EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programmet for livslang læring 2007-2013

This summary has been archived and will not be updated. See 'Erasmus+ — EU’s tværnationale partnerskaber inden for uddannelse, ungdom og idræt' for an updated information about the subject.

Programmet for livslang læring 2007-2013

Med sine uddannelsesprogrammer når EU direkte ud til en stor del af sine borgere. Det overordnede mål for programmet for livslang læring er at bidrage til at udvikle Fællesskabet til et avanceret videnbaseret samfund i overensstemmelse med Lissabon-strategiens mål. Programmet støtter og supplerer de aktioner, der iværksættes af medlemsstaterne, og det er især hensigten at fremme udvekslingerne, samarbejdet og mobiliteten mellem uddannelsessystemerne i Fællesskabet, således at de bliver en kvalitetsreference på verdensplan.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Formålet med handlingsprogrammet for livslang læring 2007-2013 er at udvikle og styrke udvekslingerne, samarbejdet og mobiliteten, således at uddannelsessystemerne bliver en kvalitetsreference på verdensplan i overensstemmelse med Lissabon-strategien. Programmet bidrager således til Fællesskabets udvikling som et avanceret vidensamfund med en bæredygtig økonomisk udvikling, flere og bedre job og øget social samhørighed.

For at nå dette overordnede mål er der følgende specifikke mål for livslang læring i Den Europæiske Union (EU), nemlig:

 • at bidrage til udviklingen af uddannelser af høj kvalitet og at fremme en høj kvalitetsstandard, innovation og en europæisk dimension i systemer og praksis på området
 • at støtte realiseringen af et europæisk område for livslang læring
 • at bidrage til at skabe bedre muligheder for livslang læring i medlemsstaterne og gøre dem mere attraktive og tilgængelige
 • at styrke livslang lærings bidrag til social samhørighed, aktivt medborgerskab, interkulturel dialog, ligestilling mellem kønnene og personlig udvikling
 • at hjælpe med at fremme kreativiteten, konkurrenceevnen, beskæftigelsesegnetheden og en øget iværksætterånd
 • at bidrage til, at personer i alle aldre i højere grad deltager i livslang læring, også personer med særlige behov og personer fra dårligt stillede grupper
 • at fremme sprogindlæring og sproglig mangfoldighed
 • at støtte udvikling af mulighederne i informations- og kommunikationsteknologi (ikt)
 • at styrke livslang lærings rolle, når det drejer sig om at skabe en bevidsthed om et europæisk medborgerskab samt opfordre til tolerance og respekt for andre folkeslag og andre kulturer
 • at fremme samarbejdet om kvalitetssikring inden for alle uddannelsesområdets sektorer
 • at bidrage til kvalitet og samtidig tilskynde til den bedste anvendelse af resultater, innovative produkter og processer samt til udveksling af god praksis.

I forbindelse med gennemførelsen af handlingsprogrammet skal der sikres sammenhæng og komplementaritet med EU's øvrige politikker. Handlingsprogrammet skal således bidrage til gennemførelsen af EU's horisontale politikker ved at tage højde for de lærendes særlige behov og bidrage til deres integration i det almindelige uddannelsessystem. Handlingsprogrammet skal endvidere fremme ligestilling mellem mænd og kvinder samt fremme bevidstheden om betydningen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed og multikulturalisme som et middel til bekæmpelse af racisme, fordomme og fremmedhad.

Ved gennemførelsen af programmet skal der sikres overordnet sammenhæng og komplementaritet med arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010", de integrerede retningslinjer for beskæftigelsen integrerede retningslinjer for beskæftigelsen inden inden for rammerne af og andre relevante fællesskabspolitikker inden for kultur, ungdom og erhvervspolitik. Dette kan ske i samarbejde med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsuddannelse, samtidig med at deres beføjelser respekteres.

