EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Udvalgenes rolle i Europa-Kommissionens gennemførelsesbeføjelser

Udvalgenes rolle i Europa-Kommissionens gennemførelsesbeføjelser

Før vedtagelsen af gennemførelsesretsakter skal Europa-Kommissionen høre et udvalg, der består af repræsentanter fra hvert EU-land, vedrørende det udkast, Kommissionen fremlægger.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

RESUMÉ

Før vedtagelsen af gennemførelsesretsakter skal Europa-Kommissionen høre et udvalg, der består af repræsentanter fra hvert EU-land, vedrørende det udkast, Kommissionen fremlægger.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen fastlægger reglerne for EU-landenes kontrol af Kommissionens udøvelse af sine gennemførelsesbeføjelser (artikel 291, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - TEUF). Kontrollen foregår ved hjælp af, hvad der i EU-jargon kaldes »udvalgsprocedure«, dvs. at Kommissionen først skal forelægge hvert udkast til en gennemførelsesretsakt for udvalg, der består af repræsentanter fra EU-landene, og som ledes af Kommissionen.

I henhold til Kommissionens seneste beretning om udviklingen i udvalgsprocedurerne er der mere end 300 udvalg, der dækker praktisk talt alle EU's kompetenceområder (navnlig landbrug, miljø, transport, sundhed og forbrugere osv.). I 2013 vedtog Kommissionen mere end 1 700 gennemførelsesretsakter.

HOVEDPUNKTER

Forordningen fastlægger to procedurer til kontrol af Kommissionens udøvelse af sine gennemførelsesbeføjelser (der er tildelt af lovgiveren):

Undersøgelsesproceduren: Den bruges primært til: (i) generelle foranstaltninger og (ii) foranstaltninger inden for bestemte politikområder (for eksempel inden for landbrug, fiskeri, miljø, sundhed, handel og på skatteområdet).

Kommissionens gennemførelsesretsakter skal bakkes op af et kvalificeret flertal (et vægtet afstemningssystem, hvor 16 ud af de 28 EU-lande (1) skal stemme for, og disse stemmer skal repræsentere mindst 65 % af EU's befolkning) i udvalget. Hvis udvalget afgiver en negativ udtalelse, kan Kommissionen forelægge udkastet for et appeludvalg med henblik på at afgøre, om undersøgelsen af foranstaltningen bør fortsætte, eller om teksten skal ændres. Hvis resultatet af udvalgets drøftelser er, at det ikke afgiver nogen udtalelse, kan Kommissionen vedtage udkastet under visse betingelser.

Rådgivningsproceduren: Den finder som hovedregel anvendelse ved alle andre gennemførelsesforanstaltninger (for eksempel enkeltstående foranstaltninger på kulturområdet). Kommissionen skal tage størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse, der vedtages ved simpelt flertal (et flertal af de afgivne stemmer).

Europa-Parlamentets og Rådets ret til indsigelse: Når en basisretsakt er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (den mest almindelige beslutningsproces, der dækker de fleste politikområder, og hvor Europa Parlamentet og Rådet har samme vægt), kan Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver tid tilkendegive over for Kommissionen, at et udkast til en gennemførelsesretsakt efter deres opfattelse overskrider Kommissionens gennemførelsesbeføjelser. I disse tilfælde reviderer Kommissionen udkastet og afgør, om det skal fastholdes, ændres eller trækkes tilbage.

HVORNÅR GÆLDER DENNE FORORDNING FRA?

Fra den 1. marts 2011.

BAGGRUND

Artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver Kommissionen mulighed for at vedtage gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med retsakter, når ensartede betingelser for gennemførelse er nødvendige. Basisretsakten skal udtrykkeligt tildele Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter.

Se desuden Europa-Kommissionens websted om udvalgsprocedurer.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 182/2011

1.3.2011

-

EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13-20

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen om udvalgenes arbejde i 2013 (COM(2014) 572 final af 16.9.2014).

seneste ajourføring 20.01.2015(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.

Top