EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programmer, der fremmer udviklingen af mikrofinansiering i EU

Programmer, der fremmer udviklingen af mikrofinansiering i EU

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration

Forordning (EU) nr. 1296/2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG FORORDNINGEN?

  • Afgørelse nr. 283/2010/EU opretter den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration.
  • Forordning (EU) nr. 1296/2013 opretter EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), der har til formål at:
    • skabe bæredygtig og langsigtet vækst og jobs
    • mindske forskellene mellem EU-landene og
    • hjælpe med at reducere de sociale uligheder.
  • Forordningen ændrer desuden afgørelse nr. 283/2010/EU, idet det kræves, at skyldige beløb til EU stilles til rådighed, når faciliteten udløber, med henblik på mikrofinansiering* og støtte til sociale virksomheder*.

HOVEDPUNKTER

I henhold til afgørelsen blev instrumentet, der havde et budget på 100 mio. EUR over fire år (2010-2013), udviklet til at give følgende målgrupper nemmere adgang til mikrofinansiering:

  • arbejdsløse, personer med risiko for at miste deres job, den ikkeerhvervsaktive del af befolkningen, personer, som risikerer social marginalisering, samt sårbare personer, som ønsker at etablere eller videreudvikle deres egen mikrovirksomhed*
  • mikrovirksomheder, specielt dem, der ansætter de personer, der er nævnt under foregående punkt.

I perioden 2014-2020 under forordning (EU) nr. 1296/2013 var dette initiativ omfattet af området mikrofinansiering og socialt iværksætteri i EU’s EaSI-program, der har taget over fra mikrofinansieringsinstrumentet Progress. Forordning (EU, EURATOM) 2018/1046 om finansielle regler for EU’s budget opdaterede de vejledende procentsatser, der i gennemsnit fandt anvendelse på de tre akser i hele programmets periode*. Som følge heraf bør mindst 18 % af det samlede budget anvendes til mikrofinansiering og socialt iværksætteri.

EaSI giver ikke kun målgrupper og virksomheder nemmere adgang til mikrofinansiering, men det sigter også på at:

  • opbygge den institutionelle kapacitet hos udbydere af mikrokredit
  • lette adgangen til finansiering for sociale virksomheder med en omsætning eller en samlet årlig balance på mere end 30 mio. EUR ved at stille egenkapital, kvasiegenkapital, låneinstrumenter og tilskud på indtil 500 000 EUR til rådighed.

Forudsat at de yder mikrofinansiering til personer og mikrovirksomheder eller finansiering til sociale virksomheder, kan offentlige og private organer, der er etableret i EU-lande, Island, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet, få adgang til mikrofinansiering og socialt iværksætteri. EU støtter primært gennem de finansielle instrumenter, der er nævnt i EU’s finansielle forordning (forordning (EU) 2018/1046), der blandt andet ændrer forordning (EU) nr. 1296/2013 og opdaterer og forenkler reglerne vedrørende EU’s almindelige budget.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG FORORDNINGEN FRA?

  • Afgørelsen trådte i kraft den 8. april 2010.
  • Forordningen trådte i kraft den 21. december 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Mikrofinansiering: lån på under 25 000 EUR ydet til hovedsageligt små virksomheder og sociale iværksættere.
Social virksomhed: et foretagende i den sociale økonomi, hvis primære målsætning er at udvirke en social virkning frem for at skabe profit for sine ejere eller aktionærer.
Mikrovirksomhed: en virksomhed med færre end ti medarbejdere og en årlig omsætning (det beløb, der er indtjent i en bestemt periode) eller årlig balance (en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver) på under 2 mio. EUR
Akser: EaSI-programmet omfatter tre akser. De støtter:
  • modernisering af beskæftigelses- og socialpolitik (aksen Progress)
  • jobmobilitet (aksen EURES)
  • adgang til mikrofinansiering og socialt iværksætteri (aksen Mikrofinansiering og socialt iværksætteri).

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/2010/EU af 25. marts 2010 om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 87 af 7.4.2010, s. 1-5).

Efterfølgende ændringer af afgørelse 283/2010/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238-252).

Se den konsoliderede version.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1-222).

seneste ajourføring 21.02.2020

Top