Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CJ0141

Domstolens Dom af 1. april 1982.
Straffesager mod Gerrit Holdijk m.fl..
Anmodninger om præjudiciel afgørelse: Kantongerecht Apeldoorn - Nederlandene.
Foranstaltninger med tilsvarende virkning - beskyttelse af dyr under opfedning.
Forenede sager 141 - 143/81.

European Court Reports 1982 -01299

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:122

61981J0141

DOMSTOLENS DOM AF 1 APRIL 1982. - STRAFFESAG MOD GERRIT HOLDIJK M. FL.. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF KANTONGERECHT, APELDOORN). - FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING - BESKYTTELSE AF DYR UNDER OPFEDNING. - FORENEDE SAGER 141 TIL 143/81.

Samling af Afgørelser 1982 side 01299
spansk specialudgave side 00305
svensk specialudgave side 00359
finsk specialudgave side 00379


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ FORELAEGGELSE FOR DOMSTOLEN _ DEN NATIONALE DOMSTOLS PLIGT TIL AT FORELAEGGE TILSTRAEKKELIGT FYLDESTGOERENDE OPLYSNINGER _ GRAENSER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 )

2 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL _ DOMSTOLENS KOMPETENCE _ GRAENSER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 177 )

3 . FRIE VAREBEVAEGELSER _ KVANTITATIVE UDFOERSELSRESTRIKTIONER _ FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING _ NATIONALE MINDSTEKRAV TIL BAASE TIL FEDEKALVE _ LOVLIGHED

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 34 )

4 . LANDBRUG FAELLES MARKEDSORDNING _ FORSKELSBEHANDLING AF PRODUCENTER ELLER FORBRUGERE _ FORBUD _ ANVENDELSESOMRAADE _ PRODUKTIONSBETINGELSER FASTSAT VED GENERELT GAELDENDE NATIONALE ORDNINGER SOM HAR ANDRE FORMAAL END DEN FAELLES MARKEDSORDNING _ BETINGELSER IKKE OMFATTE AF FORBUDET

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 40 , STK . 3 )

5 . FRIE VAREBEVAEGELSER _ LANDBRUG _ FAELLES MARKEDSORDNING _ NATIONALE MINDSTEKRAV TIL BAASE TIL FEDEKALVE _ LOVLIGHED

Sammendrag


1 . DE I FORELAEGGELSESBESLUTNINGERNE GIVNE OPLYSNINGER TJENER IKKE BLOT TIL AT SAETTE DOMSTOLEN I STAND TIL AT GIVE HENSIGTSMAESSIGE SVAR , MEN OGSAA TIL AT GIVE MEDLEMSSTATERNES REGERINGER SAMT ANDRE INTERESSEREDE PARTER MULIGHED FOR AT AFGIVE INDLAEG I HENHOLD TIL ARTIKEL 20 I STATUTTEN FOR DOMSTOLEN .

NAAR FORELAEGGELSESDOMMEN IKKE LADER GRUNDENE TIL DET PRAEJUDICIELLE SPOERGSFREMGAA MED DEN KLARHED , DER ANBEFALES MED HENBLIK PAA ANVENDELSEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 177 , MEN DOG GOER DET MULIGT AT KONSTATERE , AT DEN NATIONALE RETS TVIVL GAAR UD PAA , OM EN BETINGELSE , SOM DEN NATIONALE LOVGIVNING STILLER FOR DEN ANIMALSKE PRODUKTION , DER ER OMFATTET AF EN FAELLES MARKEDSORDNING , ER FORENELIG MED FAELLESSKABSRETTEN , KAN DENNE ENDOG MEGET SPARSOMME DOM , NAAR HENSES TIL MULIGHEDEN AF AT SUPPLERE DE SKRIFTLIGE INDLAEG UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING , IKKE ANSES FOR AT HAVE BEROEVET MEDLEMSSTATERNE MULIGHEDEN AF AT AFGIVE HENSIGTSMAESSIGE INDLAEG OM , HVILKET SVAR , DER BOER GIVES PAA DET PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL .

2 . DET TILKOMMER IKKE DOMSTOLEN INDEN FOR RAMMERNE AF EN PROCEDURE I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 177 AT UDTALE SIG OM , HVORVIDT EKSISTERENDE ELLER PAATAENKTE NATIONALE BESTEMMELSER ER FORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN , MEN UDELUKKENDE OM DENNES FORTOLKNING OG GYLDIGHED .

