EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61978CJ0232

Domstolens Dom af 25. september 1979.
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik.
Fårekød.
Sag 232/78.

Samling af Afgørelser 1979 -02729

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:215

61978J0232

DOMSTOLENS DOM AF 25 SEPTEMBER 1979. - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER MOD DEN FRANSKE REPUBLIK. - FAAREKOED. - SAG 232/78.

Samling af Afgørelser 1979 side 02729
græsk specialudgave side 00323
svensk specialudgave side 00505
finsk specialudgave side 00539
spansk specialudgave side 01333


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . RETTERGANGSMAADE - STAEVNING - SOEGSMAALETS GENSTAND - FASTSAETTELSE - AENDRING UNDER SAGENS BEHANDLING - FORBUD

( PROCESREGLEMENTET , ARTIKEL 38 )

2 . DE NYE MEDLEMSSTATERS TILTRAEDELSE AF FAELLESSKABERNE - TILTRAEDELSESAKTEN - LANDBRUG - BESTEMMELSER OM AFSKAFFELSE AF HINDRINGER FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET - UNDTAGELSE FRA ARTIKEL 60 , STK . 2 - TIDSMAESSIG ANVENDELSE

( TILTRAEDELSESAKTEN , ARTIKEL 60 , STK . 2 )

3 . LANDBRUG - NATIONAL MARKEDSORDNING - OVERGANGSPERIODE - UDLOEB - BESTEMMELSER OM AFSKAFFELSE AF HINDRINGER FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET - FULD VIRKNING

4 . MEDLEMSSTATER - FORPLIGTELSER - ENSIDIG HANDLING - FORBUD

Sammendrag


1 . I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 38 , STK . 1 , ER PARTERNE FORPLIGTET TIL AT ANGIVE SOEGSMAALETS GENSTAND I STAEVNINGEN . DET FOELGER HERAF , AT SELV OM PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 42 UNDER VISSE OMSTAENDIGHEDER TILLADER , AT DER FREMFOERES NYE SOEGSMAALSGRUNDE OG INDSIGELSER , KAN EN PART IKKE AENDRE SOEGSMAALETS GENSTAND UNDER SAGENS BEHANDLING .

2 . ARTIKEL 60 , STK . 2 , I AKTEN VEDROERENDE TILTRAEDELSESVILKAARENE OG TILPASNINGERNE AF TRAKTATERNE HAR UDTOEMT SINE VIRKNINGER VED UDGANGEN AF 1977 .

3 . EFTER UDLOEBET AF OVERGANGSPERIODEN I EOEF-TRAKTATEN , OG FOR DE NYE MEDLEMSSTATERS VEDKOMMENDE UDLOEBET AF DE FRISTER , SOM SPECIELT ER FASTSAT I TILTRAEDELSESAKTEN KAN EN NATIONAL MARKEDSORDNINGS FUNKTION IKKE LAENGERE HINDRE DEN FULDE VIRKNING AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OM OPHAEVELSE AF KVANTITATIVE RESTRIKTIONER I VAREUDVEKSLINGEN INDEN FOR FAELLESSKABET . UDLOEBET AF OVERGANGSFRISTERNE INDEBAERER DERFOR , AT EMNER OG OMRAADER , DER UDTRYKKELIGT ER TILLAGT FAELLESSKABET , ER OMFATTET AF FAELLESSKABSKOMPETENCEN , SAALEDES AT SAERLIGE FORANSTALTNINGER - SAAFREMT DERES ANVENDELSE STADIG ER NOEDVENDIG - IKKE LAENGERE KAN VEDTAGES ENSIDIGT AF DE PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATER , MEN SKAL VEDTAGES INDEN FOR RAMMERNE AF FAELLESSKABETS SYSTEM , DER SKAL SIKRE BESKYTTELSEN AF FAELLESSKABETS ALMINDELIGE INTERESSER .

