EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen

 

RESUMÉ AF:

Artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 244 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 245 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 246 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 247 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 248 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 249 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 250 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE ARTIKLER I TRAKTATERNE?

De fastlægger rolle, sammensætning, beføjelser, udnævnelsesprocedurer og funktionsmåde for Europa-Kommissionen, der er EU’s udøvende magt.

HOVEDPUNKTER

Rolle

1. Foreslår ny lovgivning — Kommissionen er den eneste af EU’s institutioner, der formelt fremlægger lovforslag til vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Styrer EU’s politikker og fordeler EU-finansieringen — Kommissionen fastlægger EU’s udgiftsprioriteter sammen med Rådet og Parlamentet, udarbejder årlige budgetter og fører tilsyn med, hvordan pengene bruges.

3. Håndhæver EU-retten — Kommissionen sikrer sammen med EU-Domstolen, at EU’s lovgivning anvendes korrekt i alle EU-lande.

4. Repræsenterer EU internationalt — taler på vegne af alle EU-lande i internationale organer (f.eks. Verdenshandelsorganisationen — WTO).

Sammensætning

 • Kommissionen ledes politisk af et hold på 28 kommissærer. Kommissærkollegiet består af én kommissær fra hvert EU-land og sammensættes af:
 • Kommissionens arbejde er organiseret i afdelinger, der kaldes generaldirektorater (GD’er), som hver har ansvaret for et bestemt politikområde.

Formanden

 • Det Europæiske råd foreslår en kandidat til formandsposten under hensyn til udfaldet af Europa-Parlamentsvalget. Kandidaten skal have opbakning fra et flertal i Europa-Parlamentet for at blive valgt. Formanden har ansvaret for at:
  • fastlægge politiske retningslinjer for kommissærkollegiet
  • træffe bestemmelse om Kommissionens interne organisation og tildele ansvaret for de forskellige politikområder til de enkelte kommissærer — formanden kan ændre ansvarsområderne i løbet af sin valgperiode
  • udnævne næstformændene blandt Kommissionens medlemmer med undtagelse af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.
 • Formanden kan også tvinge en kommissær til at afgive sine funktioner uden, at det skal godkendes af kollegiet.

Udnævnelse

 • Efter fælles overenskomst med den kårede formand vedtager Rådet dernæst en liste af personer, som det foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen med undtagelse af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.
 • Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udnævnes af Det Europæiske Råd i enighed med formanden for Kommissionen.
 • Medlemmerne af Kommissionen vælges ud fra deres generelle kompetence og deres uafhængighed.
 • Hele kollegiet skal godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet.

Oversigtsskema

Traktaten om Den Europæiske Union

17

Kommissionens rolle og sammensætning; udpegning af formanden for Kommissionen og dennes beføjelser

Traktaten om Den Europæiske Union

18

Udpegning af Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og dennes beføjelser

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Kommissionens funktionsmåde

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — afsnit III — bestemmelser om institutionerne — artikel 17 og 18 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 26-27)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — Kapitel 1 — Institutionerne — 4. afdeling — Kommissionen — artikel 244, 245, 246, 247, 248, 249 og 250 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 155-157)

TILHØRENDE DOKUMENT

Det Europæiske Råds afgørelse 2013/272/EU af 22. maj 2013 om antallet af medlemmer i Europa-Kommissionen (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 98)

seneste ajourføring 11.10.2017

Top