EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002DC0141

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og den Europæiske ombudsmand om forbindelserne med klagere i sager om overtrædelse af fællesskabsretten

/* KOM/2002/0141 endelig udg. */

EFT C 244 af 10.10.2002, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002DC0141

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og den Europæiske ombudsmand om forbindelserne med klagere i sager om overtrædelse af fællesskabsretten /* KOM/2002/0141 endelig udg. */

EF-Tidende nr. 244 af 10/10/2002 s. 0005 - 0008


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND om FORBINDELSERNE MED KLAGERE I SAGER OM OVERTRÆDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN

Ved adskillige lejligheder har Kommissionen i sine årsrapporter om kontrollen med overholdelsen af fællesskabsretten anerkendt den væsentlige rolle, klagerne spiller ved afsløring af overtrædelser af fællesskabsretten, hvis overholdelse den har til opgave at sikre, navnlig ved hjælp af den traktatbrudsprocedure, der er omhandlet i artikel 226 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) og artikel 141 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom-traktaten).

Kommissionen offentliggjorde i 1999 en meddelelse [1], der indeholdt en standardformular til brug ved indgivelse af klager til Kommissionen vedrørende en medlemsstats manglende overholdelse af fællesskabsretten inden for rammerne af den traktatbrudsprocedure, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 226 og i Euratom-traktatens artikel 141.

[1] EFT C 119 af 30.4.1999, s. 5.

Meddelelsen indeholdt også de administrative foranstaltninger, som Kommissionen havde truffet til fordel for klageren, og som er anført på bagsiden af klageformularen.

Meddelelsen fulgte bl.a. op på Den Europæiske Ombudsmands undersøgelse på eget initiativ og Kommissionens efterfølgende tilsagn om at følge visse administrative procedurer, navnlig om underretning af klageren, inden der træffes afgørelse om henlæggelse af en sag.

I 2001 forpligtede Kommissionen sig i sit svar på Den Europæiske Ombudsmands kritiske bemærkninger til henlæggelsen af klagen fra P.S. Emfietzoglou - Mace-donian Metro Joint Venture (ref. 995/98/OV) til at offentliggøre en konsolideret udgave af alle Kommissionens interne procedureregler, der finder anvendelse på forbindelserne med klageren som led i en traktatbrudsprocedure.

Kommissionen fastsætter i bilaget til denne meddelelse de administrative foranstaltninger til fordel for klageren, som den forpligter sig til at overholde under behandlingen af klagen og undersøgelsen af den tilhørende overtrædelsessag.

Disse administrative foranstaltninger ændrer imidlertid ikke ved den bilaterale karakter af den traktatbrudsprocedure, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 226 og Euratom-traktatens artikel 141. I den forbindelse følger det af EF-Domstolens faste retspraksis [2], at Kommissionen kun kan henvise til, at den råder over et skøn med hensyn til om den vil iværksætte traktatbrudsproceduren og om den vil indbringe sagen for EF-Domstolen. EF-Domstolen har ligeledes udtalt, at Kommissionen råder over et skøn vedrørende tidspunktet for sagens anlæg [3].

[2] Jf. navnlig dom af 6.12.1989, sag C-329/88, Kommissionen mod Grækenland, Sml. s. 4159, dom af 27.11.1990, sag C-200/88, Kommissionen mod Grækenland, Sml. I, s. 4299, dom af 21.1.1999, sag C-207/97, Kommissionen mod Belgien, Sml. I, s. 275 og dom af 25.11.1999, sag C-212/98, Kommissionen mod Irland, Sml. I, s. 8571.

[3] Jf. dom af 1.6.1994, sag C-317/92, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 2039 og dom af 10.5.1995, sag C-422/92, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 1097.

For så vidt angår overtrædelsesprocedurer anvender Kommissionen desuden reglerne om aktindsigt, som er indført ved i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets Kommissionens og Rådets dokumenter [4], som gennemført ved bestemmelserne i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/937/EF, EKSF, Euratom af 5. december 2001 om ændring af dens forretningsorden [5].

[4] EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

[5] EFT L 345 af 29.12. 2001, s. 94.

BILAG

FORBINDELSERNE MED KLAGERE I SAGER OM OVERTRÆDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN

1. Definitioner og område

Ved "klage" forstås enhver skriftlig henvendelse til Kommissionen, som indeholder anmeldelser af foranstaltninger eller praksis, der er i strid med fællesskabsretten. Behandlingen af en klage kan føre til, at Kommissionen indleder en overtrædelsesprocedure.

Ved "overtrædelsesprocedure" forstås den forudgående, administrative del af den traktat-brudsprocedure, der indledes af Kommissionen i henhold til artikel 226 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) eller artikel 141 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske (Euratom-traktaten).

Disse foranstaltninger vedrører forbindelserne mellem klagerne og Kommissionens tjenestegrene inden for rammerne af overtrædelsesproceduren. De vedrører ikke klager, der tager udgangspunkt i traktaternes øvrige bestemmelser, navnlig klager vedrørende statsstøtte, der hører under EF-traktatens artikel 87 og 88 samt Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 [6].

