EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0821

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

PE/54/2020/REV/2

EUT L 206 af 11.6.2021, p. 1–461 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj

11.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/821

af 20. maj 2021

om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (2) er flere gange blevet ændret væsentligt. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør nævnte forordning omarbejdes af hensyn til klarhed, effektivitet og virkningsfuldhed.

(2)

Denne forordning har til formål at sikre, at Unionen og dens medlemsstater fuldt ud tager hensyn til alle relevante overvejelser på området for produkter med dobbelt anvendelse. Relevante overvejelser omfatter internationale forpligtelser og tilsagn, forpligtelser i henhold til relevante sanktioner, overvejelser vedrørende den nationale udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder dem, der er indeholdt i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (3), herunder menneskerettigheder, og overvejelser om den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering. Med denne forordning viser Unionen, at den er fast besluttet på at opretholde solide retlige krav for så vidt angår produkter med dobbelt anvendelse, samt på at styrke udvekslingen af relevante oplysninger og sikre større gennemsigtighed. Med hensyn til cyberovervågningsprodukter bør medlemsstaternes kompetente myndigheder navnlig overveje risikoen for, at de anvendes i forbindelse med intern undertrykkelse eller alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og den humanitære folkeret.

(3)

Denne forordning har også til formål at styrke den vejledning, der skal gives til eksportører, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), om ansvarlig praksis, dog uden at det går ud over den globale konkurrenceevne hos eksportører af produkter med dobbelt anvendelse eller andre tilknyttede industrier eller akademiske kredse, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat.

(4)

I FN's Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004), der blev vedtaget den 28. april 2004, blev det fastsat, at alle stater skal træffe og håndhæve effektive foranstaltninger til indførelse af indenlandsk kontrol for at hindre spredning af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder ved at indføre passende kontrol med relaterede materialer, udstyr og teknologi. Der kræves ligeledes kontrol i henhold til relevante internationale aftaler, såsom konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (»konventionen om kemiske våben« eller »CWC«) og konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (»konventionen om biologiske våben og toksinvåben« eller »BWC«), og i henhold til de forpligtelser, der er indgået inden for rammerne af multilaterale eksportkontrolordninger.

(5)

Et effektivt fælles system til kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse er derfor nødvendigt for at leve op til medlemsstaternes og Unionens internationale forpligtelser og ansvar, navnlig med hensyn til ikke-spredning, regional fred, sikkerhed og stabilitet og respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret.

(6)

EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben af 12. december 2003 (»EU's WMD-strategi«) understreger Unionens engagement i en stærk national og internationalt koordineret eksportkontrol.

(7)

Det er afgørende, at eksportører, mæglere, leverandører af teknisk bistand eller andre relevante interessenter bidrager til det overordnede mål om handelskontrol. For at de kan handle i overensstemmelse med denne forordning, skal vurderingen af risici i forbindelse med transaktioner, der er omfattet af denne forordning, foretages ved hjælp af foranstaltninger til screening af transaktioner, også kaldet princippet om passende omhu, som en del af et internt program til sikring af overholdelse (ICP). I denne forbindelse skal der navnlig tages hensyn til eksportørernes størrelse og organisationsstruktur ved udarbejdelsen og gennemførelsen af ICP'er.

(8)

For at imødegå risikoen for, at visse ikke opførte cyberovervågningsprodukter, der eksporteres fra Unionens toldområde, kan misbruges af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret, er det hensigtsmæssigt at bringe eksporten af sådanne produkter under kontrol. De dermed forbundne risici vedrører navnlig tilfælde, hvor cyberovervågningsprodukter er særligt udformet til at muliggøre adgang eller deep packet inspection i informations- og telekommunikationssystemer med henblik på at foretage skjult overvågning af fysiske personer ved at overvåge, uddrage, indsamle eller analysere data, herunder biometriske data, fra disse systemer. Produkter, der anvendes til rent kommercielle formål, såsom fakturering, markedsføring, kvalitetstjenester, brugertilfredshed eller netsikkerhed, anses normalt ikke for at indebære sådanne risici.

(9)

Med henblik på at styrke den effektive kontrol med eksporten af cyberovervågningsprodukter, der ikke er opført på listen, er det vigtigt yderligere at harmonisere anvendelsen af bredtfavnende kontrol (»catch-all control«) på dette område. Med henblik herpå er medlemsstaterne forpligtet til at støtte en sådan kontrol ved at udveksle oplysninger indbyrdes og med Kommissionen, navnlig om den teknologiske udvikling af cyberovervågningsprodukter, og ved at udvise omhu i forbindelse med anvendelsen af en sådan kontrol for at fremme en udveksling på EU-plan.

(10)

For at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt på alvorligt misbrug af eksisterende teknologier eller på nye risici i forbindelse med fremspirende teknologier bør der indføres en mekanisme, der gør det muligt for medlemsstaterne at koordinere deres indsats, når der konstateres en ny risiko. En sådan koordinering bør følges op af initiativer til indførelse af tilsvarende kontrol på multilateralt plan for at udvide indsatsen over for den identificerede risiko.

(11)

Overførsel af software og teknologi med dobbelt anvendelse ved hjælp af elektroniske medier, telefax eller telefon til bestemmelsessteder uden for Unionens toldområde bør også kontrolleres. For at begrænse den administrative byrde for eksportørerne og medlemsstaternes kompetente myndigheder bør der anvendes generelle eller globale tilladelser eller harmoniserede fortolkninger af bestemmelser for visse overførsler såsom overførsler til en datasky (cloud).

(12)

I betragtning af toldmyndighedernes vigtige rolle i håndhævelsen af eksportkontrol bør de udtryk, der anvendes i denne forordning, så vidt muligt være i overensstemmelse med definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (4) (»EU-toldkodeksen«).

(13)

Forskellige kategorier af personer kan være involveret i eksporten af produkter med dobbelt anvendelse, herunder fysiske personer som tjenesteydere, forskere, konsulenter og personer, der overfører produkter med dobbelt anvendelse elektronisk. Det er vigtigt, at alle disse personer er bevidste om de risici, der er forbundet med eksport og ydelse af teknisk bistand i forbindelse med følsomme produkter. Navnlig akademiske institutioner og forskningsinstitutioner står over for særlige udfordringer i forhold til eksportkontrol, bl.a. på grund af deres generelle forpligtelse til den frie udveksling af idéer, det forhold, at deres forskningsarbejde ofte omfatter banebrydende teknologier, deres organisationsstrukturer og deres videnskabelige udvekslingers internationale karakter. Medlemsstaterne og Kommissionen bør om nødvendigt øge bevidstheden i den akademiske verden og forskningsverdenen og give dem skræddersyet vejledning i at imødegå disse særlige udfordringer. I overensstemmelse med multilaterale eksportkontrolordninger bør gennemførelsen af kontrol så vidt muligt give mulighed for en fælles tilgang med hensyn til visse bestemmelser, navnlig vedrørende noterne om de-kontrol i forbindelse med teknologi til »videnskabelig grundforskning« og »fri, offentlig anvendelse«, der anvendes i den akademiske verden.

(14)

Definitionen af udtrykket »mægler« bør revideres, så den omfatter juridiske personer og partnerskaber, der ikke er hjemmehørende eller ikke har hjemsted i en medlemsstat, og som udøver mæglervirksomhed fra Unionens toldområde.

(15)

Lissabontraktaten præciserer, at grænseoverskridende levering af teknisk bistand er underlagt Unionens kompetence. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre en definition af teknisk bistand og at specificere den kontrol, der gælder for leveringen heraf. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved levering af teknisk bistand endvidere harmoniseres.

(16)

Som i forordning (EF) nr. 428/2009 bør det være muligt for medlemsstaternes myndigheder at forbyde transit af ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse under visse omstændigheder, når de på baggrund af efterretninger eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til militær slutanvendelse i et land, der er omfattet af en våbenembargo, eller til spredning af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler.

(17)

Der bør ske en harmonisering af tilladelsesvilkår og -krav, hvor det er relevant, for at undgå konkurrenceforvridninger og at sikre en ensartet og effektiv kontrol i hele Unionens toldområde. Med henblik på dette er det ligeledes nødvendigt for hver type kontrol tydeligt at fastsætte, hvilken myndighed i medlemsstaterne der er kompetent. Ansvaret for afgørelserne om individuelle, globale eller generelle nationale eksporttilladelser, om tilladelser til mæglervirksomhed og til teknisk bistand samt om transit af ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse og om tilladelser til overførsel inden for Unionens toldområde af de produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag IV, ligger hos de nationale myndigheder.

(18)

Der bør indføres retningslinjer for interne programmer til sikring af overholdelse for at bidrage til at opnå lige konkurrencevilkår mellem eksportører og fremme en effektiv anvendelse af kontrolforanstaltningerne. Sådanne retningslinjer bør tage hensyn til forskelle i eksportørers og deres datterselskabers størrelse, ressourcer, aktivitetsområder og andre aspekter og betingelser såsom koncerninterne overholdelsesstrukturer og -standarder, således at man undgår en tilgang med én model, der skal gælde for alle, og hjælper hver eksportør med at finde sine egne løsninger, for så vidt angår overholdelse og konkurrenceevne. Eksportører, der anvender globale eksporttilladelser, bør gennemføre et ICP, medmindre den kompetente myndighed finder det unødvendigt på grund af andre omstændigheder, den har taget i betragtning ved behandlingen af den ansøgning om en global eksporttilladelse, som eksportøren har indgivet.

(19)

Der bør indføres supplerende generelle EU-eksporttilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder, især SMV'er, og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Medlemsstaterne kan om nødvendigt udarbejde retningslinjer til eksportørerne om anvendelsen af generelle tilladelser. Medlemsstaterne kan også indføre generelle nationale eksporttilladelser for lavrisikoeksport, hvis de finder det nødvendigt. Der bør ligeledes indføres en tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til industriens særlige behov.

(20)

Kommissionen bør i snævert samråd med medlemsstaterne og interessenter udarbejde retningslinjer og/eller henstillinger om bedste praksis til støtte for den praktiske gennemførelse af kontrolforanstaltninger. Når Kommissionen udarbejder retningslinjer og/eller henstillinger, bør den tage behørigt hensyn til SMV'ernes informationsbehov.

(21)

Fælles lister over produkter med dobbelt anvendelse, bestemmelsessteder og retningslinjer er afgørende elementer for en effektiv eksportkontrolordning.

(22)

Medlemsstater, der udarbejder nationale kontrollister i henhold til denne forordning, bør underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne lister. Medlemsstaterne bør også underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om alle afgørelser om afslag på tilladelse til en given eksport, for hvilken der kræves en tilladelse på grundlag af en national kontrolliste.

(23)

Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra Unionen i forhold til ændrede vilkår i forbindelse med vurderingen af en given eksports følsomhed inden for rammerne af en generel EU-eksporttilladelse samt i forhold til den teknologiske og kommercielle udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) delegeres til Kommissionen, for så vidt angår ændring af bilag I, II og IV til denne forordning. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne eller Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikkespredningsaftaler og som medlemmer i multilaterale eksportkontrolordninger eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Hvor ændringen af bilag I vedrører produkter med dobbelt anvendelse, som også er opført i bilag II eller IV, bør disse bilag ændres i overensstemmelse hermed. Afgørelser om ajourføring af de fælles lister over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til H i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (5). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(24)

Kommissionen bør offentliggøre ajourføringerne af bilag I ved hjælp af delegerede retsakter på alle Unionens officielle sprog.

(25)

Kommissionen bør offentliggøre og ajourføre en samling af de nationale kontrollister, der er gældende i medlemsstaterne, på alle Unionens officielle sprog.

(26)

Nationale bestemmelser og afgørelser, der påvirker eksport af produkter med dobbelt anvendelse, bør træffes inden for rammerne af den fælles handelspolitik, herunder navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/479 (6). Der bør ved en passende udveksling af oplysninger og konsultationer om nationale bestemmelser og beslutninger sikres en effektiv og ensartet kontrol i hele Unionens toldområde.

(27)

Tilstedeværelsen af et fælles kontrolsystem er en forudsætning for at etablere fri bevægelighed for produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionens toldområde.

(28)

I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i TEUF og i overensstemmelse med indgåede internationale forpligtelser vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionens toldområde for at beskytte den offentlige orden eller offentlige sikkerhed. Listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen fastsat i bilag IV, bør med mellemrum tages op til fornyet behandling idet der tages hensyn til den videre udvikling i de underliggende internationale forpligtelser samt til den teknologiske og kommercielle udvikling, for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol som fastsat i bilag IV, bør være i overensstemmelse med artikel 36 i TEUF, nemlig medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og offentlig sikkerhed.