I forbindelse med opfyldelsen af disse mål ydes der støtte til følgende aktioner:

 • mobilitet for personer, der deltager i livslang læring
 • bilaterale og multilaterale partnerskaber
 • unilaterale, nationale eller multilaterale projekter, herunder også projekter, der har til formål at fremme kvaliteten i uddannelsessystemerne gennem tværnational overførsel af innovation
 • multilaterale netværk
 • undersøgelser og reformer af politikker og systemer, der vedrører livslang læring, og de enkelte dele heraf
 • driftsstøtte til afholdelse af visse driftsmæssige og administrative udgifter i institutioner eller sammenslutninger
 • ledsageforanstaltninger, dvs. andre initiativer til fremme af programmets målsætninger
 • aktiviteter til forberedelse af disse aktioner
 • tilrettelæggelse af arrangementer (seminarer, kollokvier, møder) med det formål at fremme gennemførelsen af programmet, informations-, publikations-, oplysnings- og formidlingsaktiviteterne samt overvågning og evaluering af programmet.

Deltagelsen i programmet er åben for medlemsstaterne og for de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (Island, Liechtenstein og Norge), Schweiz og kandidatlandene og de potentielle kandidatlande i det vestlige Balkan i overensstemmelse med de bestemmelser og aftaler, der gælder for deres deltagelse i fællesskabsprogrammerne.

Derudover kan Kommissionen samarbejde med tredjelande og med internationale organisationer, herunder Europarådet og De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur Unesco.

Programmet har følgende støttemodtagere:

 • elever, studerende, personer under uddannelse og voksne studerende
 • alle kategorier af undervisningspersonale
 • personer på arbejdsmarkedet
 • institutioner og organisationer, der tilbyder læringsmuligheder inden for rammerne af programmet
 • personer og organer, der er ansvarlige for uddannelsessystemer og -politikker på lokalt, regionalt og nationalt plan
 • virksomheder, arbejdsmarkedets parter og deres organisationer på alle niveauer, herunder brancheforeninger, handels- og industrikamre
 • organer, som yder vejledning, rådgivning og information
 • sammenslutninger af deltagere, forældre eller lærere
 • forskningscentre og -organer
 • nonprofit-organisationer, frivillige organisationer og ikke-statslige organisationer (ngo'er).

Programmet forvaltes af Kommissionen og de nationale kontorer i fællesskab. I den forbindelse kan de nationale kontorer forestå udvælgelsen af visse typer projekter, mobilitet for personer, bilaterale og multilaterale partnerskaber samt unilaterale og nationale projekter.

I forbindelse med gennemførelsen af programmet bistås Kommissionen af et udvalg, som består af repræsentanter fra EU's medlemsstater. Størstedelen af gennemførelsesforanstaltningerne skal vedtages i overensstemmelse med forvaltningsproceduren. Kun beslutninger vedrørende tildeling af mindre støttebeløb, der ikke medfører følsom beslutningstagning, skal ikke vedtages ved en udvalgsprocedure. Inden for rammerne af europæisk social dialog og et nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter i forbindelse med gennemførelsen af handlingsprogrammet kan arbejdsmarkedets parter deltage i udvalgets arbejde som observatører i forbindelse med erhvervsuddannelsesspørgsmål.

Det vejledende budget for programmets varighed er fastsat til 6,970 mia. EUR. De mindstebeløb, der tildeles sektorprogrammerne (se nedenfor), er fastsat til 13 % til Comenius, 40 % til Erasmus, 25 % til Leonardo da Vinci og 4 % til Grundtvig.

Kommissionen fører løbende tilsyn med og evaluerer handlingsprogrammet i samarbejde med medlemsstaterne. Medlemsstaterne sender Kommissionen en rapport om gennemførelsen af programmet senest den 30. juni 2010 og en rapport om virkningerne af programmet senest den 30. juni 2015.

Kommissionen fremlægger en midtvejsrapport om evalueringen af de opnåede resultater og om de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen senest den 31. marts 2011, en meddelelse om fortsættelsen af programmet for livslang læring senest den 31. december 2011 og en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. marts 2016.

SEKTORPROGRAMMER

Handlingsprogrammet er inddelt i seks underprogrammer, heraf fire sektorprogrammer. De er alle opbygget over samme skabelon og opfylder en række undervisnings- og læringsbehov hos alle deltagere samt behovene i de institutioner og organisationer, der udbyder eller fremmer undervisning i de respektive sektorer. Samtlige aktioner omfatter mobilitet, sprogundervisning og ny teknologi.

Comenius

Comenius-programmet vedrører førskole- og skoleuddannelse til og med gymnasietrinnet samt de institutioner og organisationer, der udbyder sådan uddannelse.

