EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0848

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

PE/62/2017/REV/1

EUT L 150 af 14.6.2018, p. 1–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj

14.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/848

af 30. maj 2018

om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Økologisk produktion er et samlet system for landbrugsdrift og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsstandarder og høje produktionsstandarder i overensstemmelse med stadig flere forbrugeres efterspørgsel efter produkter, der produceres ved anvendelse af naturlige stoffer og processer. Økologisk produktion spiller således en dobbelt rolle i samfundet, hvor den på den ene side forsyner et specifikt marked, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter økologiske produkter, og på den anden side leverer offentligt tilgængelige goder, der bidrager til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt landdistriktsudvikling.

(2)

Overholdelse af høje sundheds-, miljø- og dyrevelfærdsstandarder i forbindelse med produktion af økologiske produkter er af afgørende betydning for disse produkters høje kvalitet. Som det understreges i Kommissionens meddelelse af 28. maj 2009 om kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter, er økologisk produktion en del af Unionens kvalitetsordninger for landbrugsprodukter sammen med geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (4), og produkter fra Unionens fjernområder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 (5). Økologisk produktion forfølger i den forbindelse samme mål inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik som alle Unionens øvrige kvalitetsordninger for landbrugsprodukter.

(3)

Målene for den økologiske produktionspolitik indgår navnlig i målene for den fælles landbrugspolitik ved at sikre, at landbrugere får et rimeligt udbytte af at overholde de regler, der gælder for økologisk produktion. Hertil kommer, at forbrugernes stigende efterspørgsel efter økologiske produkter skaber de rette vilkår for videreudvikling og udvidelse af markedet for disse produkter og dermed en højere indkomst for de landbrugere, der er aktive inden for økologisk produktion.

(4)

Økologisk produktion er endvidere et system, der bidrager til integrering af miljøbeskyttelseskrav i den fælles landbrugspolitik og fremmer bæredygtig landbrugsproduktion. Dette er grunden til, at der er indført foranstaltninger i form af økonomisk støtte til økologisk produktion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, navnlig i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (6), og disse foranstaltninger er især styrket i reformen af de retlige rammer for landdistriktsudviklingspolitikken, som er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (7).

(5)

Økologisk produktion bidrager også til at nå Unionens miljøpolitikmål, navnlig målene i Kommissionens meddelelse af 22. september 2006 med titlen »Temastrategi for jordbundsbeskyttelse«, af 3. maj 2011 med titlen »Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020« og af 6. maj 2013 med titlen »Grøn infrastruktur — Styrkelse af Europas naturkapital« og i miljølovgivning såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (8), 2001/81/EF (9), 2009/128/EF (10) og 2009/147/EF (11) og Rådets direktiv 91/676/EØF (12) og 92/43/EØF (13).

(6)

I lyset af målene for Unionens politik for økologisk produktion bør de retlige rammer for gennemførelse af denne politik tilsigte at sikre fair konkurrence og et velfungerende indre marked for økologiske produkter, at opretholde og berettige forbrugernes tillid til produkter, der er mærket som økologiske, og at skabe de rette vilkår for, at politikken kan udvikle sig i takt med produktions- og markedsudviklingen.

(7)

De politiske prioriteter i Europa 2020-strategien som fastsat i Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen »Europa 2020: en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« omfatter at opnå en konkurrencedygtig økonomi baseret på viden og innovation, fremme en økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer social og territorial samhørighed, og støtte overgangen til en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi. Politikken for økologisk produktion bør derfor give erhvervsdrivende de rette redskaber til bedre identifikation og fremme af deres produkter, samtidig med at de beskyttes mod illoyal konkurrence.

(8)

Sektoren for økologisk landbrug i Unionen har udviklet sig hastigt i de senere år, ikke kun med hensyn til det areal, der anvendes til økologisk landbrug, men også med hensyn til antallet af bedrifter og det samlede antal økologiske erhvervsdrivende, der er registreret i Unionen.

(9)

I lyset af den dynamiske udvikling i den økologiske sektor blev der i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (14) påpeget et behov for en fremtidig revision af EU-reglerne om økologisk produktion under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort i forbindelse med anvendelsen af disse regler. Resultaterne af denne revision, som Kommissionen har foretaget, viser, at Unionens retlige rammer for økologisk produktion bør forbedres ved at fastsætte regler, som svarer til forbrugernes høje forventninger og garanterer tilstrækkelig klarhed for dem, som reglerne er rettet til. Forordning (EF) nr. 834/2007 bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(10)