DEN OMSTAENDIGHED , AT FAELLESSKABET EFTER UDLOEBET AF OVENNAEVNTE FRISTER ENDNU IKKE HAR VEDTAGET FORANSTALTNINGER TIL REGULERING AF MARKEDET FOR ET LANDBRUGSPRODUKT , ER IKKE TILSTRAEKKELIG GRUND TIL , AT EN MEDLEMSSTAT KAN OPRETHOLDE EN NATIONAL MARKEDSORDNING , SOM INDEHOLDER ELEMENTER , DER ER UFORENELIGE MED TRAKTATENS KRAV VEDROERENDE DE FRIE VAREBEVAEGELSER .

4 . EN MEDLEMSSTAT ER I INTET TILFAELDE BERETTIGET TIL ENSIDIGT AT TRAEFFE UDLIGNINGS- ELLER BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER FOR AT IMOEDEGAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS EVENTUELLE UNDLADELSE AF AT OVERHOLDE TRAKTATENS BESTEMMELSER .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING INDGIVET TIL JUSTITSKONTORET DEN 25 . OKTOBER 1978 HAR KOMMISSIONEN I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 ANLAGT SAG MED PAASTAND OM , AT DET STATUERES , AT ' DEN FRANSKE REPUBLIK VED EFTER DEN 1 . JANUAR 1978 AT HAVE OPRETHOLDT NATIONALE BEGRAENSNINGER FOR IMPORT AF FAAREKOED FRA DET FORENEDE KONGERIGE IKKE HAR OVERHOLDT DE FORPLIGTELSER , DER PAAHVILER DEN I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 12 OG 30 ' . TIL SIT FORSVAR HAR DEN FRANSKE REGERING I DET VAESENTLIGE GJORT GAELDENDE , AT DEN I MEDFOER AF TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 60 , STK . 2 , ER BERETTIGET TIL AT OPRETHOLDE DE PAAGAELDENDE IMPORTBEGRAENSNINGER , SAA LAENGE FAAREKOED IKKE HENHOERER UNDER EN FAELLES MARKEDSORDNING .

2 KOMMISSIONEN HAR UNDER HENVISNING TIL DEN DOM , SOM DOMSTOLEN UNDER DENNE SAGS BEHANDLING HAR AFSAGT DEN 29 . MARTS 1979 ( SAG 231/78 , KOMMISSIONEN MOD DET FORENEDE KONGERIGE ), UNDER RETSMOEDET AENDRET SIN PAASTAND OG UNDER HENSYN TIL DEN FOR DENNE DOM TIL GRUND LIGGENDE OPFATTELSE ANMODET DOMSTOLEN OM AT STATUERE , AT DEN NATIONALE ORDNING FOR IMPORT AF FAAREKOED , SOM OPRETHOLDES AF DE FRANSKE MYNDIGHEDER , I VISSE HENSEENDER VAR UFORENELIG MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 12 OG 30 FRA DEN 1 . JULI 1977 , I ANDRE HENSEENDER FRA DEN 1 . JANUAR 1975 OG I ATTER ANDRE FRA TILTRAEDELSESDATOEN . IFOELGE KOMMISSIONEN FREMGAAR DET AF OVENNAEVNTE DOM , AT ALENE DE NYE MEDLEMSSTATER KUNNE PAABERAABE SIG TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 60 , STK . 2 , HVORFOR DER FOR DE OPRINDELIGE MEDLEMSSTATERS VEDKOMMENDE VED BEDOEMMELSEN AF , OM IMPORTRESTRIKTIONER FOR PRODUKTER FRA EN NY MEDLEMSSTAT ER FORENELIGE MED TRAKTATEN , MAA TAGES UDGANGSPUNKT I DE FRISTER , DER ER FASTSAT I TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKLER 35 , 36 OG 42 .

