EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s lovgivning om håndtering af affald

EU’s lovgivning om håndtering af affald

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det opretter en retlig ramme for affaldsbehandling i Den Europæiske Union (EU).
 • Rammen har til formål at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at understrege vigtigheden af passende affaldshåndtering, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker, der mindsker presset på ressourcer og gør anvendelsen af dem mere effektiv.

HOVEDPUNKTER

Direktiv 2008/98/EF

 • Direktivet indfører et affaldshierarki:
  • forebyggelse
  • genbrug
  • genanvendelse
  • anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse, og
  • bortskaffelse.
 • Direktivet bekræfter »princippet om, at forureneren betaler«, hvor den oprindelige affaldsproducent skal betale for omkostningerne ved affaldshåndtering.
 • Det indfører konceptet om »udvidet producentansvar«.
 • Det skelner mellem affald og biprodukter*.
 • Affaldshåndtering foretages, uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr, uden at der forvoldes støj- og lugtgener, og uden at landskaber eller områder af særlig interesse påføres skade.
 • Producenter eller indehavere af affald skal selv udføre håndteringen eller få den udført af en officielt anerkendt operatør. Begge skal have en tilladelse og kontrolleres regelmæssigt.
 • De kompetente nationale myndigheder skal udarbejde affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesprogrammer.
 • Der gælder særlige betingelser for farligt affald, olieaffald og bioaffald.
 • Direktivet indfører nyttiggørelses- og genanvendelsesmål for 2020, hvad angår husholdningsaffald (50 %) og bygge- og nedrivningsaffald (70 %).
 • Lovgivningen omfatter ikke visse affaldstyper, såsom radioaktive stoffer, udrangeret sprængstof, fækalier, spildevand og døde dyr.

Ændringsdirektiv (EU) 2018/851

 • Som en del af en foranstaltningspakke vedrørende cirkulær økonomi ændrer direktiv (EU) 2018/851 direktiv 2008/98/EF.
 • Direktivet fastsætter minimumsdriftskrav for ordninger for udvidet producentansvar*. Disse kan også omfatte organisatorisk ansvar og ansvar for at bidrage til forebyggelse af affald og til produkters genbrugelighed og genvindelighed.
 • Direktivet skærper reglerne om forebyggelse af affald. For så vidt angår affaldsproduktion skal EU’s medlemsstater træffe foranstaltninger med henblik på at:
  • støtte bæredygtige produktions- og forbrugsmodeller
  • fremme design, fremstilling og anvendelse af produkter, der er ressourceeffektive, holdbare, reparerbare, genbrugelige og opgraderbare
  • være målrettet produkter, der indeholder kritiske råstoffer for at forebygge, at disse råstoffer bliver til affald
  • fremme tilgængeligheden af reservedele, brugsanvisninger, teknisk information eller andre instrumenter, der muliggør reparation og genbrug af produkter, uden at det går ud over deres kvalitet og sikkerhed
  • begrænse produktionen af madaffald som bidrag til De Forenede Nationers bæredygtighedsmål om reduktion af det globale madaffald pr. indbygger i detail- og forbrugerleddet med 50 % og reduktion af madspild i produktions- og forsyningskæderne inden 2030
  • fremme reduktionen af indholdet af farlige stoffer i materialer og produkter
  • standse produktionen af havaffald.
 • Det fastsætter desuden nye mål for genanvendelse af kommunalt affald: senest i 2025 skal mindst 55 vægtprocent af kommunalt affald genanvendes. Dette mål stiger til 60 % senest i 2030 og 65 % senest i 2035.
 • Medlemsstaterne skal:
  • senest den 1. januar 2025 indføre særskilt indsamling af tekstilaffald og farligt affald produceret af husholdninger
  • senest den 31. december 2023 sikre, at bioaffald indsamles særskilt eller genanvendes ved kilden (f.eks. ved kompostering).
 • Direktivet fremhæver endvidere eksempler på incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet, såsom afgifter for deponering og forbrænding af affald og »pay as you throw«-ordninger.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

 • Direktiv 2008/98/EF skulle være indarbejdet i medlemsstaternes lovgivning inden den 12. december 2010.
 • Ændringsdirektiv (EU) 2018/851 skulle være indarbejdet i medlemsstaternes lovgivning senest den 5. juli 2020.

BAGGRUND

 • Før var affaldsproduktion et uundgåeligt og uheldigt biprodukt af økonomisk aktivitet og vækst. Med moderne teknologi og forsvarlig håndtering kan denne cyklus brydes.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Biprodukt. Et stof eller en genstand, der genereres som følge af en produktionsproces, hvis primære mål ikke er produktion af det pågældende stof eller den pågældende genstand. Direktivet fastsætter de betingelser, i henhold til hvilke et sådant stof eller en sådan genstand ikke skal betragtes som affald.
Ordninger for udvidet producentansvar. En række foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne med henblik på at sikre, at producenter af produkter har det økonomiske ansvar eller det økonomiske og organisatoriske ansvar for håndteringen af affaldsfasen af et produkts livscyklus.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2008/98/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/19 af 18. december 2020 om fastlæggelse af en fælles metode og formatet for rapportering om genbrug i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 10 af 12.1.2021, s. 1-7).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004 af 7. juni 2019 om fastsættelse af regler for beregningen, verifikationen og rapportering af data om affald i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2012) 2384 (EUT L 163 af 20.6.2019, s. 66-100).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1597 af 3. maj 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt angår en fælles metode og kvalitetsmæssige minimumskrav for at muliggøre en ensartet måling af omfanget af madaffald (EUT L 248 af 27.9.2019, s. 77-85).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2000 af 28. november 2019 om fastlæggelse af et format til rapportering af data om madaffald og til indgivelse af kvalitetskontrolrapporten i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 310 af 2.12.2019, s. 39-45).

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 184 af 11.7.2015, s. 13-15).

Kommissionen beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3-24).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 03.02.2022

Top