EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tilgængelighed af den offentlige sektors websteder og mobilapplikationer

Tilgængelighed af den offentlige sektors websteder og mobilapplikationer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det har til formål at gøre den offentlige sektors websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige samt at harmonisere forskellige standarder i Den Europæiske Union (EU), hvilket reducerer barrierer for udviklere af produkter og tjenesteydelser vedrørende tilgængelighed.
 • Dette giver EU-borgere, navnlig dem med handicap, lettere adgang til offentlige tjenesteydelser.

HOVEDPUNKTER

EU’s medlemsstater skal sikre, at offentlige organers websteder og mobilapplikationer bliver »mere tilgængelige«, især for personer med handicap, ved at gøre dem »opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste«. Tilgængelighedsstandarden er fastlagt i den harmoniserede europæiske standard EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). De dele af denne standard, der har relevans for direktivet, er opført i bilag A til standarden.

Offentlige organer skal jævnligt afgive en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring vedrørende deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af dette direktiv, herunder:

 • en forklaring vedrørende alle ikke-tilgængelige elementer og information om tilgængelige alternativer
 • en beskrivelse af hvordan en bruger kan indberette en manglende overholdelse af dette direktiv samt anmode om de oplysninger, der er undtaget fra direktivets anvendelsesområde
 • et link til en klagemekanisme, hvis svaret er utilstrækkeligt.

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1523, som er en gennemførelsesretsakt vedtaget af Europa-Kommissionen, fastlægger en standardtilgængelighedserklæring.

Medlemsstaterne skal også:

 • lette anvendelsen af tilgængelighedskravene på andre typer websteder og mobilapplikationer, som er omfattet af eksisterende national lovgivning
 • lette uddannelsesprogrammer vedrørende tilgængelighed af websteder og mobilapplikationer
 • øge bevidstheden om tilgængelighedskravene
 • udveksle bedste praksis, lettet af Europa-Kommissionen
 • sikre, at der findes en effektiv håndhævelsesprocedure.

Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre lovgivning, som går videre end minimumskravene i dette direktiv.

Udelukkelser

Dette direktiv gælder ikke for public service-medietjenesteudbydere eller ikkestatslige organisationer, som ikke udbyder tjenesteydelser, der er væsentlige for offentligheden eller henvender sig specifikt til personer med handicap. Desuden gælder det ikke for følgende indholdselementer:

 • dokumentformater offentliggjort før den 23. september 2018, medmindre de er nødvendige for det pågældende offentlige organs administrative processer
 • audio eller video offentliggjort før den 23. september 2020
 • live-audio eller -video
 • onlinekortlægning, så længe væsentlige navigationsoplysninger gives på en tilgængelig måde
 • tredjepartsindhold, der ikke er under kontrol af det pågældende offentlige organ
 • reproduktioner af kulturhistoriske genstande eller manuskripter under visse omstændigheder
 • indhold på ekstranet og intranet, som kun er beregnet til en lukket gruppe personer, og som er offentliggjort inden den 23. september 2019, indtil de undergår en væsentlig opdatering
 • indhold på websteder og i mobilapplikationer, som ikke opdateres eller redigeres efter den 23. september 2019 (arkiver), hvis deres indhold ikke er nødvendigt for administrative processer.

Medlemsstaterne kan udelukke skolers, børnehavers og vuggestuers websteder og mobilapplikationer, med undtagelse af indhold, der er forbundet med væsentlige administrative onlinefunktioner.

Monitorering

Medlemsstaterne skal monitorere overholdelse med en metode, som blev vedtaget af Kommissionen den 11. oktober 2018. Metoden, der er fastlagt ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1524, omfatter:

 • monitoreringshyppighed og information om prøveudtagning af websteder og mobilapplikationer
 • prøveudtagning af websider, af indholdet på disse sider samt af indholdet af mobilapplikationer
 • en beskrivelse af, hvordan overholdelsen påvises
 • i tilfælde af identificerede mangler, en mekanisme til at hjælpe offentlige organer med at afhjælpe dem
 • ordninger vedrørende automatiske og manuelle test og brugervenlighedstest.

Rapportering

Senest den 23. december 2021 og derefter hvert tredje år offentliggør og aflægger medlemsstaterne rapport til Kommissionen om resultatet af monitoreringen samt oplysninger om anvendelsen af håndhævelsesproceduren. Den første rapport skal desuden omfatte:

 • ordninger vedrørende høringer af interessenter (organisationer, der repræsenterer personer med handicap og ældre, arbejdsmarkedets parter, branchen osv.) om websteders og mobilapplikationers tilgængelighed
 • procedurer for offentliggørelse af udviklinger inden for tilgængelighedspolitik
 • erfaringer fra og resultater af gennemførelsen af direktivet
 • oplysninger om uddannelses- og oplysningsaktiviteter.

Indholdet af alle rapporterne skal offentliggøres i et tilgængeligt format. Kommissionen tager anvendelsen af dette direktiv op til revision senest den 23. juni 2022.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 22. december 2016 og skulle indarbejdes i medlemsstaternes lovgivninger inden den 23. september 2018. Medlemsstaterne skulle anvende disse foranstaltninger på følgende måde:

 • fra den 23. september 2019 for websteder offentliggjort efter den 22. september 2018
 • fra den 23. september 2020 for alle andre websteder for offentlige organer
 • fra den 23. juni 2021 for offentlige organers mobilapplikationer.

BAGGRUND

For flere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1-15).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1339 af 11. august 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2048 om den harmoniserede standard for websteder og mobilapplikationer (EUT L 289 af 12.8.2021, s. 53-55).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2048 af 20. december 2018 om den harmoniserede standard for websteder og mobilapplikationer, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 (EUT L 327 af 21.12.2018, s. 84-86).

Efterfølgende ændringer af afgørelse (EU) 2018/2048 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 256 af 12.10.2018, s. 103-107).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1524 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en monitoreringsmetode og ordninger for medlemsstaternes rapportering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 256 af 12.10.2018, s. 108-116).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 27.10.2021

Top