3 DEN NYE PAASTAND , SOM KOMMISSIONEN HAR NEDLAGT UNDER RETSMOEDET , KAN IKKE ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING , IDET DEN STRIDER MOD BESTEMMELSERNE I PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 38 . I HENHOLD TIL DENNE BESTEMMELSE ER PARTERNE FORPLIGTET TIL AT ANGIVE SOEGSMAALETS GENSTAND I STAEVNINGEN . SELV OM PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 42 UNDER VISSE OMSTAENDIGHEDER TILLADER , AT DER FREMFOERES NYE SOEGSMAALSGRUNDE OG INDSIGELSER , KAN EN PART IKKE AENDRE SOEGSMAALETS GENSTAND UNDER SAGENS BEHANDLING . DET FOELGER HERAF , AT PROEVELSEN AF SAGENS REALITET ALENE KAN SKE PAA GRUNDLAG AF DEN I STAEVNINGEN NEDLAGTE PAASTAND , DVS . PAASTANDEN VEDROERENDE PERIODEN EFTER 1 . JANUAR 1978 .

4 DET FREMGAAR AF BEGRUNDELSEN FOR OVENNAEVNTE DOM AF 29 . MARTS 1979 , AT TILTRAEDELSESAKTENS ARTIKEL 60 , STK . 2 , HAR UDTOEMT SINE VIRKNINGER VED UDGANGEN AF 1977 . DENNE BESTEMMELSE KAN FOELGELIG IKKE GAELDE FOR DET TIDSRUM , HVOR DEN FRANSKE REPUBLIK IFOELGE KOMMISSIONEN IKKE HAR OVERHOLDT SINE FORPLIGTELSER . DENNE BESTEMMELSE KAN DERFOR IKKE TAGES I BETRAGTNING VED AFGOERELSEN AF DEN FORLIGGENDE SAG . DENNE SKAL ALENE AFGOERES PAA GRUNDLAG AF EOEF-TRAKTATENS BESTEMMELSER , NEMLIG ARTIKLERNE 12 OG 30 . DE ARGUMENTER , SOM DEN FRANSKE REGERING STOETTER PAA TILTRAEDELSESAKTEN , KAN DERFOR IKKE TAGES I BETRAGTNING VED SAGENS BEHANDLING .

VEDROERENDE REALITETEN

5 DET STAAR FAST , AT IMPORT AF FAAREKOED TIL FRANKRIG ER UNDERKASTET EN BEGRAENSNING , SOM ER BASERET PAA EN ' TAERSKELPRIS ' DER ER BESKYTTET AF EN IMPORTFORBUDS- OG ' AFGIFTS ' -ORDNING . IMPORT AF FAAREKOED TIL FRANKRIG TILLADES KUN , NAAR EN SOM REFERENCE ANVENDT PRISNOTERING I FRANKRIG NAAR ELLER OVERSKRIDER TAERSKELPRISEN . DESUDEN OPKRAEVES DER PAA IMPORT AF LEVENDE DYR TIL SLAGTNING OG FRISKE ELLER KOELEDE FAAREKROPPE EN ' AFGIFT ' , HVIS STOERRELSE AFHAENGER AF DEN OVENFOR NAEVNTE NATIONALE PRISNOTERING FOR FAAREKOED PAA DET FRANSKE MARKED .

