EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0014

Domstolens Dom af 6. oktober 1976.
Ets. A. de Bloos, SPRL mod Société en commandite par actions Bouyer.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour d'appel de Mons - Belgien.
Art. 5, nr. 1.
Sag 14-76.

European Court Reports 1976 -01497

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:134

61976J0014

DOMSTOLENS DOM AF 6 OKTOBER 1976. - ETS A DE BLOOS SPRL MOD SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS BOUYER. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF COUR D'APPEL MONS). - BRUXELLES - KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE, ART. 5, NR. 5. - SAG 14-76.

Samling af Afgørelser 1976 side 01497
græsk specialudgave side 00553
portugisisk specialudgave side 00605
spansk specialudgave side 00517
svensk specialudgave side 00187
finsk specialudgave side 00195


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 - SAERLIGE VAERNETING - KONTRAKTSFORHOLD - FORPLIGTELSE - BEGREB

( KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ARTIKEL 5 , NR . 1 )

2 . KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 - SAERLIGE VAERNETING - KONTRAKTSFORHOLD - ENEFORHANDLING - TVIST MELLEM FORHANDLER OG LEVERANDOER - KONTRAKTSMAESSIG FORPLIGTELSE - BEGREB - ERSTATNING - KRAVENE HEROM - DEN NATIONALE RETS BEFOEJELSER

( KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ARTIKEL 5 , NR . 1 )

3 . KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 - SAERLIGE VAERNETING - FORHANDLEREN EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE - LEDELSE AF EN FILIAL , AGENTUR ELLER LIGNENDE VIRKSOMHED TILHOERENDE LEVERANDOEREN - SONDRINGSKRITERIER

( KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ARTIKEL 5 , NR . 5 )

Sammendrag


1 . DEN FORPLIGTELSE , DER SKAL TAGES I BETRAGTNING VED BESTEMMELSEN AF DET I ARTIKEL 5 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OMHANDLEDE OPFYLDELSESSTED , ER DEN FORPLIGTELSE , DER SVARER TIL DEN KONTRAKTSMAESSIGE RETTIGHED , SAGSOEGEREN PAABERAABER SIG SOM GRUNDLAG FOR SOEGSMAALET . I DE TILFAELDE , HVOR SAGSOEGEREN REJSER KRAV OM ERSTATNING ELLER PAASTAAR KONTRAKTEN OPHAEVET PAA GRUND AF DEN ANDEN PARTS MISLIGHOLDELSE , ER DEN FORPLIGTELSE , ARTIKEL 5 NR . 1 SIGTER TIL , ALTID DEN FORPLIGTELSE , DER FOELGER AF KONTRAKTEN , OG HVIS MISLIGHOLDELSE PAABE- RAABES SOM GRUNDLAG FOR KRAVENE .

2 . I EN TVIST MELLEM EN FORHANDLER EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE OG DEN PAAGAELDENDE LEVERANDOER , SOM FORHANDLEREN PAASTAAR HAR KRAENKET DEN TILSIKREDE ENERET , HENVISER UDTRYKKET ,, FORPLIGTELSE ' ' I ARTIKEL 5 , NR . 1 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , TIL DEN KONTRAKTSMAESSIGE FORPLIGTELSE , SOM LIGGER TIL GRUND FOR SOEGSMAALET , DVS . TIL DEN LEVERANDOEREN PAAHVILENDE FORPLIGTELSE , DER SVARER TIL DEN KONTRAKTSMAESSIGE RETTIGHED , FORHANDLEREN PAABERAABER SIG SOM GRUNDLAG FOR SOEGSMAALET .

I EN TVIST ANGAAENDE RETSVIRKNINGERNE AF LEVERANDOERENS KRAENKELSE AF EN ENEFORHANDLINGSAFTALE SAASOM BETALING AF ERSTATNING ELLER OPHAEVELSE AF KONTRAKTEN , ER DEN FORPLIGTELSE , DER SKAL LAEGGES TIL GRUND VED ANVENDELSEN AF KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 1 DEN FORPLIGTELSE , KONTRAKTEN PAALAEGGER LEVERANDOEREN , OG HVIS MISLIGHOLDELSE PAABERAABES AF FORHANDLEREN SOM GRUNDLAG FOR ERSTATNINGSKRAVET ELLER FOR KONTRAKTENS OPHAEVELSE .

