Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

COM/2019/4 final

Bruxelles, den 7.1.2019

COM(2019) 4 final

2019/0002(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861


BEGRUNDELSE

1.    BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

I september 2018 vedtog Rådet og Europa-Parlamentet to lovgivningsmæssige retsakter, en forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) 1 og en ændring af forordningen om Europol med henblik på oprettelse af ETIAS 2 .

Oprettelsen af ETIAS er en del af den indsats, der er gjort i de senere år for at øge borgernes sikkerhed og forhindre irregulær migration i et åbent Europa ved at sikre og hele tiden styrke forvaltningen af de ydre grænser 3 , 4 . Baggrunden for at oprette systemet fremgik af talen om Unionens tilstand fra 2016. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtalte: "Vi vil også forsvare vore grænser med en streng kontrol af alle, som krydser grænserne. Hver gang en person rejser ind i eller ud af Den Europæiske Union, vil oplysninger om tid, sted og årsag blive registreret. Inden november [2016] vil vi fremsætte forslag om et europæisk system for rejseoplysninger – et automatiseret system med henblik på at afgøre, hvem der vil få lov at rejse ind i EU. På den måde vil vi vide, hvem der rejser til EU, før de ankommer her".

Med ETIAS vil manglen på informationer om rejsende, der er fritaget fra kravet om at være i besiddelse af visum, når de passerer de ydre grænser, blive afhjulpet. ETIAS vil fastlægge, hvorvidt tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, opfylder betingelserne herfor, inden de rejser til Schengenområdet, og om deres indrejse udgør en risiko for sikkerheden eller for irregulær migration eller en høj risiko for epidemi. ETIAS vil også give rejsende tillid til, at de kan passere grænserne problemfrit. Om nødvendigt kan de nationale ETIAS-enheder nægte at give en ETIAS-rejsetilladelse.

Vurderingen af sådanne risici vil indebære en automatiseret behandling af de personoplysninger, der angives i ansøgningerne om rejsetilladelse. Det fastsættes i ETIAS-forordningen, at personoplysningerne i ansøgningerne vil blive sammenlignet med de oplysninger, der findes i registre, mapper eller indberetninger i et EU-informationssystem eller en EU-database (det centrale ETIAS-system, Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), ind- og udrejsesystemet (EES) eller Eurodac), i Europoloplysningerne eller i INTERPOL's databaser (INTERPOL's database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) eller INTERPOL's database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN)) 5 .

Forordningens artikel 20 fastlægger, hvilken gruppe af data fra ETIAS-ansøgningsmapperne der kan anvendes til at søge i de andre systemer, men ikke alle disse data indsamles eller registreres på samme måde i de andre EU-informationsystemer og Europoldata. I ét system indsamles "rejsedokumentets udstedelsesland", mens samme data i et andet system registreres på en anden måde, f.eks. som "koden på tre bogstaver for det udstedende land". I andre tilfælde indsamles en kategori af data i et system, men ikke i et andet. F.eks. indsamles "ansøgerens forældres fornavn(e)" af ETIAS, men ikke i de fleste andre systemer, som ETIAS søger i.

På det tidspunkt, hvor ETIAS-forslaget 6 blev vedtaget, var situationen med hensyn til de forskellige EU-informationssystemer, ETIAS skulle søge i, ligeledes anderledes end i dag. Da ETIAS-forslaget blev vedtaget, var det blevet foreslået at oprette to andre nye EU-informationsteknologisystemer: der var drøftelser i gang om EES-forordningen 7 , og Kommissionens forslag om ECRIS-TCN-systemet 8 skulle netop fremsættes. Hvad angår de eksisterende informationssystemer udviklede retsakterne om SIS sig grundet de foreslåede revisioner af de relevante SIS-retsregler i december 2016, som endelig blev vedtaget af de to lovgivere i november 2018 9 . Omarbejdningen af Eurodacforordningen 10 var også blevet foreslået af Kommissionen som led i reformen af det fælles europæisk asylsystem, men forslaget var endnu ikke blevet vedtaget af de to lovgivere 11 . Den dag i dag er omarbejdningen af Eurodacforordningen endnu ikke blevet vedtaget af de to lovgivere.

Ud fra disse betragtninger hedder det i ETIAS-forordningens artikel 11, stk. 2, at: "De ændringer af retsakterne om oprettelse af EU-informationssystemerne, som er nødvendige for at etablere disses interoperabilitet med ETIAS, og tilføjelsen af tilsvarende bestemmelser i denne forordning skal være genstand for en separat retsakt."

Nærværende forslag har derfor til formål at fastlægge de tekniske ændringer, der er nødvendige for at oprette ETIAS-systemet fuldt ud, ved at ændre retsakterne om de EU-informationsteknologisystemer, som ETIAS søger i. Med forslaget fastlægges ligeledes de tilsvarende bestemmelser i og ændringer af ETIAS-forordningen.

For det første indeholder dette forslag ændringer af forordningen om ECRIS-TCN, som de to lovgivere for nylig nåede til "principiel enighed om". I overensstemmelse med den hensigt, som de to lovgivere gav udtryk for i ETIAS-forordningen 12 , er det nu muligt i ETIAS at medtage de nødvendige bestemmelser om forbindelserne mellem ETIAS og ECRIS-TCN og at ændre ECRIS-TCN tilsvarende.

For det andet sigter forslaget også på at fastlægge forbindelserne mellem ETIAS og SIS. De reviderede relevante SIS-retsregler blev vedtaget i november 2018. Dette forslag indeholder de konsekvensændringer, der følger af vedtagelsen af de nye SIS-forordninger. I overensstemmelse med de nye relevante SIS-retsregler foreslås det at indføre en ny indberetningskategori for undersøgelseskontrol 13 til vurdering af ansøgninger. Det foreslås ikke at indføre indberetningskategorien for tilbagesendelsesafgørelser, da sådanne indberetninger slettes, så snart en tilbagesendelsesafgørelse gennemføres. Det betyder, at personer, der ansøger om en ETIAS-tilladelse efter at have forladt EU – pr. definition – ikke vil være registreret i SIS med henblik på tilbagesendelse. For det tredje sigter dette forslag på at ændre EES-forordningen for rent teknisk at oprette dets forbindelse med ETIAS.

For det fjerde sigter forslaget også på at ændre VIS-forordningen, således at VIS kan modtage, behandle og besvare ETIAS-søgninger. Selv om Kommissionen allerede i maj 2018 fremsatte et forslag om at ændre VIS-forordningen for at opgradere databasen, foreslås det med nærværende forslag at ændre den gældende VIS-forordning, da forhandlingerne om forslaget om en opgradering af VIS ikke er tilstrækkeligt fremskredne. Skulle forslaget om at ændre VIS-forordningen blive vedtaget først, kan det blive nødvendigt at foretage tekniske ændringer af nærværende forslag for at tilpasse det til den ændrede VIS-forordning. Hvis nærværende forslag vedtages først, kan det blive nødvendigt at foretage tekniske ændringer af det forslag, der ændrer VIS-forordningen, inden det vedtages.