(29)

Den 22. september 1998 undertegnede medlemsstaterne og Kommissionen tillægsprotokoller til de respektive aftaler om kontrol mellem medlemsstaterne, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation, der blandt andre foranstaltninger forpligter medlemsstaterne til at oplyse om overførslen af specificeret udstyr og ikke-nukleart materiale. Kontrol af overførsler inden for Unionen bør give Unionen og dens medlemsstater mulighed for at opfylde deres forpligtelser i henhold til disse aftaler.

(30)

Med henblik på at sikre ensartet og konsekvent anvendelse af kontrollen i hele Unionen er det hensigtsmæssigt at udvide omfanget af høring og informationsudveksling mellem medlemsstaterne og Kommissionen og at indføre værktøjer, der fremmer udviklingen af et fælles netværk for eksportkontrol i hele Unionen, såsom elektroniske tilladelsesprocedurer, tekniske ekspertgrupper og etableringen af en mekanisme for koordineret håndhævelse. Det er navnlig vigtigt at sikre, at eksportører, mæglere, leverandører af teknisk bistand og andre relevante interessenter, der berøres af denne forordning, herunder industrien og civilsamfundsorganisationer, høres, hvor det er relevant, af Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse og de tekniske ekspertgrupper.

(31)

Toldmyndighederne deler visse oplysninger med andre toldmyndigheder ved hjælp af et risikostyringssystem i overensstemmelse med Unionens toldregler, og det er ligeledes hensigtsmæssigt at sikre et tæt samarbejde mellem tilladelsesudstedende myndigheder og toldmyndighederne.

(32)

Det bør præciseres, at i det omfang, der er tale om personoplysninger, bør behandlingen og udvekslingen af oplysninger ske efter de gældende regler for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (7) og (EU) 2018/1725 (8).

(33)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af fortrolige oplysninger i overensstemmelse med navnlig Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (9) og (EU, Euratom) 2015/444 (10) og aftalen mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet, om beskyttelse af klassificerede informationer, der udveksles i Den Europæiske Unions interesse (11). Dette gælder navnlig forpligtelsen til ikke at ned- eller afklassificere klassificerede informationer uden forudgående skriftligt samtykke fra udstederen. Ikkeklassificerede følsomme oplysninger eller oplysninger, som gives på et fortroligt grundlag, bør behandles som sådan af myndighederne.

(34)

Formidling til den private sektor, navnlig SMV'er, og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv eksportkontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer, hvor det er nødvendigt, til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig EU-beretning om gennemførelsen af kontrol.

(35)

Den årlige EU-beretning om gennemførelsen af kontrol bør indeholde relevante oplysninger om udstedelse af tilladelser og håndhævelse af kontrol i henhold til denne forordning under behørig hensyntagen til behovet for at sikre beskyttelsen af fortroligheden af visse data, navnlig hvis offentliggørelsen af data om tilladelser kan påvirke nationale sikkerhedsinteresser, som medlemsstaterne har givet udtryk for, eller bringe fortroligheden af forretningshemmeligheder i fare og give leverandører uden for Unionen mulighed for at underbyde medlemsstaternes restriktive afgørelser om tilladelser.

(36)

For at sikre, at denne forordning anvendes korrekt, skal hver medlemsstat træffe foranstaltninger, der giver de kompetente myndigheder passende beføjelser.

(37)

I overensstemmelse med EU's WMD-strategi bør hver medlemsstat fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for at sikre en effektiv håndhævelse af kontrollen bl.a. gennem en håndhævelseskoordinationsmekanisme.

(38)

EU-toldkodeksen indeholder bl.a. bestemmelser om eksport og reeksport af varer. Intet i denne forordning indskrænker de beføjelser, der gælder i henhold til og i medfør af EU-toldkodeksen og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

(39)

Eksportkontrol bidrager til den internationale sikkerhed og indvirker på handelen med tredjelande. Det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme den internationale sikkerhed. Medlemsstaterne og Kommissionen bør navnlig øge deres bidrag til de multilaterale eksportkontrolordningers aktiviteter. Medlemsstaterne og Kommissionen bør også støtte disse ordninger i udviklingen af solide eksportkontroller som et globalt grundlag og en model for bedste internationale praksis og et vigtigt redskab til at sikre international fred og stabilitet. Der bør ydes bidrag, når alle medlemsstater har identificeret en ny risiko inden for cyberovervågningsprodukter, for at sikre lige vilkår på multilateralt plan.

(40)

Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører Kommissionens delegerede afgørelse af 15. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1104/2011/EU (12), hvormed der fastsættes specifikke regler for kontrol med eksport af produkter til statsreguleret tjeneste under Galileo-programmet.

(41)

Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Ved denne forordning oprettes en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

1)

»produkter med dobbelt anvendelse«: produkter, herunder software og teknologi, der kan anvendes til både civile som militære formål, og produkter, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske eller biologiske våben eller disses fremføringsmidler, herunder alle produkter, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

2)

»eksport«:

a)

en eksportprocedure, jf. artikel 269 i EU-toldkodeksen

b)

en reeksport, jf. artikel 270 i EU-toldkodeksen. Der er også tale om reeksport, hvis der under transit gennem Unionens toldområde i henhold til nærværende artikels nr. 11) skal indgives en summarisk udpassageangivelse, fordi produkternes endelige bestemmelsessted er blevet ændret

c)

en procedure for passiv forædling, jf. artikel 259 i EU-toldkodeksen, eller

d)

overførsel af software eller teknologi ved hjælp af elektroniske medier, herunder telefax, telefon, elektronisk post eller et hvilket som helst andet elektronisk medium, til et bestemmelsessted uden Unionens toldområde. Dette omfatter tilrådighedsstillelse i elektronisk form af sådan software og teknologi for fysiske eller juridiske personer eller for partnerskaber uden for Unionens toldområde. Det omfatter også mundtlig overførsel af teknologi, hvis teknologien beskrives via et taletransmissionsmedium

3)

»eksportør«:

a)

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, der på det tidspunkt, hvor eksportangivelsen eller reeksportangivelsen eller en summarisk udpassageangivelse antages, har kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at produktet skal sendes ud af Unionens toldområde; hvor der ikke er indgået nogen eksportkontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, forstås ved eksportøren den person, der har beføjelse til at beslutte, at produkterne skal sendes ud af Unionens toldområde, eller

b)

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, der beslutter at overføre software eller teknologi ved hjælp af elektroniske medier, herunder telefax, telefon, elektronisk post eller et hvilket som helst andet elektronisk medium, til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde eller at stille sådan software og teknologi til rådighed i elektronisk form for fysiske eller juridiske personer, eller for partnerskaber uden for Unionens toldområde.

Hvor retten til at disponere over produktet med dobbelt anvendelse i medfør af den kontrakt, i henhold til hvilken eksporten finder sted, indehaves af en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionens toldområde, betragtes den kontrahent, der er hjemhørende eller har hjemsted i Unionens toldområde, som eksportør

c)

hvis dette nummers litra a) eller b) ikke gør sig gældende, enhver fysisk person, der medbringer produkterne med dobbelt anvendelse med henblik på eksport, hvis disse produkter med dobbelt anvendelse er indeholdt i vedkommendes personlige bagage, jf. artikel 1, nr. 19), litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (13)

4)

»eksportangivelse«: den handling, ved hvilken enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab i behørig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver at ville henføre et produkt med dobbelt anvendelse, jf. nr. 1), under eksportproceduren

5)

»reeksportangivelse«: en handling som defineret i artikel 5, nr. 13), i EU-toldkodeksen

6)

»summarisk udpassageangivelse«: en handling som defineret i artikel 5, nr. 10), i EU-toldkodeksen

7)

»mæglervirksomhed«:

a)

forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter med dobbelt anvendelse fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

b)

salg eller køb af produkter med dobbelt anvendelse, der befinder sig i tredjelande, med henblik på eksport til et andet tredjeland.

Med henblik på denne forordning er levering af udelukkende sekundære tjenester undtaget fra denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger

8)

»mægler«: enhver fysisk eller juridisk person eller et ethvert partnerskab, som leverer mæglingstjenester fra Unionens toldområde på et tredjelands område

9)

»teknisk bistand«: enhver teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulentservice, herunder via elektroniske medier samt via telefon eller andre former for mundtlig bistand

10)

»leverandør af teknisk bistand«:

a)

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, som leverer teknisk bistand fra Unionens toldområde på et tredjelands område

b)

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat, som leverer teknisk bistand inden for et tredjelands område, eller

c)

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat, som leverer teknisk bistand til en person hjemmehørende i et tredjeland, der midlertidig opholder sig inden for Unionen toldområde

11)

»transit«: transport af ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse, som indføres i og passerer gennem Unionens toldområde med et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde, hvis disse produkter:

a)

henføres under en procedure for ekstern forsendelse i henhold til artikel 226 i EU-toldkodeksen og kun passerer gennem Unionens toldområde

b)

omlades i eller reeksporteres direkte fra en frizone

c)

er under midlertidig opbevaring og reeksporteres direkte fra et anlæg til midlertidig opbevaring, eller

d)

er bragt ind i Unionens toldområde på samme skib eller fly, hvormed de bringes ud af dette område uden omladning

12)

»individuel eksporttilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en enkelt slutbruger eller modtager i et tredjeland, og som gælder for et eller flere produkter med dobbelt anvendelse

13)

»global eksporttilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for eksport til en eller flere angivne slutbrugere og/eller i et eller flere angivne tredjelande

14)

»eksporttilladelse til stort projekt«: en individuel eksporttilladelse eller en global eksporttilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for eksport til en eller flere angivne slutbrugere i et eller flere angivne tredjelande for et specifikt storstilet projekt

15)

»generel EU-eksporttilladelse«: en eksporttilladelse, der udstedes til alle eksportører, som overholder betingelserne og kravene i afsnit A til H i bilag II, for eksport til visse bestemmelseslande

16)

»generel national eksporttilladelse«: en eksporttilladelse, der fastlægges i national lovgivning i overensstemmelse med artikel 12, stk. 6, og afsnit C i bilag III i denne forordning

17)

»Unionens toldområde«: Unionens toldområde i henhold til artikel 4 i EU-toldkodeksen

18)

»ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse«: produkter, der har status af ikke-EU-varer i henhold til artikel 5, nr. 24), i EU-toldkodeksen

19)

»våbenembargo« våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

20)

»cyberovervågningsprodukter«: produkter med dobbelt anvendelse, som er særligt udformet til at give mulighed for skjult overvågning af fysiske personer gennem overvågning, uddragelse, indsamling eller analysere af data fra informations- og telekommunikationssystemer

21)

»internt program til sikring af overholdelse« eller »ICP«: løbende effektive, passende og forholdsmæssige politikker og procedurer, der er vedtaget af eksportører for at fremme overholdelse af bestemmelserne og målene i denne forordning samt vilkårene og betingelserne for de tilladelser, der gennemføres i henhold til denne forordning, herunder foranstaltninger vedrørende passende omhu til vurdering af risici i forbindelse med eksport af produkterne til slutbrugere og endelige anvendelsesformål

22)

»en i alt væsentligt identisk transaktion«: en transaktion vedrørende produkter med i alt væsentligt identiske parametre eller tekniske egenskaber og med samme slutbruger eller modtager som en anden transaktion.

KAPITEL II

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 3

1.   Der kræves tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I.

2.   Der kan i henhold til artikel 4, 5, 9 eller 10 også kræves tilladelse til at eksportere visse produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, til alle eller visse bestemmelsessteder.

Artikel 4

1.   Der kræves tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til:

a)

anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben

b)

militær endelig anvendelse, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo; i dette litra forstås ved »militær endelig anvendelse«:

i)

inkorporering i militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste

ii)

anvendelse af fremstillings-, afprøvnings- eller analyseudstyr og komponenter hertil til udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste, eller

iii)

anvendelse af ufærdige produkter på et anlæg til fremstilling af militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste

c)

anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet eksporteret fra en medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

2.   Hvis en eksportør har kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som denne agter at eksportere, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis er bestemt til en af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede anvendelser, meddeler eksportøren dette til den kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed afgør, om der skal kræves tilladelse til den pågældende eksport.

3.   En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede anvendelser.

4.   En medlemsstat, der i henhold til stk. 1, 2 eller 3 stiller krav om tilladelse, underretter straks sine toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder og forelægger de øvrige medlemsstater og Kommissionen alle relevante oplysninger om det pågældende tilladelseskrav, særlig med hensyn til de berørte produkter og slutbrugere, medmindre den finder, at det ikke er hensigtsmæssigt at gøre dette i lyset af transaktionens art eller de pågældende oplysningers følsomhed.

5.   Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til oplysninger, de modtager i henhold til stk. 4, og underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder herom.

6.   Med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage en gennemgang af alle gyldige afslag finder artikel 16, stk. 1, 2 og 5-7, anvendelse på produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

7.   Al udveksling af oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, finder sted i overensstemmelse med de retlige krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller beskyttede oplysninger vedrørende forsvar, udenrigspolitik eller national sikkerhed. Sådan udveksling af oplysninger skal ske ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6.

