EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regler for civil luftfart og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

Regler for civil luftfart og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2018/1139 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den tilstræber at etablere et højt og ensartet sikkerhedsniveau for den civile luftfart, samtidig med at der sikres miljøbeskyttelse.

Den ajourfører lovgivningen om luftfartssikkerhed og omfatter:

HOVEDPUNKTER

Forordningen dækker alle centrale områder inden for luftfart, herunder:

 • luftdygtighed
 • flybesætning
 • flyvepladser
 • flyveoperationer og
 • luftfartstjenester.

Forordningen:

Vigtigste ændringer og tilføjelser

 • Forordningen ajourfører EU-lovgivningen om sikkerhed i luftfartssektoren. Der fastsættes væsentlige krav til luftfartøjer med hensyn til luftdygtighed og miljøgodkendelse. Producenterne skal udstede luftdygtighedsbeviser i overensstemmelse med de tekniske krav.
 • Den indfører risikobaserede og resultatorienterede regler, der fastsætter mål, men giver en grad af fleksibilitet med hensyn til opnåelsen af dem. Den fremmer også ikkebindende foranstaltninger (f.eks. foranstaltninger til fremme af sikkerheden), når dette er muligt.
 • Den reviderer anvendelsesområdet for visse regler ved at udelukke små varmluftballoner til én person, justere vægtgrænserne for svævefly og tilføje lette elektriske luftfartøjer. Den indfører reformer for at:
  • håndtere væksten inden for lufttrafik
  • øge sikkerheden
  • reducere omkostninger, forsinkelser og lufttrafikkens indvirkning på miljøet.
 • Kabinebesætning, der er involveret i udøvelsen af erhvervsmæssig lufttransport, bør certificeres og få udstedt et bevis. Europa-Kommissionen har fastsat detaljerede regler og procedurer for kvalificering af kabinebesætningsmedlemmer. Forordningen fastsætter også væsentlige krav til sikker groundhandlingtjenester, der nu er inkluderet i forordningens anvendelsesområde, og lukker en række andre huller i sikkerheden.
 • Der indføres et nyt kapitel om forvaltning af luftfartssikkerheden med oprettelse af det europæiske program for luftfartssikkerhed, som dækker hele luftfartssikkerhedssystemet.

Civile droner

 • Forordningen indfører væsentlige krav til droner. Reglerne skal være stå i et rimeligt forhold til den risiko, der er ved den pågældende operation eller type af operationer og angive, at dronen skal kunne styres og manøvreres på en sikker måde. Den skal være konstrueret til at passe til sin funktion og tilsigtede type operation og tage hensyn til principperne om privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Det skal også være muligt at identificere dronen og operationens karakter og formål.
 • Operatøren af dronen skal være ansvarlig for operationen og være i besiddelse af den påkrævede viden og de færdigheder, der er nødvendige for at sikre sikkerheden i forbindelse med operationen. Organisationer, der er involveret i konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af droner samt tjenester og uddannelse i tilknytning hertil, skal etablere et system for indberetning af begivenheder.
 • Forordningen specificerer den registreringstærskel, der gælder for operatører af droner: operatører skal være registreret, hvis de opererer med droner, der i tilfælde af sammenstød kan overføre over 80 joule kinetisk energi til et menneske. Denne tærskel kan ændres senere uden langsommelige procedurer for at tage højde for udviklingen på området.
 • Alt efter aktivitetens art og risiko, den pågældende drones operationelle egenskaber og forholdene i operationsområdet, kan der kræves et certifikat for konstruktionen, fremstillingen, vedligeholdelsen og operationen samt for personale, herunder fjernpiloter.
 • I overensstemmelse med forordningen udarbejdede Kommissionen ved hjælp af EASA forordning (EU) 2019/947, der fastlægger detaljerede regler for droner og for droners operation. Forordning (EU) 2020/746 ændrer forordning (EU) 2019/947 og udsætter derved datoerne for anvendelsen af visse foranstaltninger i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Pilotcertifikater udstedt af tredjelande

Forordning (EU) 2020/723 fastsætter detaljerede regler om betingelserne for anerkendelse af pilotcertifikater og tilhørende rettigheder, beføjelser eller beviser samt dertil knyttede helbredsbeviser, der er udstedt i overensstemmelse med tredjelandes lovgivning.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

 • Med forordningen udvides EASA’s anvendelsesområde til sikkerhedsrelaterede aspekter, f.eks. cybersikkerhed og til miljøbeskyttelse.
 • Der fastsættes en mekanisme for pooling og deling af luftfartsinspektører og anden teknisk bistand til EU-landene med certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver.
 • Det elektroniske register over information, der er fastsat af agenturet for at sikre et effektivt samarbejde mellem agenturet og de nationale kompetente myndigheder omfatter information om omfordeling af ansvar i relation til certificering, tilsyn og håndhævelse mellem et EU-land og et andet eller agenturet, samt foranstaltninger vedrørende flyvninger over konfliktområder.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 11. september 2018.

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1-122).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/723 af 4. marts 2020 om fastsættelse af detaljerede regler om anerkendelse af tredjelandes certificering af piloter og om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 (EUT L 170 af 2.6.2020, s 1-8).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer (EUT L 152 af 11.6.2019, s. 45-71).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2019/947 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver EØS-relevant tekst (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1-194).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 376/2014 af 3. april 2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 18-43).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62-106).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 79-106).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (omarbejdning) (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1-85).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 35-50).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3-20).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15-22).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 13.07.2020

Top