EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Angivelse af priser på forbrugsvarer

Angivelse af priser på forbrugsvarer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 98/6/EF om angivelse af priser på forbrugsvarer

Direktiv (EU) 2019/2161 om ændring af direktiv 93/13/EØF og direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Direktiv 98/6/EF kræver, at salgsprisen og prisen pr. måleenhed for alle varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, skal angives tydeligt for at forbedre forbrugeroplysninger og give mulighed for prissammenligning.
 • Det ophævede direktiv 79/581/EØF (priser på levnedsmidler) og 88/314/EØF (priser på ikke-levnedsmidler) med virkning fra den 18. marts 2000.
 • Direktiv 98/6/EF blev ændret ved direktiv (EU) 2019/2161 om bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse.

HOVEDPUNKTER

Direktiv 98/6/EF

 • Salgsprisen og prisen pr. måleenhed for varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, skal angives på en sådan måde, at de ikke kan misforstås, er umiddelbart synlige og er let læselige (dvs. at den endelige pris skal omfatte moms og alle øvrige afgifter).
 • Prisen pr. måleenhed skal ikke angives, når den er identisk med salgsprisen.
 • EU’s medlemsstater kan imidlertid beslutte ikke at anvende disse regler for:
  • varer, der leveres i forbindelse med en tjenesteydelse
  • salg ved auktion samt salg af kunstgenstande og antikviteter.
 • For varer, der sælges i løs vægt, skal kun prisen pr. måleenhed angives.
 • Reklamer, hvori salgsprisen nævnes, skal ligeledes angive prisen pr. måleenhed.
 • Medlemsstaterne kan:
  • fravige kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for en vare, hvis en sådan angivelse ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring
  • opstille en fortegnelse over de ikke-levnedsmidler, der fortsat er omfattet af kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed, hvis en sådan fravigelse anvendes.
 • Direktivet fastsatte en overgangsperiode, i hvilken mindre detailforretninger ikke var forpligtet til at angive prisen pr. måleenhed for andre varer end dem, der sælges i løs vægt.
 • Medlemsstaterne skal:
  • træffe egnede foranstaltninger med henblik på at orientere alle berørte parter, når denne lovgivning bliver national ret
  • fastsætte og meddele hvilke sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale love, der vedtages for at anvende dette direktiv.

Direktiv (EU) 2019/2161

 • Ændringsdirektiv (EU) 2019/2161 indfører en ny artikel i direktiv 98/6/EF vedrørende oplysninger til forbrugerne om prisnedsættelser. Enhver meddelelse om prisnedsættelse skal tydeligt angive den pris, som den erhvervsdrivende tidligere har anvendt (den tidligere pris). Den tidligere pris er den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt i løbet af en periode, der ikke er kortere end 30 dage, før prisnedsættelsen.
 • Ændringen giver medlemsstaterne mulighed for at træffe lovgivningsmæssige valg vedrørende varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt (især fødevarer), varer, som har været på markedet i mindre end 30 dage, og varer, som er underlagt fortsatte prisnedsættelser.
 • Det eksisterende krav om, at medlemsstaterne skal indføre sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, for overtrædelser af de nationale regler om angivelse af priser er blevet suppleret med en liste over kriterier for pålæggelse af sanktioner.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVERNE FRA?

 • Direktiv 98/6/EF skulle være indarbejdet i medlemsstaternes lovgivning inden den 18. marts 2000.
 • Ændringsdirektiv (EU) 2019/2161 skulle være indarbejdet i medlemsstaternes lovgivning senest den 28. november 2021. Medlemsstaterne skal anvende reglerne i direktivet fra den 28. maj 2022.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (EFT L 80 af 18.3.1998, s. 27-31).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2161 af 27. november 2019 om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU, for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse (EUT L 328 af 18.12.2019, s. 7-28).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1-26).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2017/2394 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — En ny aftale for forbrugerne (COM(2018) 183 final af 11.4.2018).

seneste ajourføring 03.02.2022

Top