EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bedst mulig udnyttelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Bedst mulig udnyttelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at tilskynde bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug. Det gør direktivet ved at:

 • forebygge frembringelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)*
 • fremme genanvendelse, genbrug og andre metoder til nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr*
 • støtte effektiv ressourceudnyttelse og genvinding af værdifulde sekundære råstoffer.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen:

 • omarbejder og ophæver det oprindelige WEEE-direktiv (direktiv 2002/96/EF), som er blevet væsentligt ændret siden vedtagelsen
 • inddeler WEEE i forskellige kategorier, f.eks. småt og stort udstyr, udstyr til temperaturudveksling, skærme, lamper og småt it- og telekommunikationsudstyr
 • finder ikke anvendelse på visse typer elektrisk og elektronisk udstyr, især til militære formål eller til brug i rummet, glødepærer, aktivt, implantabelt medicinsk udstyr eller transportmidler.

EU-landene skal:

 • tilskynde samarbejde mellem producenter og genanvendelsesvirksomheder med henblik på at udforme elektrisk udstyr, der kan genbruges, adskilles og nyttiggøres i overensstemmelse med direktivet om miljøvenligt design (direktiv 2009/125/EF)
 • minimere bortskaffelse af WEEE som usorteret husholdningsaffald
 • give private husholdninger og distributører mulighed for at returnere deres WEEE gratis
 • forbyde bortskaffelse af særskilt indsamlet WEEE, som ikke har gennemgået den korrekte behandling
 • sikre overholdelsen af den årlige minimumsindsamlingsprocent for WEEE. Fra 2016 er det 45 % af den samlede vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der blev solgt i de foregående tre år. Fra 2019 stiger dette mål til 65 %, hvilket svarer til indsamling af 85 % af vægten af det samlede WEEE, der genereres. Landene må gerne fastsættes mere ambitiøse mål.

Bulgarien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn har ret til at udskyde opnåelsen af indsamlingsprocenten for 2019 til 2021 på grund af deres mangel på nødvendig infrastruktur og lave forbrug af EEE.

EU-landene skal også:

 • kontrollere, at alle anlæg der håndterer WEEE er officielt godkendt
 • udarbejde et register over alle virksomheder, der producerer eller importerer elektrisk og elektronisk udstyr
 • foretage inspektioner for at sikre overholdelse af lovgivningen og fastsætte sanktioner for overtrædelser
 • sikre, at producenterne:
  • opfylder minimumsbehandlingsmålene for de forskellige WEEE-kategorier
  • sørger for finansiering af omkostningerne ved indsamling, behandling, nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af WEEE fra alle brugere, med undtagelse af private husholdninger, af produkter, der sælges efter den 13. august 2005
  • offentliggør oplysninger om, hvordan WEEE returneres og indsamles.

Gennemførelsesretsakter

I april 2017 vedtog Europa-Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2017/699. Den fastsætter metoder til beregning af:

 • vægten af EEE, der sælges på markedet i hvert EU-land
 • vægten af den mængde WEEE, der genereres i hvert EU-land.

I februar 2019 vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2019/290, der fastlægger registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret.

Kommissionen har forelagt følgende rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet:

 • rapport om revurderingen af anvendelsesområdet for direktiv 2012/19/EU og om den fornyede undersøgelse af fristerne for at nå indsamlingsmålene og om muligheden for at fastsætte mål for særskilt indsamling for en eller flere kategorier af elektrisk og elektronisk affald i bilag III til direktivet
 • rapport om fornyet overvejelse af nyttiggørelsesmålene for WEEE, om muligheden af at opstille separate mål for WEEE, der skal forberedes til genbrug og om fornyet overvejelse af den beregningsmetode for nyttiggørelsesmålene, der er fastsat i artikel 11, stk. 6, i direktiv 2012/19/EU om WEEE
 • rapport om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til WEEE-direktivet.

På baggrund af disse tre rapporter konkluderede Kommissionen, at lovgivningen ikke skulle ændres.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 13. august 2012. Direktiv 2012/19/EF reviderede og erstattede direktiv 2002/96/EF og efterfølgende ændringer. De nye bestemmelser, som er omfattet af direktiv 2012/19/EU, skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 14. februar 2014.

BAGGRUND

 • Mængden af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, såsom computere, tv-apparater, køleskabe og mobiltelefoner, stiger år for år. I 2005 blev der genereret ca. 9 millioner tons. Inden 2020 forventes dette tal at stige til omkring 12 millioner tons.
 • Affaldet indeholder ikke kun knappe og dyre ressourcer, der kan genbruges, men også farlige materialer, der skal behandles korrekt for at undgå at gøre skade på miljøet eller menneskers sundhed.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: elektrisk eller elektronisk udstyr, stoffer eller objekter, der reelt bortskaffes, er beregnet til bortskaffelse eller kræves bortskaffet.
Elektrisk og elektronisk udstyr: udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller et elektromagnetisk felt for at kunne fungere korrekt.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38-71).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2012/19/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/290 af 19. februar 2019 om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret (EUT L 48 af 20.2.2019, s. 6-16).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/699 af 18. april 2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt i omsætning i hver medlemsstat, og en fælles metode til beregning af den mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er genereret i hver medlemsstat (EUT L 103 af 19.4.2017, s. 17-21).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10-35).

Se den konsoliderede udgave.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om revurderingen af anvendelsesområdet for direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (det nye WEEE-direktiv) og om den fornyede undersøgelse af fristerne for at nå de indsamlingsmål, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i det nye WEEE-direktiv, og om muligheden for at fastsætte mål for særskilt indsamling for en eller flere kategorier af elektrisk og elektronisk affald i bilag III til direktivet (COM(2017) 171 final af 18.4.2017).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (COM(2017) 172 final af 18.4.2017).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fornyet overvejelse af nyttiggørelsesmålene for WEEE, om muligheden af at opstille separate mål for WEEE, der skal forberedes til genbrug og om fornyet overvejelse af den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 11, stk. 6, i direktiv 2012/19/EU om WEEE (COM(2017) 173 final af 18.4.2017).

seneste ajourføring 24.07.2019

Top