Det er efter vedtagelsen af både EES-forordningen og ETIAS-forordningen nu derudover nødvendigt at tilpasse den måde, hvorpå EES og ETIAS arbejder sammen på om måden, hvorpå EES og VIS er integreret med henblik på grænsekontrolproceduren og registrering af grænsepassager i EES. Dette vil rationalisere og forenkle grænsevagternes arbejde ved gennemførelse af en mere ensartet grænsekontrolprocedure for alle tredjelandsstatsborgere, der indrejser med henblik på et kortvarigt ophold.

Dette forslag omfatter dog ikke ændringerne vedrørende Eurodac, EU's database med oplysninger om asyl og irregulær migration, eftersom drøftelserne vedrørende lovgivningsforslaget fra maj 2016 om styrkelse af Eurodac 14 endnu ikke er afsluttet. Endvidere er de data, der findes i det nuværende Eurodac ikke tilstrækkelige til ETIAS-formål, da Eurodac i dag kun lager biometriske data og et referencenummer, men ingen personoplysninger (f.eks. navn(e), alder og fødselsdato), som ville kunne bidrage til målene med ETIAS. I lovgivningsforslaget fra maj 2016 om en omarbejdning af Eurodacforordningen foreslås det at udvide formålet med databasen til at omfatte identifikation af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og personer, der er rejst ulovligt ind i EU. Det indeholder navnlig bestemmelser om lagring af personoplysninger såsom navn(e), alder, fødselsdato og nationalitet samt identitetspapirer. Disse identitetsdata er afgørende for at sikre, at Eurodac kan bidrage til målene med ETIAS.

Når de to lovgivere er nået til politisk enighed om omarbejdningen af Eurodacforordningen, vil den omarbejdede Eurodacforordning skulle suppleres med de nødvendige ændringer for at kunne forbinde Eurodac til ETIAS. Når de to lovgivere har vedtaget Kommissionens lovgivningsforslag 15 om interoperabilitet mellem informationssystemerne for sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring, og når der er opnået politisk enighed om forslaget til en omarbejdning af Eurodacforordningen, vil Kommissionen desuden anvende samme fremgangsmåde med hensyn til de ændringer, der skal foretages for at gøre Eurodac til en del af de interoperable informationssystemer.

Endelig skal ETIAS i overensstemmelse med meddelelsen om "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed" fra april 2016 bygge på en genanvendelse af de hardware- og softwarekomponenter, der er udviklet til EES 16 . Det er også den fremgangsmåde, der er anvendt i lovgivningsforslagene om informationssystemernes interoperabilitet 17 . Den tekniske udvikling af det fælles identitetsregister og den europæiske søgeportal, der påtænkes i lovgivningsforslagene om informationssystemernes interoperabilitet, vil skulle udvikles på grundlag af EES-komponenterne/ETIAS-komponenterne.

Dette forslag indeholder derfor ændringer af ETIAS-forordningen for at specificere, at det centrale ETIAS-system skal bygge på hardware- og softwarekomponenterne i EES-systemets central system, således at der oprettes et fælles identitetsregister til lagring af alfanumeriske identitetsoplysninger om både ETIAS-ansøgere og tredjelandsstatsborgere, der er registreret i EES. Dette fælles identitetsregister vil blive grundlaget for gennemførelsen af det fælles identitetsregister, når de to lovgivere vedtager lovgivningsforslagene om informationssystemernes interoperabilitet. Indtil den europæiske søgeportal bliver tilgængelig, vil der ved den automatiske behandling af ETIAS-ansøgninger desuden i en overgangsperiode blive benyttet et værktøj, som vil danne grundlaget for udviklingen og gennemførelsen af den europæiske søgeportal.

På grund af den variable geometri i medlemsstaternes deltagelse i EU-politikker inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er det nødvendigt at vedtage to særskilte retsakter, som ikke desto mindre vil fungere problemfrit sammen, for at muliggøre den samlede drift og brug af systemet.

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører

ETIAS er oprettet ved forordning (EU) 2018/1240 18 . Forordningen præciserer målene for ETIAS, fastlægger dets tekniske og organisatoriske opbygning, fastsætter bestemmelser vedrørende drift og brug af de oplysninger, som ansøgeren skal indlæse i systemet, fastsætter bestemmelser for udstedelse af eller afslag på rejsetilladelser, fastsætter formålet med at behandle oplysningerne, bestemmer, hvilke myndigheder der skal have adgang til oplysningerne, og fastsætter bestemmelser, der sikrer beskyttelse af personoplysninger.

Ved dette forslag indføres i overensstemmelse med ETIAS-forordningen de ændringer af retsakterne om oprettelse af EU-informationssystemerne, som er nødvendige for at etablere disses forbindelser med ETIAS. Forslaget tilføjer også de tilsvarende bestemmelser i selve ETIAS-forordningen.

Forslaget berører ikke direktiv 2004/38/EF 19 . Der foretages med forslaget ingen ændringer af direktiv 2004/38/EF.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette forslag stemmer overens med den europæiske dagsorden for migration og efterfølgende meddelelser, herunder meddelelsen af 14. september 2016 om "Øge sikkerheden i en verden med mobilitet — forbedret informationsudveksling i forbindelse med terrorbekæmpelse og stærkere ydre grænser" 20 samt "Den europæiske dagsorden om sikkerhed" og Kommissionens arbejds- og statusrapporter om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion 21 .

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette ændringsforslag er artikel 77, stk. 2, litra a), b), og d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF").

Ifølge artikel 77, stk. 2, litra a), b), og d), i TEUF vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger vedrørende den fælles visumpolitikog andre tilladelser til kortvarigt ophold, personkontrollen ved passage af de ydre grænser og alle nødvendige tiltag til den gradvise udvikling af et integreret system for forvaltningen af de ydre grænser. Disse traktatbestemmelser (eller deres forløber i tilfælde af artikel 77, stk. 2, litra a), i TEUF) var retsgrundlaget for vedtagelsen af forordningerne om visuminformationssystemet (artikel 62, stk. 2, litra b), nr. ii), i traktaten om Det Europæiske Fællesskab, efterfulgt af artikel 77, stk. 2, litra a), i TEUF), ind- og udrejsesystemet (artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i TEUF), det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (artikel 77, stk. 2, i TEUF) og Schengeninformationssystemet for så vidt angår grænser (artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i TEUF). Dette forslags mål er at ændre disse forordninger, og det hviler til dette formål på artikel 77, stk. 2, litra a), b), og d), i TEUF.

Nærhedsprincippet

Forslaget indeholder ændringer af forordninger om oprettelse af EU-omspændende informationssystemer til forvaltning af de ydre grænser og sikkerheden i et område uden kontrol ved de indre grænser. Sådanne informationsteknologisystemer kan i sagens natur kun oprettes på EU-plan og ikke af medlemsstater, der handler på egen hånd.

Proportionalitetsprincippet

Dette forslag bygger videre på principper, som allerede er fastlagt af lovgiveren i ETIAS-forordningen.

Dette fremgår af følgende elementer.

Specifikationerne vedrørende udveksling af data mellem ETIAS og hver af de andre EU-informationssystemer er i overensstemmelse med den dataudveksling, der finder sted i medfør af ETIAS-forordningens artikel 20 og 23.