HVAD ANGAAR KRAVENE OM ERSTATNING , TILKOMMER DET DEN NATIONALE RET AT UNDERSOEGE , HVORVIDT DER EFTER DEN PAA KONTRAKTEN ANVENDELIGE LOV ER TALE OM EN SELVSTAENDIG KONTRAKTSMAESSIG FORPLIGTELSE ELLER OM EN FORPLIGTELSE , DER TRAEDER I STEDET FOR DEN IKKE-OPFYLDTE KONTRAKTSMAESSIGE FORPLIGTELSE .

3 . FORHANDLEREN EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE KAN IKKE BETRAGTES SOM LEDER AF EN DEN PAAGAELDENDE LEVERANDOER TILHOERENDE FILIAL , AGENTUR ELLER LIGNENDE VIRKSOMHED I DEN I ARTIKEL 5 , NR . 5 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 FORUDSATTE BETYDNING , NAAR HAN IKKE ER UNDERGIVET DENNES KONTROL ELLER ANVISNINGER .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 9 . DECEMBER 1975 , INDGAAET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 13 . FEBRUAR 1976 , HAR COUR D ' APPEL I MONS I HENHOLD TIL PROTOKOLLEN AF 3 . JUNI 1971 VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ( HEREFTER BENAEVNT ' KONVENTIONEN ' ) STILLET EN RAEKKE SPOERGSMAAL OM FORTOLKNINGEN AF DEN NAEVNTE KONVENTIONS ARTIKEL 5 , NR . 1 OG 5 ;

2 DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESDOMMEN , AT TVISTEN PAA INDEVAERENDE TRIN ANGAAR DE BELGISKE DOMSTOLES KOMPETENCE TIL AT PAAKENDE EN SAG , DER ER ANLAGT AF EN I BELGIEN HJEMMEHOERENDE FORHANDLER EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE MOD SIN LEVERANDOER , DER HAR HJEMSTED I FRANKRIG ;

3 UNDER ANBRINGENDE AF , AT NAEVNTE KONTRAKT VAR BLEVET OPSAGT ENSIDIGT OG UDEN FORUDGAAENDE VARSEL , HAR FORHANDLEREN INDSTAEVNT LEVERANDOEREN FOR EN BELGISK RET OG NEDLAGT PAASTAND OM , AT KONTRAKTEN OPHAEVES VED DOM I MEDFOER AF BELGISK RET PAA GRUND AF LEVERANDOERENS MISLIGHOLDELSE , SAMT OM AT DER TILKENDES HAM ERSTATNING ;

4 DA DEN BELGISKE RET I FOERSTE INSTANS ERKLAEREDE SIG INKOMPETENT TIL AT PAAKENDE SAGEN , INDBRAGTE FORHANDLEREN SPOERGSMAALET FOR COUR D ' APPEL I MONS .

5 VED DET FOERSTE SPOERGSMAAL ANMODES DOMSTOLEN OM AT UDTALE , HVORVIDT UDTRYKKET ' FORPLIGTELSE ' I KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 1 , I EN TVIST MELLEM EN FORHANDLER EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE OG DEN PAAGAELDENDE LEVERANDOER , SOM IFOELGE FORHANDLEREN HAR KRAENKET DEN TILSIKREDE ENERET , SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DET OMFATTER ENHVER FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL RAMMEAFTALEN OM ENEFORHANDLING ELLER ENDOG I HENHOLD TIL DE SENERE I MEDFOER AF RAMMEAFTALEN INDGAAEDE SALGSKONTRAKTER , ELLER OM DET UDELUKKENDE SIGTER TIL DEN FORPLIGTELSE , DER LIGGER TIL GRUND FOR SOEGSMAALET ;

