Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Indefrysning og konfiskation af aktiver

Indefrysning og konfiskation af aktiver

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2018/1805 — om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den har til formål at lette grænseoverskridende inddrivelse af kriminelle aktiver og føre til en mere effektiv indefrysning og konfiskation af udbytte, der stammer fra ulovlige forhold i EU.

Forordningen er en del af den handlingsplan, som Europa-Kommissionen har udarbejdet med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme. Den bidrager til fuldbyrdelsen af sikkerhedsunionen ved at sikre, at kriminelle fratages deres aktiver.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter de regler, i henhold til hvilke et EU-land anerkender og på sit område fuldbyrder afgørelser om indefrysning* og afgørelser om konfiskation* truffet af et andet EU-land i forbindelse med retsforfølgning i straffesager.

Elementer

Forordningen indeholder følgende hovedelementer:

  • Løsning af problemstillinger vedrørende gennemførelse af eksisterende retsakter ved indførelse af én forordning — der dækker både afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation — der finder direkte anvendelse i EU.
  • Princippet om gensidig anerkendelse, dvs. at alle retsafgørelser i straffesager, der træffes i ét EU-land, anerkendes og fuldbyrdes som hovedregel direkte af et andet EU-land. Der findes kun et begrænset antal grunde til at afslå anerkendelse og fuldbyrdelse.
  • Standardcertifikater og -procedurer med henblik på hurtigere og mere effektiv indefrysning og konfiskation.
  • Tidsfrist på 45 dage for at træffe en afgørelse om anerkendelse af afgørelsen om konfiskation, og i hastesager en tidsfrist på 48 timer for anerkendelse og 48 timer for fuldbyrdelse af afgørelsen om indefrysning. Disse tidsfrister kan kun udsættes under strenge betingelser.
  • Bestemmelser, der skal sikre, at ofres ret til godtgørelse og tilbagelevering overholdes i sager på tværs af landegrænser.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den træder i kraft den 19. december 2020.

BAGGRUND

Forordningen er et supplement til allerede eksisterende lovgivning om politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager i EU, herunder:

For flere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Afgørelse om indefrysning: en afgørelse, som med henblik på efterfølgende konfiskation er truffet eller godkendt af en udstedelsesmyndighed for at forhindre, at formuegoder destrueres, ændres, flyttes, overføres eller disponeres over.
Afgørelse om konfiskation: en endelig sanktion eller foranstaltning, som er pålagt af en domstol efter en retssag vedrørende en strafbar handling, og som medfører endelig berøvelse af en persons eller en virksomheds formuegoder.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1805 af 14. november 2018 om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 1-38)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1-8)

Efterfølgende ændringer af direktiv (EU) 2016/1919 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1-20)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion (COM(2016) 230 final af 20.4.2016)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1-11)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en handlingsplan til at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme (COM(2016) 50 final af 2.2.2016)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 39-50)

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1-12)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1-10)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1-7)

Rådets rammeafgørelse 2006/783/JHA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 59-78)

Se den konsoliderede udgave.

Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 45-55)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1-36)

seneste ajourføring 11.02.2019

Top