8.   Denne forordning berører ikke medlemsstaternes ret til at træffe nationale foranstaltninger i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2015/479.

Artikel 5

1.   Der kræves tilladelse til eksport af cyberovervågningsprodukter, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med intern undertrykkelse og/eller alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og den humanitære folkeret.

2.   Hvis en eksportør i henhold til sin procedure for passende omhu har kendskab til cyberovervågningsprodukter, som eksportøren agter at eksportere, og som ikke er opført på listen i bilag I, og helt eller delvis er bestemt til en af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede anvendelser, meddeler eksportøren dette til den kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed træffer afgørelse om, hvorvidt der skal kræves tilladelse til den pågældende eksport. Kommissionen og Rådet stiller retningslinjer til rådighed for eksportører, jf. artikel 26, stk. 1.

3.   En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til eksport af cyberovervågningsprodukter, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede anvendelser.

4.   En medlemsstat, der i henhold til stk. 1, 2 eller 3 stiller krav om tilladelse, underretter straks sine toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder og forelægger de øvrige medlemsstater og Kommissionen relevante oplysninger om det pågældende tilladelseskrav, særlig med hensyn til de berørte produkter og enheder, medmindre den finder, at det ikke er hensigtsmæssigt at gøre dette i lyset af transaktionens art eller de pågældende oplysningers følsomhed.

5.   Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til de oplysninger, de modtager i henhold til stk. 4, og gennemgår dem i lyset af kriterierne i stk. 1 inden for 30 arbejdsdage. De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder. I undtagelsestilfælde kan en medlemsstat anmode om forlængelse af denne periode på 30 dage. Forlængelsen kan dog ikke overstige 30 arbejdsdage.

6.   Hvis samtlige medlemsstater underretter hinanden og Kommissionen om, at der bør stilles krav om tilladelse til transaktioner, der i alt væsentligt er identiske, offentliggør Kommissionen i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende oplysninger om cyberovervågningsprodukter og, hvor det er relevant, bestemmelsessteder, der er underlagt krav om tilladelse som meddelt af medlemsstaterne til dette formål.

7.   Medlemsstaterne gennemgår de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 6, mindst en gang om året på grundlag af relevante oplysninger og analyser, som Kommissionen stiller til rådighed. Hvis samtlige medlemsstater underretter hinanden og Kommissionen om, at offentliggørelsen af et krav om tilladelse bør ændres eller fornyes, ændrer eller fornyer Kommissionen straks og i overensstemmelse hermed de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til stk. 6 i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

8.   Med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage en gennemgang af alle gyldige afslag finder artikel 16, stk. 1, 2 og 5-7, anvendelse på cyberovervågningsprodukter, der ikke er opført på listen i bilag I.

9.   Al udveksling af oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, finder sted i overensstemmelse med de retlige krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller beskyttede oplysninger vedrørende forsvar, udenrigspolitik eller national sikkerhed. Sådan udveksling af oplysninger skal ske ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6.

10.   Medlemsstaterne skal overveje at støtte inddragelsen af produkter, der er offentliggjort i henhold til nærværende artikels stk. 6, i de relevante internationale ikke-spredningsregimer eller eksportkontrolordninger med henblik på at udvide kontrollen. Kommissionen fremlægger analyser af de relevante data, der er indsamlet i henhold til artikel 23, stk. 2, og artikel 26, stk. 2.

11.   Denne forordning berører ikke medlemsstaternes ret til at træffe nationale foranstaltninger i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2015/479.

Artikel 6

1.   Der kræves en tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, hvis mægleren af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

2.   Hvis en mægler agter at udøve mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som er opført på listen i bilag I, og har kendskab til, at disse produkter helt eller delvis er bestemt til et af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, meddeler mægleren dette til den kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed afgør, om der skal stilles krav om tilladelse til sådan mæglervirksomhed.

3.   En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse.

4.   En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til at udøve mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

5.   Artikel 9, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på de i nærværende artikels stk. 3 og 4 omhandlede nationale foranstaltninger.

Artikel 7

1.   Transit af ikke-EUprodukter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, kan til enhver tid forbydes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til enhver af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

2.   Inden den afgør, om den vil forbyde en transit, kan den kompetente myndighed i individuelle tilfælde kræve en tilladelse til specifik transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til enhver af de i artikel 4, stk.1, omhandlede anvendelser. Hvis transitten foregår gennem flere medlemsstaters område, skal den kompetente myndighed i hver berørt medlemsstat kunne forbyde en sådan transit gennem sit område.

Den kompetente myndighed kan stille krav om tilladelse for den fysiske eller juridiske person eller det partnerskab, som har kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at produkterne skal sendes gennem Unionens toldområde.

Hvis den fysiske eller juridiske person eller partnerskabet ikke er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionens toldområde, kan den kompetente myndighed stille krav om tilladelse for:

a)

klarereren, jf. artikel 5, nr. 15, i EU-toldkodeksen

b)

transportøren, jf. artikel 5, nr. 40, i EU-toldkodeksen eller

c)

den fysiske person, der medbringer produkterne med dobbelt anvendelse i transit, hvis disse produkter med dobbelt anvendelse er indeholdt i den pågældende persons personlige bagage.

3.   En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse.

4.   Artikel 9, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på de i nærværende artikels stk. 3 omhandlede nationale foranstaltninger.

Artikel 8

1.   Der kræves en tilladelse til levering af teknisk bistand i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, hvis leverandøren af teknisk bistand af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

2.   Hvis en leverandør af teknisk bistand agter at levere teknisk bistand i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som er opført på listen i bilag I, og har kendskab til, at disse produkter helt eller delvis er bestemt til et af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, meddeler leverandøren af teknisk bistand dette til den kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed afgør, om der skal stilles krav om tilladelse til sådan teknisk bistand.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den tekniske bistand:

a)

leveres i eller til området i et land, der er opført på listen i bilag II, afsnit A, del 2, eller til en person, der er hjemmehørende i et land, der er opført i bilag II, afsnit A, del 2

b)

har form af overførsel af oplysninger, der er til fri offentlig anvendelse eller til videnskabelig grundforskning som defineret i den generelle teknologinote eller noten vedrørende nuklear teknologi i bilag I

c)

stilles til rådighed af en medlemsstats myndigheder eller agenturer inden for rammerne af deres officielle opgaver

d)

leveres til en medlemsstats væbnede styrker på grundlag af de opgaver, de er blevet pålagt

e)

er bestemt til et formål, der er nævnt i undtagelserne for produkter under missilteknologikontrolregimet (MTCR-teknologi) i bilag IV, eller

f)

er det minimum, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

4.   En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse.

5.   En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til levering af teknisk bistand, hvis en leverandør af teknisk bistand, der agter at levere teknisk bistand i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

6.   Artikel 9, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på de i nærværende artikels stk. 4 og 5 omhandlede nationale foranstaltninger.

Artikel 9

1.   En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed, herunder forebyggelse af terrorhandlinger, eller menneskerettigheder forbyde eller kræve tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

2.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om foranstaltninger, som de har vedtaget i henhold til stk. 1, og angiver de nøjagtige årsager til disse foranstaltninger. Hvis foranstaltningen består i at opstille en national kontrolliste, underretter medlemsstaterne også Kommissionen og de øvrige medlemsstater om beskrivelsen af de kontrollerede produkter.

3.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om eventuelle ændringer af foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 1, herunder eventuelle ændringer af deres nationale kontrollister.

4.   Kommissionen offentliggør de foranstaltninger, som der er givet underretning om i henhold til stk. 2 og 3, i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen offentliggør separat og straks på alle Unionens officielle sprog en samling af de nationale kontrollister, der er gældende i medlemsstaterne. Kommissionen offentliggør straks og på alle Unionens officielle sprog, efter meddelelse fra en medlemsstat om enhver ændring af dens nationale kontrolliste, en ajourføring af samlingen af de nationale kontrollister, der er gældende i medlemsstaterne.

Artikel 10

1.   Der kræves tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis en anden medlemsstat indfører et tilladelseskrav til eksport af disse produkter på grundlag af en national kontrolliste over produkter, som den pågældende medlemsstat har vedtaget i medfør af artikel 9, og som er offentliggjort af Kommissionen i medfør af artikel 9, stk. 4, og hvis eksportøren af den kompetente myndighed er blevet underrettet om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelser, som kan give anledning til betænkeligheder i forhold til offentlig sikkerhed, herunder forebyggelse af terrorhandlinger, eller menneskerettighedshensyn.

2.   En medlemsstat, der giver afslag på en tilladelse, der kræves i henhold til stk. 1, underretter også Kommissionen og de øvrige medlemsstater om en sådan beslutning.

3.   En medlemsstat, der i medfør nærværende artikels stk. 1 kræver tilladelse til eksport for et produkt med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, underretter straks sine toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskravet og forelægger, hvor det er relevant, de øvrige medlemsstater og Kommissionen relevante oplysninger, særlig med hensyn til de berørte produkter og slutbrugere. De øvrige medlemsstater tager behørigt hensyn til disse oplysninger og underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder herom.

Artikel 11

1.   Der kræves tilladelse til overførsel inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV. Produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV, del 2, omfattes ikke af en generel tilladelse.

2.   En medlemsstat kan kræve tilladelse til overførsel af andre produkter med dobbelt anvendelse fra sit område til en anden medlemsstat, hvis det på tidspunktet for overførslen forholder sig sådan, at

a)

operatøren eller den kompetente myndighed er bekendt med, at de pågældende produkters endelige bestemmelsessted ligger uden for Unionens toldområde

b)

eksporten af disse produkter til dette endelige bestemmelsessted er underkastet krav om tilladelse i henhold til artikel 3, 4, 5, 9 eller 10 i den medlemsstat, fra hvilken produkterne skal overføres, og en sådan eksport direkte fra dens område ikke er tilladt i henhold til en generel tilladelse eller en global tilladelse og

c)

produkterne ikke er bestemt til at undergå nogen bearbejdning eller forarbejdning som defineret i artikel 60, stk. 2, i EU-toldkodeksen i den medlemsstat, som de skal overføres til.

3.   Der ansøges om den i stk. 1 og 2 omhandlede tilladelse til overførsel i den medlemsstat, som produkterne med dobbelt anvendelse skal overføres fra.

4.   I tilfælde, hvor den efterfølgende eksport af produkterne med dobbelt anvendelse allerede er blevet godkendt efter høringsprocedurerne fastsat i artikel 14 af den medlemsstat, som produkterne skal overføres fra, udstedes der straks overførselstilladelse til operatøren, medmindre omstændighederne har ændret sig væsentligt.

5.   En medlemsstat, der vedtager lovgivning med et tilladelseskrav som omhandlet i stk. 2, underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, den har truffet. Kommissionen offentliggør disse oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

6.   Anvendelsen af foranstaltningerne i henhold til stk. 1 og 2 må ikke medføre kontrol ved de indre grænser inden for Unionens toldområde, men kun kontrol, der foretages som led i de normale kontrolprocedurer, der anvendes uden forskelsbehandling på hele Unionens toldområde.

7.   Anvendelse af foranstaltningerne i henhold til stk. 1 og 2 må ikke medføre, at overførsel fra en medlemsstat til en anden underkastes mere restriktive betingelser end dem, der gælder for eksport af samme produkter til ikke-medlemsstater.

8.   En medlemsstat kan ifølge national lovgivning ved overførsler inden for Unionen fra medlemsstaten af produkter, der er opført på listen i bilag I, kategori 5, del 2, men som ikke er opført på listen i bilag IV, kræve, at yderligere oplysninger om disse produkter skal afgives til medlemsstatens kompetente myndigheder.

9.   De relevante handelsdokumenter vedrørende overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de eksporteres fra Unionens toldområde. Sådanne dokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.

KAPITEL III

EKSPORTTILLADELSE OG TILLADELSE TIL MÆGLERVIRKSOMHED OG TEKNISK BISTAND

Artikel 12

1.   Ved denne forordning kan der udstedes eller indføres følgende typer af eksporttilladelser:

a)

individuelle eksporttilladelser

b)

globale eksporttilladelser

c)

generelle nationale eksporttilladelser

d)

generelle EU-eksporttilladelser for eksport af visse produkter til visse bestemmelsessteder, der er underlagt særlige betingelser og krav vedrørende anvendelse, jf. afsnit A-H i bilag II.

Tilladelser der er udstedt eller indført i henhold til denne forordning er gyldige i hele Unionens toldområde.

2.   Individuelle og globale eksporttilladelser i henhold til denne forordning udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted.

Uden at det berører artikel 2, nr. 3, hvis eksportøren ikke er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionens toldområde, udstedes der individuelle eksporttilladelser i henhold til denne forordning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne med dobbelt anvendelse befinder sig.

Alle individuelle og globale eksporttilladelser skal så vidt muligt udstedes ved hjælp af elektroniske medier på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i afsnit A i bilag III i den der angivne rækkefølge.

