EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2306

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten (EØS-relevant tekst)

C/2021/7387

EUT L 461 af 27.12.2021, p. 13–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj

27.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 461/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2306

af 21. oktober 2021

til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 38, stk. 8, litra a), nr. ii), artikel 46, stk. 7, litra b), artikel 48, stk. 4, og artikel 57, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 kan et produkt importeres fra et tredjeland med henblik på markedsføring i Unionen af produktet som et økologisk produkt eller som et omlægningsprodukt, hvis produktet overholder EU-reglerne om økologisk produktion eller de ækvivalente produktions- og kontrolregler i et tredjeland som omhandlet i artikel 48 i nævnte forordning, der er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (2) eller har været omfattet af kontrol, der er gennemført af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan som omhandlet i artikel 57 i forordning (EU) 2018/848, der er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne at føre kontrol med at importerede produkter er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848, bør hver sending være omfattet af en kontrolattest, som kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i tredjelandet har udfærdiget efter at have foretaget de relevante verifikationer af sendingerne. Disse verifikationer bør altid omfatte dokumentkontrol, og afhængig af risikoen, fysisk kontrol at sendingen.

(3)

Der bør fastsættes regler for, hvilke oplysninger kontrolattesten skal indeholde, for procedurerne for dens udstedelse og de tekniske midler, hvormed den udstedes. Disse regler bør også omfatte de forpligtelser, der påhviler medlemsstaternes kompetente myndigheder med hensyn til delkontrolattesten.

(4)

Den offentlige kontrol af produkter, der er bestemt til at blive markedsført på EU-markedet som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, for at foretage verifikation af deres overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848, indgår i den offentlige kontrol, der udføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (3).

(5)

Der bør fastsættes yderligere regler til præcisering af, hvilke kriterier og betingelser, der gælder for gennemførelsen af offentlig kontrol, inden økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, overgår til fri omsætning i Unionen, jf. artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848. Disse regler bør også omfatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2305 (4).

(6)

Der bør fastsættes særlige regler for offentlig kontrol af sendinger, der henføres under særlige toldprocedurer.

(7)

Det bør desuden fastsættes, hvilke forpligtelser kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der udsteder kontrolattesten, har, hvis Traces (Trade Control and Expert System, jf. artikel 2, nr. 36), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (5), ikke er tilgængeligt.

(8)

Der bør endvidere fastsættes regler om situationer, hvor kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer i tredjelande efter meddelelse om mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse af forordning (EU) 2018/848, der er opdaget i forbindelse med den verifikation af sendingen, som medlemsstaternes kompetente myndighed foretager, skal foretage en undersøgelse.

(9)

Medlemsstaternes kompetente myndigheders anvendelse af det kvalificerede elektroniske segl i Traces til udstedelsen af kontrolattesten i tredjelande og til påtegningen af delkontrolattester vil måske ikke være mulig før den 1. juli 2022. Derfor bør der fastsættes overgangsbestemmelser for anvendelsen af kontrolattester og delkontrolattester i papirform, der er underskrevet i hånden, som skal finde anvendelse indtil den 30. juni 2022 som et alternativ til elektroniske kontrolattester og delkontrolattester med et kvalificeret elektronisk segl.

(10)

I øjeblikket er reglerne om kontrolattesten og delkontrolattesten med henblik på forordning (EF) nr. 834/2007 fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (6). Da denne forordning og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 (7) omfatter regler med henblik på forordning (EU) 2018/848, bør forordning (EF) nr. 1235/2008 ophæves.

(11)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dato, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes der regler om:

a)

verifikationen i tredjelande af sendinger af produkter, der er bestemt til at blive markedsført i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, og udstedelsen af kontrolattesten

b)

den offentlige kontrol af produkter, der indføres i Unionen fra tredjelande, og som er bestemt til at blive markedsført i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter og

c)

de foranstaltninger, der skal træffes af kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer i tredjelande, ved mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse af forordning (EU) 2018/848.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved: »sending«:

1)

en sending, som defineret i artikel 3, nr. 37), i forordning (EU) 2017/625, af produkter, der er bestemt til at blive markedsført i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter; er der tale om økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i medfør af delegeret forordning (EU) 2021/2305, forstås en mængde produkter henhørende under en eller flere koder i den kombinerede nomenklatur, der er omfattet af en enkelt kontrolattest, og som fragtes med det samme transportmiddel og importeres fra det samme tredjeland »grænsekontrolsted«:

2)

en grænsekontrolpost som defineret i artikel 3, nr. 38), i forordning (EU) 2017/625 »sted for overgang til fri omsætning«:

3)

et sted for overgang til fri omsætning, hvor der i henhold til delegeret forordning (EU) 2021/2305 gennemføres offentlig kontrol af økologiske produkter og omlægningsprodukter, som er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder »kontrolsted«:

4)

et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 »dokumentkontrol«:

5)

dokumentkontrol som defineret i artikel 3, nr. 41), i forordning (EU) 2017/625 »identitetskontrol«:

6)

identitetskontrol som defineret i artikel 3, nr. 42), i forordning (EU) 2017/625 »fysisk kontrol«:

7)

fysisk kontrol som defineret i artikel 3, nr. 43), i forordning (EU) 2017/625 »kvalificeret elektronisk segl«:

8)

et kvalificeret elektronisk segl som defineret i artikel 3, nr. 27), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (8).

Artikel 3

Verifikation i tredjelandet

1.   Den berørte kontrolmyndighed eller det berørte kontrolorgan, der er anerkendt i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2018/848, foretager verifikation af sendingen i henhold til artikel 16 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1698 (9).

