EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den fælles markedsordning for landbrugsprodukter i EU

Den fælles markedsordning for landbrugsprodukter i EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1308/2013 — fælles markedsordning for landbrugsprodukter

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den har til formål at give landbrugsmarkederne et sikkerhedsnet gennem anvendelsen af markedsstøtteredskaber (f.eks. offentlig intervention og privat oplagring), særlige foranstaltninger og bistand til specifikke sektorer (specielt frugt og grøntsager og vin).
 • Den tager sigte på at anspore til samarbejde gennem producent- og brancheorganisationer (organisationer, der repræsenterer aktiviteter, der omfatter produktionen af, handlen med/eller forarbejdningen af produkter i en række sektorer).
 • Den fastsætter også minimumskvalitetskravene (handelsnormer) for en række produkter samt regler om handlen med landbrugsprodukter og specifikke regler om samarbejde.

HOVEDPUNKTER

Den fælles markedsordnings (FMO) vigtigste elementer er:

Markedsintervention

Forordningen fastsætter regler om:

 • offentlig intervention, hvor produkterne opkøbes og oplagres af EU-regeringer eller deres agenturer, indtil de afsættes og
 • støtte til oplagring af produkter af organisationer i den private sektor.

Den gennemgår de eksisterende ordninger for offentlig intervention og støtte til privat oplagring, så de kan reagere hurtigere og mere effektivt. Dette sker for eksempel ved hjælp af tekniske tilpasninger af oksekøds- og mejeriprodukter og visse oste med beskyttede oprindelsesbetegnelser eller en beskyttet geografisk betegnelse.

Ekstraordinære foranstaltninger

 • Europa-Kommissionen kan iværksætte nødforanstaltninger over for markedsforstyrrelser, der skyldes betydelige prisudsving, eller når der er risiko for betydelige prisudsving. Den kan også iværksætte handlinger til at håndtere markedspåvirkningen af foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe spredningen af dyresygdomme eller alvorlige markedsforstyrrelser, der skyldes manglende forbrugertillid på grund af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden.
 • I tilfælde af større markedsforstyrrelser yder reserven for krise yderligere støtte til at finansiere disse tiltag.

Forsyningskontrolforanstaltninger

 • Mælke- og sukkerkvoteordninger: Forordningen bringer dem til ophør i henholdsvis 2015 og 2017, hvilket vil gøre det muligt for EU-producenter at være mere konkurrencedygtige både i hjemmemarkedet og verdensmarkedet.
 • Regulering i vinsektoren: I 2016 indførte forordningen et nyt system til tilladelsen af nye rettigheder for plantning af vinstokke, som gælder til 2030. Den fastsætter en forøgelse af det beplantede areal af op til 1 % om året.

Andre foranstaltninger

Det årlige budget til ordninger, der skal fremme forbruget af frugt og mælk i skoler, er steget (fra 90 til 150 mio. EUR).

Producent- og brancheorganisationer

Forordningen fremmer dannelsen af producent- og brancheorganisationer for at styrke dem i fødevarekæden. Den er blevet ændret og suppleret af:

 • Forordning (EU) 2017/2393, som giver mulighed for at anerkende producentorganisationer i alle de sektorer, hvor en fælles markedsforordning blev indført, at udføre aktiviteter såsom produktionsplanlægning, optimering af produktionsomkostninger, afsætning af medlemmernes produkter og kontraktforhandling. Den udvider også brancheorganisationernes mål til præventionen og håndteringen af risiciene i forbindelse med dyresundhed, plantebeskyttelse og miljøet.
 • Forordningerne (EU) 2017/891 og (EU) 2017/892, som forenkler og tydeliggør reglerne med hensyn til producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren.

Samhandel med ikke-EU-lande

Import og eksport af visse produkter kan kræve, at der fremlægges en licens.

Importtold i den fælles toldtarif gælder for landbrugsprodukter, selv om der dog er specifikke regler for visse produkter (f.eks. hamp, humle, vin og råsukker til raffinering). Europa-Kommissionen kan desuden fastsætte importtoldkontingenter, dvs. specifikke grænser for mængden af varer, der kan importeres med reduceret told.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

Forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter er én i en pakke af reformforanstaltninger inden for den fælles landbrugspolitik. Pakken indeholder også forordninger om:

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671-854).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1308/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2393 af 13. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og (EU) nr. 652/2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15-49).

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 14. juni 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV mod TofuTown.com GmbH. Anmodning om en præjudiciel afgørelse fra Landgericht Trier. Anmodning om en præjudiciel afgørelse — den fælles markedsordning for landbrugsprodukter — forordning (EU) nr. 1308/2013 — Artikel 78 og bilag VII, del III — Afgørelse 2010/791/EU — definitioner, betegnelser og varebetegnelser — »mælk« og »mejeriprodukter« — betegnelser, der anvendes til salgsfremstød for og markedsføring af rent vegetabilske fødevarer. Sag C-422/16.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 af 13. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 4-56).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 af 13. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår sektorerne for frugt og grøntsager og forarbejdede frugt og grøntsager (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 57-91).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12-19).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549-607).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 18.09.2018

Top