De erfaringer, som hidtil er gjort i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 834/2007, viser, at der er behov for en præcisering af, hvilke produkter denne forordning omfatter. Den bør først og fremmest omfatte landbrugsprodukter, herunder akvakultur- og biavlsprodukter, som opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«). Derudover bør den omfatte forarbejdede landbrugsprodukter til konsum eller foder, fordi markedsføring af sådanne produkter som økologiske produkter er en vigtig afsætningsmulighed for landbrugsprodukter og sikrer synlighed over for forbrugerne om, at de landbrugsprodukter, der indgår i de forarbejdede produkter, er økologiske. Denne forordning bør ligeledes omfatte visse andre produkter, som har forbindelse med landbrugsprodukter på samme tætte måde som forarbejdede landbrugsprodukter til konsum og foder, fordi disse andre produkter enten udgør en vigtig afsætningsmulighed for landbrugsprodukter eller er en integreret del af produktionsprocessen. Endelig bør havsalt og andre salte, der anvendes til fødevarer og foder, være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, eftersom de kan være produceret under anvendelse af naturlige produktionsteknikker, og eftersom produktionen heraf bidrager til udvikling af landdistrikterne og således er i overensstemmelse med målene med denne forordning. Af klarhedshensyn bør sådanne andre produkter, som ikke er opført i bilag I til TEUF, opføres i et bilag til denne forordning.

(11)

For at supplere eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (15). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(12)

For at tage hensyn til nye produktionsmetoder, nye materialer eller internationale forpligtelser bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår forlængelse af listen over andre produkter med tæt forbindelse til landbrug, som er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(13)

Produkter, der er omfattet af denne forordning, men som stammer fra jagt eller fiskeri af vildtlevende arter, bør ikke anses for økologiske, da deres produktionsproces ikke kan kontrolleres fuldt ud.

(14)

Eftersom storkøkkendrift er lokalt forankret, anses foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og private ordninger på dette område for at være tilstrækkelige til at sikre et velfungerende indre marked. Derfor bør denne forordning ikke omfatte fødevarer, som tilberedes i storkøkkener, og mærkning af eller reklame for sådanne fødevarer med Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion bør ikke finde sted.

(15)

Forskningsprojekter har påvist, at forbrugernes tillid er af afgørende betydning på markedet for økologiske fødevarer. Regler, som ikke er tillidsvækkende, kan på lang sigt svække offentlighedens tillid og føre til markedssvigt. Derfor bør bæredygtig udvikling af økologisk produktion i Unionen være baseret på velfunderede produktionsregler, som er harmoniserede på EU-plan, og som opfylder de erhvervsdrivendes og forbrugernes forventninger, hvad angår kvaliteten af økologiske produkter og overholdelse af de principper og regler, der fastsættes i denne forordning.

(16)

Denne forordning bør anvendes med forbehold af relateret lovgivning, navnlig inden for sikkerhed i fødevarekæden, dyresundhed og -velfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale, mærkning og miljø.

(17)

Denne forordning bør danne grundlag for den bæredygtige udvikling af økologisk produktion og dens positive virkninger på miljøet og samtidig sikre et velfungerende indre marked for økologiske produkter og fair konkurrence, hvorved landbrugerne bistås med at opnå en rimelig indkomst, forbrugernes tillid sikres, forbrugernes interesser beskyttes, og korte forsyningskæder og lokal produktion fremmes. Disse mål bør nås ved overholdelse af generelle og specifikke principper og generelle og detaljerede regler om økologisk produktion.

(18)

Under hensyntagen til de særlige forhold, der kendetegner økologiske produktionssystemer, bør valg af plantesorter fokusere på agronomisk ydeevne, genetisk diversitet, sygdomsresistens, lang levetid og tilpasning til forskelligartede lokale jordbunds- og klimaforhold og bør respektere de naturlige krydsningsbarrierer.

(19)

Risikoen for, at reglerne om økologisk produktion ikke overholdes, anses for at være større på landbrugsbedrifter, som omfatter enheder, der ikke drives efter disse regler. Derfor bør alle landbrugsbedrifter i Unionen, som sigter mod at blive økologiske, efter en passende omlægningsperiode i alle henseender drives i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion. Bedrifter, som både omfatter enheder, der drives efter økologiske produktionsregler, og enheder, der drives efter ikkeøkologiske produktionsregler, bør dog tillades på visse betingelser, herunder navnlig på betingelse af en klar og reel adskillelse af produktionsenheder, der er økologiske, under omlægning og ikkeøkologiske, og af de produkter, som produceres af disse enheder.

