EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61979CJ0814

Domstolens Dom af 16. december 1980.
Den Nederlandske Stat mod Reinhold Rüffer.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad - Nederlandene.
Domskonventionen 1968.
Sag 814/79.

European Court Reports 1980 -03807

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:291

61979J0814

DOMSTOLENS DOM AF 16 DECEMBER 1980. - DEN NEDERLANDSKE STAT (MINISTERIET FOR TRAFIK OG VANDVEJE) MOD REINHOLD RUEFFER. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF NEDERLANDENES HOGE RAAD). - DOMSKONVENTIONEN AF 1968. - SAG 814/79.

Samling af Afgørelser 1980 side 03807
græsk specialudgave side 00493
spansk specialudgave side 01263


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - ANVENDELSESOMRAADE - BORGERLIGE SAGER HERUNDER HANDELSSAGER - SELVSTAENDIG FORTOLKNING - KRITERIER

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 1 )

2 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - ANVENDELSESOMRAADE - FASTLAEGGELSE - FORHOLD SOM SKAL TAGES I BETRAGTNING

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 1 )

3 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - ANVENDELSESOMRAADE - BORGERLIGE SAGER HERUNDER HANDELSSAGER - EN OFFENTLIG MYNDIGHEDS RETSFORFOELGNING AF EN PRIVAT PAA GRUNDLAG AF ET OFFENTLIGRETLIGT KRAV - INDDRIVELSE AF OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED FJERNELSE AF ET VRAG - IKKE OMFATTET - REGRESSOEGSMAAL FOR DE ALMINDELIGE DOMSTOLE - UDEN BETYDNING

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 1 )

Sammendrag


1 . BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ' I DOMSKONVENTIONENS ARTIKEL 1 , SKAL ANSES FOR AT VAERE ET SELVSTAENDIGT BEGREB , SOM SKAL FORTOLKES UNDER HENSYN DELS TIL KONVENTIONENS MAAL OG OPBYGNING , DELS TIL DE ALMINDELIGE PRINCIPPER , DER KAN UDLEDES AF DE NATIONALE RETSSYSTEMER UNDER ET .

2 . DA KONVENTIONEN BOER ANVENDES PAA EN SAADAN MAADE , AT DET I VIDEST MULIGT OMFANG SIKRES , AT DE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER , SOM KONVENTIONEN MEDFOERER FOR DE KONTRAHERENDE STATER OG BEROERTE PERSONER , BLIVER LIGE OG ENSARTEDE , KAN DEN IKKE FORTOLKES ALENE UD FRA DEN KOMPETENCEFORDELING MELLEM DE FORSKELLIGE RETSINSTANSER , SOM FINDES I BESTEMTE STATER ; DENS ANVENDELSESOMRAADE SKAL SAALEDES PRINCIPIELT FASTLAEGGES PAA GRUNDLAG AF DE FAKTORER , SOM KARAKTERISERER RETSFORHOLDET MELLEM PARTERNE I TVISTEN , ELLER PAA GRUNDLAG AF TVISTENS GENSTAND .

3 . BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER ' I KONVENTIONENS ARTIKEL 1 , STK . 1 , OMFATTER IKKE RETSSAGER , DER ER ANLAGT AF FORVALTNINGEN AF DE OFFENTLIGE VANDVEJE MOD DEN EFTER LOVGIVNINGEN ANSVARLIGE MED HENBLIK PAA AT FAA ERSTATTET OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED FJERNELSEN AF ET VRAG , SOM FORVALTNINGEN HAR FORETAGET ELLER LADET FORETAGE SOM ET LED I SIN UDOEVELSE AF OFFENTLIG MYNDIGHED .

DET FORHOLD , AT DEN FOR DEN NATIONALE DOMSTOL VERSERENDE SAG I DET FORELIGGENDE TILFAELDE IKKE DREJER SIG OM SELVE FJERNELSEN AF VRAGET , MEN OM INDDRIVELSEN AF OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED FJERNELSEN , OG AT ADMINISTRATIONEN AF DE OFFENTLIGE VANDVEJE SOEGER AT INDDRIVE DISSE OMKOSTNINGER VED ET REGRESSOEGSMAAL FOR DE ALMINDELIGE DOMSTOLE OG IKKE AD ADMINISTRATIV VEJ , ER UNDER DE OVENNAEVNTE OMSTAENDIGHEDER IKKE TILSTAEKKELIGT TIL AT BRINGE DET OMTVISTEDE SAGSFORHOLD IND UNDER DOMSKONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 14 . DECEMBER 1979 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 17 . DECEMBER 1979 , HAR HOGE RAAD INDBRAGT EN SAG FOR DOMSTOLEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 1 I ' PROTOKOL VEDROERENDE DOMSTOLENS FORTOLKNING AF KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ' .

