Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fremskyndelse af EU-forvaltningernes digitale omstilling — handlingsplan for 2016-2020

Fremskyndelse af EU-forvaltningernes digitale omstilling — handlingsplan for 2016-2020

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Europa-Kommissionen (COM(2016) 179 final) — EU-handlingsplan for e-forvaltning

Artikel 197 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

Artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN, TRAKTATENS ARTIKLER OG CHARTRET?

Siden 2005 har Europa-Kommissionen vedtaget EU-handlingsplaner for e-forvaltning for at fremskynde dagsordenen for modernisering af den offentlige sektor i hele EU. Formålet er at støtte europæisk koordinering, samarbejde og fælles tiltag vedrørende e-forvaltning.

Den seneste handlingsplan har til formål at understøtte forvaltningsprocesser, forbedre tjenesternes kvalitet og øge effektiviteten ved at udnytte digital teknologi fuldt ud. Den søger også at reducere den administrative byrde for virksomheder og borgere ved at gøre samspillet hurtigere, nemmere og billigere, hvilket fører til yderligere økonomiske og sociale fordele for samfundet som helhed.

I henhold til artikel 197 i TEUF kan EU støtte EU-landenes bestræbelser for at forbedre deres administrative kapacitet til at gennemføre EU-retten.

I henhold til artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder har enhver ret til:

 • at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af EU’s organer, herunder retten til at blive hørt, inden der træffes en individuel foranstaltning, som måtte berøre vedkommende negativt
 • aktindsigt i de akter, der vedrører ham eller hende, under iagttagelse af legitime fortrolighedshensyn samt tavshedspligt og sagernes fortrolighed.

HOVEDPUNKTER

Handlingsplanens rettesnor er visionen om, at de offentlige administrationer og offentlige institutioner i EU inden 2020 skal være åbne, effektive og inkluderende og stille grænseløse, skræddersyede og brugervenlige digitale offentlige tjenester til rådighed for alle borgere og virksomheder.

Der anvendes innovative tilgange til at udvikle og levere bedre tjenester i overensstemmelse med borgernes og virksomhedernes behov og krav. Offentlige administrationer benytter sig af de muligheder, som det nye digitale miljø giver, til at lette deres samspil med interessenterne og med hinanden.

Denne handlingsplan sigter på at koordinere bestræbelserne på at fjerne eksisterende digitale hindringer for det digitale indre marked. Den har ikke et særskilt budget, men bidrager til koordineringen af de ressourcer, der er tilgængelige for EU-landene via forskellige EU-programmer. Initiativer i denne plan følger disse principper:

 • Digital betjening som udgangspunkt: digitale tjenester leveres som den foretrukne løsning fra ét centralt sted
 • Kun én gang-princippet: det sikrer, at borgere og virksomheder ikke skal afgive de samme oplysninger flere gange til en offentlig administration
 • Inklusion og tilgængelighed: de digitale offentlige tjenester skal være inkluderende og tage hensyn til forskellige behov, såsom handicappedes behov
 • Åbenhed og gennemsigtighed: offentlige administrationer deler oplysninger og data med hinanden, borgere og virksomheder har adgang til oplysninger om dem selv, og virksomheder og andre inddrages i udformning af tjenester
 • Grænseoverskridende: digitale offentlige tjenester stilles til rådighed på tværs af grænser, hvilket hindrer, at der opstår yderligere fragmentering, og fremmer mobiliteten på EU’s indre marked
 • Interoperabilitet: tjenesterne skal være udformet til at fungere gnidningsfrit på hele det indre marked og på tværs af organisationer
 • Pålidelighed og sikkerhed: initiativerne skal gå længere end blot at overholde lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, privatlivets fred og om IT-sikkerhed.

Handlingsplanen med 20 punkter er inddelt i 3 søjler og har en tidsplan for gennemførelse af hver enkelt tiltag.

Søjle I: Modernisering af den offentlige administration med IKT

Tiltagene i denne søjle har til formål at øge effektiviteten og gennemslagskraften i de offentlige administrationer, hvilket stadig er vigtigt i det nuværende økonomiske klima og med de stramme budgetter, ved at anvende centrale digitale redskaber:

1. I 2019: støtte EU-landenes omstilling til fuldt elektroniske offentlige indkøb og anvendelse af registre over kontrakter.

2. I 2016: fremskynde udbredelsen af eIDAS-tjenester.

3. I 2018: sikre bæredygtighed for grænseoverskridende digitale tjenesters infrastruktur.

4. I 2016-2019: fremlægge en revideret version af den europæiske interoperabilitetsramme og støtte udbredelsen heraf i EU-landene.

5. I 2017: koordinere udviklingen af en prototype af et europæisk katalog over IKT-standarder for offentlige indkøb.

6. I 2016-2019: gradvist indføre principperne »digital betjening som udgangspunkt« og »Kun én gang« samt e-fakturering og e-indkøb og vurdere en mulig implementering af »Ingen forældede systemer«-princippet.

Søjle II: Fremme af grænseoverskridende mobilitet med digitale offentlige tjenester

I de sidste års benchmarking viste e-forvaltning, at tjenester mellem EU-lande lå markant under nationale tjenester, og at tilgængeligheden og kvaliteten af tjenester, der tilbydes til borgere fra andre lande, er utilstrækkelig. For eksempel kan det at studere i et andet land stadig indebære indsendelse af en ansøgning på papir og personligt fremmøde inden indskrivning.