Indrømmelsen af den centrale ETIAS-enheds adgangsrettigheder til identitetsoplysninger i EU-informationssystemerne (EES, VIS, SIS og ECRIS-TCN) falder inden for rammerne af de ansvarsområder, den centrale ETIAS-enhed er tildelt i henhold til ETIAS-forordningens artikel 7, 22 og 75.

Indrømmelsen af de nationale ETIAS-enheders adgangsrettigheder til de andre EU-informationssystemer med henblik på den manuelle behandling af ansøgninger falder inden for rammerne af de ansvarsområder, de nationale ETIAS-enheder er tildelt i henhold til ETIAS-forordningens artikel 8 og kapitel IV.

Det forhold, at indberetninger vedrørende undersøgelseskontrol medtages i dette forslag, er i overensstemmelse med bestemmelserne om støtte til målene for SIS i ETIAS-forordningens artikel 23.

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det ikke går videre, end hvad der er nødvendigt på EU-plan for at opfylde målene.

Valg af retsakt

Der stilles forslag om Europa-Parlamentets og Rådets forordning. Den foreslåede lovgivning indeholder bestemmelser om driften af centrale EU-informationssystemer for grænser og sikkerhed, som alle er – eller foreslås – oprettet i henhold til forordninger. Som følge heraf er det kun muligt at vælge en forordning som retligt instrument.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

Forslaget om ETIAS er udarbejdet på grundlag af en gennemførlighedsundersøgelse. Som led i undersøgelsen indsamlede Kommissionen synspunkterne blandt medlemsstaternes eksperter på området grænsekontrol og sikkerhed. Derudover blev hovedelementerne i ETIAS-forslaget drøftet inden for rammerne af Gruppen på Højt Plan vedrørende interoperabilitet, der blev nedsat som opfølgning på meddelelsen om stærkere og mere intelligente grænser af 6. april 2016. Der blev ligeledes gennemført en høring med repræsentanter for luft-, sø- og jernbanetransportsektoren og med repræsentanter for EU-medlemsstater med ydre landgrænser. Som led i gennemførlighedsundersøgelsen blev Agenturet for Grundlæggende Rettigheder også hørt.

Ved dette forslag indføres kun begrænsede tekniske ændringer, der afspejler de bestemmelser, som allerede findes i ETIAS-forordningen. Sådanne begrænsede tekniske tilpasninger berettiger ikke, at der afholdes særskilte høringer af interesserede parter.

Konsekvensanalyse

Forslaget er ikke ledsaget af en konsekvensanalyse. Forslaget hænger sammen med ETIAS-forordningen, hvortil forslaget byggede på resultaterne af den gennemførlighedsundersøgelse, der blev foretaget fra juni til oktober 2016.

Det er ikke nødvendigt at foretage en konsekvensanalyse, da dette forslag ikke indeholder nye politiske elementer, men kun indfører begrænsede tekniske ændringer, som afspejler bestemmelser, der allerede findes i ETIAS-forordningen.

Grundlæggende rettigheder

Sammenholdt med ETIAS-forordningen præciserer dette forslag kun nærmere, hvilke data der skal sammenlignes med hvilke data i de andre EU-informationssystemer, og fastsætter, hvilke ændringer der er nødvendige for at indrømme den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder adgangsrettigheder til disse andre systemer. Forslaget er derfor i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især med hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger, og er også i overensstemmelse med artikel 16 i TEUF, der garanterer alle retten til beskyttelse af deres personoplysninger.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser.

5.ANDRE FORHOLD

Deltagelse

Forslaget bygger på Schengenreglerne vedrørende passage af de ydre grænser og visum.

Der skal derfor tages højde for følgende forhold i forbindelse med de forskellige protokoller og aftaler med associerede lande:

Danmark: I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger i medfør af tredje del, afsnit V, i TEUF. Da forordningen udbygger Schengenreglerne, skal Danmark i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling inden seks måneder efter, at Rådets har vedtaget denne forordning, træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i sin nationale lovgivning.

Det Forenede Kongerige og Irland: I medfør af artikel 4 og 5 i protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne og Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af retsakterne om tilrettelæggelse af og støtte til afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og ledsageforanstaltningerne vedrørende kontrol ved de ydre grænser og visa.

Forordningen udgør en udvikling af disse regler, og derfor deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af forordningen, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

Island og Norge: De procedurer, der er fastsat i den associeringsaftale, som er indgået mellem Rådet og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, finder anvendelse, da dette forslag bygger på Schengenreglerne, jf. bilag A til aftalen 22 .

Schweiz: Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 23 .

Lichtenstein: Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 24 .

Kroatien, Cypern, Bulgarien og Rumænien: I det omfang forslaget ændrer forordningen om oprettelse af ETIAS, bygger det på de indrejsebetingelser, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2016/399, og som skulle anvendes af disse medlemsstater efter deres tiltrædelse af Den Europæiske Union. I det omfang forslaget ændrer forordningerne om VIS, SIS og EES, afhænger de pågældende fire medlemsstaters fulde anvendelse af, at Rådet med enstemmighed træffer afgørelse om at afskaffe kontrollen ved de indre grænser med dem; i mellemtiden bør der tages højde for Rådets afgørelse 2010/365/EU 25 , (EU) 2017/733 26 , (EU) 2017/1908 27 og (EU) 2018/934 28 .    

2019/0002 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), b) og d),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 29 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 30 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 31 blev det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse ("ETIAS") oprettet med henblik på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser. I forordningen fastsættes betingelserne og procedurerne for udstedelse af eller afslag på rejsetilladelser.

(2)ETIAS gør det muligt at tage højde for, om disse tredjelandsstatsborgeres ophold på medlemsstaternes område ville udgøre en risiko for sikkerheden eller for ulovlig indvandring eller en høj risiko for epidemi.

(3)For at kunne foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 20 i forordning (EU) 2018/1240, er det nødvendigt at skabe interoperabilitet som omhandlet i nævnte forordnings artikel 11. Uden denne interoperabilitet vil ETIAS ikke kunne idriftsættes.

(4)I nærværende forordning fastsættes der bestemmelser om, hvordan denne interoperabilitet og betingelserne for søgning i de oplysninger, der er lagret i andre EU-informationssystemer, og Europoloplysninger ved hjælp af den automatiserede proces i ETIAS med henblik på at finde hit skal gennemføres. Som følge heraf er det nødvendig at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240, (EF) nr. 767/2008 32 , (EU) 2017/2226 33 , (EU) 2018/1861 (SIS - ind- og udrejsekontrol) 34 for at koble det centrale ETIAS-system til andre EU-informationssystemer og Europoloplysninger og specificere, hvilke oplysninger der vil blive sendt til og fra disse EU-informationssystemer og Europoloplysninger.

(5)Af effektivitetshensyn og for at mindske omkostningerne bør ETIAS som fastsat i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240 genbruge de hardware- og softwarekomponenter, der blev udviklet med henblik på ind- og udrejsesystemet i forbindelse med udviklingen af et fælles identitetsregister. Dette register, der skal anvendes til lagring af alfanumeriske identitetsoplysninger vedrørende både ETIAS-ansøgere og tredjelandsstatsborgere, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, bør udvikles på en sådan måde, at det kan udvides og blive det fremtidige fælles identitetsregister. På samme måde bør det værktøj, der skal indføres for at gøre det muligt via ETIAS at sammenligne data heri med data i ethvert andet system, der konsulteres via en enkelt søgning, udvikles på en sådan måde, at det vil kunne blive den fremtidige europæiske søgeportal.

