EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nye fødevarer — regler fra 2018

Nye fødevarer — regler fra 2018

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastsætter regler for markedsføring af nye fødevarer* i Den Europæiske Union (EU). Reglerne er udformet med henblik på at sikre en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og forbrugernes interesser.

HOVEDPUNKTER

 • Fødevarevirksomheder skal afgøre, om det produkt, de ønsker at markedsføre, er omfattet af lovgivningen. Hvis de er i tvivl:
  • Kan de konsultere de nationale myndigheder på det pågældende marked, idet de afgiver alle de nødvendige oplysninger.
  • Disse nationale myndigheder kan konsultere kolleger i andre EU-lande og Europa-Kommissionen.
 • Kommissionen skal udfærdige en positivliste over tilladte nye fødevarer senest den 1. januar 2018 og ajourføre den regelmæssigt.
 • Et tilladt produkt må ikke:
  • ud fra videnskabelig dokumentation udgøre en sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed
  • vildlede forbrugerne, navnlig hvis fødevaren er bestemt til at erstatte en anden fødevare, og der er en væsentlig ændring af den ernæringsmæssige værdi
  • ved normal indtagelse være ernæringsmæssigt ufordelagtig, når den erstatter en anden fødevare.
 • Godkendelsesproceduren for markedsføring af en ny fødevare kan igangsættes enten af en ansøger (et EU-land, et tredjeland eller en interesseret part) eller af Kommissionen.
 • Ansøgningen skal indeholde nærmere oplysninger, såsom navnet på og beskrivelse af den nye fødevare, dens detaljerede sammensætning, produktionsprocesser og videnskabelig dokumentation, der bekræfter, at den ikke udgør nogen fare for menneskers sundhed.
 • Kommissionen kan anmode Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om at afgive en udtalelse om den nye fødevares sikkerhed.
 • Kommissionen fremlægger sin endelige udtalelse om hvorvidt en ny fødevare skal godkendes, for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder. Komitéens godkendelse er nødvendig, før det nye produkt kan tilføjes til positivlisten.
 • Der gælder særlige regler for traditionelle fødevarer fra tredjelande, som fødevarevirksomheder eller importører ønsker at sælge i EU.
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2018.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Nye fødevarer: fødevarer, der ikke i væsentligt omfang blev anvendt til konsum i EU før den 15. maj 1997. Dette dækker en bred vifte af produkter, f.eks. fødevarer med en ny eller bevidst ændret molekylestruktur, fødevarer fremstillet ved hjælp af en ny produktionsproces (brød behandlet med UV-lys for at øge D-vitaminindholdet) eller fremstillet af mikroorganismer, svampe eller alger (f.eks. anvendelsen af mikroalgen Schizochytrium sp i fødevarer som müeslibarer, stegefedt mv. som alternativ kilde til docosahexaensyre).

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1-22)

Se den konsoliderede udgave.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 55-63)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 64-71)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72-201)

seneste ajourføring 04.04.2018

Top