6 DEN FRANSKE REGERING HAR IKKE BESTRIDT , AT DENNE ORDNING STRIDER MOD TRAKTATENS BESTEMMELSER VEDROERENDE AFSKAFFELSE AF HINDRINGER FOR DE FRIE VAREBEVAEGELSER INDEN FOR FAELLESSKABET . DEN FRANSKE REGERING HAR IMIDLERTID SOM BEGRUNDELSE FOR AT OPRETHOLDE DENNE ORDNING OG ANVENDE DEN PAA IMPORT AF FAAREKOED FRA DET FORENEDE KONGERIGE I DET VAESENTLIGE FREMFOERT TRE ARGUMENTER . FOR DET FOERSTE HAR DEN FREMHAEVET DE ALVORLIGE OEKONOMISKE OG SOCIALE FOELGER , SOM EN AFSKAFFELSE AF DEN NATIONALE MARKEDSORDNING VIL HAVE FOR OEKONOMIEN I VISSE ERHVERVSMAESSIGT DAARLIGT STILLEDE OMRAADER , HVOR FAAREAVL UDGOER EN VAESENTLIG INDTAEGTSKILDE . FOR DET ANDET HAR DEN HENVIST TIL DE FREMSKRIDT , DER ER SKET I ARBEJDET MED INDFOERELSE AF EN FAELLES MARKEDSORDNING FOR FAAREKOED , OG UNDERSTREGET , AT DET VIL VAERE KATASTROFALT , SAAFREMT DER MELLEM AFSKAFFELSEN AF DEN NATIONALE MARKEDSORDNING OG DEN TIL ERSTATNING HERAF INDFOERTE FAELLES ORDNING INDSKYDES EN FASE MED FRI HANDEL . DEN HAR ENDELIG HENVIST TIL DE ULIGE KONKURRENCEBETINGELSER , SOM VIL OPSTAA , SAAFREMT DEN SKULLE BLIVE TVUNGET TIL AT AFSKAFFE SIN EGEN MARKEDSORDNING , MENS DER FORTSAT BESTAAR EN NATIONAL ORDNING I DEN PAAGAELDENDE SEKTOR I STORBRITANNIEN , DER ER BASERET PAA SYSTEMET MED ' DEFICIENCY PAYMENTS ' , OG SOM INDEBAERER EN STOETTE TIL EKSPORT AF FAAREKOED TIL FRANKRIG .

7 DOMSTOLEN ERKENDER DE VANSKELIGE PROBLEMER , SOM DE FRANSKE MYNDIGHEDER STAAR OVER FOR I DEN PAAGAELDENDE SEKTOR , OG AT DET ER OENSKELIGT , AT DER SNAREST MULIGT INDFOERES EN FAELLES MARKEDSORDNING FOR FAAREKOED , MEN MAA HENVISE TIL DEN OMSTAENDIGHED , SOM ALLEREDE FREMHAEVET I NAEVNTE DOMME AF 2 . DECEMBER 1974 ( SAG 48/74 , CHARMASSON , SML ., S . 1383 ) OG AF 29 . MARTS 1979 , AT EFTER UDLOEBET AF OVERGANGSPERIODEN I EOEF-TRAKTATEN , OG FOR DE NYE MEDLEMSSTATERS VEDKOMMENDE UDLOEBET AF DE FRISTER , SOM SPECIELT ER FASTSAT I TILTRAEDELSESAKTEN , KAN EN NATIONAL MARKEDSORDNINGS FUNKTION IKKE LAENGERE HINDRE DEN FULDE VIRKNING AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OM OPHAEVELSE AF KVANTITATIVE RESTRIKTIONER I VAREUDVEKSLINGEN INDEN FOR FAELLESSKABET , DA DE PAAGAELDENDE MARKEDERS KRAV FREMOVER VARETAGES AF FAELLESSKABSINSTITUTIONER . UDLOEBET AF OVERGANGSFRISTERNE INDEBAERER DERFOR , AT EMNER OG OMRAADER , DER UDTRYKKELIGT ER TILLAGT FAELLESSKABET , ER OMFATTET AF FAELLESSKABSKOMPETENCEN , SAALEDES AT SAERLIGE FORANSTALTNINGER - SAAFREMT DERES ANVENDELSE STADIG ER NOEDVENDIG - IKKE LAENGERE KAN VEDTAGES ENSIDIGT AF DE PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATER , MEN SKAL VEDTAGES INDEN FOR RAMMERNE AF FAELLESSKABETS SYSTEM , DER SKAL SIKRE BESKYTTELSEN AF FAELLESSKABETS ALMINDELIGE INTERESSER .