6 I DET SIDSTNAEVNTE TILFAELDE ANMODES DOMSTOLEN ENDVIDERE OM NAERMERE AT ANGIVE , HVORVIDT UDTRYKKET ' FORPLIGTELSE ' I OVENNAEVNTE ARTIKEL 5 , NR . 1 HENVISER TIL DEN OPRINDELIGE FORPLIGTELSE , TIL FORPLIGTELSEN TIL AT MODSVARE DEN OPRINDELIGE FORPLIGTELSE , TIL FORPLIGTELSEN TIL AT BETALE ERSTATNING ( ' DOMMAGES-INTERETS ' ), NAAR DEN OPRINDELIGE FORPLIGTELSE ER BORTFALDET PAA GRUND AF KONTRAKTENS OPHAEVELSE ELLER OPSIGELSE , ELLER ENDELIG TIL FORPLIGTELSEN TIL AT BETALE EN ' PASSENDE ERSTATNING ' ELLER ' TILLAEGSERSTATNING ' I HENHOLD TIL DEN BELGISKE LOV AF 27 . JULI 1961 .

7 KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 1 BESTEMMER , AT EN PERSON , DER HAR BOPAEL PAA EN KONTRAHERENDE STATS OMRAADE , KAN SAGSOEGES I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT :

' - I SAGER OM KONTRAKTSFORHOLD , VED RETTEN PAA DET STED , HVOR DEN FORPLIGTELSE , DER LIGGER TIL GRUND FOR SAGEN , ER OPFYLDT ELLER SKAL OPFYLDES ' ;

8 SOM DET FREMGAAR AF PREAMBLEN , ER DET KONVENTIONENS FORMAAL AT FASTLAEGGE RETTERNES INTERNATIONALE KOMPETENCE I DE KONTRAHERENDE STATER , AT LETTE ANERKENDELSEN AF DE RESPEKTIVE RETSAFGOERELSER OG AT INDFOERE EN HURTIG PROCEDURE FOR AT SIKRE FULDBYRDELSE AF AFGOERELSERNE ;

9 DENNE MAALSAETNING FORUDSAETTER ET KRAV OM , AT ANTALLET AF VAERNETING FOR EN OG SAMME KONTRAKT BEGRAENSES I VIDEST MULIGT OMFANG ;

10 KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 1 KAN DERFOR IKKE FORTOLKES SAALEDES , AT DEN HENVISER TIL ENHVER FORPLIGTELSE EFTER DEN PAAGAELDENDE KONTRAKT ;

11 UDTRYKKET ' FORPLIGTELSE ' SIGTER DERIMOD TIL DEN KONTRAKTMAESSIGE FORPLIGTELSE , DER LIGGER TIL GRUND FOR SAGEN ;

12 EN SAADAN FORTOLKNING BEKRAEFTES I OEVRIGT KLART AF DEN ITALIENSKE OG TYSKE AFFATTELSE AF BESTEMMELSEN ;

13 FOELGELIG ER DEN FORPLIGTELSE , DER SKAL TAGES I BETRAGTNING VED BESTEMMELSEN AF DET I DEN NAEVNTE ARTIKEL 5 OMHANDLEDE OPFYLDELSESSTED , DEN FORPLIGTELSE , DER DEN FRANSKE TEKST LYDER DERIMOD : ' EN MATIERE CONTRACTUELLE , DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' ( O.A .)