3.   Individuelle eksporttilladelser og globale eksporttilladelser er gyldige i op til to år, medmindre den kompetente myndighed træffer anden afgørelse.

Tilladelser til stort projekt er gyldige i en periode, der fastsættes af den kompetente myndighed, men ikke længere end fire år, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er baseret på projektets varighed.

4.   Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om individuelle og globale eksporttilladelser, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det eksporterede produkt.

Individuelle eksporttilladelser er betinget af en erklæring om den endelige anvendelse. Den kompetente myndighed kan fritage visse ansøgninger fra forpligtelsen til at fremlægge en erklæring om den endelige anvendelse. Globale eksporttilladelser kan om nødvendigt være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse.

Eksportører, der anvender globale eksporttilladelser, skal gennemføre et ICP, medmindre den kompetente myndighed finder det unødvendigt på grund af andre oplysninger, den har taget i betragtning ved behandlingen af den ansøgning om en global eksporttilladelse, som eksportøren har indgivet.

Medlemsstaterne fastlægger rapporterings- og ICP-krav vedrørende brugen af globale eksporttilladelser.

På anmodning af eksportørerne skal globale eksporttilladelser, der indeholder kvantitative begrænsninger, opdeles.

5.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode, der skal fastsættes i medfør af national ret eller praksis.

6.   Generelle nationale eksporttilladelser:

a)

omfatter ikke produkter, der er opført på listen i afsnit I i bilag II,

b)

fastlægges i medfør af national ret eller praksis; de kan anvendes af alle eksportører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den medlemsstat, der udsteder disse tilladelser, hvis de opfylder kravene i denne forordning og i den supplerende nationale lovgivning; de udstedes i overensstemmelse med angivelserne i afsnit C i bilag III,

c)

må ikke anvendes, hvis eksportøren af den kompetente myndighed er blevet underrettet om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de anvendelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, eller hvis eksportøren har kendskab til, at produkterne er bestemt til sådan anvendelse.

Generelle nationale eksporttilladelser kan finde anvendelse på produkter og bestemmelsessteder, der er opført i bilag II, afsnit A-H.

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om enhver generel national eksporttilladelse, de har udstedt eller ændret. Kommissionen offentliggør sådanne underretninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

7.   Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, kan forbyde eksportøren at anvende generelle EU-eksporttilladelser, hvis der er begrundet mistanke om eksportørens evne til at overholde en sådan tilladelse eller en bestemmelse i eksportkontrollovgivningen.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne udveksler oplysninger om eksportører, der har forbud mod at anvende en generel EU-eksporttilladelse, medmindre den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor eksportøren er hjemhørende eller har hjemsted fastslår, at eksportøren ikke vil forsøge at eksportere produkter med dobbelt anvendelse via en anden medlemsstat. Udvekslingen af oplysninger sker ved hjælp af det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6.

Artikel 13

1.   Tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk assistance i henhold til denne forordning udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor mægleren eller leverandøren af teknisk bistand er hjemmehørende eller har hjemsted. Når mægleren eller leverandøren af teknisk bistand ikke er hjemmehørende eller har hjemsted på Unionens toldområde, udstedes tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk bistand i henhold til denne forordning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra mæglervirksomheden eller den tekniske bistand vil blive leveret.

2.   Tilladelser til mæglervirksomhed udstedes for en bestemt mængde af specifikke produkter og angiver klart placeringen af produkterne i oprindelsestredjelandet, slutbrugeren og den nøjagtige placering af slutbrugeren.

Tilladelser til teknisk bistand angiver klart slutbrugeren og slutbrugerens nøjagtige placering.

Tilladelserne er gyldige i hele Unionens toldområde.

3.   Mæglere og leverandører af teknisk bistand skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgning om tilladelse i henhold til denne forordning, navnlig detaljer om placeringen af produkterne med dobbelt anvendelse, en klar beskrivelse af produkterne og den pågældende mængde, tredjeparter, der er involveret i transaktionen, bestemmelseslandet, slutbrugeren i dette land og dennes nøjagtige placering.

4.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en tidsperiode, der skal fastsættes i medfør af national ret eller praksis.

5.   Alle tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk bistand skal så vidt muligt udstedes ved hjælp af elektroniske medier på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i afsnit B i bilag III i den der angivne rækkefølge.

Artikel 14

1.   Hvis de produkter med dobbelt anvendelse, for hvilke der er ansøgt om en individuel eksporttilladelse til et bestemmelsessted, der ikke er opført på listen i bilag IIa, del 2, eller, i tilfælde af produkter med dobbelt anvendelse opført på listen i bilag IV, til ethvert bestemmelsessted, befinder sig eller vil befinde sig i en eller flere andre medlemsstater end den, hvor ansøgningen er indgivet, skal dette fremgå af ansøgningen. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet, skal straks høre de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater og give dem alle relevante oplysninger. Denne høring kan foretages ved hjælp af det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6. De medlemsstater, der høres, tilkendegiver inden for en frist på 10 arbejdsdage deres eventuelle indsigelser mod udstedelsen af tilladelsen, som er bindende for den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet.

Såfremt der ikke foreligger noget svar inden for 10 arbejdsdage, anses de medlemsstater, der høres, for ikke at have indvendinger.

I undtagelsestilfælde kan en medlemsstat, der høres, anmode om forlængelse af denne periode på 10 dage. Forlængelsen kan dog ikke overstige 30 arbejdsdage.

2.   Hvis eksport vil være til skade for en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser, kan denne anmode en anden medlemsstat om ikke at udstede eksporttilladelse, eller, hvis der allerede er udstedt en sådan tilladelse, anmode om, at den annulleres, suspenderes, ændres eller tilbagekaldes. En medlemsstat, som modtager en sådan anmodning, indleder straks høringer af ikke-bindende karakter, som skal afsluttes inden for 10 arbejdsdage, af den medlemsstat, der har fremsat anmodningen. I tilfælde af, at den medlemsstat, som har modtaget en sådan anmodning, beslutter at udstede tilladelsen, bør denne medlemsstat underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom ved hjælp af det i artikel 23, stk. 6, omhandlede elektroniske system.

Artikel 15

1.   Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en tilladelse, eller om de skal forbyde en transit i henhold til denne forordning, skal medlemsstaterne tage hensyn til alle relevante betragtninger, herunder:

a)

Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn, særlig de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer i relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved ratifikation af relevante internationale traktater

b)

deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

c)

nationale udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn, herunder dem, der er omfattet af fælles holdning 2008/944/FUSP

d)

den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering.

2.   Når medlemsstaterne behandler en ansøgning om en global eksporttilladelse, tager de ud over de i stk. 1 fastsatte kriterier hensyn til eksportørens gennemførelse af et ICP.

Artikel 16

1.   Den kompetente myndighed kan i overensstemmelse med denne forordning afslå at udstede en eksporttilladelse og kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, den allerede har udstedt. I tilfælde af at den kompetente myndighed giver afslag på, annullerer, suspenderer, væsentligt begrænser eller tilbagekalder en eksporttilladelse eller har truffet beslutning om, at den påtænkte eksport ikke skal tillades, skal den give meddelelse herom til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen og videregive relevante oplysninger til dem. Såfremt en medlemsstats kompetente myndighed har suspenderet en eksporttilladelse, skal den endelige vurdering meddeles de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen ved suspensionens ophør.

2.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemgår på ny afslag, der er meddelt i henhold til stk. 1, inden for tre år efter meddelelsen og tilbagekalder, ændrer eller forlænger dem. Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler snarest muligt resultaterne af gennemgangen til de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen. Afslag, der ikke tilbagekaldes, forbliver gyldige og skal tages op til fornyet gennemgang hvert tredje år. Ved den tredje gennemgang skal den pågældende medlemsstat redegøre for grundene til at opretholde et sådant afslag.

3.   Den kompetente myndighed meddeler straks de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen deres afgørelse i henhold til artikel 7 om at forbyde transit af produkter med dobbelt anvendelse. Disse meddelelser indeholder alle relevante oplysninger, herunder om klassificeringen af produktet, dets tekniske parametre, bestemmelseslandet og slutbrugeren.

4.   Nærværende artikels stk. 1 og 2 finder også anvendelse på tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk bistand som omhandlet i artikel 13.

5.   Inden en medlemsstats kompetente myndighed afgør, om der skal udstedes tilladelse til en transit i henhold til denne forordning, eller om den skal forbydes, skal den gennemgå alle gyldige afslag eller afgørelser om at forbyde en transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, som er meddelt i henhold til denne forordning, for at fastslå, om en tilladelse eller transit er blevet afslået af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat til en i alt væsentligt identisk transaktion. Den skal dernæst høre de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der har meddelt sådanne afslag eller truffet afgørelse om at forbyde transitten som omhandlet i nærværende artikels, stk. 1, 3 og 4.

De kompetente myndigheder i de hørte medlemsstater meddeler inden for 10 arbejdsdage, om de anser den pågældende transaktion for at være en i alt væsentligt identisk transaktion. Er der ikke modtaget et svar inden for 10 arbejdsdage, antages det, at de kompetente myndigheder i de hørte medlemsstater ikke anser den pågældende transaktion for at være en i alt væsentligt identisk transaktion.

Hvis der er behov for flere oplysninger med henblik på en korrekt vurdering af den pågældende transaktion, aftaler de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater en forlængelse af denne tidagesfrist. Denne forlængelse kan dog ikke overstige 30 arbejdsdage.

Beslutter den kompetente myndighed efter den pågældende høring at udstede en tilladelse eller tillade transitten, meddeler den det til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen og fremlægger alle relevante oplysninger til at forklare afgørelsen.

6.   Alle meddelelser i henhold til denne artikel gives ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6.

7.   Alle givne oplysninger i medfør af bestemmelserne i denne artikel skal være i overensstemmelse med artikel 23, stk. 5, vedrørende disse oplysningers fortrolighed.

KAPITEL IV

ÆNDRING AF LISTER OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE OG BESTEMMELSESSTEDER

Artikel 17

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre listen over produkter med dobbelt anvendelse, der er fastsat i bilag I og IV, som følger:

a)

listen over produkter med dobbelt anvendelse som fastsat i bilag I ændres i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som medlemsstaterne og, hvor det er relevant, Unionen har accepteret som medlemmer i de internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater

b)

når ændringen af i bilag I vedrører produkter med dobbelt anvendelse, der også er opført på listen i bilag II eller IV, ændres disse bilag i overensstemmelse hermed.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre bilag II ved at slette produkter og ved at tilføje eller slette bestemmelsessteder fra anvendelsesområdet for generelle EU-eksporttilladelser i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse, der er nedsat i henhold til artikel 24, og under hensyntagen til forpligtelser og tilsagn i henhold til de relevante ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger, såsom ændringer af kontrollister, samt relevant geopolitisk udvikling. Når der af særligt hastende årsager kræves sletning af særlige bestemmelsessteder fra anvendelsesområdet for en generel EU-eksporttilladelse, finder proceduren i artikel 19 anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i henhold til nærværende stykke.

Artikel 18

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 9. september 2021. Kommissionen udarbejder en beretning vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 17 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 19

1.   Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 18, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 20

Listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag IV, der udgør en delmængde af bilag I, ajourføres under hensyn til artikel 36 i TEUF, nemlig medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed.

KAPITEL V

TOLDPROCEDURER

Artikel 21

1.   Ved opfyldelsen af formaliteterne vedrørende eksport af produkter med dobbelt anvendelse på det toldsted, der er ansvarligt for behandling af eksportangivelsen, skal eksportøren føre bevis for, at der foreligger behørig eksporttilladelse.

2.   Det kan kræves af eksportøren, at han lader de dokumenter, der forelægges som bevis, oversætte til et officielt sprog i den medlemsstat, hvor eksportangivelsen indgives.

3.   Uden at det berører de beføjelser, som tilkommer den i medfør af EU-toldkodeksen, kan en medlemsstat desuden i en periode, som ikke overstiger de perioder, der er omhandlet i stk. 4, udsætte eksport fra sit område eller, hvis det er nødvendigt, på anden måde hindre, at produkter med dobbelt anvendelse, som er eller ikke er omfattet af en behørig eksporttilladelse, eksporteres fra Unionen fra den pågældende medlemsstats område, når den har:

a)

mistanke om, at:

i)

der i forbindelse med tilladelsens udstedelse ikke er taget hensyn til relevante oplysninger, eller

ii)

omstændighederne har ændret sig væsentligt siden tilladelsens udstedelse, eller

b)

relevante oplysninger om den potentielle anvendelse af foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1.