3 . TRAKTATENS ARTIKEL 34 TAGER SIGTE PAA NATIONALE FORANSTALTNINGER , HVIS FORMAAL ELLER VIRKNING SAERLIG ER AT HINDRE EKSPORTHANDELEN OG SAALEDES SKABE FORSKELSBEHANDLING MELLEM HANDELEN PAA HJEMMEMARKEDET I EN MEDLEMSSTAT OG DENS EKSPORTHANDEL , SAALEDES AT DER HERVED SIKRES DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATS INDENLANDSKE PRODUKTION ELLER HJEMMEMARKEDET EN SAERLIG FORDEL .

DETTE ER IKKE TILFAELDET MED EN BESTEMMELSE , SOM FASTSAETTER MINDSTEKRAV TIL BAASE FOR FEDEKALVE UDEN AT SONDRE EFTER , OM DYRENE ELLER DERES KOED ER BESTEMT FOR HJEMMEMARKEDET ELLER TIL EKSPORT .

4 . INDFOERELSEN AF EN FAELLES MARKEDSORDNING I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 40 BEVIRKER IKKE , AT LANDBRUGSPRODUCENTERNE UNDDRAGES ENHVER NATIONAL ORDNING , SOM FORFOELGER ANDRE FORMAAL END DEN FAELLES ORDNING , MEN SOM VED AT PAAVIRKE PRODUKTIONSBETINGELSERNE KAN HAVE INDFLYDELSE PAA DEN NATIONALE PRODUKTIONS OMFANG ELLER OMKOSTNINGER OG SAALEDES PAA FAELLESMARKEDETS FUNKTION I DEN PAAGAELDENDE SEKTOR . FORBUDET MOD ENHVER FORSKELSBEHANDLING AF FAELLESSKABETS PRODUCENTER , SOM FINDES I ARTIKEL 40 , STK . 3 , VEDROERER DE FORMAAL , DER FORFOELGES MED DEN FAELLES ORDNING , OG IKKE DE FORSKELLIGE PRODUKTIONSBETINGELSER , DER FOELGER AF GENERELT GAELDENDE NATIONALE ORDNINGER , SOM HAR ANDRE FORMAAL .

5 . PAA FAELLESSKABSRETTENS NUVAERENDE STADE ER DE ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM FRIE VAREBEVAEGELSER OG OM DE FAELLES MARKEDSORDNINGER FOR LANDBRUG IKKE TIL HINDER FOR , AT EN MEDLEMSSTAT MED DET FORMAAL AT BESKYTTE DYR ENSIDIGT OPRETHOLDER ELLER INDFOERER BESTEMMELSER OM KRAV , SOM SKAL OPFYLDES VED INDRETNING AF BAASE TIL FEDEKALVE , OG SOM GAELDER UDEN FORSKEL FOR KALVE , DER ER BESTEMT FOR HJEMMEMARKEDET , OG FOR KALVE , DER ER BESTEMT TIL EKSPORT .

Dommens præmisser


1 VED TRE DOMME AF 21 . MAJ 1981 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 5 . JUNI S.AA ., HAR KANTONGERECHT , APELDOORN , I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET ET PRAEJUDICIELT SPOERGSMAAL OM FORTOLKNINGEN AF FAELLESSKABSRETTEN MED HENBLIK PAA AT SAETTE DEN I STAND TIL AT TRAEFFE AFGOERELSE OM , HVORVIDT NEDERLANDSKE BESTEMMELSER OM BAASE TIL FEDEKALVE ER FORENELIG MED FAELLESSKABSRETTEN .

2 SPOERGSMAALET ER BLEVET STILLET I IDENTISKE VENDINGER I DE TRE DOMME , DER ER AFSAGT I STRAFFESAGER , MOD EN LANDMAND , EN FODERSTOFFORHANDLER OG ET SELSKAB , DER FREMSTILLER FODER . DISSE ER ALLE TILTALT FOR AT HAVE HOLDT FEDEKALVE I BAASE , DER IKKE OPFYLDER BETINGELSEN I ARTIKEL 2 , LITRA B ), I DEN NEDERLANDSKE KONGELIGE ANORDNING AF 8 . SEPTEMBER 1961 ( STAATSBLAD 296 ) OM GENNEMFOERELSE AF ARTIKEL 1 I DEN NEDERLANDSKE LOV OM DYREBESKYTTELSE , IDET DISSE BAASES DIMENSIONER VAR SAADANNE , AT DYRENE END IKKE VAR I STAND TIL FRIT AT LAEGGE SIG PAA SIDEN .