2 DENNE FORELAEGGELSE BESLUTTEDES UNDER ET REGRESSOEGSMAAL , SOM DEN NEDERLANDSKE STAT HAR ANLAGT MOD EN FLODSKIPPER , DER VAR EJER AF ET TYSK FLODMOTORSKIB , ' OTRATE ' , SOM DEN 26 . OKTOBER 1971 PAASEJLEDE DET NEDERLANDSKE MOTORSKIB ' VECHTBORG ' I WATUM-BUGTEN OG SOM FOELGE HERAF SANK PAA STEDET .

3 WATUM-BUGTEN ER EN OFFENTLIG VANDVEJ , DER LIGGER I EMS-MUNDINGEN I ET OMRAADE , PAA HVILKET BAADE KONGERIGET NEDERLANDENE OG FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND GOER KRAV . SAMARBEJDET MELLEM DE TO KYSTSTATER VEDROERENDE DENNE VANDVEJ ER REGULERET VED EMS-DOLLART-TRAKTATEN AF 8 . APRIL 1960 . DENNE TRAKTATS ARTIKEL 19 , STK . 1 , LITRA A ), BESTEMMER , AT KONGERIGET NEDERLANDENE BL.A . VARETAGER DE FLODPOLITIMAESSIGE OPGAVER I WATUM-BUGTEN , SOM I HENHOLD TIL ARTIKEL 20 , STK . 2 , LITRA D ), OMFATTER ' FJERNELSE AF VRAG ' . TRAKTATENS ARTIKEL 21 BESTEMMER I OEVRIGT , AT ' BEGGE KONTRAHERENDE PARTER VED VARETAGELSEN AF DE FLODPOLITIMAESSIGE OPGAVER ANVENDER DERES EGNE RETSREGLER ' , SOM ' SKAL MEDDELES EMS-KOMMISSIONEN ' .

4 I OVERENSSTEMMELSE MED TRAKTATEN OG PAA GRUNDLAG AF REGLERNE I DEN NEDERLANDSKE STRANDINGSLOV AF 19 . JUNI 1934 ( HEREFTER ' WRAKKENWET ' ), LOD KONGERIGET NEDERLANDENE GENNEM ET PRIVAT FIRMA VRAGET AF DET TYSKE SKIB , DER VAR SUNKET I WATUM-BUGTEN , FJERNE . DE BJAERGEDE DELE AF SKIBET SAMT DETTES LADNING SOLGTES I HENHOLD TIL ARTIKEL 6 I WRAKKENWET EFTER OFFENTLIG BEKENDTGOERELSE TIL FORDEL FOR DEN NEDERLANDSKE STAT TIL DAEKNING AF DE MED FJERNELSEN AF VRAGET FORBUNDNE OMKOSTNINGER . EFTER AT PROVENUET VED DETTE SALG VAR FRATRUKKET DE NAEVNTE OMKOSTNINGER , FREMKOM DER EN DEBETSALDO , SOM DEN NEDERLANDSKE STAT KRAEVEDE GODTGJORT AF FLODBAADENS EJER UNDER DET OVENNAEVNTE REGRESSOEGSMAAL .

5 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK I HAAG , SOM BEHANDLEDE SAGEN I FOERSTE INSTANS , ANSAA SIG IKKE FOR KOMPETENT TIL AT PAAKENDE SAGEN . DEN BEGRUNDEDE DETTE MED , AT DA DEN SUNKNE BAAD FOERTE TYSK FLAG , SKULLE DET STED , HVOR DEN SKADEGOERENDE BEGIVENHED - ' OTRATES ' FORLIS - HAVDE FUNDET STED , I DET FORELIGGENDE TILFAELDE ANSES FOR AT VAERE FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , OG AT KOMPETENCEN TIL AT PAAKENDE SAGEN SAALEDES LAA HOS TYSKE DOMSTOLE I MEDFOER AF ARTIKEL 5 , NR . 3 , I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ( HEREFTER ' DOMSKONVENTIONEN ' ). DA DENNE DOMSTOLS AFGOERELSE VAR BLEVET STADFAESTET AF GERECHTSHOF HAAG , INDANKEDE DEN NEDERLANDSKE STAT SAGEN FOR NEDERLANDENES HOGE RAAD TIL KASSATION . DENNE DOMSTOL BESLUTTEDE FOER REALITETSBEHANDLINGEN AF SAGEN AT STILLE DOMSTOLEN EN RAEKKE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF DOMSKONVENTIONEN .

