre særskilt indsamling af tekstilaffald og farligt affald produceret af husholdninger
  • senest den 31. december 2023 sikre, at bioaffald indsamles særskilt eller genanvendes ved kilden (f.eks. ved kompostering).
 • Direktivet fremhæver endvidere eksempler på incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet, såsom afgifter for deponering og forbrænding af affald og »pay as you throw«-ordninger.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

 • Direktiv 2008/98/EF skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivning inden den 12. december 2010.
 • Ændringsdirektiv (EU) 2018/851 skulle være indarbejdet i EU-landenes lovgivning senest den 5. juli 2020.

BAGGRUND

 • Før var affaldsproduktion et uundgåeligt og uheldigt biprodukt af økonomisk aktivitet og vækst. Med moderne teknologi og forsvarlig håndtering kan denne cyklus brydes.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Biprodukt: et stof eller en genstand, der genereres som følge af en produktionsproces, hvis primære mål ikke er produktion af det pågældende stof eller den pågældende genstand. Direktivet fastsætter de betingelser, i henhold til hvilke et sådant stof eller en sådan genstand ikke skal betragtes som affald.
Ordninger for udvidet producentansvar: en række foranstaltninger, der træffes af EU-lande med henblik på at sikre, at producenter af produkter har det økonomiske ansvar eller det økonomiske og organisatoriske ansvar for håndteringen af affaldsfasen af et produkts livscyklus.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2008/98/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004 af 7. juni 2019 om fastsættelse af regler for beregningen, verifikationen og rapportering af data om affald i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2012) 2384 (EUT L 163 af 20.6.2019, s. 66-100).

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 184 af 11.7.2015, s. 13-15).

Kommissionen beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3-24).

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 22.06.2020

Top