EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mindstekrav til genbrug af vand

Mindstekrav til genbrug af vand

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2020/741 om mindstekrav til genbrug af vand

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den fastsætter harmoniserede parametre for at garantere sikkerheden ved genbrug af vand i forbindelse med vanding i landbruget med henblik på at tilskynde til denne praksis og gøre en indsats mod tørke og belastning af vandressourcer.
 • Den har også til formål at bidrage til FN’s mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål 6 om tilgængeligheden og den bæredygtige forvaltning af vand og sanitet for alle, og mål 12 om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion.

HOVEDPUNKTER

Forordningen fastsætter mindstekrav til vandkvalitet og overvågning og bestemmelser om risikostyring med henblik på sikker brug af genvundet vand til vanding i landbruget i forbindelse med integreret vandforvaltning.

Den bygger på to meddelelser fra Europa-Kommissionen:

Anvendelsesområde

 • Forordningen finder anvendelse, når renset byspildevand genbruges, i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand, til vanding i landbruget (se resumé).
 • En EU-medlemsstat kan afgøre, at det ikke er hensigtsmæssigt at genbruge vand til vanding i landbruget i et eller flere af sine vandområdedistrikter eller dele heraf, idet der tages hensyn til følgende kriterier:
  • de geografiske og klimatiske forhold i distriktet eller dele deraf
  • presset på og tilstanden af andre vandressourcer
  • presset på og tilstanden af overfladevandområder, hvori der udledes renset byspildevand
  • de miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger ved genvundet vand og andre vandressourcer.
 • En sådan afgørelse begrundes behørigt og tages regelmæssigt op til revision for at tage højde for skiftende omstændigheder, f.eks. prognoser for klimaændringer og nationale klimatilpasningsstrategier og vandområdeplaner, der er fastlagt i henhold til vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF — se resumé
 • Forordningen giver på visse betingelser mulighed for tidsbegrænsede fritagelser fra reglerne for forsknings- og pilotprojekter.

Kvalitet af genvundet vand

Operatøren af genvindingsfaciliteten skal sikre, at genvundet vand til vanding i landbruget er i overensstemmelse med:

 • mindstekravene til vandkvalitet som fastsat i bilag I til forordningen — der omfatter mikrobiologiske elementer (f.eks. niveauet af E. coli-bakterier) og krav til rutinemæssig overvågning og valideringsovervågning
 • eventuelle yderligere betingelser vedrørende vandkvalitet, der fastsættes af den kompetente myndighed i den relevante udstedte tilladelse.

Risikostyring

 • Den relevante nationale myndighed skal sikre, at der udarbejdes en risikostyringsplan for genbrug af vand med henblik på at producere, levere og genvinde vand.
 • Risikostyringsplanen for genbrug af vand kan udarbejdes af operatøren af genvindingsfaciliteten, andre parter i projektet for genbrug af vand eller slutbrugerne, alt efter hvad der er relevant, og den skal identificere det risikostyringsansvar, som påhviler alle parter i projektet for genbrug af vand.
 • Den skal navnlig fastsætte yderligere krav til vandkvalitet, identificere passende forebyggende og/eller mulige afhjælpende foranstaltninger samt afdække eventuelle yderligere barrierer eller foranstaltninger for at sikre, at systemet er sikkert.

Forpligtelser i forbindelse med tilladelser

 • Produktionen og forsyningen af genvundet vand til vanding i landbruget kræver en tilladelse.
 • De pågældende skal indsende en ansøgning til den relevante nationale myndighed.
 • Tilladelsen fastsætter forpligtelserne for operatøren af genvindingsfaciliteten og, hvor det er relevant, for andre parter, der er involveret i processen for genvinding af vand, som er baseret på risikostyringsplanen. De skal angive en række elementer, herunder:
  • kvalitetsklassen eller -klasserne for genvundet vand og den brug i landbrug, som det genvundne vand er tilladt til, anvendelsesstedet, genvindingsfaciliteterne og den anslåede årlige mængde af genvundet vand, der skal produceres
  • betingelser vedrørende mindstekravene til vandkvalitet og overvågning
  • betingelser vedrørende yderligere krav til operatøren af genvindingsfaciliteten som fastsat i risikostyringsplanen for genbrug af vand
  • alle andre betingelser, der er nødvendige for at eliminere eventuelle uacceptable risici for miljøet og menneskers og dyrs sundhed
  • tilladelsens gyldighedsperiode
  • overholdelsespunktet.
 • Tilladelser tages regelmæssigt op til fornyet overvejelse og ajourføres hvor nødvendigt, som minimum i tilfælde af væsentlige ændringer i behandlingsprocesserne eller i betingelserne på stedet.

Kontrol af overholdelsen

 • Den relevante nationale myndighed skal kontrollere overholdelsen af betingelserne i tilladelsen. Dette kan gøre ved at:
  • udføre kontrol på stedet
  • overvåge indsamlede data, navnlig i henhold til denne forordning
  • ethvert andet passende middel.
 • Forordningen fastsætter også de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse.
 • Den relevante myndighed skal også regelmæssigt kontrollere overholdelsen af risikostyringsplaner.

Gennemsigtighed og videregivelse af oplysninger

 • Der skal fastsættes nationale kontaktpunkter for at fremme koordineringen på tværs af grænserne, hvor nødvendigt.
 • For at sikre gennemsigtighed fastsætter forordningen også regler om:
  • information
  • oplysninger til offentligheden
  • oplysninger om overvågning af gennemførelsen.
 • Kommissionen vil foretage en evaluering af forordningen senest den 26. juni 2028.

Retningslinjer

Kommissionen har offentliggjort retningslinjer, der skal hjælpe medlemsstaterne og interessenter med at anvende reglerne om genbrug af vand. Retningslinjerne komplementeres af flere praktiske ekslemper for at facilitere anvendelsen af reglerne.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den træder i kraft den 26. juni 2023.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2020/741 af 25. maj 2020 om mindstekrav til genbrug af vand (EUT L 177, 5.6.2020, s. 32-55).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen Retningslinjer for anvendelse af forordning 2020/741 om minimumskrav til genbrug af vand (2022/C 298/01) (EUT C 298, 5.8.2022, s. 1-55).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kredsløbet lukkes — en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi COM(2015) 614 final af 2.12.2015).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En plan for at beskytte Europas vandressourcer (COM(2012) 673 final af 14.11.2012).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union (COM(2007) 414 final af 18.7.2007).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1-54). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3-21).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 852/2004 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32-54).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 91/271/EØF af21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EUT L 135, 30.5.1991, s. 40-52).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 30.08.2022

Top