3 KANTONGERECHT ANSAA DET FOR AFGOERENDE FOR DISSE SAGERS BEHANDLING AT FAA AFKLARET , OM DENNE ANORDNING MED HENSYN TIL HOLD AF FEDEKALVE "ER I STRID MED ELLER UFORENELIG MED EOEF-TRAKTATEN , OG OM DETTE I BEKRAEFTENDE FALD LIGELEDES VIL VAERE TILFAELDET , SAAFREMT DER I EN PAA DETTE PUNKT AENDRET ANORDNING OPTAGES BESTEMTE NORMER , SOM PAA NUVAERENDE TIDSPUNKT ENDNU MANGLER , FOR DE BAASE , HVORI DER HOLDES KALVE" . AF DENNE GRUND PAALAGDE RETTEN ANKLAGEMYNDIGHEDENS REPRAESENTANT AT OVERSENDE SAGENS AKTER TIL DOMSTOLEN OG AT ANMODE DENNE OM AT UDTALE SIG OM OVENNAEVNTE SPOERGSMAAL .

FORMULERINGEN AF DET PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL

4 I DET SKRIFTLIGE INDLAEG , DEN DANSKE REGERING HAR INDGIVET FOR DOMSTOLEN , HAR DEN BEMAERKET , AT DET I FORELAEGGELSESDOMMENE IKKE ANFOERES , HVILKE BESTEMMELSER I TRAKTATEN ELLER HVILKET OMRAADE AF FAELLESSKABSRETTEN , DEN NATIONALE DOMSTOL TAENKER PAA , OG EJ HELLER TIL DE GRUNDE , DER HAR FORANLEDIGET DENNE TIL AT TVIVLE OM DE NATIONALE BESTEMMELSERS FORENELIGHED MED DENNE RET OG TIL AT ANSE ET SVAR PAA DET STILLEDE SPOERGSMAAL FOR AT VAERE NOEDVENDIGT FOR BEHANDLINGEN AF DE SAGER , DER VERSERER FOR DEN . SAADANNE HENVISNINGER KAN HELLER IKKE UDLEDES AF DEN SPARSOMME FREMSTILLING AF DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER ELLER HENVISNINGEN TIL DE NATIONALE BESTEMMELSER . DEN DANSKE REGERING KONKLUDERER HERAF , AT DE UFULDSTAENDIGE FORELAEGGELSESDOMME IKKE HAR SAT DEN I STAND TIL , JF . ARTIKEL 20 I STATUTTEN FOR DOMSTOLEN , AT FREMKOMME MED ET INDLAEG VEDROERENDE REALITETEN , OG DEN HAR OPSTILLET EN LISTE OVER DE OPLYSNINGER , SOM ENHVER FORELAEGGELSESBESLUTNING EFTER DENS MENING BOER INDEHOLDE .

5 HERVED BEMAERKES , AT DER ALLEREDE FINDES SAADANNE ANVISNINGER I DOMSTOLENS PRAKSIS . I DOM AF 16 . DECEMBER 1981 ( FOGLIA MOD NOVELLO , SAG 244/80 , ENDNU UTRYKT ) HAR DOMSTOLEN SAALEDES UDTALT , AT DET ER NOEDVENDIGT , AT DE NATIONALE RETTER FORKLARER , AF HVILKE GRUNDE DE ANSER ET SVAR PAA DERES SPOERGSMAAL FOR AT VAERE NOEDVENDIGT FOR AFGOERELSE AF HOVEDSAGEN , NAAR DISSE GRUNDE IKKE UTVETYDIGT FREMGAAR AF SAGENS AKTER . DESUDEN HAR DOMSTOLEN I SIN DOM AF 12 . JULI 1979 ( UNION LAITIERE NORMANDE , SAG 244/78 , SML . S . 2663 ) UDTALT , AT NOEDVENDIGHEDEN AF AT NAA TIL EN FOR DEN NATIONALE RET HENSIGTSMAESSIG FORTOLKNING AF FAELLESSKABSRETTEN FORDRER , AT DE RETLIGE RAMMER FOR DEN UDBEDTE FORTOLKNING FASTLAEGGES . I DOM AF 10 . MARTS 1981 ( IRISH CREAMERY MILK SUPPLIERS ASSOCIATION , SAGERNE 36 OG 71/80 , SML . S . 735 ) HAR DOMSTOLEN TILFOEJET , AT DET EFTER OMSTAENDIGHEDERNE KAN VAERE HENSIGTSMAESSIGT , AT SAGENS FAKTUM ER KLARLAGT , OG AT RENT NATIONALE RETSSPOERGSMAAL ER AFKLAREDE INDEN FORELAEGGELSEN FOR DOMSTOLEN .

