Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1589

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1589 af 26. september 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezin, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanat-methyl, triflusulfuron og tritosulfuron (EØS-relevant tekst.)

C/2019/6858

OJ L 248, 27.9.2019, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1589/oj

27.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 248/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1589

af 26. september 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezin, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanat-methyl, triflusulfuron og tritosulfuron

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne beta-cyfluthrin, chlorotoluron, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb og thiophanat-methyl blev forlænget indtil den 31. oktober 2019 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1262 (3).

(3)

Godkendelsesperioden for aktivstoffet tritosulfuron blev forlænget indtil den 30. november 2019 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796 (4).

(4)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram og pyriproxyfen blev forlænget indtil den 31. december 2019 ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796.

(5)

Godkendelsesperioden for aktivstoffet tritosulfuron udløber den 31. december 2019.

(6)

Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer (5).

(7)

Da vurderingen af disse stoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(8)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, skal Kommissionen fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1262 af 20. september 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanat-methyl og tribenuron (EUT L 238 af 21.9.2018, s. 62).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796 af 20. november 2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, pyriproxyfen og tritosulfuron (EUT L 294 af 21.11.2018, s. 15).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

(1)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 40 (»Deltamethrin«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(2)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 48 (»Beta-cyfluthrin«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(3)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 65 (»Flufenacet«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(4)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 69 (»Fosthiazat«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(5)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 102 (»Chlorotoluron«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(6)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 103 (»Cypermethrin«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(7)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 104 (»Daminozid«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(8)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 105 (»Thiophanat-methyl«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(9)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 107 (»MCPA«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(10)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 108 (»MCPB«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(11)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 119 (»Indoxacarb«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(12)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 160 (»Prosulfocarb«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(13)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 161 (»Fludioxonil«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(14)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 162 (»Clomazon«) ændres datoen til »31. oktober 2020«.

(15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 169 (»Amidosulfuron«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 170 (»Nicosulfuron«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 171 (»Clofentezin«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 172 (»Dicamba«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 173 (»Difenoconazol«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 174 (»Diflubenzuron«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 176 (»Lenacil«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 178 (»Picloram«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(23)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 179 (»Pyriproxyfen«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(24)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 180 (»Bifenox«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(25)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 181 (»Diflufenican«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(26)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 182 (»Fenoxaprop-P«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(27)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 183 (»Fenpropidin«) ændres datoen til »31. december 2020«.

(28)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 186 (»Tritosulfuron«) ændres datoen til »30. november 2020«.

(29)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 289 (»Triflusulfuron«) ændres datoen til »31. december 2020«.


Top