Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Støtteformer forenelige med fællesmarkedet

This summary has been archived and will not be updated. See 'Procedureregler for statsstøtte' for an updated information about the subject.

Støtteformer forenelige med fællesmarkedet

Kommissionen kan fritage visse statsstøtteformer for anmeldelsespligt. Denne forordning forenkler og udbygger Den Europæiske Unions (EU) bestemmelser for de fritagne støtteformer. Den udvider fritagelsesområdet betydeligt, forbedrer støtteforanstaltningernes gennemskuelighed og styrker effektiviteten af kontrolforanstaltninger.

RETSAKT

Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse støtteformers forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Ifølge traktatens artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (tidligere artikel 87 i traktaten om Det Europæiske Fællesskab (TEF)) og forordning 994/98 kan Kommissionen erklære visse statsstøtteordninger for forenelige med fællesmarkedet og fritage dem for anmeldelsespligten omfattet af traktatens artikel 108 i TEUF (tidligere artikel 88 i TEF).

Således fastlægger denne forordning kriterierne for forenelighed og betingelserne for fritagelse for den anmeldelsespligt, der er fastlagt for visse statsstøtteformer, i sammenhæng med forordning 994/98/EF.

Anvendelsesområde

For at kunne fritages for anmeldelsespligten skal de pågældende støtteformer overholde alle betingelserne i denne forordnings kapitel I (specielt at de skal virke som incitament og overholde gennemskuelighedskriterierne) og de relevante bestemmelser i kapitel II (støtteintensiteten, berettigede omkostninger, maksimale støttebeløb). De skal desuden udtrykkeligt henvise til nærværende bestemmelse. Følgende støtteformer er omfattet:

 • regional støtte tildelt i henhold til kortet over regionalstøtte for 2007-2013. Den tager sigte på investering og beskæftigelse såvel som på små, nyoprettede virksomheder i regioner, der kommer ind under undtagelserne omfattet af traktatens artikel 107i TEUF
 • investerings- og beskæftigelsesstøtte til fremme af SMV’er
 • støtte til opstart af små virksomheder ejet af kvinder
 • støtteordninger til miljøbeskyttelse, især sådanne som gør det muligt for virksomheder at go ud over fællesskabsstandarderne *, i form af af skattenedsættelser eller som tilskynder til investering i energibesparelse og fremme af vedvarende energi
 • støtteordninger for SMV’er som skal gøre det muligt for dem at trække på rådgivningstjenester og deltage i messer
 • støtte i form af kapitalinvesteringer hvor en investeringsfond deltager eller forvalter ud fra et ønske om fortjeneste samt baseret på kommerciel ræson
 • støtte til forskning, udvikling og innovation, navnlig hvad angår samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder, hvor der er omkostninger, der vedrører SMV'ernes erhvervsmæssige ejendomsret, eller støtte til innovation eller midlertidig ansættelse af højt kvalificeret personale
 • støtte til uddannelse
 • støtte til dårligt stillede eller handicappede arbejdstagere.

Støtteintensitet og støttekumulering

Der er faste grænser for individuelle støttebeløb * fritaget for anmeldelsespligt, som tildeles på ad hoc-basis * eller efter en støtteordning *. Alle støttetildelinger, som overskrider disse grænser, skal anmeldes til Kommissionen. Forordningen fastlægger ligeledes den højeste støtteintensitet * for hver støttekategori.

De her omhandlede støtteordninger kan kumuleres med andre statsstøtteordninger, der er fritaget for anmeldelsespligt, i det omfang disse vedrører forskellige identificerbare, støtteberettigede omkostninger. Imidlertid kan de i henhold til denne forordning fritagne støtteformer ikke kumuleres med hinanden, med de minimis-støtte eller med andre former for finansiering under EU af de samme støtteberettigede omkostninger, hvis denne kumulering resulterer i en støtteintensitet eller et støttebeløb, der overstiger grænserne, som er bestemt ved denne forordning.

Gennemskuelighed og kontrol af støtteforanstaltninger

EU-landene underretter Kommissionen om ikrafttrædelsen af en støtteordning eller om en ad hoc-støtte, der er fritaget, inden for tyve arbejdsdage via formularen i Bilag III til forordningen. Endvidere offentliggøres oplysninger vedrørende disse foranstaltninger i deres helhed.

Kommissionen kontrollerer støtteforanstaltningerne. Den kan forlange adgang til detaljerede sagsakter med fuldstændige oplysninger om målgruppen, betingelserne for tildeling, støtteberettigede omkostninger og støttens incitamentsvirkning. Såfremt disse oplysninger ikke meddeles, kan Kommissionen vedtage meddelelsespligt for fremtidige støtteforanstaltninger.

Baggrund

Af hensyn til forenkling og gennemskuelighed erstatter denne forordning Kommissionens forordning nr. 70/2001 om støtte til små og mellemstore virksomheder, forordning nr. 2204/2002 vedrørende statsstøtte til beskæftigelse, forordning nr. 68/2001 om uddannelsesstøtte samt forordning nr. 1628/2006 om statslig regionalstøtte. Den gælder indtil den 31. december 2013.

Retsaktens nøglebegreber

 • Støtteordninger: enhver bestemmelse på grundlag af hvilken støtte kan tildeles, individuelt eller uden at være knyttet til et specifikt projekt, til en eller flere virksomheder i et ikke nærmere fastsat tidsrum og/eller beløb.
 • Individuel støtte: ad hoc-støtte og støtte tildelt på grundlag af en anmeldelsespligtig støtteordning.
 • Ad hoc-støtte: individuel støtte som ikke er ydet på grundlag af en støtteordning.
 • Støtteintensitet: Støttebeløb udtrykt i procent af støtteberettigede omkostninger.
 • Fællesskabsstandarder for miljøanliggender: obligatorisk standard som fastlægger de niveauer, der skal nås af de enkelte virksomheder i miljøanliggender, eller forpligtelsen til at benytte de bedste teknikker, der er til rådighed.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning 800/2008/CE

29.8.2008

-

EUT L 214 af 9.8.2008

See also

 • Yderligere oplysninger fås på webstedet for Europa-Kommissionens generaldirektorat for Konkurrence (EN)

Seneste ajourføring: 17.10.2011

Top