FOERSTE SPOERGSMAAL

6 I DET FOERSTE SPOERGSMAAL ANMODER HOGE RAAD INDLEDNINGSVIS DOMSTOLEN OM AT AFGOERE , OM BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ' , JF . KONVENTIONENS ARTIKEL 1 , KAN ANSES FOR AT OMFATTE ET REGRESSOEGSMAAL AF DEN ART , SOM DEN NEDERLANDSKE STAT HAR REJST I DET FORELIGGENDE TILFAELDE .

7 DET FREMGAAR AF DOMSTOLENS PRAKSIS ( DOM AF 14 . 10 . 1976 , LTU , SAG 29/76 , SML ., S . 1541 ; DOM AF 14 . 7 . 1977 , BAVARIA-GERMANAIR , SAGERNE 9 OG 10/77 , SML ., S . 1517 ; DOM AF 22 . 2 . 1979 , GOURDAIN , SAG 133/78 , SML ., S . 733 ), AT BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ' I DOMSKONVENTIONENS ARTIKEL 1 , SKAL ANSES FOR AT VAERE ET SELVSTAENDIGT BEGREB , SOM SKAL FORTOLKES UNDER HENSYN DELS TIL KONVENTIONENS MAAL OG OPBYGNING SAMT DELS TIL DE ALMINDELIGE PRINCIPPER , DER KAN UDLEDES AF DE NATIONALE RETSSYSTEMER UNDER ET .

8 I LYSET AF DISSE FORTOLKNINGSPRINCIPPER HAR DOMSTOLEN I DE NAEVNTE DOMME ANTAGET , AT SELV OM VISSE AFGOERELSER I TVISTER MELLEM EN OFFENTLIG MYNDIGHED OG EN PRIVAT KAN FALDE IND UNDER KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , FORHOLDER DET SIG ANDERLEDES , NAAR DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED UDOEVER OFFENTLIGRETLIGE BEFOEJELSER .

9 DETTE ER BL.A . TILFAELDET , NAAR DER ER TALE OM EN SAG TIL INDDRIVELSE AF OMKOSTNINGER HIDROERENDE FRA FJERNELSE AF ET VRAG I EN OFFENTLIG VANDVEJ , SOM FORETAGES AF EN TILSYNSFOERENDE STAT I HENHOLD TIL EN INTERNATIONAL FORPLIGTELSE OG PAA GRUNDLAG AF REGLER I INTERN RET , SOM TILLAEGGER STATEN STILLING SOM OFFENTLIG MYNDIGHED OVER FOR PRIVATE VED ADMINISTRATIONEN AF DENNE VANDVEJ .

10 DET STAAR FAST , AT DEN HOLLANDSKE STAT I DET FORELIGGENDE TILFAELDE LOD VRAGET AF ' OTRATE ' FJERNE PAA GRUNDLAG AF EN FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL EMS-DOLLART-TRAKTATENS ARTIKLER 19 , STK . 1 , LITRA A ), OG 20 , STK . 2 , LITRA D ), INDEN FOR RAMMERNE AF DE FLODPOLITIMAESSIGE OPGAVER , SOM ER TILLAGT STATEN I DENNE VANDVEJ VED DEN NAEVNTE TRAKTAT , OG AT STATEN SAALEDES I DET FORELIGGENDE TILFAELDE HAR HANDLET SOM OFFENTLIG MYNDIGHED .

11 ANERKENDELSEN AF , AT DEN , DER BAERER ANSVARET FOR DE FLODPOLIMAESSIGE OPGAVER I OFFENTLIGE VANDVEJE , INDTAGER EN SAADAN STILLING FOR SAA VIDT ANGAAR FJERNELSEN AF VRAG I DISSE VANDVEJE , SVARER I OEVRIGT TIL DE ALMINDELIGE PRINCIPPER , SOM KAN UDLEDES AF MEDLEMSSTATERNES NATIONALE RETSSYSTEMER UNDER ET , HVIS BESTEMMELSER OM ADMINISTRATION AF OFFENTLIGE VANDVEJE NETOP VISER , AT DEN , SOM ADMINISTRERER DISSE VANDVEJE , MED HENSYN TIL FJERNELSEN AF VRAG HANDLER SOM OFFENTLIG MYNDIGHED .

12 NAAR HENSES HERTIL KAN DET SOEGSMAAL , SOM DEN NEDERLANDSKE STAT HAR REJST FOR DEN NATIONALE DOMSTOL , IKKE ANSES FOR OMFATTET AF DOMSKONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , SAALEDES SOM DETTE ER DEFINERET VED BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ' , JF . KONVENTIONENS ARTIKEL 1 , IDET DET ER KONSTATERET , AT DEN NEDERLANDSKE STAT I DET FORELIGGENDE TILFAELDE HAR HANDLET SOM OFFENTLIG MYNDIGHED .

