EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 14. november 2007 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 291/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 14. november 2007

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 8. november 2007 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (1) (i det følgende benævnt »den foreslåede forordning«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, første punktum, i forretningsordenen for ECB er denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet.

1.   Almindelige bemærkninger

1.1.

ECB ser positivt på den foreslåede forordning, idet denne anerkender to parallelle og komplementære ordninger for udarbejdelse af europæiske statistikker og samtidig anerkender ESCB's uafhængighed i udførelsen af dets statistiske funktioner (betragtning 7 og 8). ECB ser ligeledes positivt på, at betragtning 9 henviser til den vigtige rådgivende rolle, som Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (CMFB) spiller.

1.2.

ECB noterer fremdeles med tilfredshed, at den foreslåede forordning anerkender behovet for et nært samarbejde mellem ESS og ESCB for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, der udarbejdes af begge systemer (artikel 8). I forbindelse hermed har ECB noteret sig, at behovet for et tæt samarbejde mellem ESS og ESCB, som angivet i betragtning 6 i den foreslåede forordning, vil foregå inden for rammerne af primær lov, som gældende for ESCB i medfør af traktaten. I ESCB-statutten bestemmes særligt i artikel 5, at ECB med støtte fra de nationale centralbanker skal indsamle den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de kompetente myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder, og at ECB skal samarbejde om disse spørgsmål med fællesskabsinstitutionerne eller -organerne samt med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

1.3.

ECB ser desuden positivt på, at artikel 20, stk. 3, i den foreslåede forordning behandler spørgsmålet om udvekslingen af fortrolige data udelukkende til statistiske formål mellem ESS og ESCB. Det er generelt anerkendt, at en øget udveksling af fortrolige oplysninger mellem ESS og ESCB er stadig mere nødvendig for at sikre kvalitet og overensstemmelse i europæiske statistikker, samtidig med at det letter respondenternes indberetningsbyrde. Dette kan ske ved kun at anmode om de samme data én gang, og udveksle dem indbyrdes mellem de statistiske myndigheder, som har behov for dem, under iagttagelse af strenge fortrolighedsregler. Det er imidlertid ECB's opfattelse, at i modsætning til hvad der nu udtales i artikel 20, stk. 3, en sådan udveksling ikke bør gøres afhængig af vedtagelse af yderligere sektorlovgivning, som udtrykkeligt godkender en sådan udveksling af fortrolige statistiske oplysninger. Med henblik på at sikre en effektiv og velfungerende udveksling af de nødvendige statistiske oplysninger, bør retsgrundlaget tage højde for, at en sådan overførsel kan finde sted, hvis det af hensyn til en effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker er nødvendigt, i overensstemmelse med eksemplet i artikel 20, stk. 1, i den foreslåede forordning, som regulerer udvekslingen af fortrolig statistisk information inden for ESS.

1.4.

ECB skal understrege vigtigheden af retligt at opnå fuld adgang til alle nødvendige foreliggende data for at lette respondenternes indberetningsbyrde. Hertil sigtes der også i artikel 23 (Adgang til administrative registre) i den foreslåede forordning. ECB skal dog foreslå, at det retlige grundlag fastsætter de praktiske bestemmelser og de »nærmere retningslinjer« til opnåelse af faktisk adgang i stedet for »begrænsninger og vilkår«, hvilket antyder en ubegrundet begrænsning i adgangen.

1.5.

I følge artikel 253 i traktaten skal forordninger, som vedtages af Rådet, henvise til de udtalelser, som skulle indhentes i henhold til traktaten. ECB skal derfor foreslå, at betragtningerne til den foreslåede forordning tager hensyn til nærværende udtalelse fra ECB.

2.   Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor ECB's forslag ville føre ændringer i den foreslåede forordning, vedlægges som bilag ændringsforslag.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. november 2007.

Lucas D. PAPADEMOS

Næstformand for ECB


(1)  COM(2007) 625.


