Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0604

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

COM/2016/0604 final - 2016/0283 (APP)

Bruxelles, den 14.9.2016

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

I de første år af den flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 2014-2020 har Unionen været konfronteret med uforudsete udfordringer af et hidtil uset omfang som følge af ustabilitet i nabolandene, hvilket har ført til sikkerhedstrusler og meget store flygtningestrømme.

I sin meddelelse om "Mid-Term Review/Revision of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 – An EU Budget Focused on Results" 1 har Kommissionen set nærmere på, hvordan de særlige instrumenter har fungeret og er blevet anvendt i de første to til tre år af gennemførelsen af den flerårige finansielle ramme.

Med henblik på at mobilisere yderligere finansielle midler til foranstaltninger, der bidrager til at tackle ovennævnte udfordringer, er der blevet gjort omfattende brug af alle tilgængelige budgetmidler, herunder omfordelinger, margener og særlige instrumenter, og der er blevet oprettet nye instrumenter såsom europæiske EU-trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet for at tiltrække yderligere finansiering, samtidig med at de begrænsninger, der er fastsat i FFR, overholdes. Sammenlignet med den foregående periode har de særlige instrumenter, der er fastsat i forordning nr. 1311/2013 2 ("FFR-forordningen"), i høj grad øget fleksibiliteten i den flerårige finansielle ramme og gjort det muligt for Unionen at tage afgørende skridt. Da disse udfordringer fortsætter, står Unionens fortsatte evne til at reagere hurtigt i nødsituationer på spil.

På denne baggrund efterlyste Europa-Parlamentet dristige skridt for at styrke EU-budgettets fleksibilitet 3 , og under Rådets uformelle drøftelser blev der også peget på behovet for at forbedre den nuværende FFR's evne til at reagere på uforudsete begivenheder 4 .

2.RETSGRUNDLAG OG FORSLAGETS INDHOLD

Dette forslag er baseret på artikel 2 FFR-forordningen, som bestemmer, at midtvejsrevisionen af FFR om nødvendigt skal ledsages af lovgivningsforslag til revision af denne forordning. En sådan revision må ikke nedsætte de på forhånd tildelte nationale rammebeløb, dog med forbehold af justeringen af rammebeløbene for samhørighedspolitikken fortaget i henhold til artikel 7 FFR-forordningen 5 .

På baggrund af, hvordan de særlige instrumenter er blevet anvendt siden begyndelsen af den flerårige finansielle ramme, og de nye udfordringer, som Unionen er blevet konfronteret med og fortsat står over for, foreslår Kommissionen at ændre FFR-forordningen for at øge det maksimale årlige beløb til nødhjælpsreserven (artikel 9) og fleksibilitetsinstrumentet (artikel 11) og indføre et nyt særligt instrument til oprettelse af en EU-krisereserve, som tilføres midler fra frigjorte bevillinger for at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt på kriser såsom den aktuelle migrationskrise samt ved begivenheder med alvorlige humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Parallelt med dette forslag foreslår Kommissionen at ændre den interinstitutionelle aftale om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning 6 med henblik på at fastsætte proceduren for anvendelse af den nye krisereserve.

Endvidere foreslås det at fjerne begrænsningerne i tid og omfang for den samlede margen for forpligtelser (artikel 14).

Når det gælder den samlede margen for betalinger, foreslås det at fjerne de årlige lofter for 2018-2020 (artikel 5, stk. 2) for i de senere år af FFR at muliggøre en komplet mobilisering af de store uudnyttede margener for betalinger i 2016 og 2017, skulle dette vise sig nødvendigt, og derfor sikre specifik og maksimal fleksibilitet.

3.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Dette forslag har ingen umiddelbare budgetkonsekvenser. Særlige instrumenter mobiliseres og bevillinger opføres i det årlige budget med forbehold af de procedurer, der er fastsat i FFR-forordningen, de relevante basisretsakter (se artikel 3, stk. 2, i forordningen) og den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

2016/0283 (APP)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 312,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Særlige instrumenter er i vidt omfang blevet anvendt i de første år af gennemførelsen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (FFR), som er fastlagt i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 7 , for at imødegå de nye udfordringer, der opstod i de europæiske nabolande, og som krævede en hurtig og omfattende EU-indsats for at håndtere deres omfattende humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

(2)De omstændigheder, der forårsagede disse ekstraordinære foranstaltninger, og det behov for at gøre en yderligere indsats, der i budgetforslaget for 2017 illustreres af, at der igen blev gjort brug af margener og særlige instrumenter, som mindsker de tilgængelige budgetmidler til imødegåelse af sådanne situationer i den resterende del af den flerårige finansielle ramme.