[6] EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

2. Generelle principper

Enhver har mulighed for at drage en medlemsstat til ansvar ved gratis at indgive klage til Kommissionen med henblik på at anmelde en lovgivning, en administrativ foranstaltning eller en praksis, som kan tilskrives en medlemsstat, og som ifølge klageren er i strid med en bestemmelse eller et princip i fællesskabsretten.

Klageren behøver ikke bevise, at han eller hun har en retlig interesse i sagen. Det er heller ikke nødvendigt at bevise, at han eller hun er primært og direkte berørt af den anmeldte overtrædelse.

Kommissionen skønner om klagen skal følges op eller ej.

3. Registrering af klager

Alle henvendelser, der kan betragtes som klager, registreres i et centralt klageregister i Kommissionens Generalsekretariat.

Følgende typer henvendelser kan ikke danne grundlag for en undersøgelse af Kommissionens tjenestegrene og registreres derfor ikke i det centrale klageregister:

- anonyme henvendelser eller henvendelser uden eller med ufuldstændig afsenderadresse

- henvendelser, hvori der ikke udtrykkeligt eller stiltiende henvises til den medlemsstat, der tilskrives en foranstaltning eller en praksis, der er i strid med fællesskabsretten

- henvendelser om en praksis fulgt af en privatperson eller et privat foretagende, medmindre det fremgår af klagen, at de offentlige myndigheder har deltaget heri eller har undladt at gribe ind. Kommissionens tjenestegrene undersøger under alle omstændigheder, om henvendelsen afslører en adfærd, der er i strid med konkurrencereglerne (EF-traktatens artikel 81 og 82)

- henvendelser, der ikke indeholder nogen klagepunkter

- henvendelser, der indeholder klagepunkter, som Kommissionen har en klar, officiel og fast holdning til, og som herefter meddeles klageren

- henvendelser, der indeholder klagepunkter, som klart ikke henhører under fællesskabs-rettens anvendelsesområde.

I tilfælde af tvivl om henvendelsens karakter hører Kommissionens Generalsekretariat den eller de berørte tjenestegrene inden 15 kalenderdage efter modtagelsen. Hvis der ikke er modtaget et svar herpå inden 15 arbejdsdage, registreres henvendelsen automatisk i det centrale klageregister.

4. Kvittering for modtagelsen

For alle henvendelser vil Kommissionens Generalsekretariat inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen heraf sende en første kvittering for modtagelsen.

For så vidt angår henvendelser, der registreres som klager, vil Kommissionens Generalsekretariat inden en måned fra afsendelsen af den første kvittering for modtagelsen sende yderligere en kvittering. Heri nævnes klagesagens nummer, der skal anføres ved alle henvendelser.

Er der mange klager vedrørende samme klagepunkt kan individuelle kvitteringer for modtagelsen erstattes af en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på De Europæiske Fællesskabers server "Europa".

Hvis Kommissionens tjenestegrene beslutter ikke at registrere en henvendelse som en klage, meddeler den afsenderen dette ved brev med angivelse af den eller de årsager, der er omhandlet ovenfor under punkt 3, andet afsnit.

Kommissionen informerer om nødvendigt klageren om eventuelle alternative klagemuligheder, f.eks. muligheden for at gå til de nationale domstole, Den Europæiske Ombudsmand, nationale ombudsmænd eller benytte andre nationale eller internationale klagemuligheder.

5. Indgivelse af klage

Klager skal indgives skriftligt i form af et brev, en fax eller en e-mail.

De skal være skrevet på et af Fællesskabets officielle sprog.

For at lette og fremskynde behandlingen af klager stiller Kommissionen en standardformular til rådighed for klagerne. Standardformularen er offentliggjort i De Euro-pæiske Fællesskabers Tidende [7] og kan desuden fås ved henvendelse til Kommissionen eller via Fællesskabernes Europa-server på følgende adresse: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_da.htm

[7] EFT C 119 af 30.4. 1999, s. 5.

Formularen indeholder et bilag, hvori der redegøres for de generelle principper for traktatbrudssøgsmål og hvori det understreges, at en dom fra EF-Domstolen, som fastslår et traktatbrud, ikke påvirker klagerens rettigheder. Klageren opfordres desuden til at anvende de nationale klageadgange, han eller hun råder over.

Det er ikke obligatorisk at anvende standardformularen.

Klager sendes til Europa-Kommissionens Generalsekretariat (B-1049 Bruxelles, Belgien, fax: +32 2 295 39 13, e-mail: SG-PLAINTES@cec.eu.int) eller afleveres på en af Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne.

6. Beskyttelse af klageren og af personoplysninger

Klagerens identitet og de data, han eller hun har fremsendt, kan ikke overgives til den berørte medlemsstat uden klagerens forudgående samtykke, jf. navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger [8] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter [9].

