Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Udsættelse for asbest: beskyttelse af arbejdstagere

Udsættelse for asbest: beskyttelse af arbejdstagere

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/148/EF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det har til formål at beskytte arbejdstagerne mod farer for deres sundhed, som opstår ved udsættelse for asbest.
 • Det fastlægger eksponeringsgrænser og særlige forskrifter for så vidt angår sikre arbejdsmetoder, herunder vedrørende:
  • arbejde i form af nedrivning, reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest
  • information til, høring af og uddannelse af arbejdstagerne
  • sundhedsovervågning.

HOVEDPUNKTER

Asbest er et naturligt forekommende mineral, hvis fibre kan udskilles i tynde, robuste tråde. Det har været brugt i omfattende grad i mange industrier, da fibrene er fremragende isolatorer (de er varme-, brand- og kemikaliebestandige og leder ikke elektricitet).

Det er dog et særdeles farligt stof (klassificeret som karcinogen af klasse 1A i forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, emballering og mærkning af kemikalier). Hvis asbestholdige produkter flyttes rundt, kan det medføre indånding af bittesmå fibre, som med tiden fører til sygdomme som f.eks. asbestose (*), mesotheliom (*) og andre former for kræft.

Forbud

Forbudte aktiviteter er dem, som udsætter arbejdstagerne for asbestfibre under:

 • udvinding af asbest
 • fremstilling og forarbejdning af asbestprodukter
 • fremstilling og forarbejdning af produkter, der indeholder forsætligt tilsat asbest.

Den eneste undtagelse fra dette forbud er behandling og deponering af produkter fra nedrivning eller fjernelse af asbest.

Der er også et generelt forbud i hele EU mod enhver anvendelse af asbest i form af sprøjtning og aktiviteter, der indebærer anvendelse af isolerende eller lyddæmpende materialer, som indeholder asbest.

Fjernelse og deponering

Behandling og deponering af produkter fra fjernelse af asbest er tilladt, ligesom det er tilladt for produkter fra nedrivning, hvor asbesten fjernes på en på forhånd planlagt måde, før den egentlige nedrivning finder sted. Eksponering skal holdes på et minimum ved at:

 • begrænse antallet af arbejdstagere, der deltager i arbejdet
 • anvende arbejdsprocesser, som er udarbejdet med henblik på at undgå at skabe asbeststøv
 • holde lokaler og udstyr rene og vedligeholdte
 • fjerne affald hurtigt i lukkede og mærkede beholdere.

Risikovurdering

Hvis der er en sandsynlig risiko for eksponering for asbeststøv, skal risikoen vurderes ved at fastlægge arten og graden af eksponering på grundlag af en repræsentativ prøve af arbejdstagerens personlige eksponering. Arbejdsgiverne skal underrette EU-landets ansvarlige myndighed, før arbejdet påbegyndes, herunder om:

 • arbejdsstedets beliggenhed og antallet af berørte arbejdstagere
 • asbesttypen og asbestmængderne
 • arbejdsområderne og de anvendte metoder samt arbejdets varighed
 • foranstaltninger, der er truffet for at begrænse eksponeringen.

Koncentrationsgrænse

Ingen arbejdstager må udsættes for en koncentration af asbest i luften, der overstiger 0,1 fibre pr. cm3. Hvis dette overskrides, skal arbejdet standses, indtil der er truffet egnede foranstaltninger til at beskytte de pågældende arbejdstagere, herunder:

 • tilgængelighed af åndedrætsværn og andre personlige værnemidler
 • advarselsskilte, hvis grænsen overskrides
 • forebyggelse af spredning af støvet uden for arbejdsområdet
 • høring af arbejdstagerne, inden arbejdet påbegyndes.

Uddannelse

Arbejdsgiveren skal sørge for et relevant uddannelsesprogram for alle arbejdstagere, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Uddannelsen skal udbydes regelmæssigt og uden udgifter for arbejdstageren. Uddannelsen skal omfatte oplysninger om:

 • asbests egenskaber og virkninger for sundheden
 • sikre arbejdsmetoder
 • nødforanstaltninger og lægetilsyn.

Helbredsundersøgelser og tilsyn

Der skal foretages en helbredsundersøgelse af hver arbejdstager inden eksponering, og der skal oprettes journaler med yderligere undersøgelser, som foretages mindst hvert tredje år. Lægen kan rådgive om individuelle beskyttelsesforanstaltninger, som kan bestå i, at vedkommende arbejdstager ikke længere udsættes for asbest.

EU-landenes ansvar

EU-landene skal meddele Europa-Kommissionen alle nationale retsforskrifter, som de udsteder på dette område, og de skal indsende en rapport hvert femte år om den praktiske gennemførelse af direktivet. De skal også føre en fortegnelse over tilfælde af asbestose og mesotheliom.

Dette direktiv ophæver det tidligere direktiv (direktiv 83/477/EØF), som var blevet væsentligt ændret flere gange.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 5. januar 2010.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Asbestose: En kronisk betændelsessygdom i lungerne, som skyldes indånding og tilbageholdelse af asbestfibre. Den kan medføre svær åndenød og indebærer en øget risiko for visse kræftformer.

(*) Mesotheliom: En aggressiv kræftform, som påvirker hinderne i lungerne og maven. Eksponering for asbest er den primære årsag og risikofaktor.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave) (EUT L 330 af 16.12.2009, s. 28-36)

seneste ajourføring 06.06.2016

Top