Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0714(02)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

OJ C 162, 14.7.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/6


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

(2007/C 162/04)

Sag nr.: XA 120/06

Medlemsstat: Italien

Region: Piemonte

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Retsgrundlag: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Forventede årlige udgifter til ordningen: 250 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: Maksimumstilskuddet pr. bedrift kan dække op til 80 % af omkostningerne for de to første år under kontrolordningen i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), dog højst 800 EUR pr. bedrift i toårsperioden 2005-2006.

Gennemførelsesdato: Den 15. december 2006. I alle tilfælde tildeles den første støtte, når der er modtaget meddelelse om det identifikationsnummer, som Kommissionen tildeler efter at have modtaget de kortfattede oplysninger.

Ordningens varighed: Indtil den 30. juni 2007.

Støttens formål: At anspore landbrugere og husdyrbrugere til at omstille de konventionelle produktionsmetoder til økologiske metoder. Som hjælp hertil modtager de tilskud til dækning af en del af udgifterne til kontrol af de økologiske produktions metoder, jf. forordning (EØF) nr. 2092/91.

Som støtteberettigede udgifter betragtes udgifter, som landbrugsbedrifterne har afholdt til kontrol i årene 2005 og 2006, jf. forordning EØF nr. 2092/91.

Relevant artikel i Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 (2): artikel 13, stk. 2, litra g).

Berørte sektorer: Landbrugsbedrifter med animalsk og vegetabilsk produktion.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Websted: www.regione.piemonte.it/agri

Andre oplysninger: Tilskuddet ydes til landbrugsbedrifter, der på ansøgningstidspunktet var omfattet af en kontrolordning, jf. forordning (EØF) nr. 2092/1991, som har deres hovedbedrift og størstedelen af deres jordareal i Piemonte, og som indleder eller har indledt omstillingen fra konventionel produktion til økologisk produktion i perioden mellem den 1. januar 2005 og den 31. december 2006.

Tilskuddet ydes i følgende prioriteringsrækkefølge:

Sag nr.: XA 121/06

Medlemsstat: Italien

Region: Marche

Støtteordningens benævnelse: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Retsgrundlag:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: De forventede udgifter for 2006 andrager 150 000 EUR For de følgende år fastsættes støtten på grundlag af budgetloven, dog til højst 1 000 000 EUR for hvert år.

Maksimal støtteintensitet: Bruttostøtteintensiteten må ikke overstige: 30 % af de støtteberettigede udgifter (40 % i ugunstigt stillede områder).

Den støtteberettigede investering må ikke overstige 60 000 EUR.

Investeringen skal sigte mod at mindske produktionsomkostningerne, forbedre og diversificere produktionsaktiviteterne, forbedre produktkvaliteten, beskytte miljøet og forbedre hygiejne- og velfærdsforholdene for dyrene.

Støtten ydes til foranstaltninger inden for følgende kategorier:

Gennemførelsesdato: Senest 10 arbejdsdage efter indsendelse af nærværende formular, jf. artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2004.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Varigheden er ubegrænset, men afhængig af såvel Marche-regionens årlige budgetbevillinger som gyldighedsperioden for fritagelsesforordningen (forordning EF 1/2004).

Målet med støtten: At forbedre indtægtsniveauet og leve- og arbejdsvilkårene for landbrugskooperativer og sociale kooperativer, der er virksomme i landbrugs- og skovbrugssektoren, ved at mindske produktionsomkostningerne, forbedre og diversificere produktionsaktiviteterne, forbedre produktkvaliteten, beskytte miljøet og forbedre hygiejne- og velfærdsforholdene for dyrene.

Støttemodtagere:

1.

Sociale kooperativer af typen B i landbrugs- og skovbrugssektoren, der er opført i registret over sociale kooperativer, oprettet ved regionallov nr. 34 af 18. december 2001

2.

Landbrugskooperativer og deres konsortier, der har status som erhvervslandbrugere

Berørte sektorer: Landbrugssektoren.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Websted:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Andre oplysninger: Bidragene ydes udelukkende til investeringer i landbrugssektoren, og modtagerne udvælges gennem offentlige bekendtgørelser.

Sag nr.: XA 122/06

Medlemsstat: Italien

Region: Marche

Støtteordningens benævnelse: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Retsgrundlag:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: De forventede udgifter for 2006 andrager 350 000 EUR. For de følgende år fastsættes støtten på grundlag af budgetloven, dog til højst 1 000 000 EUR for hvert år.

Maksimal støtteintensitet: Det støtteberettigede beløb skal mindst andrage 30 000 EUR.

Tilskuddet kan ikke overstige 75 % af dette beløb og må ikke overstige 100 000 EUR i tre år pr. modtager, jf. artikel 14 i forordning 1/2004

Gennemførelsesdato: Senest 10 arbejdsdage efter indsendelse af nærværende formular, jf. artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2004.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Varigheden er ubegrænset, men afhængig af såvel Marche-regionens årlige budgetbevillinger som gyldighedsperioden for fritagelsesforordningen (forordning EF 1/2004).