SVARER TIL DEN KONTRAKTMAESSIGE RETTIGHED , SAGSOEGEREN PAABERAABER SIG SOM GRUNDLAG FOR SOEGSMAALET ;

14 I DE TILFAELDE , HVOR SAGSOEGEREN REJSER KRAV OM ERSTATNING ELLER PAASTAAR KONTRAKTEN OPHAEVET PAA GRUND AF MODPARTENS MISLIGHOLDELSE , ER DEN FORPLIGTELSE , ARTIKEL 5 , NR . 1 SIGTER TIL , ALTID DEN FORPLIGTELSE , DER FOELGER AF KONTRAKTEN , OG HVIS MISLIGHOLDELSE PAABERAABES SOM GRUNDLAG FOR KRAVENE ;

15 AF DISSE GRUNDE MAA DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESVARES SAALEDES , AT I EN TVIST MELLEM EN FORHANDLER EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE OG DEN PAAGAELDENDE LEVERANDOER , SOM IFOELGE FORHANDLEREN HAR KRAENKET DEN TILSIKREDE ENERET , HENVISER UDTRYKKET ' FORPLIGTELSE ' I ARTIKEL 5 , NR . 1 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , TIL DEN KONTRAKTMAESSIGE FORPLIGTELSE , SOM LIGGER TIL GRUND FOR SOEGSMAALET , DVS . TIL DEN LEVERANDOEREN PAAHVILENDE FORPLIGTELSE , DER SVARER TIL DEN KONTRAKTSMAESSIGE RETTIGHED , FORHANDLEREN PAABERAABER SIG SOM GRUNDLAG FOR SOEGSMAALET ;

16 I EN TVIST ANGAAENDE RETSVIRKNINGERNE AF LEVERANDOERENS KRAENKELSE AF EN ENEFORHANDLINGSAFTALE , SAASOM BETALING AF ERSTATNING ELLER OPHAEVELSE AF KONTRAKTEN , ER DEN FORPLIGTELSE , DER SKAL LAEGGES TIL GRUND VED ANVENDELSEN AF KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 1 , DEN FORPLIGTELSE , KONTRAKTEN PAALAEGGER LEVERANDOEREN , OG HVIS MISLIGHOLDELSE PAABERAABES AF FORHANDLEREN SOM GRUNDLAG FOR ERSTATNINGSKRAVET ELLER FOR KONTRAKTENS OPHAEVELSE ;

17 HVAD ANGAAR KRAVENE OM ERSTATNING ( ' INDEMNITES COMPENSATOIRES ' ) TILKOMMER DET DEN NATIONALE RET AT UNDERSOEGE , HVORVIDT DER EFTER DEN PAA KONTRAKTEN ANVENDELIGE LOV ER TALE OM EN SELVSTAENDIG KONTRAKTSMAESSIG FORPLIGTELSE ELLER OM EN FORPLIGTELSE , DER TRAEDER I STEDET FOR DEN IKKE-OPFYLDTE KONTRAKTMAESSIGE FORPLIGTELSE .

18 I DET ANDET SPOERGSMAAL ANMODES DOMSTOLEN OM AT UDTALE , HVORVIDT FORHANDLEREN EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE MAA ANSES SOM LEDER AF EN LEVERANDOEREN TILHOERENDE FILIAL , ET AGENTUR ELLER EN LIGNENDE VIRKSOMHED I DEN I KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 5 FORUDSATTE BETYDNING , NAAR FORHANDLEREN HVERKEN ER BEFOEJET TIL AT HANDLE I FABRIKANTENS NAVN ELLER TIL AT FORPLIGTE HAM , ELLER ER UNDERGIVET DENNES KONTROL ELLER LEDELSE .

19 KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 5 BESTEMMER , AT EN PERSON , DER HAR BOPAEL PAA EN KONTRAHERENDE STATS OMRAADE , KAN SAGSOEGES I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT :

' - I SAGER VEDROERENDE DRIFTEN AF EN FILIAL , ET AGENTUR ELLER EN LIGNENDE VIRKSOMHED , VED RETTEN PAA DET STED , HVOR VIRKSOMHEDEN ER BELIGGENDE ' .