2.   Med henblik på artikel 48 og 57 i forordning (EU) 2018/848 foretager den berørte kontrolmyndighed eller det berørte kontrolorgan verifikation af, at sendingen overholder kravene i forordning (EF) nr. 834/2007 og de produktionsstandarder og kontrolforanstaltninger, der er godkendt som ækvivalente. Denne verifikation omfatter systematisk dokumentkontrol og, hvis det er relevant på baggrund af en risikovurdering, fysisk kontrol, inden sendingen forlader det tredjeland, der er eksport- eller oprindelsesland.

3.   Med henblik på stk. 2-5 er den berørte kontrolmyndighed eller det berørte kontrolorgan:

a)

en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan som omhandlet i artikel 57 i forordning (EU) 2018/848, der er anerkendt for de pågældende produkter og for det tredjeland, hvori produkterne har oprindelse, eller, hvis det er relevant, hvor den sidste håndtering med henblik på tilberedning har fundet sted eller

b)

en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er udpeget af en kompetent myndighed i et anerkendt tredjeland, jf. artikel 48 i forordning (EU) 2018/848, hvor produkterne har deres oprindelse, eller i givet fald hvor den sidste håndtering med henblik på tilberedning har fundet sted.

4.   Den i stk. 2 nævnte verifikation foretages af:

a)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet for producenten af eller forarbejdningsvirksomheden for det pågældende produkt eller

b)

hvis den erhvervsdrivende eller den gruppe af erhvervsdrivende, der udfører den sidste håndtering med henblik på tilberedning som defineret i artikel 3, nr. 44), i forordning (EU) 2018/848, er forskellig fra producenten af eller forarbejdningsvirksomheden for produktet, den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan for den erhvervsdrivende eller den gruppe af erhvervsdrivende, der udfører den sidste håndtering med henblik på tilberedning.

5.   Med den i stk. 2 nævnte dokumentkontrol verificeres følgende:

a)

produkternes og ingrediensernes sporbarhed

b)

at mængden af de produkter, der indgår i sendingen, er i overensstemmelse med massebalancekontrollen for de respektive erhvervsdrivende i henhold til den vurdering, der er gennemført af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet

c)

de relevante transportdokumenter og handelsdokumenter (herunder fakturaer) for produkterne

d)

når der er tale om forarbejdede produkter, at alle økologiske ingredienser i sådanne produkter er produceret af erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende, der er certificeret i et tredjeland af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er anerkendt i henhold til artikel 46 eller som omhandles i artikel 57 i forordning (EU) 2018/848 eller af et tredjeland, der er anerkendt i henhold til artikel 47 eller 48 i forordning (EU) 2018/848, eller er produceret og certificeret i Unionen i henhold til nævnte forordning.

Disse dokumentkontroller baseres på alle relevante dokumenter, herunder i artikel 45, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2018/848 nævnte certifikat for erhvervsdrivende, dokumentation om inspektionerne, produktionsplanen for det pågældende produkt og dokumentation, der opbevares af de erhvervsdrivende eller grupperne af erhvervsdrivende, tilgængelige transportdokumenter, handelsdokumenter og finansielle dokumenter og alle andre dokumenter, som kontrolmyndigheden eller kontrolorganet anser for relevante.

Artikel 4

Udstedelse af kontrolattesten

1.   Den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der har verificeret sendingen i henhold til artikel 3, udsteder for hver sending en kontrolattest i henhold artikel 5, inden sendingen forlader det tredjeland, der er eksport- eller oprindelsesland.

2.   Hvis kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt i overensstemmelse med artikel 46 i forordning (EU) 2018/848, udsteder myndigheden eller organet først kontrolattesten for sendinger, der indeholder højrisikoprodukter som omhandlet i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2021/1698, når myndigheden eller organet er i besiddelse af den fuldstændige dokumentation om sporbarheden og har modtaget og vurderet resultaterne af analyserne af de prøver, der er udtaget af sendingen i henhold til artikel 16, stk. 6, i nævnte delegerede forordning.

Artikel 5

Kontrolattestens format og anvendelse af Traces

1.   Kontrolmyndigheden eller kontrolorganet udsteder kontrolattesten i Traces (Trade Control and Expert System) i henhold til modellen og bemærkningerne i bilaget og udfylder rubrik 1-18 i attesten.

2.   Ved udstedelsen af kontrolattesten indlæser kontrolorganet eller kontrolmyndigheden alle støttedokumenter i Traces, herunder følgende:

a)

resultaterne af analyser eller test, der er foretaget af de udtagne prøver, hvis det er relevant

b)

handels- og transportdokumenter såsom konnossementet, fakturaer og liste over forpakninger, og, hvis kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2018/848, den rejseplan, der er udarbejdet i henhold til artikel 16, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2021/1698.

3.   Kontrolattesten udstedes i Traces og skal være forsynet med et kvalificeret elektronisk segl.

Hvis seglet ikke er tilgængeligt på tidspunktet for udstedelsen, skal oplysningerne om antallet af forpakninger i rubrik 13 i kontrolattesten, oplysningerne i rubrik 16 og 17 i attesten og de i stk. 2 nævnte dokumenter indføres eller ajourføres i kontrolattesten senest 10 dage efter udstedelsen og under alle omstændigheder inden den kompetente myndigheds kontrol og påtegning heraf i henhold til artikel 6.