Målet med støtten: Fremme af sammenlægningen af kooperativer, udvidelsen af det sociale grundlag og tilknytning af nye virksomheder i form af kooperativer med sigte på at forbedre den kooperative strukturs konkurrenceevne, give kooperativerne mulighed for at finde nye afsætningsmuligheder og koncentrere og reorganisere udbuddet af landbrugs- og skovbrugsprodukter.

Støttemodtagere: Kooperativer eller deres konsortier med virksomhed i sektoren for landbrug og skovbrug, agroindustri og fødevarer, som har hjemsted i regionen og er opført i statsregistret over kooperativer, oprettet den 23. juni 2004 ved dekret fra ministeriet for fremstillingsvirksomhed.

Berørte sektorer: Berører ikke specifikke sektorer.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Websted:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Andre oplysninger: Tilskuddene ydes udelukkende til projekter vedrørende landbrugssektoren, og modtagerne udvælges gennem offentlige bekendtgørelser.

Støtte til skovbrugskooperativer ydes på de samme betingelser i overensstemmelse med de minimis-reglerne for ikke-landbrugssektoren, jf. Kommissionens forordning EF nr. 69/2001 (3).

Sag nr.: XA 123/06

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Provincie Limburg

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Flytning af malkekvægsbedriften Snijders i Zuid- Limburg)

Retsgrundlag: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Et samlet engangsbeløb fra provinsen på 100 000 EUR pr. flytning.

Maksimal støtteintensitet: Den maksimale støtte til mælkeproducenten udgør 40 % af udgifterne ved flytningen op til højst 100 000 EUR. Ovennævnte støttebeløb svarer til den tilladte støtte til landmanden, når en flytning i almenhedens interesse resulterer i, at landmanden får mere moderne faciliteter og forøger produktionskapaciteten. Når der er tale om en værditilvækst i de pågældende faciliteter og en forøgelse af produktionskapaciteten, skal landmandens bidrag mindst svare til 60 % af stigningen i de pågældende faciliteters værdi eller af udgifterne til denne forøgelse. Dette følger af artikel 6, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1/2004. Mælkeproducenten bidrager selv med mindst 60 %. For malkekvægsbedriften Snijders beløber de budgetterede udgifter sig til 1 524 792 EUR.

Gennemførelsesdato: Beslutningen om tildeling af støtte træder i kraft, når EU har anerkendt modtagelsen af denne meddelelse.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Fra december 2006 til og med den 31. december 2008.

Målet med støtten: Støtten omhandler flytning i offentlighedens interesse af malkekvægsbedrifter med gunstige fremtidsudsigter ud af områder, hvor den fysiske planlægning skaber begrænsninger, men hvor malkekvægsbedrifter er afgørende for bevarelsen af miljøets og landskabets kvalitet. Provinsen har opstillet mål om, at flytning af malkekvægsbedrifter skal være målrettet landskabspleje, miljøkvalitet og bæredygtighed.

Berørt(e) sektor(er): Intensive malkekvægsbedrifter (små og mellemstore virksomheder) af en størrelse på mindst 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) kan komme i betragtning til støtte, hvis de befinder sig i områder i Zuid-Limburg med mere end 2 % hældende terræn.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Websted: www.limburg.nl

Sag nr.: XA 124/06

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Provincie Limburg

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Flytning af malkekvægsbedriften Mingels i Zuid- Limburg)

Retsgrundlag: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Et samlet engangsbeløb fra provinsen på 100 000 EUR pr. flytning.

Maksimal støtteintensitet: Den maksimale støtte til mælkeproducenten udgør 40 % af udgifterne ved flytningen op til højst 100 000 EUR. Ovennævnte støttebeløb svarer til den tilladte støtte til landmanden, når en flytning i almenhedens interesse resulterer i, at landmanden får mere moderne faciliteter og forøger produktionskapaciteten. Når der er tale om en værditilvækst i de pågældende faciliteter og en forøgelse af produktionskapaciteten, skal landmandens bidrag mindst svare til 60 % af stigningen i de pågældende faciliteters værdi eller af udgifterne til denne forøgelse. Dette følger af artikel 6, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1/2004. Mælkeproducenten bidrager selv med mindst 60 %. For malkekvægsbedriften Mingels beløber de budgetterede udgifter sig til 1 874 970 EUR.

Gennemførelsesdato: Beslutningen om tildeling af støtte træder i kraft, når EU har anerkendt modtagelsen af denne meddelelse.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Fra december 2006 til og med den 31. december 2008.

Målet med støtten: Støtten omhandler flytning i offentlighedens interesse af malkekvægsbedrifter med gunstige fremtidsudsigter ud af områder, hvor den fysiske planlægning skaber begrænsninger, men hvor malkekvægsbedrifter er afgørende for bevarelsen af miljøets og landskabets kvalitet. Provinsen har opstillet mål om, at flytning af malkekvægsbedrifter skal være målrettet landskabspleje, miljøkvalitet og bæredygtighed.

Berørt(e) sektor(er): Intensive malkekvægsbedrifter (små og mellemstore virksomheder) af en størrelse på mindst 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) kan komme i betragtning til støtte, hvis de befinder sig i områder i zuid- Limburg med mere end 2 % hældende terræn.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Websted: www.limburg.nl


(1)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(2)  EUT L 1 af 3.1.2004, s. 1.

(3)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30.


Top