(6)De tekniske betingelser bør fastsættes således, at det via ETIAS er muligt regelmæssigt og automatisk at kontrollere i andre systemer, om betingelserne for at opbevare ansøgningsmapper, jf. forordning (EU) 2018/1240, stadig er opfyldt.

(7)For at sikre, at målene for ETIAS fuldt ud nås, og for yderligere at fremme målene for Schengeninformationssystemet ("SIS") er det nødvendigt at medtage en ny kategori af indberetninger, der blev indført ved den nylige ændring af SIS, nemlig indberetninger om personer, der er genstand for undersøgelseskontrol, i anvendelsesområdet for den automatiske kontrol.

(8)ETIAS-rejsetilladelser kan inddrages, hvis der i SIS registreres en ny indberetning om nægtelse af indrejse og ophold eller om et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort. For at det centrale ETIAS-system automatisk informeres om sådanne nye indberetninger af SIS, bør der indføres en automatisk proces mellem SIS og ETIAS.

(9)For at rationalisere og forenkle grænsevagternes arbejde ved gennemførelse af en mere ensartet grænsekontrolprocedure for alle tredjelandsstatsborgere, der indrejser med henblik på et kortvarigt ophold, er det nu efter vedtagelsen af forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1240 ønskeligt, at den måde, hvorpå ind- og udrejsesystemet og ETIAS samarbejder tilpasses til den måde, hvorpå ind- og udrejsesystemet og ETIAS integreres med henblik på grænsekontrolproceduren og registrering af grænsepassager i ind– og udrejsesystemet.

(10)Betingelserne for, hvordan den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder søger i oplysninger, der er lagret i andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS, bør sikres ved hjælp af klare og præcise regler vedrørende den centrale ETIAS-enheds og de nationale ETIAS-enheders adgang til data, der er lagret i andre EU-informationssystemer, typen af søgninger og kategorierne af data, som alt sammen bør begrænses til det, der er strengt nødvendigt for, at de kan udføre deres opgaver. På samme måde bør oplysninger, der er lagret i en ETIAS-ansøgningsmappe, kun være synlige for de medlemsstater, der i overensstemmelse med betingelserne for deres deltagelse driver de bagved liggende informationssystemer. For eksempel udgør denne forordnings bestemmelser vedrørende Schengeninformationssystemet og visuminformationssystemet bestemmelser, der bygger på alle bestemmelser i Schengenreglerne, for hvilke Rådets afgørelser 35 om anvendelsen af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet og visuminformationssystemet er relevante.

(11)I henhold til artikel 73 i forordning (EU) 2018/1240 bør Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA"), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 36 , være ansvarligt for udformnings- og udviklingsfasen for ETIAS-informationssystemet.

(12)Denne forordning berører ikke direktiv 2004/38/EF 37 .

(13)I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da denne forordning udbygger Schengenreglerne, skal Danmark i henhold til artikel 4 i denne protokol inden seks måneder efter, at Rådet har vedtaget denne forordning, træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i sin nationale lovgivning.

(14)Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF 38 ; Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(15)Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF 39 : Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(16)For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 40 , henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF 41 .

(17)For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 42 , henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF 43 og med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/149/RIA 44 .

(18)For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 45 , henhørende under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A og B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i afgørelse 2011/350/EU 46 og med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/349/EU 47 .

(19)For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien udgør de bestemmelser i denne forordning, der ændrer forordningen om oprettelse af ETIAS, bestemmelser, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

(20)For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien udgør de bestemmelser i denne forordning, der vedrører VIS, SIS og ind- og udrejsesystemet, bestemmelser, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011 sammenholdt med Rådets afgørelse 2010/365/EU 48 , (EU) 2017/733 49 , (EU) 2018/1908 50 og (EU) 2018/934 51 .

(21)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240, (EF) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226 og (EU) 2018/1861 (SIS - ind- og udrejsekontrol) bør derfor ændres.

(22)Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 52

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I: ÆNDRINGER AF FORORDNING (EU) 2018/1240

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) 2018/1240 [ETIAS]

1)I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende nummer:

"23) "andre EU-informationssystemer": ind- og udrejsesystemet ("EES"), visuminformationssystemet ("VIS"), Schengeninformationssystemet ("SIS") og det europæiske informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN")."

2)I artikel 4 tilføjes følgende litra:

53 "h) støtte målene for ind- og udrejsesystemet."

_____________

* Nummereringen tager hensyn til ændringen af denne forordning i medfør af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) (COM(2018) 478 final)."

3)I artikel 6, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

"Det centrale ETIAS-system bygger navnlig på hardware- og softwarekomponenter fra det centrale system for ind- og udrejsesystemet, således at der oprettes et fælles identitetsregister til lagring af alfanumeriske identitetsoplysninger om både ETIAS-ansøgere og tredjelandsstatsborgere, der er registreret i ind- og udrejsesystemet. De alfanumeriske identitetsoplysninger om ETIAS-ansøgere, der er lagret i det fælles identitetsregister, udgør en del af det centrale ETIAS-system. [Det fælles identitetsregister danner grundlaget for gennemførelsen af det fælles identitetsregister, der oprettes ved forordningen om interoperabilitet.]

Dette berører ikke sikringen af, at oplysninger i ind- og udrejsesystemet og ETIAS holdes logisk adskilt, og at adgangen til disse er omfattet af bestemmelserne i forordningerne om oprettelse af de respektive informationssystemer."

4)Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Interoperabilitet med andre EU-informationssystemer og Europoloplysninger

1. Der skabes interoperabilitet mellem ETIAS-informationssystemet, andre EU-informationssystemer og Europoloplysninger for at gøre det muligt at foretage den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 20 og 23, artikel 24, stk. 6, litra c), nr. ii), artikel 41 og artikel 54, stk. 1, litra b).

[Interoperabiliteten sikres ved hjælp af den europæiske søgeportal ("ESP"), der indføres ved artikel 6 i forordning (EU) 2018/XXX (interoperabilitet). I overgangsperioden, inden ESP er tilgængelig, sker den automatiserede behandling ved brug af et værktøj, som eu-LISA har udviklet med henblik på dette stykke. Dette værktøj anvendes som grundlag for udviklingen og gennemførelsen af ESP, jf. nævnte forordnings artikel 52].

54 2. Med henblik på at foretage den i artikel 20, stk. 2, litra i), omhandlede kontrol skal den i artikel 11, stk. 1, omhandlede automatiserede behandling gøre det muligt for det centrale ETIAS-system at søge i VIS. der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008*, ved brug af følgende oplysninger i denne forordnings artikel 17, stk. 2, litra a), ab), c) og d):

a)efternavn

b)efternavn ved fødslen

c)fornavn(e)

d)fødselsdato

e)fødested

f)fødeland

g)køn

h)nuværende nationalitet

i)eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

j)rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland.