4.   Kontrolattesten udfærdiges:

a)

på det officielle sprog eller på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrolstedet for indførsel i Unionen er beliggende, når det handler om produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

b)

på det officielle sprog eller på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor sendingen skal overgå til fri omsætning, når det handle om produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol ved på grænsekontrolsteder i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2021/2305.

5.   Uanset stk. 4 kan en medlemsstat indvillige i, at attester udfærdiges på et andet af Unionens officielle sprog og om nødvendigt vedlagt en bekræftet oversættelse.

Artikel 6

Offentlig kontrol af sendinger

1.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet eller på et sted for overgang til fri omsætning, alt efter hvad der er relevant, foretager offentlig kontrol af sendinger med henblik på verifikation af overholdelsen af forordning (EU) 2018/848 som følger:

a)

dokumentkontrol af alle sendinger

b)

identitetskontrol ved tilfældig udvælgelse og

c)

fysisk kontrol med en hyppighed, der afhænger af sandsynligheden for manglende overholdelse af forordning (EU) 2018/848.

Dokumentkontrollen omfatter en undersøgelse af kontrolattesten, af alle øvrige støttedokumenter, jf. artikel 5, og i givet fald af resultaterne af analyser og test, der er gennemført af de udtagne prøver.

Hvis en kontrolattest kræver rettelser, som er rent skrivetekniske eller af redaktionel art, kan den kompetente myndighed acceptere, at den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der har udstedt kontrolattesten, ajourfører oplysningerne i Traces, ved at erstatte dokumentet efter den procedure, der adgang til Traces, uden at ændre oplysningerne i den oprindelige attest vedrørende identifikationen af sendingen, dens sporbarhed og garantierne.

2.   Ved sendinger med højrisikoprodukter som omhandlet i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2021/1698 foretager den i stk. 1 nævnte kompetente myndighed systematisk identitetskontrol og fysisk kontrol, udtager mindst én repræsentativ stikprøve af sendingerne og kontrollerer den dokumentation, der er nævnt i artikel 16, stk. 6, i nævnte forordning. Den kompetente myndighed fastlægger en repræsentativ prøvetagningsprocedure, der er egnet til produktets kategori, mængde og emballage.

3.   Efter verifikationen i henhold til stk. 1 og i givet fald stk. 2 træffer den kompetente myndighed afgørelse om hver sending. Afgørelsen om sendingen registreres i kontrolattestens rubrik 30 i henhold til modellen og bemærkningerne i bilaget og indeholder en af følgende angivelser:

a)

Sendingen kan overgå til fri omsætning som økologisk

b)

Sendingen kan overgå til fri omsætning som under omlægning

c)

Sendingen kan overgå til fri omsætning som ikkeøkologisk

d)

Sendingen kan ikke overgå til fri omsætning

e)

En del af sendingen kan overgå til fri omsætning med en delkontrolattest.

Den kompetente myndighed påtegner kontrolattesten i Traces med et kvalificeret elektronisk segl.

4.   For produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, gælder følgende:

a)

stk. 3 anvendes i tillæg til reglerne om kompetente myndigheders anvendelse af det fælles sundhedsimportdokument (CHED) på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 56, stk. 3, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2017/625 og på andre kontrolsteder i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 (10) og i henhold til reglerne om afgørelser om sendinger i henhold til artikel 55 i forordning (EU) 2017/625.

b)

dokumentkontrol som omhandlet i stk. 1, litra a), kan for bestemte økologiske produkter og omlægningsprodukter foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder i henhold til artikel 7 og 8 i delegeret forordning (EU) 2019/2123

c)

identitetskontrol og fysisk kontrol som omhandlet i stk. 1, litra b) og c), kan for bestemte økologiske produkter og omlægningsprodukter foretages på kontrolsteder i henhold til artikel 2-6 i delegeret forordning (EU) 2019/2123

5.   Den afgørelse om sendinger, der træffes i henhold til artikel 55 i forordning (EU) 2017/625, skal henvise til en af de angivelser, der er nævnt i nærværende artikels stk. 3, første afsnit. Hvis importøren gennem udfyldelse af kontrolattestens rubrik 23 har anmodet om henførsel under en særlig toldprocedure i henhold til artikel 7, stk. 1, i nærværende forordning, anføres det i afgørelsen om sendinger i henhold til artikel 55 i forordning (EU) 2017/625, hvilken toldprocedure, der anvendes.

Den afgørelse, der registreres i kontrolattesten om, at sendingen eller dele af sendingen ikke kan overgå til fri omsætning, meddeles uden ophold gennem Traces til den relevante kompetente myndighed, der foretager offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af reglerne i artikel 1, stk. 2, litra a)-h) og litra j), i forordning (EU) 2017/625.

Hvis den afgørelse, der er truffet i det fælles sundhedsimportdokument i henhold til artikel 55 i forordning (EU) 2017/625, viser, at sendingen ikke er i overensstemmelse med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte forordning, underretter den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet i Traces den kompetente myndighed, der har truffet afgørelsen i henhold til nærværende artikels stk. 3, med henblik på ajourføring af kontrolattesten. Desuden fremlægger enhver kompetent myndighed, der gennemfører offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af reglerne i artikel 1, stk. 2, litra a)-h) og litra j), i forordning (EU) 2017/625 i Traces alle relevante oplysninger, f.eks. resultatet af laboratorieanalyser, for den kompetente myndighed, der har truffet afgørelsen i henhold til nærværende artikels stk. 3 for i givet fald at ajourføre kontrolattesten.

