EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Landbrugere i fjernområderne - EU-støtte

Landbrugere i fjernområderne - EU-støtte

Den Europæiske Union (EU) har særlige regler, der skal hjælpe landbruget i områder, der er påvirket af deres fjerne geografiske placering i forhold til EU’s hovedmarked, deres jord og klima samt deres økonomiske afhængighed af et begrænset antal produkter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har særlige regler, der skal hjælpe landbruget i områder, der er påvirket af deres fjerne geografiske placering i forhold til EU’s hovedmarked, deres jord og klima samt deres økonomiske afhængighed af et begrænset antal produkter.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den giver mulighed for særlige ordninger, der har til formål at kompensere EU’s fjernområder for de vanskeligheder, de står over for på grund af deres fjerne beliggenhed. Den har to formål:

 • 1.

  at sikre fjernområderne forsyninger af vigtige produkter, der skal anvendes til konsum eller forarbejdning, samt rå- og hjælpestoffer til en omkostning, som kompenserer for deres fjerne beliggenhed. For på længere sigt at sikre, at lokal produktion i de enkelte fjernområder videreføres og udvikles, må denne omkostning ikke være så høj, at den skader den lokale produktion af sådanne produkter

 • 2.

  at opretholde og yderligere styrke konkurrenceevnen for det traditionelle landbrug.

HOVEDPUNKTER

De særlige ordninger, der er tilgængelige for yderområderne, er kendt som POSEI (fra fransk »Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’Insularité« - programmer for bestemte områder som følge af disses afsides beliggenhed og status af øsamfund).

Berettigede områder

De områder, der er berettigede til POSEI-støtte, er:

 • Frankrig: Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte og Réunion.
 • Portugal: Azorerne og Madeira.
 • Spanien: De Kanariske Øer.

Forvaltning og budgetter for POSEI-programmerne

Hvert involveret EU-land beslutter det hensigtsmæssige geografiske niveau, hvor programmet(-erne) skal udarbejdes. Hvert år er følgende beløb tilgængelige for de tre EU-lande i forbindelse med deres fjernområder, som fastsat i forordningens artikel 30, stk. 2 og 3:

 • Franske oversøiske departementer: 278,41 mio. EUR (hvoraf et maksimalt beløb på 26,9 mio. EUR går til særlige forsyningsordninger)
 • Azorerne og Madeira: 106,21 mio. EUR (hvoraf et maksimalt beløb på 21,2 mio. EUR går til særlige forsyningsordninger)
 • De Kanariske Øer: 268,42 mio. EUR (hvoraf et maksimalt beløb på 72,7 mio. EUR går til særlige forsyningsordninger).

Særlige forsyningsordninger

Når de tildeles, er det betinget af, at den deraf følgende økonomiske fordel rent faktisk overføres til den endelige bruger. Fordelen beregnes som et beløb svarende til værdien af importafgiftsfritagelsen eller til støttebeløbet.

Der kræves ingen sikkerhedsstillelse ved ansøgning om importlicenser, fritagelsesattester og støttelicenser. Forvaltningsmyndigheden kan dog kræve, at der stilles en sikkerhed svarende til størrelsen af den omhandlede fordel.

Foranstaltninger for den lokale landbrugsproduktion

Programmet kan indeholde foranstaltninger til fremme af produktionen, forarbejdningen eller afsætningen af fjernområdernes landbrugsprodukter.

Hver foranstaltning kan opdeles i tiltag. For hvert tiltag i programmet defineres mindst modtagere, betingelser for støtteberettigelse og enhedsstøttebeløb.

Kontrol og sanktioner

Der føres kontrol ved import eller indførsel til fjernområderne og ved eksport eller forsendelse herfra af produkter, der er omfattet af den særlige forsyningsordning. Hvis reglerne ikke overholdes, kan myndighederne kræve den fordel, som er tildelt den erhvervsdrivende (dvs. landbrugere og virksomheder, der ejer landbrug), tilbagebetalt og midlertidigt suspendere eller tilbagekalde deres registrering.

Foranstaltninger for den lokale landbrugsproduktion kontrolleres ved hjælp af både administrativ kontrol og kontrol på stedet. Modtagere af uretmæssigt udbetalte beløb skal tilbagebetale de pågældende beløb.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 21. marts 2013. Den ophæver forordning (EF) nr. 247/2006.

For yderligere oplysninger henvises til POSEI-programmerne og særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato og virkning

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 228/2013

21.3.2013

-

EUT L 78, 20.3.2013, s. 23-40

seneste ajourføring 16.03.2015

Top