6 SOM DEN DANSKE REGERING MED RETTE HAR FREMHAEVET , TJENER DE I FORELAEGGELSESBESLUTNINGERNE GIVNE OPLYSNINGER IKKE BLOT TIL AT SAETTE DOMSTOLEN I STAND TIL AT GIVE HENSIGTSMAESSIGE SVAR , MEN OGSAA TIL AT GIVE MEDLEMSSTATERNES REGERINGER SAMT ANDRE INTERESSEREDE PARTER MULIGHED FOR AT AFGIVE INDLAEG I HENHOLD TIL ARTIKEL 20 I STATUTTEN FOR DOMSTOLEN . DET PAAHVILER DOMSTOLEN AT OVERVAAGE , AT DENNE MULIGHED BEVARES , NAAR HENSES TIL , AT DET I HENHOLD TIL OVENNAEVNTE BESTEMMELSE KUN ER FORELAEGGELSESBESLUTNINGERNE , DER MEDDELES DE PAAGAELDENDE PARTER .

7 SELV OM FORELAEGGELSESDOMMENE I DETTE TILFAELDE IKKE LADER GRUNDENE TIL DET PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL FREMGAA MED DEN KLARHED , DER ANBEFALES I OVENNAEVNTE RETSPRAKSIS , GOER DE DET DOG MULIGT AT KONSTATERE , AT DEN NATIONALE RETS TVIVL GAAR UD PAA , OM EN BETINGELSE , SOM DEN NATIONALE LVOGIVNING STILLER FOR DEN ANIMALSKE PRODUKTION , DER ER OMFATTET AF EN FAELLES MARKEDSORDNING , ER FORENELIG MED FAELLESSKABSRETTEN . SAGERNE INDGAAR SAALEDES I EN RAEKKE SAGER , HVOR DOMSTOLEN I MANGEL AF SPECIELLE FAELLESSKABSBESTEMMELSER ALLEREDE HAR UNDERSOEGT , OM SAADANNE BETINGELSER ER FORENELIGE MED REGLERNE OM FRIE VAREBEVAEGELSER OG FAELLES MARKEDSORDNINGER . NAAR HENSES TIL MULIGHEDEN AF AT SUPPLERE DE SKRIFTLIGE INDLAEG UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING , KAN DE ENDOG MEGET SPARSOMME FORELAEGGELSESDOMME DERFOR IKKE ANSES FOR AT HAVE BEROEVET MEDLEMSSTATERNE MULIGHEDEN AF AT AFGIVE HENSIGTSMAESSIGE INDLAEG OM , HVILKET SVAR , DER BOER GIVES PAA DET PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL .

8 MED HENSYN TIL AFFATTELSEN AF SPOERGSMAALENE BEMAERKES , AT DET IKKE TILKOMMER DOMSTOLEN INDEN FOR RAMMERNE AF EN PROCEDURE INDLEDT I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 177 AT UDTALE SIG OM , HVORVIDT EKSISTERENDE ELLER PAATAENKTE NATIONALE BESTEMMELSER ER FORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN , MEN UDELUKKENDE OM DENNES FORTOLKNING OG GYLDIGHED . DET STILLEDE SPOERGSMAAL MAA DERFOR FORSTAAS SAALEDES , AT DET GAAR UD PAA , OM FAELLESSKABSRETTEN KAN FORTOLKES SAALEDES , AT DEN ER TIL HINDER FOR , AT EN MEDLEMSSTAT FOR AT BESKYTTE DYR ENSIDIGT OPRETHOLDER ELLER INDFOERER BESTEMMELSER OM BAASE TIL FEDEKALVE .