6.   Hvis kun en del af en sending overgår til fri omsætning, opdeles sendingen i forskellige delsendinger, inden den overgår til fri omsætning. Importøren skal for hver delsending udfylde og indsende en delkontrolattest i Traces i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor delsendingen er bestemt til overgang til fri omsætning, foretager verifikation af delsendingen og påtegner delkontrolattesten i Traces med et kvalificeret elektronisk segl.

7.   For sendinger, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder som omhandlet i stk. 4, tillader toldmyndighederne kun sendingens overgang til fri omsætning mod forelæggelse af et behørigt udfyldt fælles sundhedsimportdokument i overensstemmelse med artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625 og af en kontrolattest, der er påtegnet i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 6, hvori det angives, at sendingen kan overgå til fri omsætning.

Hvis sendingen er opsplittet i forskellige delsendinger, kræver toldmyndighederne, at der fremlægges et behørigt udfyldt fælles sundhedsimportdokument i overensstemmelse med artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625 og en delkontrolattest i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 med angivelse i rubrik 12 af, at delsendingen kan overgå til fri omsætning.

Artikel 7

Særlige toldprocedurer

1.   Hvis en sending henføres under en toldoplagsprocedure eller en procedure for aktiv forædling, jf. artikel 240, stk. 1, og artikel 256, stk. 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (11), og undergår en eller flere tilberedninger som omhandlet i dette stykke, andet afsnit, verificerer den kompetente myndighed sendingen i henhold til artikel 6 i denne forordning, inden den første tilberedning foretages. Referencenummeret på den toldangivelse, hvormed varerne er angivet til oplagring på toldoplag eller til proceduren for aktiv forædling, angives i kontrolattestens rubrik 23.

De tilberedninger, der er nævnt i første afsnit, er begrænset til følgende typer behandlinger:

a)

pakning eller ompakning eller

b)

anbringelse, fjernelse og ændring af etiketter vedrørende præsentationen af den økologiske produktionsmetode.

2.   Efter de tilberedninger, der er nævnt i stk. 1, verificerer den kompetente myndighed sendingen og påtegner kontrolattesten i henhold til artikel 6, inden sendingen overgår til fri omsætning.

3.   Inden overgangen til fri omsætning kan en sending under toldovervågning opsplittes i forskellige delsendinger efter verifikationen og påtegningen af kontrolattesten i henhold til artikel 6. Importøren udfylder og indsender en delkontrolattest i Traces i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 for hver delsending, der fremkommer ved opsplitningen.

4.   Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor delsendingen skal overgå til fri omsætning, foretager verifikation af delsendingen i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2, og påtegner delkontrolattesten i Traces med et kvalificeret elektronisk segl.

5.   Den tilberedning og opsplitning, der er nævnt i stk. 1 og 3, foretages i henhold til de relevante bestemmelser i kapitel III og IV i forordning (EU) 2018/848.

Artikel 8

Beredskab for Traces i tilfælde af utilgængelighed eller force majeure

1.   Kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der udsteder kontrolattesten i henhold til artikel 4, skal have en skrivbar model af nævnte attest parat, som er i overensstemmelse med modellen i bilaget, og af alle dokumenter, der foreskrives ved forordning (EU) 2018/848, og som kan uploades til Traces.

2.   Hvis Traces eller en af dets funktionaliteter er utilgængeligt i mere end 24 timer, kan dets brugere anvende en trykt eller elektronisk skrivbar model, jf. stk. 1, til registrering og udveksling af oplysninger.

Den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der er nævnt i stk. 1, skal forsyne hver udstedt attest med en reference og føre et register over de udstedte attester i kronologisk orden for at sikre overensstemmelse med den alfanumeriske reference, der angives af Traces, når det bliver funktionelt.

Anvendes der kontrolattester i papirform, vil ikkeattesterede ændringer eller sletninger heraf ugyldiggøre dem.

3.   Når Traces eller dets funktionaliteter igen bliver tilgængelige, anvender brugerne de oplysninger, der er registreret i overensstemmelse med stk. 2, til elektronisk at udarbejde kontrolattesten og uploade de dokumenter, der er nævnt i stk. 1.

4.   Attester og dokumenter, der er udarbejdet i henhold til stk. 2, skal være forsynet med teksten »er udarbejdet i nødsituation«.

5.   Ved force majeure finder stk. 1-4 anvendelse. Derudover underretter de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer uden ophold Kommissionen om en sådan hændelse, og kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne indfører alle nødvendige oplysninger i Traces senest ti kalenderdage efter hændelsens ophør.

6.   Artikel 5, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse på attester og dokumenter, der er udarbejdet i henhold til denne artikels stk. 2.

Artikel 9

Toldmyndighedernes anvendelse af kontrolattesten og delkontrolattesten

For produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på et sted for overgang til fri omsætning i henhold til artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2021/2305, tillader toldmyndighederne kun en sendings overgang til fri omsætning mod fremvisning af en kontrolattest, hvor det i rubrik 30 angives, at sendingen kan overgå til fri omsætning.

Hvis sendingen er opsplittet i forskellige delsendinger, skal toldmyndighederne kræve, at der fremlægges en delkontrolattest i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 med angivelse i rubrik 12 af, at delsendingen kan overgå til fri omsætning.