De to specifikke mål for programmet er:

 • at udvikle forståelse og værdsættelse blandt unge og undervisere af de europæiske kulturers mangfoldighed og værdi
 • at hjælpe unge til at erhverve de grundlæggende livsfærdigheder og -kompetencer, som er nødvendige for deres personlige udvikling, den fremtidige beskæftigelse og for aktivt europæisk medborgerskab.

Der er følgende operationelle mål for programmet:

 • at øge mobiliteten, særligt hvad angår kvalitet og omfang
 • at forbedre kvaliteten og øge omfanget af partnerskaber mellem skoler i forskellige medlemsstater, således at mindst 3 mio. elever deltager i fælles uddannelsesaktiviteter i programperioden
 • at tilskynde til indlæring af fremmedsprog
 • at støtte udvikling af ikt-baserede former for nyskabende indhold, tjenesteydelser, pædagogik og praksis inden for livslang læring
 • at styrke kvaliteten og den europæiske dimension i læreruddannelsen
 • at støtte forbedringer af de pædagogiske tilgange og skoleforvaltningen.

Følgende aktioner kan modtage støtte fra Comenius:

 • mobilitet i form af udveksling af elever og undervisere, mobilitet til ophold på skoler, kurser for undervisere mv.
 • partnerskaber, f.eks. de såkaldte "Comenius-skolepartnerskaber" med henblik på fælles læringsprojekter eller "Comenius-Regio-partnerskaber" mellem organisationer, der har ansvaret for skoleuddannelse med henblik på fremme af regionalt samarbejde på tværs af grænserne
 • multilaterale projekter med henblik på at udvikle, fremme og formidle bedste uddannelsespraksis eller med henblik på at udvikle nye undervisningsmetoder eller -materialer
 • multilaterale netværk med henblik på at udvikle uddannelse, udbrede god praksis og innovation, støtte partnerskaber og projekter samt udvikle behovsanalyser
 • ledsageforanstaltninger.

Mobilitetsaktionerne og partnerskaberne udgør mindst 80 % af Comenius-budgettet.

Erasmus

Erasmus-programmet vedrører formel videregående uddannelse og erhvervsuddannelse på videregående niveau, uanset hvilken varighed uddannelsen har, eller hvilke kvalifikationer den bibringer, herunder også ph.d.-studier. I modsætning til de tidligere programmer hører videregående erhvervsuddannelser nu under Erasmus og ikke under Leonardo da Vinci.

De to specifikke mål for programmet er:

I den forbindelse er der følgende operationelle mål for programmet, som især har til hensigt at forbedre, styrke og udvikle:

 • mobiliteten (herunder kvaliteten) ved at nå 3 mio. personer inden 2012
 • omfanget og kvaliteten af samarbejdet blandt videregående uddannelsesinstitutioner i Europa og mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
 • gennemsigtigheden og sammenligneligheden af erhvervede kvalifikationer, som er erhvervet
 • innovativ praksis og overførslen heraf landene imellem
 • udvikling af ikt-baserede former for nyskabende indhold, tjenesteydelser, pædagogik og praksis.

Følgende aktioner kan modtage støtte fra Erasmus-programmet:

 • mobilitet for studerende (studie- eller praktikophold), undervisningspersonale og andet personale fra videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder med henblik på at undervise eller modtage uddannelse, intensive Erasmus-programmer, som afholdes multilateralt, og støtte til hjem- og værtsinstitutioner med henblik på at sikre kvaliteten i alle faser af mobilitetsordningerne. Mobilitetsaktionerne udgør mindst 80 % af Erasmus-budgettet
 • multilaterale projekter, der fokuserer på innovation og eksperimenter og udveksling af god praksis
 • multilaterale netværk såsom "Erasmus-tematiske-netværk", der drives af sammenslutninger af videregående uddannelsesinstitutioner og vedrører et fag eller et tværfagligt område
 • ledsageforanstaltninger.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci-programmet vedrører erhvervsuddannelse på alle andre niveauer end det videregående niveau.

De specifikke mål for programmet er:

 • at støtte deltagere i uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at erhverve og anvende viden, færdigheder og kvalifikationer med henblik på fremme af personlig udvikling, beskæftigelsesegnethed og deltagelse i det europæiske arbejdsmarked
 • at støtte kvalitetsforbedringer og innovation
 • at gøre erhvervsuddannelse og mobilitet mere tiltrækkende.