SPOERGSMAALETS BESVARELSE

9 FAELLESSKABSRETTEN INDEHOLDER PAA SIT NUVAERENDE STADE INGEN SPECIELLE REGLER OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER OPDRAET . DET FOELGER DERAF , AT DEN AF DET PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL NOEDVENDIGGJORTE UNDERSOEGELSE KAN BEGRAENSES TIL DE ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM FRIE VAREBEVAEGELSER OG DE FAELLES MARKEDSORDNINGER FOR LANDBRUG .

10 TILTALTE I EN AF HOVEDSAGERNE , SELSKABET ALPURO , HAR ANFOERT , AT DE BAASE , DER I OEJEBLIKKET ANVENDES I NEDERLANDENE TIL FEDEKALVE , IKKE GOER DET MULIGT FOR DYRENE FRIT AT LAEGGE SIG PAA SIDEN , OG STOERSTEDELEN AF DISSE BAASE ER EJ HELLER I OVERENSSTEMMELSE MED DE MERE PRAECISE REGLER FOR DIMENSIONER , SOM PAATAENKES I DET UDKAST TIL ANORDNING , SOM DEN NATIONALE RET HAR HENVIST TIL . SELV OM DE NEDERLANDSKE BESTEMMELSER KUN VEDROERER PRODUKTIONEN AF KALVE INDEN FOR NEDERLANDENE OG ALTSAA IKKE BEROERER INDFOERSLERNE TIL DENNE MEDLEMSSTAT , HAR DE , STADIG IFOELGE SELSKABET , EN TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV UDFOERSELSRESTRIKTION OG ER HERVED I STRID MED TRAKTATENS ARTIKEL 34 . DA PRODUKTIONEN AF KALVEKOED I NEDERLANDENE FOR 90 % ' S VEDKOMMENDE EKSPORTERES , NAVNLIG TIL ANDRE MEDLEMSSTATER , MAA DEN OMSTAENDIGHED , AT DE NEDERLANDSKE PRODUCENTER PAALAEGGES MERE BYRDEFULDE BETINGELSER END PRODUCENTER I ANDRE MEDLEMSSTATER , NOEDVENDIGVIS PAAVIRKE DE FAELLES MARKEDSORDNINGERS FUNKTION , IKKE BLOT MARKEDSORDNINGEN FOR OKSEKOED , MEN OGSAA MARKEDSORDNINGEN FOR MAELK OG MEJERIPRODUKTER , DA SKUMMETMAELK UDGOER ET VAESENTLIGT NAERINGSMIDDEL FOR FEDEKALVE . SAADANNE BETINGELSER ER FOELGELIG LIGELEDES I STRID MED FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE OM DE FAELLES MARKEDSORDNINGER FOR LANDBRUG , SAMT MED TRAKTATENS ARTIKEL 40 , STK . 3 , HVOREFTER EN SAADAN ORDNING SKAL UDELUKKE ENHVER FORSKELSBEHANDLING AF FAELLESSKABETS PRODUCENTER .

11 MED HENSYN TIL TRAKTATENS ARTIKEL 34 HAR DOMSTOLEN GENTAGNE GANGE , SIDST I DOM AF 14 . JULI 1981 ( OEBEL , SAG 115/80 , SML . 1981 , S . 1993 ), STATUERET , AT DENNE ARTIKEL TAGER SIGTE PAA NATIONALE FORANSTALTNINGER , HVIS FORMAAL ELLER VIRKNING SAERLIG ER AT HINDRE EKSPORTHANDELEN OG SAALEDES SKABE FORSKELSBEHANDLING MELLEM HANDELEN PAA HJEMMEMARKEDET I EN MEDLEMSSTAT OG DENS EKSPORTHANDEL , SAALEDES AT DER HERVED SIKRES DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATS INDENLANDSKE PRODUKTION ELLER HJEMMEMARKEDET EN SAERLIG FORDEL . DETTE ER IKKE TILFAELDET MED EN BESTEMMELSE , SOM FASTSAETTER MINDSTEKRAV TIL BAASE FOR FEDEKALVE UDEN AT SONDRE EFTER , OM DYRENE ELLER DERES KOED ER BESTEMT FOR HJEMMEMARKEDET ELLER TIL EKSPORT .