(3)For at udvise særlig og størst mulig fleksibilitet og sikre, at betalingslofterne er tilstrækkelige til, at Unionen kan opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med traktatens artikel 323, er det nødvendigt at fjerne begrænsningerne for justeringen af betalingslofterne for årene 2018-2020.

(4)Nødhjælpsreserven og fleksibilitetsinstrumentet skal styrkes, og begrænsningerne for de samlede margener for forpligtelser og betalinger skal afskaffes, så Unionen kan fastholde en tilstrækkelig kapacitet til at reagere på uforudsete omstændigheder.

(5)Der skal indføres et nyt særligt instrument om oprettelse af en EU-krisereservefond, som tilføres midler fra frigjorte bevillinger for at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt på kriser såsom den aktuelle migrationskrise samt ved begivenheder med alvorlige humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

(6)Forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 foretages følgende ændringer:

(1)Artikel 3, stk. 2, affattes således:

(2)"2.    Særlige instrumenter som omhandlet i artikel 9-15 sikrer fleksibiliteten i FFR'en og fastsættes for at give mulighed for en problemfri afvikling af budgetproceduren. Når det er nødvendigt at anvende midler fra nødhjælpsreserven, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, fleksibilitetsinstrumentet, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, margenen til uforudsete udgifter, Den Europæiske Unions krisereserve, den specifikke fleksibilitet til at tackle ungdomsarbejdsløshed og styrke forskning og den samlede margen for forpligtelser til vækst og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 8 , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1309/2013 9 og den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning 10 , kan der opføres forpligtelsesbevillinger på budgettet ud over de lofter for de pågældende udgiftsområder, som er fastsat i FFR'en.".

(3)Artikel 5, stk. 2, udgår.

(4)I artikel 6, stk. 1, tilføjes som litra f):

"f)beregning af de frigjorte bevillinger i år n-2, der skal stilles til rådighed for Den Europæiske Unions krisereserve, jf. artikel 13a.".

(5)Artikel 9, stk. 2, affattes således:

"2.    Det årlige beløb, som indgår i reserven, fastsættes til 500 mio. EUR (i 2011-priser) og kan i overensstemmelse med finansforordningen anvendes frem til år n+1. Reserven opføres på Unionens almindelige budget som en hensættelse. Den del af det årlige beløb, der stammer fra det foregående år, anvendes først. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder.".

(6)Artikel 11, stk. 1, affattes således:

"1.    Formålet med fleksibilitetsinstrumentet er for et givet regnskabsår og inden for det angivne beløb at gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere udgiftsområder. Der skal være et årligt loft på 1 000 mio. EUR (i 2011-priser), over det årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet.".

(7)Som artikel 13a indsættes:

"Artikel 13a

Den Europæiske Unions krisereserve

1.    Den Europæiske Unions krisereserve tjener til at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt på kriser og ved begivenheder med alvorlige humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

2.    Uden at dette berører finansforordningens artikel [178] stilles frigjorte bevillinger i år n-2 til rådighed for Den Europæiske Unions krisereserve inden for rammerne af budgetproceduren for regnskabsåret n. Reserven opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse. Det årlige beløb, der er til rådighed, skal anvendes frem til år n+1 i overensstemmelse med finansforordningen. Den del af det årlige beløb, der stammer fra år n, anvendes først. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder.".

(8)Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

Samlet margen for forpligtelser

1.Disponible margener under FFR-lofterne for forpligtelsesbevillinger udgør en samlet FFR-margen for forpligtelser, der stilles til rådighed ud over de i FFR'en fastsatte lofter for årene 2016-2020.

2.Kommissionen beregner hvert år som led i den tekniske justering omhandlet i artikel 6 det beløb, der er til rådighed. Den samlede FFR-margen eller en del deraf kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for budgetprocedurens rammer i henhold til artikel 314 i TEUF.".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   Formand

(1) COM(2016) 603 af 14.9.2016.
(2) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(3)

   Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) Rapport fra det nederlandske formandskab: Towards a forward-looking and flexible Multiannual Financial Framework af 30. maj 2016, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf .
(5) For så vidt angår denne justering se: Teknisk justering af den finansielle ramme for 2017 på grundlag af udviklingen i BNI og justering af rammebeløbene for samhørighedspolitikken, COM(2016) 311 final af 30.6.2016.
(6) Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 2. december 2013 om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).
(7) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(8) Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014–2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).
(10) Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 2. december 2013 om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).
Top