Artikel 10

Oplysninger, som skal fremlægges af en kompetent myndighed, en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan i et tredjeland, ved mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse af reglerne for sendinger

1.   Hvis en kompetent myndighed, en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan i et tredjeland underrettes af Kommissionen, efter at Kommissionen har modtaget en underretning fra en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 vedrørende mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, der berører de økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet i en sending, gennemfører myndigheden eller organet en undersøgelse. Den kompetente myndighed, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet svarer Kommissionen, og den medlemsstat, der har sendt den første meddelelse (meddelende medlemsstat), senest 30 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af meddelelsen og informerer om de tiltag og foranstaltninger, der er truffet, herunder resultaterne af undersøgelsen, og fremlægger alle øvrige oplysninger, når de foreligger og/eller kræves af den meddelende medlemsstat ved hjælp af modellen i afsnit X i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/279 (12).

2.   Den kompetente myndighed, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet forelægger alle yderligere oplysninger, som en medlemsstat anmoder om vedrørende yderligere tiltag eller foranstaltninger, der er truffet.

Kommissionen eller en medlemsstat kan anmode den kompetente myndighed, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet om uden ophold at stille listen over alle erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende i den økologiske produktionskæde, som sendingen indgår i, og over deres kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, til rådighed.

3.   Hvis kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2018/848, finder artikel 21, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2021/1698 anvendelse.

Artikel 11

Overgangsbestemmelser for kontrolattester og delkontrolattester i papirform

1.   Uanset artikel 5, stk. 3, første afsnit, kan kontrolattesten indtil den 30. juni 2022 udstedes i papirform, efter at den er udfyldt i Traces og udskrevet. Kontrolattesten i papirform skal opfylde følgende krav:

a)

Den er i rubrik 18 forsynet med en håndskreven underskrift afgivet af den bemyndigede person fra den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der udsteder attesten, og det officielle stempel.

b)

Den udstedes, inden den sending, som den vedrører, forlader det tredjeland, der er eksport- eller oprindelsesland.

2.   Uanset artikel 6, stk. 3, gælder følgende indtil den 30. juni 2022:

a)

Hvis kontrolattesten udstedes i papirform i henhold til stk. 1, skal den, efter at den er udfyldt i Traces og udskrevet, i rubrik 23, 25 og 30, alt efter hvad der er relevant, påtegnes i papirudgaven med en håndskreven underskrift afgivet af den bemyndigede person fra den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet eller på stedet for overgang til fri omsætning

b)

Hvis kontrolattesten udstedes i Traces og er forsynet med et kvalificeret elektronisk segl, jf. artikel 5, stk. 3, første afsnit, kan den, efter at den er udfyldt i Traces og udskrevet, i rubrik 23, 25 og 30, alt efter hvad der er relevant, påtegnes på papir med en håndskreven underskrift afgivet af den bemyndigede person fra den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet eller på stedet for overgang til fri omsætning

3.   Kontrolmyndigheder, kontrolorganer og kompetente myndigheder foretager verifikation på hvert trin i udstedelsen og påtegningen af kontrolattesten, alt efter hvad der er relevant, at, at oplysningerne i kontrolattesten i papirform svarer til oplysningerne i den attest, der er udfyldt i Traces.

Hvis oplysningerne om antal forpakninger i rubrik 13 i kontrolattesten eller oplysningerne i rubrik 16 og 17 i attesten ikke er udfyldt i kontrolattesten i papirform, eller hvis disse oplysninger adskiller sig fra oplysningerne i den attest, der er udfyldt i Traces, tager de kompetente myndigheder med henblik på verifikationen af sendingen og påtegningen af attesten kun hensyn til de oplysninger, der er indført i Traces.

4.   Den i stk. 1 nævnte kontrolattest i papirform fremvises for den kompetente myndighed på det grænsekontrolsted, hvor sendingen indføres til Unionen, hvor sendingen er omfattet af offentlig kontrol, eller for den kompetente myndighed på stedet for overgang til fri omsætning, alt efter hvad der er relevant. Denne kompetente myndighed giver kontrolattesten i papirform tilbage til importøren.

5.   Uanset artikel 6, stk. 6 og artikel 7, stk. 4, kan delkontrolattesten indtil den 30. juni 2022 være påtegnet i papirform, efter at den er udfyldt i Traces og udskrevet. Delkontrolattesten i papirform skal opfylde følgende krav:

a)

Den påtegnes i rubrik 12 med den kompetente myndigheds bemyndigede persons håndskrevne underskrift.

b)

Den er i rubrik 13 forsynet en håndskreven underskrift, der er afgivet af modtageren af delsendingen.

Den kompetente myndighed i første afsnit, litra a), giver delkontrolattesten i papirform tilbage til den person, der har forelagt den.

Artikel 12

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1235/2008 ophæves.

Forordningen finder dog fortsat anvendelse med henblik på udfyldelse og påtegning af kontrolattester, der under behandling, og som er udstedt før den 1. januar 2022, og delkontrolattester under behandling, som er indgivet af importøren inden den 1. januar 2022, samt med henblik på første modtagers eller modtagerens erklæring i kontrolattesten eller delkontrolattesten.

Artikel 13

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2305 af 21. oktober 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 med regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser økologiske produkter og omlægningsprodukter er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, stedet for offentlig kontrol af sådanne produkter og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 (se side 5 i denne EUT).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 af 21. oktober 2021 om fastsættelse af regler vedrørende dokumenter og meddelelser, der kræves for økologiske produkter og omlægningsprodukter bestemt til import til Unionen (se side 30 i denne EUT).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1698 af 13. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår proceduremæssige krav for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er kompetente til at foretage kontrol af økologisk certificerede erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende og økologiske produkter i tredjelande, og for så vidt angår regler om deres tilsyn og kontroller og andre foranstaltninger, der skal gennemføres af disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer (EUT L 336 af 23.9.2021, s. 7).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af visse varer på kontrolsteder og dokumentkontrol kan foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 64).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/279 af 22. februar 2021 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger til sikring af sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (EUT L 62 af 23.2.2021, s. 6).