13 DET FORHOLD , AT DEN FOR DEN NATIONALE DOMSTOL VERSERENDE SAG I DET FORELIGGENDE TILFAELDE IKKE DREJER SIG OM SELVE FJERNELSEN AF VRAGET , MEN OM INDDRIVELSEN AF OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED FJERNELSEN , OG AT DEN NEDERLANDSKE STAT SOEGER AT INDDRIVE DISSE OMKOSTNINGER VED ET REGRESSOEGSMAAL , OG IKKE , SAALEDES SOM INTERN RET I ANDRE MEDLEMSSTATER BESTEMMER , AD ADMINI STRATIV VEJ , ER IKKE TILSTRAEKKELIGT TIL AT BRINGE DET OMTVISTEDE SAGSFORHOLD IND UNDER DOMSKONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE .

14 SOM DOMSTOLEN HAR ANTAGET I DE OVENNAEVNTE DOMME , BOER DOMSKONVENTIONEN ANVENDES PAA EN SAADAN MAADE , AT DET I VIDEST MULIGT OMFANG SIKRES , AT DE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER , SOM KONVENTIONEN MEDFOERER FOR DE KONTRAHERENDE STATER OG BEROERTE PERSONER , BLIVER LIGE OG ENSARTEDE . IFOELGE DOMMENE UDELUKKER ET SAADANT KRAV , AT KONVENTIONEN KAN FORTOLKES ALENE UD FRA DEN KOMPETENCEFORDELING MELLEM DE FORSKELLIGE RETSINSTANSER , SOM FINDES I BESTEMTE STATER . DOMMENE INDEBAERER DERIMOD , AT KONVENTIONENS ANVENDELSES- OMRAADE PRINCIPIELT SKAL FASTLAEGGES PAA GRUNDLAG AF DE FAKTORER , SOM KARAKTERISERER RETSFORHOLDET MELLEM PARTERNE I TVISTEN , ELLER PAA GRUNDLAG AF TVISTENS GENSTAND .

15 DET FORHOLD , AT INDDRIVELSEN AF DE NAEVNTE OMKOSTNINGER SKER PAA GRUNDLAG AF EN FORDRING , SOM HAR SIT UDSPRING I EN HANDLING FORETAGET UNDER UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED , ER TILSTRAEKKELIGT TIL , AT SOEGSMAALET IKKE KAN ANSES FOR OMFATTET AF DOMSKONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , UANSET ARTEN AF DEN INDDRIVELSESFORM , SOM NATIONAL RET GIVER MULIGHED FOR I SAA HENSEENDE .

16 DET FOERSTE SPOERGSMAAL BOER HEREFTER BESVARES SAALEDES , AT BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ' I ARTIKEL 1 , STK . 1 , I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , IKKE OMFATTER SAADANNE RETSSAGER SOM DEN AF DEN NATIONALE DOMSTOL OMTALTE , DER ER ANLAGT AF FORVALTNINGEN AF DE OFFENTLIGE VANDVEJE MOD DEN EFTER LOVGIVNINGEN ANSVARLIGE MED HENBLIK PAA AT FAA ERSTATTET OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED FJERNELSEN AF VRAG , SOM FORVALTNINGEN HAR FORETAGET ELLER LADET FORETAGE SOM ET LED I SIN UDOEVELSE AF OFFENTLIG MYNDIGHED .

DE OEVRIGE SPOERGSMAAL

17 DEN NATIONALE DOMSTOL HAR STILLET DE OEVRIGE SPOERGSMAAL FOR DET TILFAELDE , AT DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESVAREDES BEKRAEFTENDE . DA DETTE SPOERGSMAAL ER BLEVET BESVARET BENAEGTENDE , ER DET UFORNOEDENT AT TAGE STILLING TIL DE OEVRIGE SPOERGSMAAL .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF REGERINGEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND SAMT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , DER HAR INDGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE DOMSTOL , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF HOGE RAAD VED DOM AF 14 . DECEMBER 1979 , FOR RET :

BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ' I ARTIKEL 1 , STK . 1 , I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , OMFATTER IKKE SAADANNE RETSSAGER SOM DEN AF DEN NATIONALE DOMSTOL OMTALTE , DER ER ANLAGT AF FORVALTNINGEN AF DE OFFENTLIGE VANDVEJE MOD DEN EFTER LOVGIVNINGEN ANSVARLIGE MED HENBLIK PAA AT FAA ERSTATTET OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED FJERNELSEN AF ET VRAG , SOM FORVALTNINGEN HAR FORETAGET ELLER LADET FORETAGE SOM ET LED I SIN UDOEVELSE AF OFFENTLIG MYNDIGHED .

Top