Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0202

Domstolens Dom (Ottende Afdeling) af 26. november 2009.
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland.
Traktatbrud - direktiv 2006/24/EF - elektroniske kommunikationstjenester - beskyttelse af privatlivets fred - lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af elektroniske kommunikationstjenester - manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist.
Sag C-202/09.

European Court Reports 2009 I-00203*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:736

Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 26. november 2009 –
Kommissionen mod Irland

(Sag C-202/09)

»Traktatbrud – direktiv 2006/24/EF – elektroniske kommunikationstjenester – beskyttelse af privatlivets fred – lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af elektroniske kommunikationstjenester – manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist«

1.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 226 EF) (jf. præmis 10)

2.                     Medlemsstater – forpligtelser – gennemførelse af direktiver – undladelse – begrundet i interne forhold – ikke tilladt (art. 226 EF) (jf. præmis 11)

Angående

Traktatbrud – manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (EUT L 105, s. 54).

Konklusion

1)

Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF, idet det ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

2)

Irland betaler sagens omkostninger.

Top