3.Med henblik på at foretage den i artikel 20, stk. 2, litra g) og h), omhandlede kontrol skal den i artikel 11, stk. 1, omhandlede automatiserede behandling gøre det muligt for det centrale ETIAS-system at søge i ind- og udrejsesystemet, der blev oprettet ved forordning (EU) 2017/2226, ved brug af følgende oplysninger i artikel 17, stk. 2, litra a)-d):

a)efternavn

b)efternavn ved fødslen

c)fornavn(e)

d)fødselsdato

e)køn

f)nuværende nationalitet

g)eventuelle andre navne (kaldenavn(e)

h)kunstnernavn(e)

i)sædvanlige navn(e)

j)eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

k)rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland.

4.Med henblik på at foretage den i artikel 20, stk. 2, litra c), artikel 20, stk. 2, litra m), nr. ii), artikel 20, stk. 2, litra o), og artikel 23, stk. 1, omhandlede kontrol skal den i artikel 11, stk. 1, omhandlede automatiserede behandling gøre det muligt for det centrale ETIAS-system at søge i SIS, der blev oprettet ved forordning (EU) 2018/1860 (ind- og udrejsekontrol), ved brug af følgende oplysninger i artikel 17, stk. 2, litra a)-d), og artikel 17, stk. 2, litra k):

a)efternavn

b)efternavn ved fødslen

c)fornavn(e)

d)fødselsdato

e)fødested

f)køn

g)nuværende nationalitet

h)eventuelle andre navne (kaldenavn(e)

i)kunstnernavn(e)

j)sædvanlige navn(e)

k)eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

l)rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland

m)for mindreårige: efternavn og fornavn(e) på den person, der har forældremyndigheden, eller ansøgerens værge.

5.Med henblik på at foretage den i artikel 20, stk. 2, litra a) og d), artikel 20, stk. 2, litra m), nr. i), og artikel 23, stk. 1, omhandlede kontrol skal den i artikel 11, stk. 1, omhandlede automatiserede behandling gøre det muligt for det centrale ETIAS-system at søge i SIS, der blev oprettet ved forordning (EU) 2018/1862 (politisamarbejde), ved brug af følgende oplysninger i artikel 17, stk. 2, litra a)-d), og artikel 17, stk. 2, litra k):

a)efternavn

b)efternavn ved fødslen

c)fornavn(e)

d)fødselsdato

e)fødested

f)køn

g)nuværende nationalitet

h)andre navne (kaldenavn(e)

i)kunstnernavn(e)

j)sædvanlige navn(e)

k)eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

l)rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland

m)for mindreårige: efternavn og fornavn(e) på den person, der har forældremyndigheden, eller ansøgerens værge.

6.Med henblik på at foretage den i artikel 20, stk. 2, litra n), omhandlede kontrol skal den i artikel 11, stk. 1, omhandlede automatiserede behandling gøre det muligt for det centrale ETIAS-system at søge i oplysninger i ECRIS-TCN [i det fælles identitetsregister], der blev oprettet ved [forordning (EU) 2018/XXX], ved brug af følgende oplysninger i artikel 17, stk. 2, litra a)-d):

a)efternavn

b)efternavn ved fødslen

c)fornavn(e)

d)fødselsdato

e)fødested

f)køn

g)nuværende nationalitet

h)andre navne (kaldenavn(e)

i)kunstnernavn(e)

j)sædvanlige navn(e)

k)eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

l)rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland

7.Med henblik på at foretage den i artikel 20, stk. 2, litra j), omhandlede kontrol skal den i artikel 11, stk. 1, omhandlede automatiserede behandling gøre det muligt for det centrale ETIAS-system at søge i Europoloplysninger ved brug af oplysningerne i artikel 17, stk. 2, som opført på listen i denne forordnings artikel 20, stk. 2.

8.Når der fås et hit, skal det i artikel 11 omhandlede værktøj midlertidigt stille resultaterne i ansøgningsmappen til rådighed for den centrale ETIAS-enhed, indtil den manuelle behandling i henhold til artikel 22, stk. 2, og artikel 23, stk. 2, er tilendebragt. Hvis oplysningerne svarer til ansøgerens oplysninger, eller hvis der fortsat hersker tvivl, gemmes den entydige ID-kode for de oplysninger, der gav hittet, i ansøgningsmappen.

Når der fås et hit i medfør af dette stykke, modtager den automatiske behandling meddelelse herom, jf. artikel 21, stk. 1a, i forordning (EU) 2016/794.

9.Hvis alle eller nogle af oplysningerne i ETIAS-ansøgningsmappen, der anvendes til søgningen, stemmer helt eller delvis overens med oplysningerne i et register, en indberetning eller en mappe i et af de øvrige EU-informationssystemer, der søges i, skal det give et hit. Kommissionen definerer ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, hvad der skal forstås ved delvis overensstemmelse, herunder sandsynlighedsgrad.

10.Med henblik på stk. 1 fastsætter Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt de tekniske betingelser for gennemførelsen af artikel 24, stk. 6, litra c), nr. ii) og artikel 54, stk. 1, litra b), vedrørende lagring af data.

11.Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal oplysningernes oprindelse angives, når der registreres oplysninger vedrørende hit i en ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter indberetningens type, dog med undtagelse af de indberetninger, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre EU-informationssystemer eller Europoloplysninger), det entydige identifikationsnummer, der anvendes i den datakilde, der har afstedkommet hittet, og den medlemsstat, der har indlæst eller tilvejebragt de oplysninger, der har afstedkommet hittet, og eventuelt datoen og tidspunktet for indlæsningen af oplysningerne i andre EU-informationssystemer eller Europoloplysninger.

____________

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60)."

5)Følgende artikel indsættes:

"Artikel 11a
Støtte til målene for ind- og udrejsesystemet

Med henblik på artikel 6, 14 og 17 i forordning (EU) 2017/2226 foretages der ved hjælp af en automatiseret proces ved brug af den sikre kommunikationsinfrastruktur, der er omhandlet i denne forordnings artikel 6, stk. 2, litra d), en søgning i og import fra det centrale ETIAS-system af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 47, stk. 2, samt ansøgningsnummeret og udløbet af ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode og en tilsvarende opdatering af ind- og udrejseregistret i ind- og udrejsesystemet."

6)I artikel 12 bliver det eksisterende stykke til stk. 1, og følgende stk. 2 indsættes:

"2.    Med henblik på stk. 1 skal der indgås en samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og INTERPOL. Denne samarbejdsaftale skal indeholde betingelserne for udveksling af oplysninger og sikring af beskyttelsen af personoplysninger."

7)I artikel 20, stk. 2, tilføjes følgende litra:

"n)om ansøgeren svarer til en person, hvis oplysninger er registreret i ECRIS-TCN på grund af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger."

8)I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

"7. ETIAS-informationssystemet registrerer alle de behandlinger af oplysninger, den centrale ETIAS-enhed foretager med henblik på de i stk. 1-6 omhandlede vurderinger. Disse registreringer sker og medtages automatisk i ansøgningsmappen. De skal vise dato og tidspunkt for hver behandling, hvilke oplysninger der er knyttet til det modtagne hit, hvilken medarbejder der har foretaget den manuelle behandling i medfør af stk. 1-6, og resultatet af kontrollen og den tilhørende begrundelse."

