EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår

This summary has been archived and will not be updated. See 'Statistikker over uddannelse og livslang læring' , 'Europæiske statistikker vedrørende personer og husstande' for an updated information about the subject.

EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1177/2003 — EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den opretter et system til indsamling og udarbejdelse af statistikker om indkomstforhold og levevilkår i Den Europæiske Union (EU), kendt som EU-SILC.
 • Disse data anvendes til at overvåge Europa 2020-strategiens fremskridt og nærmere bestemt dens mål for fattigdomsbekæmpelse, og derfor er det vigtigt at sikre, at de indsamlede data er sammenlignelige ved at sikre, at reglerne for indsamling og bearbejdning af dem er harmoniseret.

HOVEDPUNKTER

 • EU-SILC søger at indsamle aktuelle tværsnits-* og tidsseriedata* om indkomstforhold og om omfanget af fattigdom og social udstødelse på nationalt og europæisk plan.
 • Det omfatter tværsnitsdata om indkomstforhold, fattigdom, social udstødelse og andre levevilkår samt tidsseriedata om indkomstforhold, arbejdskraft og et begrænset antal indikatorer for social udstødelse ud over de pengemæssige (f.eks. problemer med at få pengene til at slå til, omfanget af gæld og ufrivillig mangel på basale fornødenheder).
 • Tværsnits- og tidsseriedata skal være baseret på nationalt repræsentative stikprøver med tilfældig udvælgelse.
 • Forordningen fastlægger regler, som definer de harmoniserede lister over primære og sekundære målvariabler, som EU-landene skal indberette til Europa-Kommissionens statistiske kontor, Eurostat:
  • Primære variabler indsamles årligt og omfatter på husstandsniveau basisdata, boligforhold, materielle afsavn og indkomstforhold og på personniveau basisdata, uddannelses-, sundheds-, beskæftigelses- og indkomstforhold.
  • Sekundære variabler, som indsamles hvert fjerde år eller sjældnere, omfatter informationer enten på husstands- eller personniveau om aspekter som boligforhold, fattigdom, der går i arv fra generation til generation, og materielle afsavn.
 • For at gøre multidimensionale analyser mulige på husstands- og personniveau og specielt undersøgelser af vigtige samfundsmæssige problemer, som er nye og kræver specifikt forskningsarbejde, skal samtlige husstands- og persondata kunne sammenknyttes med tværsnitskomponenten og med tidsseriekomponenten.
 • EU-landene søger at sikre, at indsamlingstidspunktet så vidt muligt er det samme fra år til år.
 • For de første fire år af EU-SILC modtog EU-landene et finansielt bidrag fra EU til arbejdet med dataindsamling.
 • Eurostat kan til videnskabelige formål give adgang til fortrolige data eller udsende anonymiserede mikrodatasæt fra EU-SILC-kilder.
 • Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er sammensat af nationale eksperter, bistår og er ledet af Kommissionen. Det tager beslutninger om spørgsmål såsom, hvilke sekundære målområder der skal omfattes.
 • Forordningen er blevet ændret tre gange, nemlig:
  • i 2004 ved udvidelsen af EU til at omfatte ti nye lande;
  • i 2007 ved yderligere udvidelse af EU til at omfatte Bulgarien og Rumænien og
  • i 2013 med optagelsen af Kroatien.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 23. juli 2003.

BAGGRUND

EU-SILC blev oprindeligt lanceret i 2003 og omfattede da seks EU-lande (Belgien, Danmark, Grækenland, Irland, Luxembourg og Østrig) samt Norge og udgør en integreret del af det europæiske statistiske system. I årenes løb er dækningen blevet udvidet til at omfatte alle 28 EU-lande, de tre lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (Island, Norge og Schweiz) samt den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Serbien og Tyrkiet.

* VIGTIGE BEGREBER

Tværsnitsdata: data, der relaterer til et bestemt tidspunkt eller en bestemt tidsperiode. Disse data kan stamme fra stikprøveundersøgelser af tværsnit og kan kombineres med registerdata (dvs. data om personer, husstande eller boliger hentet i et administrativt eller statistisk register).

Tidsseriedata: data vedrørende ændringer på personniveau over tid observeret periodisk i et bestemt tidsrum. De kan stamme enten fra en tværsnitsundersøgelse med rotationsstikprøve, hvor udvalgte personer følges op, eller fra en ren panelundersøgelse. De kan kombineres med registerdata.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1-9)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1177/2003 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1980/2003 af 21. oktober 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår definitioner og ajourførte definitioner (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 1-22)

Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2003 af 21. oktober 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår feltarbejdsaspekterne og imputationsprocedurerne (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 23-28)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2003 af 21. oktober 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår stikprøve- og opfølgningsbestemmelser (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 29-33)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 af 7. november 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 34-85)

Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2004 af 5. januar 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår det detaljerede indhold af den foreløbige og den endelige kvalitetsrapport (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 42-56)

seneste ajourføring 18.11.2016

Top