12 MED HENSYN TIL BESTEMMELSERNE OM DE FAELLES MARKEDSORDNINGER FOR LANDBRUGET MAA DET FOR DET FOERSTE UNDERSTREGES , AT EN SAADAN ORDNING I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 40 IKKE BEVIRKER , AT LANDBRUGSPRODUCENTERNE UNDDRAGES ENHVER NATIONAL ORDNING , SOM FORFOELGER ANDRE FORMAAL END DEN FAELLES ORDNING , MEN SOM VED AT PAAVIRKE PRODUKTIONSBETINGELSERNE KAN HAVE INDFLYDELSE PAA DEN NATIONALE PRODUKTIONS OMFANG ELLER OMKOSTNINGER OG SAALEDES PAA FAELLES MARKEDETS FUNKTION I DEN PAAGAELDENDE SEKTOR . FORBUDET MOD ENHVER FORSKELSBEHANDLING AF FAELLESSKABETS PRODUCENTER , SOM FINDES I ARTIKEL 40 , STK . 3 , VEDROERER DE FORMAAL , DER FORFOELGES MED DEN FAELLES ORDNING , OG IKKE DE FORSKELLIGE PRODUKTIONSBETINGELSER , DER FOELGER AF GENERELT GAELDENDE NATIONALE ORDNINGER , SOM HAR ANDRE FORMAAL .

13 UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN DET FORHOLD , AT DER I BESTEMMELSERNE OM DE FAELLES MARKEDSORDNINGER FOR LANDBRUG IKKE FINDES NOGEN BESTEMMELSE OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER OPDRAET , IKKE FORTOLKES SAALEDES , AT NATIONALE BESTEMMELSER PAA OMRAADET BLIVER UGYLDIGE , INDTIL DER EVENTUELT SENERE BLIVER INDFOERT FAELLESSKABSBESTEMMELSER . EN SAADAN FORTOLKNING VILLE VAERE UFORENELIG MED FAELLESSKABETS INTERESSE I DYRS SUNDHED OG BESKYTTELSE , SOM BL.A . BEVIDNES AF TRAKTATENS ARTIKEL 36 OG AF RAADETS BESLUTNING 78/923 AF 19 . JUNI 1978 OM INDGAAELSE AF DEN EUROPAEISKE KONVENTION OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER OPDRAET ( EFT L 323 , S . 12 ).

14 DET PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES SAALEDES , AT INTET PAA FAELLESSKABSRETTENS NUVAERENDE STADE ER TIL HINDER FOR , AT EN MEDLEMSSTAT ENSIDIGT MED DET FORMAAL AT BESKYTTE DYR OPRETHOLDER ELLER INDFOERER BESTEMMELSER OM KRAV , SOM SKAL OPFYLDES VED INDRETNING AF BAASE TIL FEDEKALVE , OG SOM GAELDER UDEN FORSKEL FOR KALVE BESTEMT FOR HJEMMEMARKEDET OG KALVE BESTEMT TIL EKSPORT .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

15 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF NEDERLANDENES REGERING , AF DEN DANSKE REGERING OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ; DA SAGERNES BEHANDLING I FORHOLD TIL DE TILTALTE I HOVEDSAGEN UDGOER ET LED I DE SAGER , SOM VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( ANDEN AFDELING )

VEDROERENDE DET SPOERGSMAAL , SOM ER FORELAGT DEN AF KANTONGERECHT , APELDOORN , VED DOMME AF 21 . MAJ 1981 , FOR RET :

FAELLESSKABSRETTEN ER PAA SIT NUVAERENDE STADE IKKE TIL HINDER FOR , AT EN MEDLEMSSTAT MED DET FORMAAL AT BESKYTTE DYR ENSIDIGT OPRETHOLDER ELLER INDFOERER BESTEMMELSER OM KRAV , SOM SKAL OPFYLDES VED INDRETNING AF BAASE TIL FEDEKALVE , OG SOM GAELDER UDEN FORSKEL FOR KALVE , DER ER BESTEMT FOR HJEMMEMARKEDET , OG FOR KALVE , DER ER BESTEMT TIL EKSPORT .

Top