I den forbindelse er der følgende operationelle mål for programmet, som især har til hensigt at udvikle og styrke:

 • mobiliteten (og kvaliteten heraf) på dette område og kvaliteten af videre- og efteruddannelse, herunder også praktikophold i virksomheder, så disse når op på 80.000 pr. år inden programmets udløb
 • omfanget og kvaliteten af samarbejdet mellem de forskellige aktører
 • innovativ praksis og overførslen heraf landene imellem
 • gennemskueligheden og anerkendelsen af kvalifikationer og kompetencer, også når disse er erhvervet gennem ikke-formel og uformel uddannelse
 • tilegnelse af fremmedsprog
 • udvikling af ikt-baserede former for nyskabende indhold, tjenesteydelser, pædagogik og praksis.

Følgende aktioner kan modtage støtte fra Leonardo da Vinci:

 • mobilitet, herunder også forberedelsen heraf
 • partnerskaber, der fokuserer på temaer af fælles interesse
 • multilaterale projekter, især projekter, der har til formål at forbedre uddannelsessystemerne ved at fokusere på overførsel og udvikling af innovation og god praksis med henblik på at tilpasse de nationale behov
 • tematiske netværk bestående af eksperter og organisationer, der beskæftiger sig med specifikke erhvervsuddannelsesspørgsmål
 • ledsageforanstaltninger.

Mobilitetsaktionerne og partnerskaberne udgør mindst 60 % af Leonardo da Vinci-budgettet.

Grundtvig

Grundtvig-programmet vedrører alle former for voksenuddannelser.

Det har til formål:

 • at reagere på udfordringerne på uddannelsesområdet i forbindelse med Europas aldrende befolkning
 • at tilbyde voksne veje til at forbedre deres viden og kompetence.

Programmets operationelle mål er:

 • at forbedre kvaliteten af og øge adgangen til mobilitet med henblik på at nå op på mindst 7 000 enkeltpersoner hvert år inden programmets udløb
 • at forbedre samarbejdet (både kvalitativt og kvantitativt)
 • at hjælpe personer fra socialt udsatte og marginaliserede grupper, især ældre personer og personer, der har forladt uddannelsessystemet uden grundlæggende kvalifikationer, ved at tilbyde dem alternative muligheder for adgang til voksenuddannelse
 • at fremme udviklingen af innovativ praksis og overførslen heraf landene imellem
 • at støtte udviklingen af ikt-baserede former for nyskabende indhold, tjenesteydelser, pædagogik og praksis inden for livslang læring
 • at forbedre de pædagogiske tilgange og forvaltningen af voksenuddannelsesinstitutionerne.

Følgende aktioner kan modtage støtte fra Grundtvig:

 • enkeltpersoners mobilitet, herunder også tilrettelæggelsen, ledsageforanstaltninger og assistance
 • "Grundtvig-læringspartnerskaber", der fokuserer på temaer af fælles interesse
 • multilaterale projekter, der har til formål at forbedre uddannelsessystemerne gennem udvikling og overførsel af innovation og god praksis
 • tematiske "Grundtvig-netværk" bestående af eksperter og organisationer
 • ledsageforanstaltninger.

Mobilitetsaktionerne og partnerskaberne udgør mindst 55 % af Grundtvig-budgettet.

Det tværgående program

Det tværgående program vedrører især aktiviteter, som går ud over grænserne for sektorprogrammerne.

Programmet omfatter fire nøgleaktiviteter inden for livslang læring, nemlig:

 • samarbejde og politisk nyskabelse
 • fremme af sprogindlæring
 • udvikling af ikt-baserede former for nyskabende indhold, tjenesteydelser, pædagogik og praksis
 • udbredelse og udnyttelse af resultater af aktioner samt udveksling af god praksis.

De specifikke mål for programmet er:

 • at fremme europæisk samarbejde på områder, der omfatter mindst to sektorprogrammer
 • at fremme kvaliteten og gennemsigtigheden i medlemsstaternes uddannelsessystemer.