20 ET AF DE VAESENTLIGE KENDETEGN FOR EN FILIAL ELLER ET AGENTUR ER , AT VIRKSOMHEDEN ER UNDERKASTET HOVEDVIRKSOMHEDENS LEDELSE OG KONTROL ;

21 HVAD ANGAAR DEN I NAEVNTE ARTIKEL OMHANDLEDE ' VIRKSOMHED ' FREMGAAR DET BAADE AF BESTEMMELSENS FORMAAL OG ORDLYD , AT KONVENTIONEN HERMED SIGTER TIL EN VIRKSOMHED MED SAMME VAESENTLIGE KENDETEGN SOM EN FILIAL ELLER ET AGENTUR ;

22 FOELGELIG KAN EN ENEFORHANDLER , HVIS VIRKSOMHED ER SOM AF DEN NATIONALE RET BESKREVET , IKKE FALDE IND UNDER BEGREBERNE FILIAL , AGENTUR ELLER LIGNENDE VIRKSOMHED .

23 DET ANDET SPOERGSMAAL MAA HEREFTER BESVARES SAALEDES . AT FORHANDLEREN EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE IKKE KAN BETRAGTES SOM LEDER AF EN DEN PAAGAELDENDE LEVERANDER TILHOERENDE FILIAL , AGENTUR ELLER LIGNENDE VIRKSOMHED I DEN I ARTIKEL 5 , NR . 5 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 FORUDSATTE BETYDNING , NAAR HAN IKKE ER UNDERGIVET DENNES KONTROL ELLER LEDELSE .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

24 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DET FORENEDE KONGERIGES REGERING OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR INDGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

25 DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , SOM VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER ,

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DET SPOERGSMAAL , SOM ER FORELAGT DEN AF COUR D ' APPEL I MONS VED DOM AF 9 . DECEMBER 1975 , FOR RET :

1 . I EN TVIST MELLEM EN FORHANDLER EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE OG DEN PAAGAELDENDE LEVERANDER , SOM IFOELGE FORHANDLEREN HAR KRAENKET DEN TILSIKREDE ENERET , HENVISER UDTRYKKET ' FORPLIGTELSE ' I ARTIKEL 5 , NR . 1 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , TIL DEN KONTRAKTMAESSIGE FORPLIGTELSE , SOM LIGGER TIL GRUND FOR SOEGSMAALET , DVS . TIL DEN LEVERANDOEREN PAAHVILENDE FORPLIGTELSE , DER SVARER TIL DEN KONTRAKTMAESSIGE RETTIGHED , FORHANDLEREN PAABERAABER SIG SOM GRUNDLAG FOR SOEGSMAALET .

I EN TVIST ANGAAENDE RETSVIRKNINGERNE AF LEVERANDOERENS KRAENKELSE AF EN ENEFORHANDLINGSAFTALE , SAASOM BETALING AF ERSTATNING ELLER OPHAEVELSE AF KONTRAKTEN , ER DEN FORPLIGTELSE , DER SKAL LAEGGES TIL GRUND VED ANVENDELSEN AF KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 1 , DEN FORPLIGTELSE , KONTRAKTEN PAALAEGGER LEVERANDOEREN , OG HVIS MISLIGHOLDELSE PAABERAABES AF FORHANDLEREN SOM GRUNDLAG FOR ERSTATNINGSKRAVET ELLER FOR KONTRAKTENS OPHAEVELSE .

HVAD ANGAAR KRAVENE OM ERSTATNING TILKOMMER DET DEN NATIONALE RET AT UNDERSOEGE , HVORVIDT DER EFTER DEN PAA KONTRAKTEN ANVENDELIGE LOV ER TALE OM EN SELVSTAENDIG KONTRAKTSMAESSIG FORPLIGTELSE ELLER OM EN FORPLIGTELSE , DER TRAEDER I STEDET FOR DEN IKKE-OPFYLDTE KONTRAKTMAESSIGE FORPLIGTELSE .

2 . FORHANDLEREN EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE KAN IKKE BETRAGTES SOM LEDER AF EN DEN PAAGAELDENDE LEVERANDOER TILHOERENDE FILIAL , AGENTUR ELLER LIGNENDE VIRKSOMHED I DEN I ARTIKEL 5 , NR . 5 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 FORUDSATTE BETYDNING , NAAR HAN IKKE ER UNDERGIVET DENNES KONTROL ELLER LEDELSE .

Top