4.   I de tilfælde, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3 hører den medlemsstat, der er omhandlet i nævnte stykke, straks den kompetente myndighed i den medlemsstat, som har udstedt eksporttilladelsen, eller som kan træffe foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, således at den kompetente myndighed kan træffe foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, eller artikel 16, stk. 1. Beslutter denne myndighed at opretholde tilladelsen eller ikke at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, skal den svare inden for 10 arbejdsdage, hvilket, hvis den anmoder herom, i undtagelsestilfælde kan forlænges til 30 arbejdsdage. I så fald, eller hvis der ikke er modtaget noget svar inden for 10 eller 30 arbejdsdage, alt efter omstændighederne, frigives produkterne med dobbelt anvendelse straks. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som har udstedt tilladelsen, underretter de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

5.   Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstaterne udvikle en vejledning til at fremme myndighedssamarbejde mellem myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndigheder.

Artikel 22

1.   Medlemsstaterne kan bestemme, at toldformaliteterne i forbindelse med eksport af produkter med dobbelt anvendelse kun kan opfyldes ved toldsteder, der er bemyndiget hertil.

2.   Når medlemsstaterne anvender muligheden i stk. 1, underretter de Kommissionen om, hvilke toldsteder der har fået denne bemyndigelse. Kommissionen offentliggør sådanne meddelelser i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE, GENNEMFØRELSE OG HÅNDHÆVELSE

Artikel 23

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om, hvilke love, forskrifter og administrative bestemmelser de har vedtaget for at gennemføre denne forordning, herunder:

a)

en liste over de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der har beføjelse til:

at udstede eksporttilladelser for produkter med dobbelt anvendelse

at udstede tilladelser i henhold til denne forordning til mæglervirksomhed og teknisk bistand

at forbyde transit af ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse i henhold til denne forordning

b)

de i artikel 25, stk. 1, omhandlede foranstaltninger.

Kommissionen fremsender oplysningerne til de øvrige medlemsstater og offentliggør oplysningerne i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medlemsstaterne træffer i samarbejde med Kommissionen alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at etablere et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder med henblik på at øge effektiviteten af Unionens eksportkontrolordning og for at sikre en konsekvent og effektiv gennemførelse og håndhævelse af kontrollen i hele Unionens toldområde. Udvekslingen af oplysninger kan omfatte:

a)

relevante data om tilladelser for hver tilladelse, som er udstedt (f.eks. værdi og typer af tilladelser og de pågældende bestemmelsessteder, antal brugere af generelle tilladelser)

b)

yderligere oplysninger vedrørende anvendelsen af kontrollen, herunder oplysninger om anvendelsen af kriterierne i artikel 15, stk. 1, antallet af operatører med et ICP og, når disse oplysninger er tilgængelige, data om eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der gennemføres i andre medlemsstater

c)

oplysninger om den analyse, der ligger til grund for tilføjelser eller planlagte tilføjelser til de nationale kontrollister i medfør artikel 9

d)

oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder risikobaserede revisioner, detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale eksporttilladelser, og, når disse oplysninger er tilgængelige, antal krænkelser, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner

e)

oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter, og, hvis der findes sådanne oplysninger, anvendte ruter.

3.   Udvekslingen af tilladelsesdata finder sted mindst én gang om året i overensstemmelse med retningslinjer, der skal udarbejdes af Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse, som er nedsat i medfør af artikel 24, under behørig hensyntagen til retlige krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller beskyttede forsvarsmæssige, udenrigspolitiske eller nationale sikkerhedsoplysninger.

4.   Medlemsstaterne og Kommissionen undersøger regelmæssigt gennemførelsen af artikel 15 på grundlag af oplysninger, der indgives i henhold til denne forordning, og analyser af sådanne data. Alle deltagere i disse udvekslinger skal respektere fortroligheden af drøftelserne.

5.   Rådets forordning (EF) nr. 515/97 (14), og navnlig dens bestemmelser om den fortrolige karakter af oplysninger, finder tilsvarende anvendelse.

6.   Kommissionen udvikler i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse nedsat i henhold til artikel 24 et sikkert og krypteret system for at støtte direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og, når det er hensigtsmæssigt, Kommissionen. Systemet skal, når det er muligt, af Kommissionen tilsluttes medlemsstaternes kompetente myndigheders elektroniske tilladelsessystemer, i det omfang det er nødvendigt for at lette dette direkte samarbejde og udvekslingen af oplysninger. Europa-Parlamentet informeres om systemets budget, udvikling og funktionsmåde.

7.   Behandlingen af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med reglerne i forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725.

Artikel 24

1.   Der oprettes en koordinationsgruppe for produkter med dobbelt anvendelse med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne gruppe. Den undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.

2.   Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, hvis den finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere, leverandører af teknisk bistand og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

3.   Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, når det er hensigtsmæssigt, nedsætte tekniske ekspertgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne til at undersøge specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, herunder spørgsmål i forbindelse med ajourføringen af EU-kontrollisterne fastsat i bilag I. De tekniske ekspertgrupper skal, når det er hensigtsmæssigt, høre de eksportører, mæglere, leverandører af teknisk bistand og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

4.   Kommissionen støtter et EU-program for opbygning af kapacitet med hensyn til udstedelse af tilladelser og håndhævelse, herunder ved i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse at udvikle fælles uddannelsesprogrammer for medlemsstaternes embedsmænd.

Artikel 25

1.   Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og af de bestemmelser, der vedtages til dens gennemførelse. Disse sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2.   Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse opretter en håndhævelseskoordinationsmekanisme for at støtte udveksling af oplysninger og direkte samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og håndhævelsesorganer (»håndhævelseskoordinationsmekanismen«). Inden for rammerne af håndhævelseskoordinationsmekanismen udveksler medlemsstaterne og Kommissionen relevante oplysninger, hvis sådanne foreligger, herunder om anvendelsen, karakteren og virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til stk. 1, om håndhævelse af bedste praksis og uautoriseret eksport af produkter med dobbelt anvendelse og/eller overtrædelser af denne forordning og/eller relevant national lovgivning.

Inden for rammerne af håndhævelseskoordinationsmekanismen udveksler medlemsstaterne og Kommissionen endvidere oplysninger om nationale håndhævende myndigheders bedste praksis med hensyn til risikobaserede revisioner, opdagelse og retsforfølgelse af uautoriseret eksport af produkter med dobbelt anvendelse og/eller mulige andre overtrædelser af denne forordning og/eller relevant national lovgivning.

Udveksling af oplysninger inden for rammerne af håndhævelseskoordinationsmekanismen er fortrolig.

KAPITEL VII

GENNEMSIGTIGHED, OPLYSNING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

Artikel 26

1.   Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, stille retningslinjer og/eller henstillinger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning til rådighed, for at sikre en effektiv EU-eksportkontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Udstedelse af retningslinjer og/eller henstillinger om bedste praksis til eksportører, mæglere og leverandører af teknisk bistand påhviler de medlemsstater, hvor de er hjemmehørende eller har hjemsted. I disse retningslinjer og/eller henstillinger om bedste praksis tages der navnlig hensyn til SMV'ers informationsbehov.

2.   Kommissionen forelægger i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse Europa-Parlamentet og Rådet en årlig beretning om gennemførelsen af nærværende forordning og de aktiviteter, undersøgelser og høringer, som Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse har foretaget. Denne årlige beretning skal offentliggøres.

Den årlige beretning skal indeholde oplysninger om tilladelser (navnlig antal og værdi efter typer af produkter og bestemmelsessteder på EU- og medlemsstatsplan), afslag og forbud i henhold til denne forordning. Den årlige beretning skal endvidere indeholde oplysninger om forvaltningen (navnlig personale, overholdelse og opsøgende aktiviteter, særlige tilladelses- eller klassificeringsværktøjer) og om gennemførelse af kontroller (navnlig antallet af overtrædelser og sanktioner).

For så vidt angår cyberovervågningsprodukter skal den årlige beretning indeholde specifikke oplysninger om tilladelser, navnlig om antallet af ansøgninger, der er blevet modtaget efter produkt, den udstedende medlemsstat og de bestemmelsessteder, der berøres af disse ansøgninger, samt om de afgørelser, der er truffet om disse ansøgninger.

Oplysningerne i den årlige beretning fremlægges i overensstemmelse med principperne i stk. 3.

Kommissionen og Rådet stiller retningslinjer til rådighed om metoden til indsamling og behandling af data til udarbejdelsen af den årlige beretning, herunder fastlæggelse af produkttyperne og tilgængeligheden af håndhævelsesdata.

3.   Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen under behørig hensyntagen til de retlige krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller beskyttede forsvarsmæssige, udenrigspolitiske eller nationale sikkerhedsoplysninger. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (15) om europæiske statistikker finder anvendelse på oplysninger, der udveksles eller offentliggøres i henhold til denne artikel.

4.   Kommissionen skal mellem den 10. september 2026 og den 10. september 2028 foretage en evaluering af denne forordning og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Senest den 10. september 2024 skal Kommissionen foretage en evaluering af artikel 5 og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

KAPITEL VIII

KONTROLFORANSTALTNINGER

Artikel 27

1.   Eksportører af produkter med dobbelt anvendelse skal føre detaljerede registre eller optegnelser vedrørende deres eksport i overensstemmelse med gældende national ret eller praksis i de pågældende medlemsstater. De pågældende registre eller optegnelser skal navnlig indeholde handelsdokumenter såsom fakturaer, ladningsmanifester og andre transport- og forsendelsesdokumenter, der indeholder tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at identificere følgende:

a)

beskrivelsen af produkterne med dobbelt anvendelse

b)

mængden af produkterne med dobbelt anvendelse

c)

eksportørens og modtagerens navn og adresse

d)

den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

2.   Mæglere og leverandører af teknisk bistand skal føre registre eller optegnelser vedrørende mæglervirksomhed eller teknisk bistand for på forlangende at kunne gøre rede for beskrivelsen af de produkter med dobbelt anvendelse, der var genstand for mæglervirksomhed eller teknisk bistand, den periode, hvor produkterne var genstand for sådanne tjenester, deres bestemmelsessted og de lande, der var genstand for sådan virksomhed, i overensstemmelse med gældende national ret eller praksis i de pågældende medlemsstater.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst fem år fra afslutningen af det kalenderår, hvor eksporten eller mæglervirksomheden eller den tekniske bistand fandt sted. De skal, på forlangende, forevises den kompetente myndighed.

4.   Dokumenter og optegnelser vedrørende overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal opbevares i mindst tre år regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor en overførsel fandt sted, og skal forevises på forlangende af den kompetente myndighed i den medlemsstat, som disse produkter er overført fra.

Artikel 28

For at sikre, at denne forordning anvendes korrekt, træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger til at gøre det muligt for deres kompetente myndigheder at:

a)

indsamle oplysninger om alle ordrer eller transaktioner vedrørende produkter med dobbelt anvendelse

b)

fastslå, om kontrolforanstaltningerne vedrørende eksport anvendes korrekt, hvilket bl.a. kan indebære adgang til forretningssteder, der anvendes af personer, der er involveret i en eksporttransaktion, eller mæglere, der er involveret i mæglervirksomhed under de omstændigheder, der er redegjort for i artikel 6, eller leverandører af teknisk bistand under de omstændigheder, der er redegjort for i artikel 8.

KAPITEL IX

SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

Artikel 29

1.   Kommissionen og medlemsstaterne skal, når det er hensigtsmæssigt, opretholde dialoger med tredjelande med henblik på at fremme global konvergens i kontrollerne.

Dialogerne kan støtte et regelmæssigt og gensidigt samarbejde med tredjelande, herunder udveksling af oplysninger og bedste praksis samt kapacitetsopbygning og opsøgende arbejde over for tredjelande. Dialogerne kan også tilskynde tredjelande til at tilslutte sig robuste eksportkontroller, der er blevet udviklet af multilaterale eksportkontrolordninger som model for den bedste internationale praksis.

2.   Med forbehold af bestemmelserne om aftaler om gensidig administrativ bistand eller protokoller om toldspørgsmål, som Unionen har indgået med tredjelande, kan Rådet bemyndige Kommissionen til at føre forhandlinger med tredjelande om aftaler om gensidig anerkendelse af kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, som er omfattet af denne forordning.

Disse forhandlinger føres efter procedurerne i artikel 207, stk. 3, i TEUF og i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab alt efter, hvad der er relevant.

KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30

Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse, uden at det berører Kommissionens delegerede afgørelse af 15. september 2015 om supplerende regler til afgørelse nr. 1104/2011/EU.

Artikel 31

Forordning (EF) nr. 428/2009 ophæves.

For så vidt angår ansøgninger om tilladelser, der er indgivet før den 9. september 2021, gælder de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 428/2009 dog fortsat.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 32

Denne forordning træder i kraft på nittendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2021.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

A. P. ZACARIAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 25.3.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 10.5.2021.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).

(3)  Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(5)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/479 af 11. marts 2015 om fælles ordninger for udførsel (EUT L 83 af 27.3.2015, s. 34).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39)

(9)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(10)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(11)  EUT C 202 af 8.7.2011, s. 13.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1104/2011/EU af 25. oktober 2011 om reglerne for adgang til den statsregulerede tjeneste, der leveres af det globale satellitbaserede navigationssystem etableret under Galileo-programmet (EUT L 287 af 4.11.2011, s. 1).