9)Artikel 23 ændres således:

a)Stk. 1, litra c), affattes således:

"c) en indberetning om personer med henblik på diskret kontrol, undersøgelseskontrol eller specifik kontrol."

b)Stk. 2 affattes således:

"2.Hvis den i stk. 1 omhandlede sammenligning giver et eller flere hit, sender det centrale ETIAS-system en automatiseret meddelelse til den centrale ETIAS-enhed. Når den centrale ETIAS-enhed modtager en meddelelse, skal den have adgang til ansøgningsmappen og enhver anden tilknyttet ansøgningsmappe med henblik på at kontrollere, om ansøgerens personoplysninger svarer til personoplysningerne i den indberetning, der har udløst det pågældende hit, og hvis en overensstemmelse bekræftes, sender det centrale ETIAS-system en automatiseret meddelelse til SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der foretog indberetningen. Det berørte SIRENE-kontor kontrollerer yderligere, om ansøgerens personoplysninger svarer til personoplysningerne i den indberetning, der har udløst hittet, og træffer eventuelle relevante foranstaltninger til opfølgning."

c)Følgende stykke tilføjes:

"5. ETIAS-informationssystemet registrerer alle de behandlinger af oplysninger, der foretages med henblik på den centrale ETIAS-enheds vurderinger i medfør af stk. 1-4. Disse registreringer sker og medtages automatisk i ansøgningsmappen. De skal angive dato og tidspunkt for hver behandling, hvilke oplysninger der er knyttet til det modtagne hit, hvilken medarbejder der har foretaget den manuelle behandling i medfør af stk. 1-4, og resultatet af kontrollen og den tilhørende begrundelse."

10)Følgende artikel indsættes:

"Artikel 25a
Brug af andre EU-informationssystemer til manuel behandling af ansøgninger i de nationale ETIAS-enheder

1.Uden at det berører denne forordnings artikel 13, stk. 1, har de nationale ETIAS-enheder direkte adgang til og kan søge i skrivebeskyttede oplysninger i andre EU-informationssystemer med henblik på at behandle ansøgninger om rejsetilladelse og træffe afgørelse om disse ansøgninger, jf. denne forordnings artikel 26. De nationale ETIAS-enheder kan søge i de oplysninger, der er omhandlet i følgende bestemmelser:

a)artikel 16-18 i forordning (EU) 2017/2226

b)artikel 9-14 i forordning (EF) nr. 767/2008

c)artikel 24 og 25 i forordning (EU) 2018/1861 om SIS (ind- og udrejsekontrol)

d)artikel 26, 32, 34 og 36 og artikel 38, stk. 2, litra k) og l), i forordning (EU) 2018/1862 om SIS (politisamarbejde).

2.De nationale ETIAS-enheder har også adgang til de nationale strafferegistre med henblik på at indhente oplysninger om tredjelandsstatsborgere og statsløse, der er dømt for en terrorhandling eller andre eller andre alvorlige strafbare handlinger, til de i stk. 1 omhandlede formål."

11)Artikel 26, stk. 3, litra b), affattes således:

"b) vurdere risikoen for sikkerheden eller for ulovlig indvandring og træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes eller gives afslag på en rejsetilladelse, hvis hittet svarer til en af de kontroller, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra b) og d)-n)."

12)Artikel 41, stk. 3, affattes således:

"3.Hvis der i SIS foretages en ny indberetning om nægtelse af indrejse og ophold, eller om et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort, informerer SIS det centrale ETIAS-system, jf. dog stk. 2. Det centrale ETIAS-system kontrollerer, om den nye indberetning vedrører en gyldig rejsetilladelse. Hvis det er tilfældet, overfører det centrale ETIAS-system ansøgningsmappen til den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der har foretaget indberetningen. Når der er foretaget en ny indberetning om nægtelse af indrejse og ophold, inddrager den nationale ETIAS-enhed rejsetilladelsen. Hvis rejsetilladelsen er knyttet til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort i SIS eller SLTD, behandler den nationale ETIAS-enhed ansøgningsmappen manuelt."

13)Artikel 88 ændres således:

a)Stk. 1, litra a), affattes således:

"a) De nødvendige ændringer af retsakterne om oprettelse af de EU-informationssystemer, der er omhandlet i artikel 11, hvorved der som omhandlet i denne forordnings artikel 11 skabes interoperabilitet med ETIAS-informationssystemet, er trådt i kraft med undtagelse af den omarbejdede Eurodacforordning."

b)Litra d) affattes således:

"Foranstaltningerne i artikel 11, stk. 8 og 9, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, 5 og 6, artikel 18, stk. 4, artikel 27, stk. 3 og 5, artikel 33, stk. 2 og 3, artikel 36, stk. 3, artikel 38, stk. 3, artikel 39, stk. 2, artikel 45, stk. 3, artikel 46, stk. 4, artikel 48, stk. 4, artikel 59, stk. 4, artikel 73, stk. 3, litra b), artikel 83, stk. 1, 3 og 4, og artikel 85, stk. 3, er blevet vedtaget."

c)Følgende stykker tilføjes:

"6.Den i artikel 11 omhandlede interoperabilitet med ECRIS-TCN starter, når [det fælles identitetsregister] idriftsættes, hvilket er planlagt til 2022. ETIAS vil blive idriftsat, uanset om der er skabt interoperabilitet med ECRIS-TCN.

7.ETIAS vil blive idriftsat, uanset om der som omhandlet i artikel 12, stk. 2, er indgået en samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og INTERPOL, og uanset om det er muligt at søge i INTERPOL's databaser."

14)I artikel 96, stk. 2, foretages følgende ændringer:

"Denne forordning er gældende fra den dato, der fastsættes af Kommissionen i henhold til artikel 88, med undtagelse af artikel 6, 11, 11a, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, 75-79, 82, 85, 87, 89, 90, 91, artikel 92, stk. 1 og 2, artikel 93 og 95 såvel som bestemmelserne knyttet til de foranstaltninger, der omhandles i artikel 88, stk. 1, litra d), som er gældende fra den 9. oktober 2018."

KAPITEL II: ÆNDRINGER AF ANDRE EU-RETSAKTER

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 767/2008 [VIS]

I forordning (EF) nr. 767/2008 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 6, stk. 2, affattes således:

"2.Adgangen til VIS med henblik på at søge i oplysninger er udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere hos myndighederne i hver medlemsstat, herunder behørigt bemyndigede medarbejdere i de nationale ETIAS-enheder, der er udpeget i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240*, og som er kompetente med hensyn til de formål, der er fastsat i artikel 15-22, og behørigt bemyndigede medarbejdere hos de nationale myndigheder i hver medlemsstat og i EU-organer, som er kompetente med hensyn til de formål, der er fastsat i [artikel 20 og 21 i forordning (EU) 2018/XXX om interoperabilitet], og er begrænset til de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af opgaverne i overensstemmelse med disse formål, samt skal stå i rimeligt forhold til de forfulgte mål."

_____________

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1)."

2)Følgende artikler indsættes:

"Artikel 18b
Interoperabilitet med ETIAS som omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240

1.Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240, kobles "CS-VIS" til det værktøj, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, for at muliggøre den automatiserede behandling, der er omhandlet i nævnte artikel.

2.Den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, muliggør den kontrol, der er fastsat bestemmelser om i nævnte forordnings artikel 20, og den efterfølgende kontrol, der er omhandlet i samme forordnings artikel 22 og 26.