Tiltagene i denne søjle har til formål at fremme grænseoverskridende mobilitet og adgang til digitale offentlige tjenester for borgere og virksomheder i et interoperabelt EU:

7. I 2017: fremlægge forslag om en fælles digital portal.

8. I 2016: gøre den europæiske e-justiceportal til en kvikskranke.

9. I 2017: oprette den obligatoriske sammenkobling af alle EU-landenes selskabsregistre.

10. I 2019: arbejde videre på en elektronisk sammenkobling af insolvensregistre.

11. I 2017: fremlægge et initiativ om digitale løsninger i løbet af en virksomheds livscyklus.

12. I 2016: udvide den fælles elektroniske mekanisme til registrering og betaling af moms.

13. I 2016: iværksætte et pilotprojekt om indførelse af Kun én gang-princippet for virksomheder.

14. I 2018: oprette et enstrenget system for rapportering inden for maritim transport og digitalisere alle transportdokumenter.

15. I 2019: afslutte oprettelsen af elektronisk udveksling af oplysninger i forbindelse med social sikring.

16. I 2017: arbejde videre med udviklingen af Eures (Europæisk Portal for Jobmobilitet).

17. I 2016-2018: støtte EU-landene i udviklingen af grænseoverskridende e-sundhedstjenester.

Søjle III: Fremme af digitalt samspil med borgere og virksomheder

Tiltag i denne søjle har til formål at øge udbredelsen af digitale offentlige tjenester blandt borgere og virksomheder. De skal forbedre brugeroplevelsen gennem for eksempel skræddersyede løsninger, som respekterer privatlivets fred og databeskyttelse. Det kan opnås ved at inddrage brugerne i udvikling, produktion og levering af offentlige tjenester.

Nogle af de mest virkningsfulde tiltag omfatter indføring af elektronisk identifikation og tillidstjenester (eIDAS-tjenester), gennemførelse af Kun én gang-princippet og genanvendelse af digitale tjenesters infrastrukturmoduler til grænseoverskridende offentlige tjenester. Visse tiltag omhandler specifikt Kommissionens egen digitale omstilling.

Tiltag i denne søjle omfatter:

18. I 2019: undersøge anvendelse af Kun én gang-princippet på borgerne i en grænseoverskridende kontekst.

19. I 2016-2020: fremme udbredelsen af datainfrastrukturen i Inspire-direktivet.

20. I 2018: omdanne EU’s websteder for at fremme borgernes og virksomhedernes deltagelse i programmer og politikker.

Der kan være behov for yderligere tiltag for at nå disse mål og som tilpasning til den konstante udvikling i det teknologiske miljø.

Kommissionen har også nedsat en styringskomité for handlingsplanen for e-forvaltning, der er sammensat af repræsentanter for EU-landene, som skal koordinere den effektive gennemførelse og overvågning af handlingsplanen samt vurdere og udvælge nye tiltag.

Selvom planen ikke har sit eget budget, modtager den midler fra forskellige EU-programmer. I det omfang finansieringen kommer fra EU’s struktur- og investeringsfonde, er finansieringen betinget af, at de pågældende lande overholder EU’s procedurer for økonomisk styring.

BAGGRUND

Den digitale omstilling af forvaltningerne letter virksomhedernes samspil med offentlige forvaltninger i hele EU, så de let kan få adgang til nye markeder. Den reducerer også den administrative byrde for borgere, som ønsker at bo, arbejde, studere eller nyde pensionisttilværelsen i et andet EU-land.

Digitale offentlige tjenester er centrale i reduktionen af borgeres og virksomheders administrative byrde ved at gøre samspillet med de offentlige myndigheder hurtigere, nemmere og billigere.

Handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 har til formål at tackle borgernes, virksomhedernes og de offentlige forvaltningers problemer gennem de strategiske mål, der er fastlagt i strategien for et digitalt indre marked i EU:

 • 1.

  modernisere den offentlige administration

 • 2.

  opnå grænseoverskridende mobilitet

 • 3.

  lette samspillet med borgerne.

Dynamisk handlingsplan

Midtvejsevalueringen af handlingsplanen for e-forvaltning 2011-2015 anbefalede, at den nuværende handlingsplan går væk fra at være et femårigt, statisk initiativ og mod at være en mere fleksibel og iterativ tilgang. En handlingsplan for e-forvaltning, som udvikles dynamisk, støttes af en digital interesseplatform, som kaldes eGovernment4EU. Den indsamler konkrete idéer til tiltag fra alle interessenter. I den femte midtvejsevaluering af det digitale indre marked blev der allerede tilføjet nye tiltag til handlingsplanen, men der kan stadig tilføjes flere.

Efter handlingsplanen

Tallinn-ministererklæringen om e-forvaltning i 2017 repræsenterer en stærk politisk vilje i de europæiske lande (fra EU og EFTA) til yderligere at fremskynde den digitale omstilling af forvaltningerne i overensstemmelse med principperne i handlingsplanen for e-forvaltning. Den anerkender den rolle, som EU’s handlingsplan for e-forvaltning 2016 spiller i denne omstilling, men opfordrer samtidig til at støbe fundamentet for yderligere digital udvikling og fælles tiltag efter 2020 ved at udbrede digitalisering til alle politikområder og sikre, at fokus for tjenesterne er slutbrugerne.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Afsnit XXIV — Administrativt samarbejde — Artikel 197 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 136)

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — Afsnit V — Borgerrettigheder — Artikel 41 — Ret til god forvaltning (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 401-402)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 — Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling (COM(2016) 179 final af 19.4.2016)

seneste ajourføring 03.04.2018

Top