BILAG

ÆNDRINGSFORSLAG

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB  (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 20 — Fremsendelse af fortrolige data

Artikel 20 — Fremsendelse af fortrolige data

1.

Fremsendelse af fortrolige data mellem nationale myndigheder og mellem nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) er tilladt, hvis det af hensyn til udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er nødvendigt. Ved enhver yderligere fremsendelse af fortrolige data kræves der udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

1.

Fremsendelse af fortrolige data mellem nationale myndigheder og mellem nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) er tilladt, hvis det af hensyn til udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker er nødvendigt. Ved enhver yderligere fremsendelse af fortrolige data kræves der udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

2.

Nationale bestemmelser om statistisk fortrolighed kan ikke påberåbes for at hindre fremsendelse af fortrolige data, hvis en fællesskabsretsakt foreskriver fremsendelse af sådanne data.

3. 2.

Udvekslingen af fortrolige data til statistiske formål mellem Fremsendelse af fortrolige data fra en af EES's statistiske myndigheder til og en af ESCB's centralbanker er tilladt, hvis fremsendelse er anses fornødvendigt af hensyn til den effektive udvikling en , udarbejdelse n og formidling en af europæiske statistikker og ESCB-statistikker , som angivet i artikel 285 i traktaten og artikel 5 i statutten for ESCB og ECB og hvis det er udtrykkeligt fastsat i fællesskabslovgivningen.

3.

Udvekslingen af fortrolige data til statistiske formål mellem ESS og ESCB er tilladt, hvis det af hensyn til udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker og ESCB-statistikker anses for nødvendigt, og hvis det er udtrykkeligt fastsat i fællesskabslovgivningen.

3.

Nationale bestemmelser om statistisk fortrolighed kan ikke påberåbes for at hindre fremsendelse af fortrolige data i medfør af stk. 1 og 2, hvis en fællesskabsretsakt foreskriver fremsendelse af sådanne data.

4.

Beskyttelsesreglerne i denne forordning finder anvendelse på alle fortrolige data, der fremsendes inden for ESS og mellem ESS og ESCB.

4.

Hvis fortrolige data fremsendes af en ESCB centralbank til en ESS statistisk myndighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (2), må disse data udelukkende anvendes til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, som angivet i artikel 285 i traktaten og artikel 5 i statutten om ESCB og ECB.

5.

Med forbehold af stk. 2, kræves ved enhver yderligere fremsendelse af fortrolige data kræves der udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

4- 6.

Beskyttelsesreglerne i denne forordning finder anvendelse på alle fortrolige data, der fremsendes inden for ESS og mellem ESS's statistiske myndigheder og ESCB's centralbanker.

Begrundelse — Se afsnit 1.3 i udtalelsen

Ændringsforslag 2

Artikel 23 — Adgang til administrative registre

For at lette respondenternes indberetningsbyrde skal de nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) have adgang til administrative datakilder inden for deres egne offentlige myndigheders arbejdsområde, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

Medlemsstaterne og Kommissionen fastsætter inden for deres respektive kompetenceområde om fornødent praktiske bestemmelser og begrænsninger og vilkår for at opnå faktisk adgang.

Artikel 23 — Adgang til administrative registre

For at lette respondenternes indberetningsbyrde skal de nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) have adgang til administrative datakilder inden for deres egne offentlige myndigheders arbejdsområde, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

Medlemsstaterne og Kommissionen fastsætter inden for deres respektive kompetenceområde om fornødent praktiske bestemmelser og begrænsninger og vilkår for at opnå faktisk adgang. og hvis det er udtrykkeligt fastsat i fællesskabslovgivningen.og hvis det er udtrykkeligt fastsat i fællesskabslovgivningen.

Begrundelse — Se afsnit 1.4 i udtalelsen

Ændringsforslag 3

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra ECB,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

Begrundelse — Se afsnit 1.5 i udtalelsen


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.


Top