[8] EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

[9] EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

7. Kontakten med klageren

Kommissionens tjenestegrene retter henvendelse til klageren og meddeler skriftligt, hver gang Kommissionen har truffet en afgørelse (åbningsskrivelse, begrundet udtalelse, sagsanlæg for EF-Domstolen eller henlæggelse) om den videre udvikling i den sag, der er blevet indledt på grundlag af klagen.

Er der mange klager vedrørende samme klagepunkt kan individuelle meddelelser erstattes af en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på De Europæiske Fællesskabers server "Europa".

Klageren kan på et hvilket som helst tidspunkt i proceduren på stedet og for egen regning anmode om at redegøre for eller præcisere de enkelte dele af klagen over for Kommissionens tjenestegrene.

8. Frist for behandling af klager

Som hovedregel behandler Kommissionens tjenestegrene de registrerede klager med det formål at nå frem til en afgørelse om udarbejdelse af en åbningsskrivelse eller henlæggelse af sagen inden for en frist på højst ét år fra klagens registrering i Generalsekretariatet.

Hvis denne frist overskrides, giver den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen klageren skriftlig besked herom på denne anmodning.

9. Resultatet af behandlingen af en klage

Efter behandlingen af en klage kan Kommissionens tjenestegrene forelægge Kommissær-kollegiet enten et udkast til en åbningsskrivelse, der indleder overtrædelsesproceduren mod den pågældende medlemsstat, eller et udkast til en afgørelse om henlæggelse af sagen.

Kommissionen træffer afgørelse på grundlag af dette udkast under udøvelsen af sit skøn. Kommissionen udøver ikke kun sit skøn, når den skal tage stilling til om overtrædelses-proceduren skal iværksættes eller afsluttes, men også i forbindelse med valget af klagepunkter.

Klageren meddeles skriftligt om Kommissionens afgørelse i den overtrædelsessag, der vedrører hans eller hendes klage. Det samme gælder om Kommissionens senere afgørelser i sagen.

Er der mange klager vedrørende samme klagepunkt kan individuelle meddelelser erstattes af en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på De Europæiske Fællesskabers server "Europa ".

10. Henlæggelse af sagen

Bortset fra under ekstraordinære omstændigheder, hvor der foreligger uopsættelighed, giver den pågældende tjenestegren i Kommissionen, når den påtænker at foreslå en henlæggelse af en klage, klageren underretning herom ved et brev, hvori den redegør for årsagerne til, at den foreslår en henlæggelse, og hvori den opfordrer klageren til at fremsætte eventuelle bemærkninger inden udløbet af en frist på fire uger.

Er der mange klager vedrørende samme klagepunkt kan individuelle breve erstattes af en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på De Europæiske Fællesskabers server "Europa".

Hvis klageren ikke svarer, hvis det af årsager, som skyldes klageren selv, ikke er muligt at komme i kontakt med ham eller hende, eller hvis de bemærkninger, klageren har fremsat, ikke giver tjenestegrenen grundlag for at genoverveje sin holdning, udarbejdes et udkast til afgørelse om henlæggelse. I så fald underrettes klageren om Kommissionens afgørelse.

Hvis klagerens bemærkninger giver tjenestegrenen anledning til at genoverveje sin holdning, fortsættes behandlingen af klagen.

11. Forenklet henlæggelse

Overtrædelsessager, i hvilke der endnu ikke er fremsendt en åbningsskrivelse, kan henlægges efter en forenklet administrativ procedure uden inddragelse af Kommissærkollegiet.

Denne procedure kan anvendes i sager, hvor det efter den første behandling af sagen i Kommissionens tjenestegrene er åbenbart og klart, at klagen er ugrundet eller uden genstand eller at beviserne for de anmeldte forhold mangler eller er utilstrækkelige. Proceduren kan også anvendes, hvis klageren ikke længere udviser interesse for klagens fortsatte behandling.

Når en af Kommissionens tjenestegrene påtænker at anvende denne procedure, underretter den klageren herom i overensstemmelse med den under punkt 10 omhandlede procedure.

12. Offentliggørelse af afgørelser i overtrædelsessager

Kommissionens afgørelser i overtrædelsessager offentliggøres inden en uge efter deres vedtagelse på Kommissionens Generalsekretariats Internetsted på følgende adresse: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

infractions.

Afgørelser om at fremsætte en begrundet udtalelse over for en medlemsstat eller om at indbringe sagen for EF-Domstolen offentliggøres desuden i en pressemeddelelse, medmindre Kommissionen beslutter andet.

13. Aktindsigt i dokumenter vedrørende overtrædelsessager

Aktindsigt i dokumenter vedrørende overtrædelsessager er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, som gennemført ved bestemmelserne i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/937/EF, EKSF, Euratom [10].

[10] EFT L 345 af 29.12. 2001, s. 94.

14. Klage til Den Europæiske Ombudsmand

Hvis en klager finder, at Kommissionen ved behandlingen af klagen har udvist fejl eller forsømmelser ved ikke at overholde en af de førnævnte foranstaltninger, kan den pågældende klage til Den Europæiske Ombudsmand på de betingelser, der er fastsat i EF-traktatens artikel 21 og 195.

Top