BILAG

DEL I

KONTROLATTEST FOR IMPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER OG OMLÆGNINGSPRODUKTER TIL DEN EUROPÆISKE UNION

1.

Udstedende kontrolmyndighed eller kontrolorgan

2.

Procedure i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (1):

Overensstemmelse (artikel 46)

Ækvivalent tredjeland (artikel 48)

Ækvivalent kontrolmyndighed eller ækvivalent kontrolorgan (artikel 57) eller

Ækvivalens inden for rammerne af en handelsaftale (artikel 47).

3.

Kontrolattestens referencenummer

4.

Producent af eller forarbejdningsvirksomhed for produktet

5.

Eksportør

6.

Erhvervsdrivende, der køber eller sælger produktet uden oplagring eller fysisk håndtering af produktet

7.

Kontrolmyndighed eller kontrolorgan

8.

Oprindelsesland

9.

Eksportland

10.

Grænsekontrolsted/sted for overgang til fri omsætning

11.

Bestemmelsesland

12.

Importør

13.

Beskrivelse af produktet

Økologisk eller under omlægning

KN-kode

Handelsnavn

Kategori

Antal forpakninger

Partiets nummer

Nettovægt

14.

Containernummer

15.

Plombenummer

16.

Samlet bruttovægt

17.

Transportmiddel

Transportmåde

Identifikation

Internationalt transportdokument

18.

Erklæring fra den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der udsteder den i rubrik 1 nævnte attest

Det attesteres herved, at denne attest er udstedt på grundlag af den kontrol, der kræves i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1698 (2) for ækvivalens (artikel 46 i forordning (EU) 2018/848) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1342 (3) for ækvivalens (artikel 47, 48 eller 57 i forordning (EU) 2018/848), og at de ovenfor anførte produkter er i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2018/848

Dato

Den befuldmægtigedes navn og underskrift/kvalificeret elektronisk segl

Den udstedende myndigheds/det udstedende organs stempel

19.

Erhvervsdrivende, der er ansvarlig for sendingen

20.

Forhåndsanmeldelse

Dato

Klokkeslæt

21.

For overførsel til

22.

Oplysninger om kontrolstedet

23.

Særlige toldprocedurer

Toldoplag ☐

Aktiv forædling ☐

Navn og adresse på den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for toldproceduren/toldprocedurerne

Kontrolmyndighed eller kontrolorgan, der certificerer den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for toldproceduren/toldprocedurerne

Verifikation af sendingen forud for de(n) særlige toldprocedure(r)

Yderligere oplysninger

Myndighed og medlemsstat

Dato

Den befuldmægtigedes navn og underskrift

Toldangivelsens referencenummer for toldproceduren/toldprocedurerne

24.

Første modtager i Den Europæiske Union

25.

Den berørte kompetente myndigheds kontrol

Dokumentkontrol

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende

Udtaget til identitetskontrol eller fysisk kontrol

Ja

Nej

Myndighed og medlemsstat

Dato

Den befuldmægtigedes navn og underskrift/kvalificeret elektronisk segl

26.

For overførsel fra grænsekontrolsted til et kontrolsted:

27.

Oplysninger om kontrolstedet

☐ Ja

☐ Nej

 

28.

Transportmiddel fra grænsekontrolstedet til kontrolstedet

29.

Identitetskontrol og fysisk kontrol

Identitetskontrol

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende

Fysisk kontrol

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende

 

Laboratorieundersøgelse

☐ Ja

☐ Nej

 

Resultat af undersøgelse

☐ Tilfredsstillende

☐ Ikke tilfredsstillende

 

30.

Den berørte kompetente myndigheds afgørelse

Sendingen kan overgå til fri omsætning som økologisk

Sendingen kan overgå til fri omsætning som under omlægning

Sendingen kan overgå til fri omsætning som ikkeøkologisk

Sendingen kan ikke overgå til fri omsætning

En del af sendingen kan overgå til fri omsætning.

Yderligere oplysninger

Myndighed ved grænsekontrolstedet/kontrolstedet/stedet for overgang til fri omsætning og medlemsstat

Dato

Den befuldmægtigedes navn og underskrift/kvalificeret elektronisk segl

31.

Første modtagers erklæring

Det bekræftes hermed, at ved modtagelsen af produkterne er emballagen eller containeren og, hvis det er relevant, kontrolattesten:

i overensstemmelse med punkt 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848 eller

ikke i overensstemmelse med punkt 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848.

Den befuldmægtigedes navn og underskrift

Dato

DEL II

VEJLEDNING I UDFYLDELSEN AF MODELLEN FOR KONTROLATTESTEN

Rubrik 1-18 skal udfyldes af den berørte kontrolmyndighed eller det berørte kontrolorgan i tredjelandet.

Rubrik 1: Navn, adresse og kode for den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der er anerkendt i henhold til artikel 46 eller nævnt i artikel 57 i forordning (EU) 2018/848, eller en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er udpeget af en kompetent myndighed i et tredjeland, jf. artikel 47 eller 48 i nævnte forordning. Denne kontrolmyndighed eller dette kontrolorgan udfylder også rubrik 2-18.