For at kunne foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra i), i forordning (EU) 2018/1240, anvender det centrale ETIAS-system det redskab, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, til at sammenligne oplysninger i ETIAS med oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 8, ved brug af den sammenligningstabel, der findes i bilag II.

Artikel 18c
Den centrale ETIAS-enheds adgang til oplysninger fra VIS

3.Den centrale ETIAS-enhed, der blev oprettet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240, har med henblik på at udføre de opgaver, der er pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, ret til at få adgang til og søge i relevante oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

4.Hvis den centrale ETIAS-enheds kontrol bekræfter overensstemmelsen mellem oplysninger i en ETIAS-ansøgningsmappe og oplysninger i ind- og udrejsesystemet, eller hvis der fortsat er tvivl, finder proceduren i artikel 26 i forordning (EU) 2018/1240 anvendelse, jf. dog artikel 24 i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 18d
De nationale ETIAS-enheders brug af VIS til manuel behandling

5.De nationale ETIAS-enheders søgning i VIS sker ved brug af de samme alfanumeriske oplysninger som dem, der anvendes til den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18b, stk. 2.

6.De nationale ETIAS-enheder, der er udpeget i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240, har adgang til og kan søge i skrivebeskyttede oplysninger i VIS med henblik på at behandle ansøgninger om rejsetilladelse, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 2. De nationale ETIAS-enheder kan søge i de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 9-14.

7.Efter at behørigt bemyndigede medarbejdere i de nationale ETIAS-enheder har fået adgang til oplysninger i henhold til stk. 1, registrerer de kun resultatet af vurderingen og medtager dette i ETIAS-ansøgningsmapperne."

3)Følgende artikel indsættes:

"Artikel 34a
Opbevaring af logfiler

Med henblik på de søgninger, der er omhandlet i dennes forordnings artikel 18b, opbevares der en logfil for hver databehandling, der foretages i VIS og ETIAS, jf. denne forordnings artikel 34 og artikel 69 i forordning (EU) 2018/1240."

4)Bilaget benævnes "bilag I", og følgende bilag tilføjes:

"Bilag II

Sammenligningstabel som omhandlet i artikel 18b

Oplysninger i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240, som sendes fra det centrale ETIAS-system

De tilsvarende oplysninger i VIS i henhold til denne forordnings artikel 9, stk. 4, som oplysningerne i ETIAS skal sammenlignes med

efternavne

efternavn (familienavn)

fødenavn (tidligere efternavn(e))

efternavn ved fødslen

fornavn(e)

fornavn(e) (døbenavn(e))

fødselsdato

fødselsdato

fødested

fødested

fødeland

fødeland

køn

køn

nuværende nationalitet

nuværende nationalitet og nationalitet ved fødslen

eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

nuværende nationalitet og nationalitet ved fødslen

rejsedokumentets type

rejsedokumentets type

rejsedokumentets nummer

rejsedokumentets nummer

rejsedokumentets udstedelsesland

den myndighed, som har udstedt rejsedokumentet

"

Artikel 3

Ændring af forordning (EU) 2017/2226 [ind- og udrejsesystemet]

I forordning (EU) 2017/2226 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende nummer:

55 "k) at støtte målene for ETIAS, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240*.

_____________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1)."

2)Følgende artikler indsættes:

"Artikel 8 a
Automatiseret behandling med ETIAS

En automatiseret proces ved brug af den sikre kommunikationsinfrastruktur, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2018/1240, gør det muligt for ind- og udrejsesystemet at foretage en ind- eller udrejseregistrering eller at ajourføre denne eller at foretage en registrering af nægtelse af indrejse for en tredjelandsstatsborger, der er fritaget for visumpligt, eller at ajourføre denne registrering i ind- og udrejsesystemet, jf. denne forordnings artikel 14 og 17.

Når der foretages en ind- eller udrejseregistrering af en tredjelandsstatsborger, der er fritaget for visumpligt, gør den automatiserede proces følgende muligt for ind- og udrejsesystemets centrale system:

a)at foretage en søgning i og import fra det centrale ETIAS-system af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240, samt ansøgningsnummeret og oplysninger om udløbet af ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode

b)at foretage en ind- eller udrejseregistrering i ind- og udrejsesystemet eller at ajourføre denne, jf. denne forordnings artikel 17, stk. 2.

Artikel 8b
Interoperabilitet med ETIAS som omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240

8.Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240, kobles ind- og udrejsesystemets centrale system til det værktøj, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, for at muliggøre den automatiserede behandling, der er omhandlet i nævnte artikel.

9.Den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, muliggør den kontrol, der er fastsat bestemmelser om i nævnte forordnings artikel 20, og den efterfølgende kontrol, der er omhandlet i samme forordnings artikel 22 og 26, jf. dog artikel 24 i forordning (EU) 2018/1240.

For at kunne foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra g) og h), i forordning (EU) 2018/1240, anvender det centrale ETIAS-system det værktøj, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, til at sammenligne oplysninger i ETIAS med oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 8, ved brug af den sammenligningstabel, der findes i bilag III.

Kontrollen berører ikke de særlige regler, der er fastsat i artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240."

3)I artikel 9 indsættes følgende som stk. 2a:

"2a. De behørigt bemyndigede medarbejdere i de nationale ETIAS-enheder, der er udpeget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2018/1240, har adgang til ind- og udrejsesystemet for at søge i skrivebeskyttede oplysninger."

4)I artikel 17, stk. 2, tilføjes som andet afsnit:

"Følgende oplysninger indlæses også i ind- og udrejseregistreringen:

a)ansøgningsnummeret

b)udløbet af rejsetilladelsens gyldighedsperiode

c)i tilfælde af en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed, i hvilken eller hvilke medlemsstater den er gyldig."

5)Følgende artikler indsættes:

"Artikel 25a
Den centrale ETIAS-enheds adgang til oplysninger fra ind- og udrejsesystemet

10.Den centrale ETIAS-enhed, der blev oprettet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240, har med henblik på at udføre de opgaver, der er pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, ret til at få adgang til og søge i relevante oplysninger i ind- og udrejsesystemet, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

11.Hvis den centrale ETIAS-enheds kontrol bekræfter overensstemmelsen mellem oplysninger i en ETIAS-ansøgningsmappe og oplysninger i ind- og udrejsesystemet, eller hvis der fortsat er tvivl, finder proceduren i artikel 26 i forordning (EU) 2018/1240 anvendelse.

Artikel 25b
De nationale ETIAS-enheders brug af ind- og udrejsesystemet til manuel behandling

12.De nationale ETIAS-enheders søgning, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240, i ind- og udrejsesystemet sker ved brug af de samme alfanumeriske oplysninger som dem, der anvendes til den automatiserede behandling, der er omhandlet i denne forordnings artikel 8b, stk. 2.

13.De nationale ETIAS-enheder har adgang til og kan søge i skrivebeskyttede oplysninger i ind- og udrejsesystemet med henblik på at behandle ansøgninger om rejsetilladelse, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 2. De nationale ETIAS-enheder kan søge i de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 16-18, jf. dog artikel 24 i forordning (EU) 2018/1240.