(13)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(14)  Rådets Forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).


BILAG I

LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE SOM OMHANDLET I DENNE FORORDNINGS ARTIKEL 3

Listen over produkter med dobbelt anvendelse i dette bilag udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Australiengruppen (1), missilteknologi-kontrolregimet (2), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (3), Wassenaararrangementet (4) og konventionen om forbud mod kemiske våben (5).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del I –

Generelle noter, akronymer og forkortelser

Del II - Kategori 0

Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Del III - Kategori 1

Særlige materialer og tilhørende udstyr

Del IV - Kategori 2

Materialebehandling

Del V - Kategori 3

Elektronik

Del VI - Kategori 4

Computere

Del VII - Kategori 5

Telekommunikation og "informationssikkerhed"

Del VIII - Kategori 6

Sensorer og lasere

Del IX - Kategori 7

Styring af fly og skibe

Del X - Kategori 8

Skibsteknologi

Del XI - Kategori 9

Rumfart og fremdrift

DEL I –     Generelle noter, akronymer og forkortelser

GENERELLE NOTER TIL BILAG I

1.

Med hensyn til produkter, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med produkter til sådanne formål, der føres af de enkelte EU-medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: "JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL".

2.

Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

N.B.

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

3.

Et produkt, der er opført på listen i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

4.

I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

"Teknologi", der er direkte forbundet med produkter, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af ethvert produkt på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produktet.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning".

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i kategori 1-9.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

Note:

"Teknologi", der er specificeret i 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. og 8E002.b., er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

NUKLEAR SOFTWARENOTE (NSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0).

Afsnit D i kategori 0 i denne liste omfatter ikke "software", der er den minimalt nødvendige "objektkode", der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

Tilladelse til eksport tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den minimalt nødvendige "objektkode", der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de(t) pågældende produkt(er).

Note:

Den nukleare softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5, del 2 ("Informationssikkerhed").

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 1-9).

Kategori 1-9 omfatter ikke "software", som opfylder et af følgende:

a.

Er almindeligt tilgængelig for offentligheden, idet den:

1.

Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:

a.

Salg over disken

b.

Postordresalg

c.

Elektronisk salg eller

d.

Telefonsalg og

2.

Er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren

Note:

Litra a. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5, del 2 ("Informationssikkerhed")

b.

Er til "fri, offentlig anvendelse", eller

c.

Den minimalt nødvendige "objektkode", der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

Note:

Litra c. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5, del 2 ("Informationssikkerhed")

GENEREL "INFORMATIONSSIKKERHED"SNOTE (GISN)

"Informationssikkerheds"-produkter eller -funktioner bør vurderes efter bestemmelserne i kategori 5, del 2, selv om der er tale om komponenter, "software" eller funktioner, der indgår i andre produkter.

REDAKTIONEL PRAKSIS I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

I overensstemmelse med reglerne i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer for tekster offentliggjort på engelsk i Den Europæiske Unions Tidende:

anvendes et komma for at adskille det hele tal fra decimalerne

anføres hele tal i serier på tre, idet hver serie adskilles med et lille mellemrum.

Teksten i dette bilag følger ovenstående praksis.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

Vedrørende akronymer og forkortelser, der anvendes som definerede udtryk, se 'Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag'.

AKRONYMER OG FORKORTELSER

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

analog-til-digital konverter

AGMA

American Gear Manufacturers' Association

AHRS

attitude and heading reference systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

atomlagsepitaksi

ALU

aritmetisk logikenhed

ANSI

American National Standards Institute

APP

justeret spidsydeevne

APU

hjælpemotor

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

flyvekontrol

BJT

bipolær junction transistor

BPP

beam parameter product

BSC

base station controller

CAD

computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

ladningskoblet enhed

CDU

kontrol- og visningsenhed

CEP

circular error probable

CMM

koordinatmålingsmaskine

CMOS

supplerende MOS-anordning

CNTD

styret nuklear, termisk nedbrydning

CPLD

kompleks programmerbar logisk anordning

CPU

CPU (centralenhed)

CVD

kemisk dampudfældning

CW

kemisk krigsførelse

CW (for lasere)

continuous wave

DAC

digital-til-analog konverter

DANL

middelstøjniveau

DBRN

databaseret referencenavigationssystem

DDS

direkte digital synthesizer

DMA

dynamisk mekanisk analyse

DME

distance measuring equipment (afstandsmålingsradar)

DMOSFET

diffunderede metaloxidfelteffekttransistor

DS

retningsbestemt størkning

EB

eksplosiv bro

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)

EBW

tråd til eksplosive broer

ECM

electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)

EDM

electrical discharge machines (elektriske udladnings-maskiner)

EFI

tænder med eksplosiv folie

EIRP

effektiv isotropisk udstrålet effekt

EMP

elektromagnetisk impuls

ENOB

effektivt antal bits

ERF

elektroreologisk finbearbejdning

ERP

effektiv udstrålet effekt

ESD

elektrostatisk udladning

ETO

slukbar emitterthyristor

ETT

elektrisk styret thyristor

EU

Den Europæiske Union

EUV

ekstremt ultraviolet

FADEC

Full Authority Digital Engine Control

FFT

Fast Fourier Transform (Fast Fourier-transformation)

FPGA

gate arrays, der er programmerbare på stedet

FPIC

kontakter, der er programmerbare på stedet

FPLA

logiske arrays, der er programmerbare på stedet

FPO

operation med flydende komma

FWHM

fuld halvværdibredde

GLONASS

global navigation satellite system

GNSS

global navigation satellite system

GPS

global positioning system (GPS-lokaliseringssystem)

GSM

globalt system for mobilkommunikation

GTO

gate turn-off thyristor

HBT

hetero-bipolære transistorer

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HEMT

high electron mobility transistor (transistor med høj elektronmobilitet)

ICAO

Organisationen for International Civil Luftfart (International Civil Aviation Organization)

IEC

International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)

IED

improviseret eksplosiv anordning

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantanous-field-of-view

IGBT

isoleret gate bipolære transistor

IGCT

integreret brokommuteret thyristor

IHO

Den Internationale Hydrografiske Organisation

ILS

instrument landing system (instrumentlandingssystem)

IMU

inertimåleenhed

INS

inertinavigationssystem

IP

internetprotokol

IRS

inertireferencesystem

IRU

inertireferenceenhed

ISA

international standard atmosphere (international standardatmosfære)

ISAR

inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)

ISO

International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)

ITU

International Telecommunication Union

JT

Joule-Thomson

LIDAR

light detection og ranging

LIDT

tærskel for laserinduceret skade

LOA

længde overalt

LRU

line replaceable unit

LTT

lysstyret thyristor

MLS

mikrobølgelandingssystemer

MMIC

monolitisk integreret mikrobølgekredsløb

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)

MOSFET

metaloxidfelteffekttransistor

MPM

mikrobølgeeffektmodul

MRF

magnetreologisk finbearbejdning

MRF

mindste detaljeopløsning

MRI

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilled-dannelse)

MTBF

mean-time-between-failures

MTTF

mean-time-to-failure

NA

blændetal

NDT

non-destructive test (ikkedestruktiv prøvning)

NEQ

netto eksplosiv mængde

NIJ

National Institute of Justice

OAM

drift, administration eller vedligeholdelse

OSI

sammenkobling af åbne systemer

PAI

polyamidimider

PAR

precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar) PCL

PCL

passiv kohærent stedbestemmelse

PDK

procesdesignsæt

PIN

personidentifikationsnummer

PMR

privat mobilradio

PVD

fysisk dampudfældning

ppm

parts per million (dele pr. million)

QAM

quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)

QE

kvanteefficiens

RAP

reaktive atomplasmaer

RF

Radiofrekvens

rms

kvadratisk middelværdi (rms)

RNC

Radio Network Controller

RNSS

regionalt satellitnavigationssystem

ROIC

integreret udlæsningskredsløb

S-FIL

litografisk step-and-flash-prægning

SAR

synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)

SAS

sonar med syntetisk blænde

SC

enkeltkrystal

SCR

styrede ensrettere af silicium

SFDR

dynamikområde uden falske signaler

SHPL

superhøjeffektlaser

SLAR

sidelooking airborne radar ("sidelooking airborne"-radarmode)

SOI

silicon-on-insulator

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device (superledende kvante-interferensmaskine)

SRA

shop replaceable assembly

SRAM

statisk random-access memory

SSB

single sideband (enkelt sidebånd)

SSR

secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)

SSS

sidescansonar

TIR

total indicated reading (totalt indikatorudslag)

TVR

transmitting voltage response

u

atommasseenhed

UPR

envejs positioneringsrepeterbarhed

UV

ultraviolet

UTS

trækbrudspænding

VJFET

lodret junction felteffekttransistor

VOR

very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)

WHO

Verdenssundhedsorganisationen

WLAN

Wireless Local Area Network

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

DEL II –     Kategori 0

KATEGORI 0 - NUKLEARE MATERIALER, FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

0A   Systemer, udstyr og komponenter

0A001

"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

a.

"Atomreaktorer"

b.

Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor"

c.

Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor"

d.

Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger

e.

Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde både brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor"

f.

Rør (eller rørsamlinger) af zirconium eller zirconiumlegeringer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at blive anvendt som brændselsindkapsling i en "atomreaktor", og i mængder på over 10 kg

N.B.

For trykrør af zirconium henvises til 0A001.e. og for kalandriarør henvises til 0A001.h.

g.

Kølepumper eller cirkulationspumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer"

h.

'Atomreaktorers interne dele', der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, kalandriarør, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader

Teknisk note:

I 0A001.h er 'atomreaktorers interne dele' enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i.

Varmevekslere som følger:

1.

Dampgeneratorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære eller mellemliggende kølekredsløb

2.

Andre varmevekslere, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølekredsløb

Note:

0A001.i. lægger ikke eksportkontrol på varmevekslere til reaktorens understøttende systemer, f.eks. nødkølesystem eller kølesystemer for eftervarme.

j.

Neutrondetektorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne

k.

'Eksterne termiske skjolde' specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en "atomreaktor" med henblik på en reduktion af varmetab og beskyttelse af indeslutningsbeholderen.

Teknisk note:

I 0A001.k. er 'eksterne termiske skjolde' omfattende strukturer placeret over reaktortanken, som reducerer varmetab fra reaktoren og reducerer temperaturen i selve indeslutningsbeholderen.

0B   Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001

Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, som følger:

a.

Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" som følger:

1.

Anlæg til gascentrifugeseparation

2.

Anlæg til gasdiffusionsseparation

3.

Anlæg til aerodynamisk separation

4.

Anlæg til separation ved kemisk udveksling

5.

Anlæg til separation ved ionbytning

6.

Anlæg til isotopisk separation med atomdamp"laser"

7.

Anlæg til isotopisk separation med molekylær"laser"

8.

Plasmaudskilleranlæg

9.

Elektromagnetisk udskilleranlæg

b.

Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces som følger:

Teknisk note:

I 0B001.b. er 'materialer med højt styrke/densitetsforhold':

1.

Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 1,95 MPa

2.

Aluminiumlegeringer med maksimal trækstyrke på mindst 0,46 MPa eller

3.

"Fiber- eller trådmaterialer" med "specifikt modul" på mere end 3,18 x 106m og "specifik trækstyrke" på mere end 7,62 x 104 m.

1.

Gascentrifuger

2.

Komplette rotorsamlinger

3.

Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 650 mm, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

4.

Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 650 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal rotorrør, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

5.

Baffler med diameter mellem 75 mm og 650 mm til montering inde i rotorrøret, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

6.

Top- og bundkapsler med diameter mellem 75 mm og 650 mm konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

7.

Magnetisk ophængte lejer som følger:

a.

Lejeenheder bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel

b.

Aktive magnetiske lejer specielt konstrueret eller forberedt til anvendelse med gascentrifuger.

8.

Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper

9.

Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger

10.

Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese (eller reluktans) motorer til synkrondrift i vakuum med en frekvens på 600 Hz eller derover og en effekt fra 40 VA eller derover

11.

Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, som er parallelle med hinanden, og vinkelrette med cylinderens længdeakse med 0,05 grader eller derunder

12.

Gasudtagningsrør, der er specielt konstrueret eller forberedt til udtagning af UF6-gas fra rotorrøret efter Pitotrørsprincippet, som kan forbindes med det centrale gasudtagningssystem

13.

Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

En flerfaset frekvensudgang på 600 Hz eller derover og

b.

Høj stabilitet (med frekvensstyring bedre end 0,2 %)

14.

Stopventiler og reguleringsventiler som følger:

a.

Stopventiler specielt fremstillet eller forberedt til at behandle tilføring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme fra en individuel gascentrifuge

b.

Bælgventiler, stopventiler eller reguleringsventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en indvendig diameter på 10-160 mm, specielt fremstillet eller forberedt til anvendelse i hoved- eller hjælpesystemer i gascentrifugeanlæg

c.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces som følger:

1.

Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske "UF6-korrosionsbestandige materialer", med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre

2.

Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

3.

Kompressorer og gasblæsere med en sugekapacitet på 1 m3/min eller derover af UF6, med et afgangstryk på højst 500 kPa og med et trykforhold på 10:1 eller derunder, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

4.

Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001.c.3, og som er konstrueret til en indtagslækhastighed af buffergas på mindre end 1 000 cm3/min

5.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer" og konstrueret til et utæthedstryk på mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa

6.

Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller reguleringsventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

d.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces som følger:

1.

Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, med en æg i dysen, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme

2.

Cylindriske eller koniske rør (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger

3.

Kompressorer og gasblæsere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

5.

Separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" til at rumme vortexrør eller separationsdyser

6.

Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller kontrolventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", med en diameter på mindst 40 mm

7.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder

c.

Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas

d.

UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

e.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling som følger:

1.

Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymer eller glas)

2.

Centrifugalkontaktorer for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymerer eller glas)

3.

Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden

4.

Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U+4 fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorocarbonpolymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit)

5.

Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U+6 eller U+4 til U+3

6.

Uranoxidationssystemer til oxidation af U+3 til U+4

f.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces som følger:

1.

Hurtigt reagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse makroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærestruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C)

2.

Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000 mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorocarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C) og ved et tryk på over 0,7 MPa

3.

Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader

g.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med atomdamplaser som følger:

1.

Uranfordampningssystemer konstrueret til at nå en afgiven effekt på 1 kW eller derover på målet til brug ved laserberigelse

2.

Systemer til håndtering af flydende eller dampformigt uranmetal specielt fremstillet eller forberedt til håndtering af smeltet uran, smeltede uranlegeringer eller uranmetaldamp til brug ved laserberigelse, og specielt konstruerede komponenter hertil

N.B.

JF. LIGELEDES 2A225.

3.

Samlesystemer til produkt og produktrest til indsamling af uranmetal i flydende eller fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

4.

Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester

5.

"Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

N.B.

JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

h.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med molekylær laser som følger:

1.

Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæregas til 150 K (-123 °C) eller derunder, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

2.

Samlekomponenter eller -systemer til produkt og produktrest, som er specielt fremstillet eller forberedt til indsamling af uranmaterialer eller uranrestmaterialer efter belysning/bestråling med laserlys, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandige materialer"

3.

Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4.

Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart)

5.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen, argon eller en anden gas), herunder:

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153K (– 120 °C) eller derunder

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

c.

UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

6.

"Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

N.B.

JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

i.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces som følger:

1.

Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelerering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW

2.

Radiofrekvens ionexciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW

3.

Systemer til generering af uranplasma

4.

Ikke anvendt

5.

Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

6.

Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål)

j.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces som følger:

1.

Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover

2.

Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål)

3.

Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder

4.

Magnetpolstykker med diameter over 2 m

5.

Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift

b.

Udgangsspænding 20 000 V eller derover

c.

Udgangsstrøm 1 A eller derover og

d.

Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer

N.B.

JF. LIGELEDES 3A227.

6.

Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover og

b.

Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

N.B.

JF. LIGELEDES 3A226.

0B002

Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg, der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer":

a.

Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsprocessen

b.

Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning

c.

Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere

d.

Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til flydende eller fast form

e.

Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at føre UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader

f.

Vakuumsystemer og -pumper som følger:

1.

Vakuumgrenrør, vakuumrørsamlekasser eller vakuumpumper med en sugekapacitet på 5 m3/min eller derover

2.

Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer"eller

3.

Vakuumsystemer bestående af vakuumgrenrør, vakuumsamlekasser og vakuumpumper og konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære

g.

UF6-massespektrometre eller ionkilder i stand til at tage online prøver af UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:

1.

I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med en opløsning bedre end 1 del på 320

2.

Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobberlegeringer med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-kromlegeringer

3.

Ioniseringskilder med elektronbeskydning og

4.

Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003

Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3

b.

Systemer til omdannelse af UO3 til UF6

c.

Systemer til omdannelse af UO3 til UO2

d.

Systemer til omdannelse af UO2 til UF4

e.

Systemer til omdannelse af UF4 til UF6

f.

Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal

g.

Systemer til omdannelse af UF6 til UO2

h.

Systemer til omdannelse af UF6 til UF4

i.

Systemer til omdannelse af UO2 til UCl4.

0B004

Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a.

Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg

2.

Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg

b.

Udstyr og komponenter som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningstårne med diametre på 1,5 m eller derover til drift ved tryk på 2 MPa eller derover

2.

Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 vægtprocent hydrogensulfid (H2S)) med en kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller derover og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse

3.

Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa

4.

Interne dele til tårne, herunder trinkontaktorer og trinpumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

5.

Ammoniakcrackere med driftstryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

6.

Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 vægtprocent

7.

Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

8.

Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration

9.

Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, som er specielt konstrueret eller forberedt til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen.

0B005

Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

Teknisk note:

Specielt konstrueret eller forberedt udstyr til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr, som:

1.

Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer

2.

Indelukker kernematerialet i dets indkapsling

3.

Kontrollerer, at indkapslingen og dens pakninger er intakte

4.

Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel eller

5.

Anvendes til samling af reaktorelementer.

0B006

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil.

Note:

0B006 omfatter:

a.

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter

b.

Maskiner og udstyr til fjernelse af indkapsling og sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til "atomreaktorer"

c.

Opløsningstanke eller tanke med mekaniske anordninger, der er specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor" brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening

d.

Udstyr til udtrækning såsom impuls- eller fyldlegemekolonner, blande/afsætningsbeholdere og centrifugalkontraktorer, som er modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre og specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer"

e.

Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre.

Teknisk note:

Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1.

Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %

2.

Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke eller

3.

Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.

f.

Systemer til måling af neutroner specielt fremstillet eller forberedt til integration og anvendelse med automatiserede processtyringssystemer i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".

0B007

Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid

b.

Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0C   Materialer

0C001

"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

Note:

0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Fire gram og derunder "naturligt uran" eller "depleteret uran", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter

b.

"Depleteret uran" specielt fremstillet til følgende, civile, ikkenukleare formål:

1.

Afskærmning

2.

Emballage

3.

Ballast med en masse på ikke over 100 kg

4.

Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg

c.

Legeringer indeholdende under 5 % thorium

d.

Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikkenukleare formål.

0C002

"Specielle, fissile materialer"

Note:

0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

0C003

Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000.

0C004

Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm "borækvivalent" og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en "atomreaktor", i mængder, der overskrider 1 kg.

N.B.

JF. LIGELEDES 1C107

Note 1:

Med henblik på eksportkontrol afgør de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, om eksporteret grafit, der opfylder ovenstående specifikationer, er til brug i "atomreaktorer". 0C004 pålægger ikke eksportkontrol af grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm borækvivalent og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en atomreaktor.

Note 2:

I 0C004 defineres 'borækvivalent' (BE) som summen af BEz for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

 

BEZ (ppm) = CF x koncentrationen af elementet Z i ppm

 

Image 24

 

og σ B og σ Z er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005

Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en kornstørrelse mindre end 10 μm målt efter ASTM B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0D   Software

0D001

"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

0E   Teknologi

0E001

"Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

DEL II –     Kategori 1

KATEGORI 1 – SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

1A   Systemer, udstyr og komponenter

1A001

Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

a.

Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i "fly" eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af nogen af de materialer, der er specificeret i 1C009.b eller 1C009.c

b.

Ikke anvendt

c.

Ikke anvendt.

1A002

"Kompositte" strukturer eller laminater som følger:

N.B.

JF. LIGELEDES 1A202, 9A010 OG 9A110.

a.

Fremstillet af en eller flere af følgende:

1.

En organisk "matrix" og "fiber- og trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.c eller 1C010.d eller

2.

Prepregs og preforms, der er specificeret i 1C010.e

b.

Fremstillet af en metal- eller carbon-"matrix", og en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

a.

"Specifikt modul" større end 10,15 x 106 m og

b.

"Specifik trækstyrke" større end 17,7 x 104 m eller

2.

Materialer, der er specificeret i 1C010.c.

Note 1:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på "kompositte" strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul "fiber- eller trådmaterialer" imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af "civile fly"strukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

a.

Et areal på højst 1 m2

b.

En længde på højst 2,5 m og

c.

En bredde på mere end 15 mm.

Note 2:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

a.

Sportsartikler

b.

Automobilindustrien

c.

Værktøjsmaskinindustrien

d.

Medicinske anvendelser.

Note 3:

1A002b.1. lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der indeholder sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til følgende anvendelser:

a.

Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærdning af metaller

b.

Udstyr til fremstilling af boules af silicium.

Note 4:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter, der er specielt beregnet til en specifik anvendelse.

Note 5:

1A002.b.1. pålægger ikke eksportkontrol af mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon-"fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre.

1A003

Produkter af ikke-"smeltelige", aromatiske polyimider i form af film, folie, tape eller bånd med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En tykkelse på mere end 0,254 mm eller

b.

Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

Note:

1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

N.B.

Med hensyn til "smeltelige", aromatiske polyimider i alle former, jf. 1C008.a.3.

1A004

Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil, der ikke er specielt beregnet til militær anvendelse, som følger:

N.B.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 2B351 OG 2B352.

a.

Helmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

Note:

1A004.a. omfatter Powered Air Purifying Respirators (PAPR – ventilerede åndedrætsværn), der er konstrueret eller modificeret til forsvar mod kampmidler og materialer som anført i 1A004.a.

Teknisk note:

I forbindelse med 1A004.a.

1.

Betegnes helmasker også gasmasker

2.

Omfatter filterbeholdere også filterpatroner.

1.

"Biologiske agenser"

2.

'Radioaktive materialer'

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW) eller

4.

"Kampmidler til oprørskontrol", herunder:

a.

α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8)

b.

[(2-Chlorphenyl)methylen]propandinitril, (o-Chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1)

c.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloracetophenon) (CN) (CAS 532-274)

d.

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

e.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9)

f.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

b.

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1.

"Biologiske agenser"

2.

"Radioaktive materialer"eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

c.

Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

"Biologiske agenser"

2.

"Radioaktive materialer"eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW).

d.

Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af "sprængstoffer", og som anvender 'trace detection'-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi, massespektrometri).

Teknisk note:

'Trace detection' defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1:

1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2:

1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer.

Note:

1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning

b.

Udstyr til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for sikring af beboelseskvarterer eller ikkemilitære industrier, herunder

1.

miner

2.

stenbrud

3.

landbrug

4.

den farmaceutiske industri

5.

medicinalindustrien

6.

den veterinære sektor

7.

miljøsektoren

8.

affaldshåndtering

9.

fødevareindustrien.

Tekniske noter:

1.

1A004 omfatter også udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod 'radioaktive materialer', "biologiske agenser", kampmidler til kemisk krigsførelse, 'simulatorer' eller "kampmidler til oprørskontrol", selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikkemilitære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller fødevareindustrien.

2.

'Simulator' er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

3.

I forbindelse med 1A004 forstås ved 'radioaktive materialer' materialer, der er udvalgt eller modificeret med henblik på at gøre dem mere effektive til at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

1A005

Armerede beskyttelsesdragter og komponenter hertil som følger:

N.B.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Lette armerede beskyttelsesdragter, der ikke er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der svarer hertil, og specielt udviklede komponenter hertil

b.

Tunge armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse svarende til højst niveau IIIA (NIJ 0101,06, juli 2008) eller "tilsvarende standarder".

N.B.

Med hensyn til "fiber- og trådmaterialer", der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

Note 1:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

Note 2

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikkemilitære sprængstofanordninger.

Note 3

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der udelukkende er udviklet til at beskytte mod knive, pile, nåle og slagvåben.

1A006

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til bortskaffelse af improviserede eksplosive anordninger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

N.B.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Fjernbetjente køretøjer

b.

'Afbrydere'.

Teknisk note:

Med henblik på 1A006.b. gælder følgende: 'Afbrydere' er anordninger, der er specielt konstrueret til at hindre den eksplosive anordning i at eksplodere, idet der affyres et flydende, fast eller brudbart projektil.

Note:

1A006 gælder ikke for udstyr, når det ledsager operatøren.

1A007

Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder "energimaterialer", til sprængning:

N.B.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 OG 3A232.

a.

Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detonatorer, der er specificeret i 1A007.b.

b.

Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:

1.

Eksplosive broer (EB)

2.

Tråd til eksplosive broer (EBW)

3.

Tændere med slapper

4.

Tændere med eksplosiv folie (EFI).

Tekniske noter:

1.

Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator.

2.

1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af slapper-typen.

1A008

Følgende sprængladninger, anordninger og komponenter:

a.

'Retningsbestemte ladninger', som har alle følgende egenskaber:

1.

Netto eksplosiv mængde (NEM) overstiger 90 g og

2.

Hylsterets ydre diameter er lig med eller større end 75 mm

b.