Rubrik 2: I denne rubrik anføres de bestemmelser i forordning (EU) 2018/848, som er relevante for udstedelsen og anvendelsen af denne attest; den relevante bestemmelse anføres.

Rubrik 3: Attestens nummer, som automatisk er tildelt af det Traces (Trade Control and Expert System).

Rubrik 4: Navn og adresse for de(n) erhvervsdrivende, som har produceret eller forarbejdet produkterne i det tredjeland, der er angivet i rubrik 8.

Rubrik 5: Navn og adresse for den erhvervsdrivende, som eksporterer produkterne fra det tredjeland, der er anført i rubrik9. Eksportøren er den erhvervsdrivende, der udfører den sidste håndtering med henblik på tilberedning, jf. definitionen i artikel 3, nr. 44), i forordning (EU) 2018/848, for de produkter, der er angivet i rubrik 13, og forsegling af produkterne i egnet emballage eller containere, jf. punkt 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 6: Hvis det er relevant, udfyldes navn og adresse på en eller flere erhvervsdrivende, der køber eller sælger produktet uden oplagring eller fysisk håndtering af produktet.

Rubrik 7: Navn og adresse på de(n) kontrolmyndighed(er) eller de(t) kontrolorganer, der fører tilsyn med, at produktionen eller forarbejdningen af produkterne er i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion i det land, der er angivet i rubrik 8.

Rubrik 8: Ved oprindelsesland forstås de(t) land(e), hvor produktet er produceret/dyrket eller forarbejdet.

Rubrik 9: Ved eksporterende land forstås det land, hvor produktet har gennemgået den sidste aktivitet henblik på tilberedning, jf. definitionen i artikel 3, nr. 44), i forordning (EU) 2018/848, og hvor det er forseglet i egnet emballage eller containere.

Rubrik 10: For sendinger, der er omfattet af offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, angives det navn og den unikke alfanumeriske kode, som gennem Traces er tildelt det grænsekontrolsted for den første ankomst til Unionen, ved hvilket der foretages offentlig kontrol i henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 (4).

For sendinger, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2305 (5), angives det navn og den unikke alfanumeriske kode, som gennem Traces er tildelt stedet for overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union, alt efter hvad der er relevant, hvor der foretages offentlig kontrol i henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306.

Oplysningerne i denne rubrik kan opdateres af importøren eller dennes repræsentant forud for sendingens ankomst til grænsekontrolstedet eller stedet for overgang til fri omsætning, alt efter hvad der er relevant.

Rubrik 11: Ved bestemmelsesland forstås første modtagers land i Den Europæiske Union.

Rubrik 12: Navn, adresse og EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) som defineret i artikel 1, nr. 18), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (6) for den importør som defineret i artikel 2, nr. 1), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 (7), der enten selv eller gennem en repræsentant frembyder sendingen med henblik på overgang til fri omsætning.

Rubrik 13: Beskrivelse af produkterne, herunder:

angivelse af, hvorvidt der er tale om økologiske produkter eller omlægningsprodukter

koden i den kombinerede nomenklatur (KN) som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (8) for de pågældende produkter (om muligt 8-cifret niveau)

handelsnavnet

produktets kategori i henhold til bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378 (9)

antal forpakninger (antal kasser, kartoner, sække, spande osv.)

partiets nummer og

nettovægt.

Rubrik 14: Containernummer: valgfrit.

Rubrik 15: Plombenummer: valgfrit.

Rubrik 16: Samlet bruttovægt udtrykt i relevante enheder (kilo, liter, osv.).

Rubrik 17: Transportmiddel, der anvendes fra oprindelseslandet indtil produktet ankommer til grænsekontrolstedet eller stedet for overgang til fri omsætning med henblik på verifikation af sendingen og påtegning af kontrolattesten.

Transportmåde: fly, skib, togvogn, køretøj eller andet.

Identifikation af transportmidlet: for fly rutenummer, for skib skibsnavn(e), for togvogn togets og godsvognens nummer, for køretøj registreringsnummerpladen på dette og på, hvis det er relevant, på anhængeren.

Ved færge angives skib og vejkøretøj med identifikation af vejkøretøjet og færgeforbindelsen.

Rubrik 18: Erklæring fra den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der udsteder attesten Her vælges den relevante delegerede forordning fra Kommissionen. Den bemyndigede persons håndskrevne underskrift og stemplet kræves kun for kontrolattester, der udfærdiges på papir, indtil den 30. juni 2022, jf. artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.

Rubrik 19: Navn, adresse og EORI-nummer som defineret i artikel 1, nr. 18), i delegeret forordning (EU) 2015/2446 for den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for sendingen, som defineret i artikel 2, nr. 2), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307. Denne rubrik skal udfyldes af den importør, der er angivet i rubrik 12, hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for sendingen, er forskellige fra nævnte importør.

Rubrik 20: Hvis der er tale om en sending af produkter, der skal markedsføres i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, angives forventet ankomstdato og tidspunkt på grænsekontrolstedet.

Hvis der er tale om en sending af produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2305, angives forventet ankomstdato og tidspunkt på stedet for overgang til fri omsætning i henhold til nævnte forordning.

Rubrik 21: Udfyldes af importøren eller, hvis det er relevant, af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for sendingen, for at anmode om, at produkterne overføres til et kontrolsted i Unionen med henblik på yderligere offentlig kontrol, hvis sendingen af de kompetente myndigheder ved grænsekontrolstedet er udtaget til identitetskontrol og fysisk kontrol. Denne rubrik anvendes kun for produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 22: Her angives navnet på det kontrolsted i den medlemsstat, hvortil produkterne skal overføres med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, hvis sendingen er udtaget til en sådan kontrol af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet. Udfyldes af importøren eller, hvis det er relevant, af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for sendingen. Denne rubrik anvendes kun for produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 23: Denne rubrik skal udfyldes af den relevante kompetente myndighed og importøren.