14.Efter at behørigt bemyndigede medarbejdere i de nationale ETIAS-enheder har haft adgang til oplysninger i henhold til stk. 1, registrerer de kun resultatet af vurderingen og medtager dette i ETIAS-ansøgningsmapperne."

6)Artikel 28 affattes således:

"Artikel 28
Lagring af oplysninger, der er hentet fra ind- og udrejsesystemet

Oplysninger, der er hentet fra ind- og udrejsesystemet i henhold til artikel 24, 25, 26 og 27, må lagres i nationale registre, og oplysninger, der er hentet fra ind- og udrejsesystemet i henhold til artikel 25a, må kun lagres i ETIAS-ansøgningsmapper, hvis det er nødvendigt i det konkrete tilfælde, i overensstemmelse med det formål, hvortil de blev hentet, og relevant EU-ret, navnlig databeskyttelse, og kun så længe, det er strengt nødvendigt i det konkrete tilfælde."

7)I artikel 46, stk. 2, tilføjes som andet afsnit:

"Med henblik på de søgninger, der er omhandlet i dennes forordnings artikel 8a, 8b og 25a, opbevares der en logfil for hver databehandling, der foretages i ind- og udrejsesystemet og ETIAS, jf. denne artikel og artikel 69 i forordning (EU) 2018/1240."

8)Følgende bilag indsættes:

"Bilag III

Sammenligningstabel som omhandlet i artikel 8b

Oplysninger i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240, som sendes fra det centrale ETIAS-system

De tilsvarende oplysninger i ind- og udrejsesystemet i henhold til denne forordnings artikel 17, stk. 1, litra a), som oplysningerne i ETIAS skal sammenlignes med

efternavn

efternavn

efternavn ved fødslen

efternavne

fornavn(e)

fornavn(e)

eventuelle andre navne (kaldenavn(e), kunstnernavn(e), sædvanlige navn(e))

fornavn(e)

fødselsdato

fødselsdato

køn

køn

nuværende nationalitet

nationalitet(er)

eventuelle andre nationaliteter, hvis sådanne findes

nationalitet(er)

rejsedokumentets type

rejsedokumentets type

rejsedokumentets nummer

rejsedokumentets nummer

rejsedokumentets udstedelsesland

koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet.

"

Artikel 4

Ændringer af forordning (EU) 2018/1861 [SIS - ind- og udrejsekontrol]

I forordning (EU) 2018/1861 foretages følgende ændringer:

1)I kapitel III tilføjes følgende artikel:

"Artikel 18a
Opbevaring af logfiler med henblik på interoperabiliteten med ETIAS som omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240

Som fastsat i denne forordnings artikel 18 og artikel 69 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240* skal der opbevares logfiler for hver databehandling, der foretages i SIS og ETIAS, jf. artikel 36a og 36b.

_____________

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1)."

2)I artikel 34, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"g) den nationale ETIAS-enheds manuelle behandling af ETIAS-ansøgninger, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2018/1240."

3)Følgende artikler indsættes:

"Artikel 36a
Den centrale ETIAS-enheds adgang til oplysninger i SIS

15.Den centrale ETIAS-enhed, der blev oprettet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240, har med henblik på at udføre de opgaver, der er pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, ret til at få adgang til og søge i relevante oplysninger i SIS. Bestemmelserne i artikel 36, stk. 4-8, finder anvendelse på denne adgang og søgning.

16.Hvis den centrale ETIAS-enheds kontrol bekræfter overensstemmelsen mellem oplysningerne i en ETIAS-ansøgningsmappe og oplysningerne i ind- og udrejsesystemet, eller hvis der fortsat er tvivl, finder proceduren i artikel 26 i forordning (EU) 2018/1240 anvendelse, jf. dog artikel 24 i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 36b
Interoperabilitet med ETIAS som omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240

17.Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240, kobles det centrale system i SIS til det redskab, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240 for at muliggøre den automatiserede behandling, der er omhandlet i nævnte artikel.

18.For at kunne foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra c), artikel 20, stk. 2, litra m), nr. ii), og artikel 20, stk. 2, litra o), i forordning (EU) 2018/1240, anvender det centrale ETIAS-system det værktøj, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, til at sammenligne de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1240, med oplysninger i SIS, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

19.Når der foretages en ny indberetning, jf. artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240, i SIS, overfører det centrale system oplysninger om denne indberetning ved brug af den automatiserede behandling og det værktøj, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, til det centrale ETIAS-system for at kontrollere, om denne nye indberetning svarer til en eksisterende rejsetilladelse."

KAPITEL III: AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den dato, der fastsættes i henhold til artikel 96, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne    

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1241 af 12. september 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 72).
(3)    COM(2016) 602.
(4)    COM(2016) 205.
(5)    Artikel 20, stk. 2, og artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 omhandlet i fodnote (1).
(6)    COM(2016) 731 final.
(7)    Forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem af 9. december 2017 (EUT L 327, s. 20).
(8)    COM(2017) 344 final.
(9)    COM(2016) 883 final, COM(2016) 882 final og COM(2016) 881 final.
(10)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ( EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
(11)    I ETIAS-forordningen er henvisninger til Eurodac, som var en del af Kommissionens ETIAS-forslag, bibeholdt, idet det i ETIAS-forordningens artikel 96 præciseres, at bestemmelserne vedrørende søgning i Eurodac først anvendes fra den dato, hvor omarbejdningen af Eurodac finder anvendelse.
(12)    Betragtning 58 i forordning (EU) 2018/1240 omhandlet i fodnote (1).
(13)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU.
(14)    COM(2016) 272 final.
(15)    COM(2018) 478 final og COM(2018) 480 final.
(16)    Forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem af 9. december 2017 (EUT L 327, s. 20).
(17)    COM(2018) 478 final og COM(2018) 480 final.
(18)    Se fodnote (1).
(19)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).
(20)    COM(2015) 185 final.
(21)    COM(2018) 470 final.
(22)    EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(23)    EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
(24)    EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19.
(25)    Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. juni 2010 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17).
(26)    Rådets afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (EUT L 108 af 26.4.2017, s. 31).
(27)    Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 39).
(28)    Rådets afgørelse (EU) 2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).
(29)    EUT C , , s. .
(30)    EUT C , , s. .
(31)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).
(32)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).
(33)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).
(34)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 14).
(35)    Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. juni 2010 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17). Rådets afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (EUT L 108 af 26.4.2017, s. 31). Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 39). Rådets afgørelse (EU) 2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).
(36)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99).
(37)    EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(38)    Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).
(39)    Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).
(40)    EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(41)    Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).
(42)    EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
(43)    Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).
(44)    Rådets afgørelse 2008/149/RIA af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).
(45)    EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.
(46)    Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).
(47)    Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1).
(48)    Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. juni 2010 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17).
(49)    Rådets afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (EUT L 108 af 26.4.2017, s. 31).
(50)    Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 39).
(51)    Rådets afgørelse (EU) 2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).
(52)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(53)    Nummereringen tager hensyn til ændringen af denne forordning i medfør af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) (COM(2018) 478 final).
(54)    Nummereringen tager hensyn til ændringen af denne forordning i medfør af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) (COM(2018) 478 final).
(55)    Nummereringen tager hensyn til ændringen af denne forordning i medfør af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) (COM(2018) 478 final).
Top