Lineære sprængskæreladninger, som har alle nedenstående egenskaber, samt særligt udformede komponenter hertil:

1.

sprængladningen overstiger 40 g/m og

2.

bredden er 10 mm eller mere

c.

Sprængsnore med en kernesprængladning, der overstiger 64 g/m

d.

Skæreanordninger ud over dem, der er omhandlet i 1A008.b., og redskaber til kløvning med en netto eksplosiv mængde (NEM), der overstiger 3,5 kg.

Teknisk note:

'Retningsbestemte ladninger' er sprængladninger, der er udformet med henblik på at målrette effekten af eksplosionen.

1A102

Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefartøjer til rumfartøjer, som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1A202

Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af rør med begge af følgende egenskaber:

N.B.

JF. LIGELEDES 9A010 OG 9A110.

a.

En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og

b.

Fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret i 1C210.c.

1A225

Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226

Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed) og

b.

Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227

Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

a.

Et 'inaktivt område' målende mere end 0,09 m2

b.

En tæthed på mere end 3 g/cm3 og

c.

En tykkelse på mindst 100 mm.

Teknisk note:

I 1A227 forstås ved 'inaktivt område' det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1B   Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001

Udstyr til fremstilling eller inspektion af "kompositte" strukturer eller laminater, som er specificeret i 1A002, eller "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

N.B.

JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201.

a.

Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer eller laminater, af "fiber- eller trådmaterialer"

b.

'Tapepålægningsmaskiner', i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af tape koordineres og programmeres i fem eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og 'missiler'.

Note:

I 1B001.b forstås ved 'missil' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

Teknisk note:

'Tape-pålægningsmaskiner' i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 'filamentbånd' begrænset til bredder på over 25,4 mm og under eller lig med 304,8 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle 'filamentbånd' under pålægningsprocessen.

c.

Multidirektionelle, multidimensionelle vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, specielt konstrueret eller modificeret til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til "kompositte" strukturer.

Teknisk note:

I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning.

d.

Udstyr, specielt konstrueret eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

4.

Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling

e.

Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden

f.

Ikkedestruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til "kompositte" materialer, som følger:

1.

Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol

2.

Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positionering af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, der kontrolleres

g.

'Blårpålægningsmaskiner', i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af blår koordineres eller programmeres i to eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flyskrog og 'missiler'.

Teknisk note:

'Blårpålægningsmaskiner' i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 'filamentbånd' begrænset til bredder på højst 25,4 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle 'filamentbånd' under pålægningsprocessen.

Tekniske noter:

1.

For så vidt angår 1B001 lægges der eksportkontrol på 'primære servoanbringelsesakser' ved hjælp af et computerprogram terminalanordningens (dvs. hovedets) position i rummet i forhold til arbejdsemnet og sørger for, at den har den korrekte drejning og retning med henblik på at opnå den ønskede proces.

2.

I 1B001 forstås ved et 'filamentbånd' en endeløs bredde af helt eller delvis harpiksimprægneret tape, blår eller fiber. Helt eller delvis harpiksimprægnerede 'filamentbånd' omfatter dem, der er belagt med pulver, som klæber ved opvarmning.

1B002

Udstyr, der er beregnet til at fremstille metallegeringspulver eller partikelformet materiale, og som har samtlige følgende egenskaber:

a.

specielt udviklet til at undgå kontaminering og

b.

specielt udviklet til brug i en af de processer, der er specificeret i 1C002.c.2.

N.B.

JF. LIGELEDES 1B102.

1B003

Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" eller "diffusionsbonding" af titan, aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af en eller flere af følgende:

a.

Konstruktioner til flyskrog eller rumfart

b.

Motorer til "fly" eller rumfart eller

c.

Specielt konstruerede komponenter til de konstruktioner, der er omhandlet i 1B003.a, eller de motorer, der er omhandlet i 1B003.b.

1B101

Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til "produktion" af konstruktionskompositter som følger; og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

N.B.

JF. LIGELEDES 1B201.

Note:

Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 1B101 er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af kompositstrukturer, laminater og produkter heraf.

a.

Filamentvindemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af kompositstruktur eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer", og koordinering og programstyring hertil

b.

Tapepålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af tape og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af kompositte flyskrog og "missil" konstruktioner

c.

Udstyr konstrueret eller modificeret til "produktion" af "fiber- eller trådmaterialer" som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede trådsubstrater

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

d.

Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110.

Note:

1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102

Udstyr til "produktion" af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og komponenter som følger:

N.B.

JF. LIGELEDES 1B115.b.

a.

Udstyr til "produktion" af metalpulver, som kan anvendes til "produktion" i et kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidalt eller forstøvet materiale, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

b.

Specielt konstruerede komponenter til udstyr til "produktion", som er specificeret i 1B002 eller 1B102.a.

Note:

1B102 omfatter:

a.

Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

b.

Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

c.

Udstyr, der kan anvendes til "produktion" af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen).

1B115

Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

b.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note:

1B115.b. lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi, se 1B117, 1B118 og 1B119.

Note 1:

For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note 2:

1B115 omfatter ikke kontrol med "produktion", håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116

Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117

Blandere, der har samtlige følgende egenskaber og har specielt udviklede komponenter hertil:

a.

Udformet eller modificeret til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa

b.

Mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret

c.

Et totalt rumfang på 110 l eller derover og

d.

Mindst en excentrisk monteret 'blande/ælteaksel'.

Note:

I 1B117.d. anvendes udtrykket 'blande/ælteaksel' ikke om deagglomeratorer eller knife-spindles.

1B118

Kontinuerlige blandere, der har samtlige følgende egenskaber og har specielt udviklede komponenter hertil:

a.

Udformet eller ombygget til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa

b.

Mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret

c.

Et eller flere af følgende:

1.

To eller flere blande/ælteaksler eller

2.

Samtlige følgende egenskaber:

a.

En enkelt roterende og oscillerende aksel med æltetænder/tappe og

b.

Æltetænder/tappe indvendigt i blandekammeret.

1B119

Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201

Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

a.

Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser

2.

Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer"og

3.

I stand til at vikle cylindriske rør med en indvendig diameter på mellem 75 mm og 650 mm og længder på 300 mm eller derover

b.

Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a

c.

Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a.

1B225

Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226

Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

Note:

1B226 omfatter:

a.

Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper

b.

Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B228

Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C)

b.

Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa

c.

Konstrueret af:

1.

Rustfrit stål i 300-serien fra Society of Automotive Engineers (SAE) med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller

2.

Tilsvarende kryogeniske og hydrogen(H2)-kompatible materialer og

d.

Med indvendig diameter på mindst 30 cm og 'effektive længder' på mindst 4 m.

Teknisk note:

I 1B228 forstås ved 'effektiv længde' pakningsmaterialets aktive højde i en fyldlegemekolonne eller interne kontaktorpladers aktive højde i en plade-type-kolonne.

1B230

Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samtlige følgende egenskaber:

a.

Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglede)

b.

Har en kapacitet over 8,5 m3/h og

c.

Med en af følgende egenskaber:

1.

For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa eller

2.

For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa.

1B231

Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium

b.

Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:

1.

Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (– 250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W

2.

Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232

Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift under 35 K (– 238 °C) og

b.

Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h.

1B233

Indretninger eller anlæg og systemer og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper

b.

Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper baseret på lithium-kviksølv-amalgamprocessen som følger:

1.

Fyldlegemevæskevæskebyttersøjler specielt konstrueret til lithiumamalgamer

2.

Kviksølv- eller lithiumamalgampumper

3.

Lithiumamalgamelektrolyseceller

4.

Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

c.

Ionbytningssystemer, der er specielt konstruerede til adskillelse af lithiumisotoper og specielt konstruerede komponenter hertil

d.

Kemiske bytningssystemer (kroneethere, kryptander eller lariatethere), som er specielt udviklet til adskillelse af lithiumisotoper, og specielt konstruerede komponenter hertil.

1B234

Tanke til højeksplosive sprængstoffer, kamre, containere og lignende beholdere udviklet til prøvning af højeksplosive eller eksplosive anordninger, som har begge følgende egenskaber:

N.B.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Udviklet til fuldt ud at standse en eksplosion svarende til 2 kg trinitrotoluen (TNT) eller derover og

b.

Har konstruktionselementer eller funktionaliteter, der kan iværksætte tidstro eller forsinket overførsel af diagnostik eller måleinformation.

1B235

Sammensatte slutprodukter og komponenter til fremstilling af tritium som følger:

a.

Sammensatte slutprodukter, der er fremstillet af eller indeholder lithium beriget til lithium-6 (6Li)-isotopen, specielt konstrueret til fremstilling af tritium ved bestråling, herunder ved indføring i en atomreaktor

b.

Komponenter, der er specielt konstrueret til de sammensatte slutprodukter, der er omhandlet i 1B235.a.

Teknisk note:

Komponenter, der er specielt konstrueret til sammensatte slutprodukter til fremstilling af tritium, kan omfatte lithiumpiller, tritiumgetters og specialovertrukket plettering.

1C   Materialer

Teknisk note:

Metaller og legeringer:

Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene 'metaller' og 'legeringer' i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:

Uforarbejdede former:

 

Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wirebars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, matricer, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.

Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):

a.

Smedede eller forarbejdede metaller, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejseelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd

b.

Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikkeopførte emner, der påstås at være færdigprodukter, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001

Materialer specielt udviklet til at absorbere elektromagnetisk stråling eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

N.B.

JF. LIGELEDES 1C101.

a.

Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 x 108 Hz, men under 3 x 1012 Hz

Note 1:

1C001.a. lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption

b.

Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikkeplan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader

c.

Plane absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af et eller flere af følgende:

a.

Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ±15 % af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C) eller

b.

Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ±15% af den indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på mere end 800 K (527°C).

Teknisk note:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder af midtfrekvensen og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2.

Trækstyrke mindre end 7 x 106 N/m2 og

3.

Trykstyrke mindre end 14 x 106 N/m2

d.

Plane absorberende materialer fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egenskaber:

1.

Massefylde på mere end 4,4 og

2.

Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C) eller derunder.

e.

Plane absorberende materialer uden magnetisk tab og fremstillet af plastmateriale 'skum med åbne celler' med en tæthed på 0,15 g/cm3 eller derunder.

Teknisk note:

'Skum med åbne celler' er fleksible og porøse materialer, hvis indre struktur har åben forbindelse til atmosfæren. 'Skum med åbne celler' kaldes også for netskum.

Note 2:

Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

b.

Materialer, der er ikkegennemsigtige med synligt lys, til absorbering af nærinfrarød stråling med en bølgelængde på over 810 nm, men under 2 000 nm (frekvenser på over 150 THz, men under 370 THz)

Note:

1C001.b. lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specielt udviklet til eller formuleret til følgende anvendelser:

a.

"Laser"mærkning af polymerer eller

b.

"Laser"svejsning af polymerer.

c.

Intrinsisk ledende polymere materialer med en 'samlet specifik elektrisk ledningsevne' på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en 'specifik overflademodstand' på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende polymerer:

1.

Polyanilin

2.

Polypyrrol

3.

Polythiophen

4.

Polyphenylenvinylen eller

5.

Polythienylenvinylen.

Note:

1C001.c. lægger ikke eksportkontrol på materialer i flydende form.

Teknisk note:

'Samlet elektrisk ledningsevne' og 'specifik overflademodstand' skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002

Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

N.B.

JF. LIGELEDES 1C202.

Note:

1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, der er specielt formuleret til belægningsformål.

Tekniske noter:

1.

Metallegeringerne i 1C002 er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2.

'Spændingsbrudlevetid' skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.

3.

‘Lavfrekvent brudlevetid’ skal måles iflg. ASTM standard E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing" eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningsforholdet defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

a.

Aluminider som følger:

1.

Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent

2.

Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent

b.

Metallegeringer som følger fremstillet af det pulver eller partikelformede materiale, som er specificeret i 1C002.c:

1.

Nikkellegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C) og en belastning på 676 MPa eller

b.

'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550°C) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa

2.

Niobiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 1 073 K (800°C) og en belastning på 400 MPa eller

b.

'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700°C) ved en maksimal belastning på 700 MPa

3.

Titanlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C) og en belastning på 200 MPa eller

b.

'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C) ved en maksimal belastning på 400 MPa

4.

Aluminiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på 240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C) eller

b.

En trækstyrke på 415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C)

5.

Magnesiumlegeringer med begge følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på mindst 345 MPa og

b.

En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt iflg. ASTM standard G-31 eller tilsvarende nationale normer

c.

Metallegeringspulver eller partikelformet materiale, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

Teknisk note:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

a.

Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikkemetalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 μm i 109 legeringspartikler

b.

Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti)

c.

Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al)

d.

Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe) eller

e.

Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al)

2.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

'Vakuumatomisering'

b.

'Gasatomisering'

c.

'Roterende atomisering'

d.

'Splat quenching'

e.

'Smeltespinding' og 'findeling'

f.

'Smelteekstraktion' og 'findeling'

g.

'Mekanisk legering' eller

h.

'Plasmaforstøvning' og

3.

<