EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1479

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1479 af 14. september 2021 om ligestilling med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen af covid-19-certifikater, der udstedes af Monaco, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 (EØS-relevant tekst)

C/2021/6748

OJ L 325, 15.9.2021, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1479/oj

15.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1479

af 14. september 2021

om ligestilling med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen af covid-19-certifikater, der udstedes af Monaco, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2)

Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, hvor Kommissionen finder, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses som at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 (2) skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens, der er fastsat i denne afgørelse, finde anvendelse på covid-19-certifikater, der er udstedt af Monaco til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende bør sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også gælde for covid-19-certifikater, der udstedes af Monaco til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3)

Den 29. juli 2021 gav Monaco Kommissionen oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater i henhold til »SUIVTST«-systemet (»Suivi des tests biologiques«). Monaco meddelte Kommissionen, at dets covid-19-certifikater ifølge Monacos opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er oprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste Monaco Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4)

Monaco meddelte desuden Kommissionen, at den vil udstede interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vaccinen Comirnaty.

(5)

Monaco meddelte også Kommissionen, at det kun vil udstede interoperable testcertifikater for SARS-CoV-2-test baseret på revers transkriptase-polymerasekædereaktion (RT-PCR).

(6)

Kommissionen gennemførte den 2. september 2021 tekniske test, som viste, at covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af Monaco i overensstemmelse med systemet »SUIVTST«-systemet, er interoperable med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, hvilket gør det muligt at kontrollere deres ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-certifikater, der udstedes af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(7)

Den 3. september 2021 meddelte Monaco Kommissionen, at den vil acceptere vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953. Monaco meddelte Kommissionen, at den vil acceptere dokumentation for vaccination med vacciner med en EU-dækkende godkendelse samt andre vacciner, der accepteres af Frankrig. Monaco meddelte også Kommissionen, at det accepterer testcertifikater baseret på nukleinsyre-amplifikationstest (NAAT) (såsom RT-PCR) eller hurtige antigentest, der er opført på den fælles og ajourførte liste over hurtige covid-19-antigentest, som er godkendt af Udvalget for Sundhedssikkerhed, der er nedsat ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU (3). Sluttelig meddelte Monaco også Kommissionen, at det accepterer restitutionscertifikater baseret på en positiv NAAT-test.

(8)

Den 3. september 2021 underrettede Monaco også Kommissionen om, at den ved kontrol af vaccinations-, test- og restitutionscertifikater udstedt af medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) 2021/953 kun behandler personoplysninger i certifikaterne med henblik på at verificere og bekræfte indehaverens vaccination, testresultat eller restitution, og at personoplysningerne ikke vil blive opbevaret efterfølgende.

(9)

De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-certifikater udstedt af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet skal anses som at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, er således opfyldt.

(10)

Derfor bør covid-19-certifikater udstedt af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 8, i forordning (EU) 2021/953.

(11)

For at denne afgørelse kan være operationel, bør Monaco forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(12)

For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere eller ophæve denne afgørelse, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(13)

I lyset af behovet for hurtigst muligt at forbinde Monaco til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet, anses med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen som at svare til dem, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Monaco forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 211 af 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område under covid-19-pandemien (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 24).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).


Top