Er der tale om produkter, der er underlagt offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, skal denne rubrik udfyldes af den kompetente myndighed ved grænsekontrolstedet.

Den bemyndigede persons håndskrevne underskrift kræves for kontrolattester, der påtegnes på papir, indtil den 30. juni 2022, jf. artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.

Rubrik 24: Navn og adresse på første modtager i Den Europæiske Union. Denne rubrik skal udfyldes af importøren.

Rubrik 25: Denne rubrik skal udfyldes af den kompetente myndighed efter gennemførelsen af dokumentkontrollen i henhold til artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2021/2306. Hvis dokumentkontrollen ikke er tilfredsstillende, skal rubrik 30 udfyldes.

Denne myndighed skal angive, om sendingen er udtaget til identitetskontrol og fysisk kontrol.

Den bemyndigede persons underskrift/det kvalificerede elektroniske segl kræves kun, hvis den kompetente myndighed er forskellig fra den myndighed, der er angivet i rubrik 30. Den bemyndigede persons håndskrevne underskrift kræves kun for kontrolattester, der påtegnes på papir, indtil den 30. juni 2022, jf. artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.

Rubrik 26: Udfyldes af den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet, hvis sendingen er udtaget til identitetskontrol og fysisk kontrol, og hvis sendingen kan godkendes til overførsel til kontrolstedet med henblik på yderligere offentlig kontrol. Denne rubrik anvendes kun for produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 27: Ved overførsel til et kontrolsted angives navnet på kontrolstedet i den medlemsstat, hvortil varerne anmodes om at blive overført med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, kontaktoplysninger og den unikke alfanumeriske kode, som Traces har tildelt kontrolstedet. Udfyldes af den kompetente myndighed ved grænsekontrolstedet. Denne rubrik anvendes kun for produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 28: Se vejledningen for rubrik 17. Denne rubrik skal udfyldes, hvis sendingen overføres til et kontrolsted med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol.

Rubrik 29: Denne rubrik skal udfyldes af den kompetente myndighed, hvis produkterne udtages til identitetskontrol og fysisk kontrol.

Rubrik 30: Denne rubrik skal udfyldes af den kompetente myndighed efter de tilberedninger, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2021/2306, hvis relevant, og i alle tilfælde efter verifikationen af sendingen i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2, i nævnte forordning.

Den kompetente myndighed skal vælge den rette valgmulighed for om nødvendigt at tilføje yderligere oplysninger, der anses for relevante. Dette gælder navnlig, hvis valgmuligheden »Sendingen ikke overgå til fri omsætning« eller »En del af sendingen kan overgå til fri omsætning« er valgt, hvor de relevante oplysninger skal anføres under »yderligere oplysninger«.

Er der tale om produkter, der er underlagt offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, skal denne rubrik udfyldes af den kompetente myndighed ved grænsekontrolstedet. Hvis sendingen overføres til et kontrolsted med henblik på den identitetskontrol og fysisk kontrol, der er nævnt i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2021/2306, skal denne rubrik udfyldes af den kompetente myndighed ved nævnte kontrolsted.

Under »kompetent myndighed ved grænsekontrolstedet/kontrolstedet/stedet for overgang til fri omsætning« anføres navnet på den pågældende myndighed, alt efter hvad der er relevant.

Den bemyndigede persons håndskrevne underskrift kræves kun for kontrolattester, der påtegnes på papir, indtil den 30. juni 2022, jf. artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.

Rubrik 31: Denne rubrik skal udfyldes af første modtager ved modtagelsen af produkterne efter overgangen til fri omsætning ved at vælge en valgmulighed efter at have foretaget den kontrol, der er omhandlet i nr. 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848.

Første modtagers håndskrevne underskrift kræves for kontrolattester, der påtegnes på papir, indtil den 30. juni 2022, jf. artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1698 af 13. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår proceduremæssige krav for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er kompetente til at foretage kontrol af økologisk certificerede erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende og økologiske produkter i tredjelande, og for så vidt angår regler om deres tilsyn og kontroller og andre foranstaltninger, der skal gennemføres af disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer (EUT L 336 af 23.9.2021, s. 7).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1342 af 27. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 vedrørende de oplysninger, som tredjelande og kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende med henblik på tilsyn med deres anerkendelse i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår importerede økologiske produkter samt vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes ved udøvelsen af dette tilsyn (EUT L 292 af 16.8.2021, s. 20).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten (EUT L 461 af 27.12.2021, s. 13).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2305 af 21. oktober 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 med regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser økologiske produkter og omlægningsprodukter er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, stedet for offentlig kontrol af sådanne produkter og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 (EUT L 461 af 27.12.2021, s. 5).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 af 21. oktober 2021 om fastsættelse af regler vedrørende dokumenter og meddelelser, der kræves for økologiske produkter og omlægningsprodukter bestemt til import til Unionen (EUT L 461 af 27.12.2021, s. 30).

(8)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378 om fastsættelse af visse regler vedrørende det certifikat, der udstedes til erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og eksportører i tredjelande, der deltager i import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen, og udarbejdelse af listen over anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (EUT L 297 af 20.8.2021, s. 24).


Top