I den forbindelse har programmet følgende operationelle mål:

 • at støtte udformningen af politikken for livslang læring og samarbejdet på europæisk plan, bl.a. i forbindelse med Lissabon-processen og arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010" samt Bologna- og Københavnsprocesserne og efterfølgende processer
 • at sikre et tilstrækkeligt udbud af sammenlignelige oplysninger, statistikker og analyser for at understøtte udviklingen af politikker, overvåge fremskridtene i opfyldelsen af målsætningerne og indkredse områder, der skal gøres til genstand for særlig opmærksomhed
 • at fremme sprogindlæring og støtte sproglig mangfoldighed i medlemsstaterne
 • at udvikle ikt-baserede former for nyskabende indhold, tjenesteydelser, pædagogik og praksis
 • at sikre passende oplysning om, udbredelse af og hensyntagen til resultaterne af programmet.

Programmets aktioner vedrører det tværgående programs nøgleaktiviteter. Eksempelvis kan aktioner under nøgleaktiviteten "samarbejde og politisk nyskabelse" vedrøre støtte til observation og analyse af politikker og systemer som f.eks. Eurydice eller støtte til gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer, oplysninger og vejledning med henblik på mobilitet og samarbejde om kvalitetssikring som f.eks. Euroguidance, støtte til nationale informationscentre for akademisk anerkendelse (NARIC), Ploteus og Europass -initiativet.

Jean Monnet-programmet

Jean Monnet-programmet vedrører specifikt spørgsmål i forbindelse med den europæiske integration på universitetsniveau og den fornødne støtte til institutioner og foreninger, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet.

Programmet omfatter i den forbindelse tre nøgleaktiviteter:

 • Jean Monnet-aktionen, som uddannelsesinstitutioner fra tredjelande også kan deltage i, udgør mindst 16 % af programmets budget
 • driftsstøtte til bestemte institutioner, der beskæftiger sig med emner af fælles europæisk interesse. Disse institutioner er Europakollegiet, Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning (EIPA), Maastricht, Det Europæiske Retsakademi (ERA), Trier, Det Europæiske Agentur for Undervisning af Personer med Særlige Behov, Middelfart og Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse (CIFE), Nice. Driftstilskuddene udgør mindst 65 % af budgettet
 • driftstilskud til andre institutioner og europæiske foreninger på uddannelsesområdet, som udgør mindst 19 % af budgettet.

Programmets specifikke mål er:

 • at stimulere undervisnings-, forsknings- og refleksionsaktiviteter inden for europæiske integrationsstudier
 • at støtte eksistensen af en passende vifte af institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende europæisk integration og med uddannelse fra et europæisk perspektiv.

De operationelle mål er at skabe ekspertise, skabe bedre viden og bevidsthed om den europæiske integration samt støtte europæiske institutioner, der beskæftiger sig med den europæiske integration, og endvidere at støtte institutioner og foreninger af høj kvalitet.

Aktionerne omfatter unilaterale og nationale projekter som f.eks. Jean Monnet-lærestole, ekspertisecentre og undervisningsmoduler, støtte til unge forskere og multilaterale projekter og netværk.

KONTEKST

Programmet for livslang læring 2007-2013 omfatter alle EU's programmer for livslang læring. Programmet tager dermed udgangspunkt i programmerne for perioden 2000-2006: Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning-programmet og Jean Monnet-aktionen.

Med et enkelt fællesskabsprogram til støtte for uddannelsesområdet sikres der større rationalitet, sammenhæng og effektivitet. Målet er, at programmet skal sikre et bedre samspil mellem de forskellige områder for større synlighed, hvad angår evnen til at reagere på udviklingen på området og et bedre samarbejde.

Dermed skulle programmet også bidrage til opfyldelsen af målene i Lissabon-strategien, herunder miljødimensionen, og til etableringen af det europæiske område for videregående uddannelse (Bologna-processen), især hvad angår målet om at uddannelsessystemerne skal være en kvalitetsreference på verdensplan inden 2010, og at der skal lægges vægt på indlæring af fremmedsprog, i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002. Programmet skal ligeledes ses i sammenhæng med de konkrete fremtidige mål for uddannelsessystemerne, arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010", handlingsplanen for kvalifikationer og mobilitet og handlingsplanen for fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden – Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1720/2006/EF

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 327 af 24.11.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttræden – Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1357/2008/EF

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 350 af 30.12.2008

See also

 • Yderligere oplysninger findes på netstedet oprettet af Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur: Programmet for livslang læring (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 29.01.2009

Top