EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0215

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/215 af 17. februar 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2022/1072

OJ L 37, 18.2.2022, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/215/oj

18.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/215

af 17. februar 2022

om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (1), særlig artikel 230, stk. 1,og artikel 232, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, i nævnte forordning, for at kunne indføres til Unionen.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) fastsættes de dyresundhedsmæssige krav, som sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri skal opfylde for at kunne indføres til Unionen.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande eller territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder navnlig listerne over tredjelande eller territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af henholdsvis fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen.

(5)

Canada underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddet er sket i provinsen Nova Scotia og blev bekræftet den 1. februar 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(6)

USA underrettede derudover Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddet er sket i amtet Dubois i staten Indiana og blev bekræftet den 8. februar 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(7)

Veterinærmyndighederne i Canada og USA oprettede en kontrolzone på 10 km omkring de angrebne virksomheder og gennemførte sanering med henblik at bekæmpe forekomsten af højpatogen aviær influenza og begrænse spredningen af sygdommen.

(8)

Canada og USA har indsendt oplysninger til Kommissionen om den epidemiologiske situation i landene og de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre yderligere spredning af højpatogen aviær influenza. Disse oplysninger er blevet evalueret af Kommissionen. På grundlag af denne evaluering bør indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt fra de områder, der er omfattet af restriktioner, og som er oprettet af veterinærmyndighederne i Canada og USA på grund af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza, ikke længere tillades.

(9)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(10)

Under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Canada og USA med hensyn til højpatogen aviær influenza og den alvorlige risiko for, at sygdommen kommer ind i Unionen, bør ændringerne af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, der foretages ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG

I bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

Del 1 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada indsættes følgende række vedrørende zone CA-2.1 efter række CA-2:

»CA Canada

CA-2.1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.2.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.2.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.2.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.2.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.2.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.2.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.2.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.2.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.2.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.2.2022«

 

ii)

I oplysningerne vedrørende USA indsættes følgende række vedrørende zone US-2.4 efter rækken vedrørende zone US-2.3:

»US USA

US-2.4

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.2.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.2.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.2.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.2.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.2.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.2.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.2.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.2.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2022«

 

b)

Del 2 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada indsættes følgende beskrivelse af zone CA-2.1 efter række CA-2:

"Canada

CA-2.1

Provinsen Nova Scotia:

Kommunerne Gaspereau, Grand Pre, Lower Wolfville, Melanson, Wolfville, Avonport, Greenfield, Hansport, Hortonville, New Minas, North Grand Pre, Port Williams og White Rock"

ii)

I oplysningerne vedrørende USA indsættes følgende beskrivelse af zone US-2.4 efter beskrivelsen af zone US-2.3:

»USA

US-2.4

Staten Indiana:

Dubois County: En zone med en radius på 10 km, der begynder med et nordpunkt på grænsen af den cirkelformede Dubois 01 premise Control Zone og har følgende udstrækning (med uret):

a)

Nord: 0,56 km mod nordøst fra skæringspunktet mellem E. Schnellville Road og Rustic Acres Road.

b)

Nordøst: 1,28 km mod nordnordvest fra skæringspunktet mellem Highway 600E og E 400S.

c)

Øst: 0,45 km mod vest fra skæringspunktet mellem S Schnell Road og S Kyana Road.

d)

Sydøst: 0,11 km mod syd fra skæringspunktet mellem Highway 64 og E Ferdinand Road E.

e)

Syd: 0,66 km mod sydøst fra skæringspunktet mellem County Road 875 E og E County Road 2100N.

f)

Sydvest: 0,66 km mod øst fraskæringspunktet mellem S US Highway 231 og W 1100 S.

g)

Vest: 0,94 km mod sydøst fra skæringspunktet mellem S 500W og W 630S.

h)

Nordvest: 0,2 km mod nord fraskæringspunktet mellem S US Highway 231 og S Witz Road.«

2)

Bilag XIV ændres således:

a)

Del 1 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada indsættes følgende række vedrørende zone CA-2.1 efter række CA-2:

»CA Canada

CA-2.1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.2.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.2.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.2.2022«

 

ii)

I oplysningerne vedrørende USA indsættes følgende række vedrørende zone US-2.4 efter rækken vedrørende zone US-2.3:

»US USA

US-2.4

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

8.2.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

8.2.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

8.2.2022«

 

b)

Del 2 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes beskrivelsen af zone CA-2 således:

»Canada

CA-2

Territorium svarende til følgende dele af Canada:

CA-2.1

Provinsen Nova Scotia:

Kommunerne Gaspereau, Grand Pre, Lower Wolfville, Melanson, Wolfville, Avonport, Greenfield, Hansport, Hortonville, New Minas, North Grand Pre, Port Williams og White Rock«

ii)

I oplysningerne vedrørende USA indsættes følgende beskrivelse af zone US-2.4 efter beskrivelsen af zone US-2.3:

»USA

US-2.4

Staten Indiana:

Dubois County: En zone med en radius på 10 km, der begynder med et nordpunkt på grænsen af den cirkelformede Dubois 01 premise Control Zone og har følgende udstrækning (med uret):

a)

Nord: 0,56 km mod nordøst fra skæringspunktet mellem E. Schnellville Road og Rustic Acres Road.

b)

Nordøst: 1,28 km mod nordnordvest fra skæringspunktet mellem Highway 600E og E 400S.

c)

Øst: 0,45 km mod vest fra skæringspunktet mellem S Schnell Road og S Kyana Road.

d)

Sydøst: 0,11 km mod syd fra skæringspunktet mellem Highway 64 og E Ferdinand Road E.

e)

Syd: 0,66 km mod sydøst fra skæringspunktet mellem County Road 875 E og E County Road 2100N.

f)

Sydvest: 0,66 km mod øst fraskæringspunktet mellem S US Highway 231 og W 1100 S.

g)

Vest: 0,94 km mod sydøst fra skæringspunktet mellem S 500W og W 630S.

h)

Nordvest: 0,2 km mod nord fraskæringspunktet mellem S US Highway 231 og S Witz Road.«


Top