8 DET TILKOMMER DERFOR ALENE DE KOMPETENTE INSTITUTIONER INDEN FOR PASSENDE FRISTER AT TRAEFFE DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER FOR INDEN FOR FAELLESSKABETS RAMMER AT FINDE EN SAMLET LOESNING PAA PROBLEMERNE PAA FAAREKOEDSMARKEDET OG PAA DE I VISSE OMRAADER HERMED FORBUNDNE SAERLIGE VANSKELIGHEDER . DEN OMSTAENDIGHED , AT DISSE BESTRAEBELSER ENDNU IKKE HAR FOERT TIL NOGET RESULTAT , ER IMIDLERTID IKKE TILSTRAEKKELIG GRUND TIL , AT EN MEDLEMSSTAT KAN OPRETHOLDE EN NATIONAL MARKEDSORDNING , SOM INDEHOLDER ELEMENTER , DER ER UFORENELIGE MED TRAKTATENS KRAV VEDROERENDE DE FRIE VAREBEVAEGELSER , SOM F.EKS . INDFOERSELSRESTRIKTIONER OG OPKRAEVNING AF AFGIFTER PAA IMPORTEREDE PRODUKTER , UANSET HVORLEDES AFGIFTERNE BETEGNES .

9 DEN FRANSKE REPUBLIK KAN IKKE BEGRUNDE EN SAADAN ORDNING MED , AT DET FORENEDE KONGERIGE OGSAA HAR OPRETHOLDT EN NATIONAL MARKEDSORDNING FOR DEN SAMME SEKTOR . HVIS DEN FRANSKE REPUBLIK ER AF DEN OPFATTELSE , AT DENNE ORDNING INDEHOLDER ELEMENTER , SOM ER UFORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN , HAR DEN MULIGHED FOR SAAVEL I RAADET SOM VIA KOMMISSIONEN ELLER VED RETSSKRIDT AT GRIBE IND FOR AT FAA OPHAEVET DISSE OVERTRAEDELSER . EN MEDLEMSSTAT ER I INTET TILFAELDE BERETTIGET TIL ENSIDIGT AT TRAEFFE UDLIGNINGS- ELLER BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER FOR AT IMOEDEGAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS EVENTUELLE UNDLADELSE AF AT OVERHOLDE TRAKTATENS BESTEMMELSER .

10 DET MAA DERFOR KONKLUDERES , AT DEN NATIONALE MARKEDSORDNING FOR FAAREKOED , SOM DE FRANSKE MYNDIGHEDER HAR OPRETHOLDT , ER UFORENELIG MED TRAKTATEN , FOR SAA VIDT DEN OMFATTER FASTSAETTELSE AF EN TAERSKELPRIS , SOM ER BESKYTTET AF EN ORDNING MED IMPORTFORBUD OG OPKRAEVNING AF EN AFGIFT PAA IMPORT AF FAAREKOED MED OPRINDELSE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT . DET MAA UNDERSTREGES , AT DENNE KONSTATERING IKKE ER TIL HINDER FOR , AT DE FRANSKE MYNDIGHEDER , INDTIL EN FAELLES MARKEDSORDNING BLIVER INDFOERT , TRAEFFER ENHVER HJAELPEFORANSTALTNING TIL FORDEL FOR DEN PAAGAELDENDE SEKTOR , SAAFREMT FORANSTALTNINGEN ER UDFORMET SAALEDES , AT DEN ER FORENELIG MED TRAKTATENS BESTEMMELSER .

11 DET FOELGER HERAF , AT DEN FRANSKE REGERING VED EFTER DEN 1 . JANUAR 1978 AT HAVE OPRETHOLDT NATIONALE BEGRAENSNINGER FOR IMPORT AF FAAREKOED FRA DET FORENEDE KONGERIGE IKKE HAR OVERHOLDT DE FORPLIGTELSER , DER PAAHVILER DEN I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 12 OG 30 .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGENS OMKOSTNINGER

12 I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69 , STK . 2 , DOEMMES DEN PART , DER TABER SAGEN , TIL AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER . SAGSOEGTE HAR TABT SAGEN OG DOEMMES DERFOR TIL AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 . VED EFTER DEN 1 . JANUAR 1978 AT HAVE OPRETHOLDT NATIONALE BEGRAENSNINGER FOR IMPORT AF FAAREKOED FRA DET FORENEDE KONGERIGE HAR DEN FRANSKE REPUBLIK IKKE OVERHOLDT DE FORPLIGTELSER , DER PAAHVILER DEN I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 12 OG 30 .

2 . SAGSOEGTE TILPLIGTES AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER .

Top