(20)

Eftersom anvendelse af eksterne input bør begrænses i økologisk produktion, bør bestemte formål udpeges, som produkter og stoffer ofte anvendes til inden for produktion af landbrugsprodukter eller forarbejdede landbrugsprodukter. Når produkter eller stoffer normalt anvendes til disse formål, bør deres anvendelse kun være tilladt, når de er blevet godkendt i overensstemmelse med denne forordning. En sådan godkendelse bør imidlertid kun være gyldig, så længe anvendelsen af sådanne eksterne input i ikkeøkologisk produktion ikke er forbudt i henhold til EU-retten eller national ret, der har grundlag i EU-ret. Anvendelse af produkter eller stoffer, som plantebeskyttelsesmidler indeholder eller består af, bortset fra aktivstoffer, bør være tilladt inden for økologisk produktion, så længe anvendelse heraf er godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (16), og så længe hverken markedsføring eller anvendelse af disse plantebeskyttelsesmidler er forbudt af medlemsstaterne i henhold til nævnte forordning.

(21)

Når det er tilsigtet, at en hel bedrift eller dele heraf skal producere økologiske produkter, bør den være genstand for en omlægningsperiode, hvor den forvaltes i henhold til reglerne om økologisk produktion, men ikke kan producere økologiske produkter. Produkter bør kun kunne markedsføres som økologiske produkter, når omlægningsperioden er udløbet. Denne periode bør ikke begynde, før den pågældende landbruger eller erhvervsdrivende, som producerer alger eller akvakulturdyr, har underrettet de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor bedriften er beliggende, om den nævnte omlægning til økologisk produktion og derfor er underlagt den kontrolordning, som medlemsstaterne skal oprette i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (17) og nærværende forordning. Kompetente myndigheder bør kun med tilbagevirkende kraft kunne anerkende perioder før underretningsdatoen som omlægningsperioder, hvis bedriften eller de relevante dele heraf har været genstand for miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, der støttes med EU-midler, eller er naturområder eller landbrugsarealer, som i en periode på mindst tre år ikke er blevet behandlet med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

(22)

For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning med hensyn til økologisk produktion og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår yderligere regler om opdeling af bedrifter i produktionsenheder, der er økologiske, under omlægning og ikkeøkologiske.

(23)

Anvendelse af ioniserende stråling, kloning af dyr og kunstigt frembragte polyploide dyr eller genetisk modificerede organismer (»GMO'er«) samt produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, er uforenelig med begrebet økologisk produktion og forbrugernes opfattelse af økologiske produkter. Sådan anvendelse bør derfor være forbudt i økologisk produktion.

(24)

For at støtte og lette overholdelsen af denne forordning bør erhvervsdrivende om nødvendigt træffe forebyggende foranstaltninger i hver fase af produktion, tilberedning og distribution for at sikre biodiversitetens bevarelse og jordbundens kvalitet, at forebygge og bekæmpe skadegørere og sygdomme og at undgå negative virkninger for miljøet, dyresundheden og plantesundheden. De bør om nødvendigt også træffe forholdsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, som er underlagt deres kontrol, for at undgå forurening med produkter eller stoffer, som ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i overensstemmelse med denne forordning, og for at undgå sammenblanding af økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter.

(25)

Produkter, der er produceret i en omlægningsperiode, bør ikke markedsføres som økologiske produkter. For at undgå risikoen for at forvirre eller vildlede forbrugerne bør disse produkter heller ikke markedsføres som omlægningsprodukter, undtagen når der er tale om planteformeringsmateriale, fødevarer af vegetabilsk oprindelse og foderprodukter af vegetabilsk oprindelse, som kun indeholder en enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse, i alle tilfælde på betingelse af, at der har været en omlægningsperiode på mindst 12 måneder inden høsten.

(26)

For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår omlægningsregler for yderligere dyrearter.

(27)

Der bør fastsættes detaljerede produktionsregler om planteproduktion, animalsk produktion og akvakulturproduktion, herunder regler om indsamling af vilde planter og alger, samt om produktion af forarbejdede fødevarer og forarbejdet foder og af vin og gær, der anvendes som fødevarer eller foder, for at sikre harmonisering og overholdelse af målsætningerne og principperne for økologisk produktion.

(28)

Eftersom økologisk planteproduktion er baseret på, at planter hovedsagelig optager deres næring via jordbundens økosystem, bør planter produceres på og i levende jord i forbindelse med underjord og grundfjeld. Derfor bør hydrokultur og dyrkning af planter i beholdere, poser eller bede, hvor rødderne ikke er i kontakt med levende jord, ikke tillades.

(29)

Visse dyrkningsmetoder, der ikke er jordbundstilknyttede, såsom produktion af spirer eller julesalat og produktion af prydplanter og urter i potter, som sælges i potter til forbrugerne, for hvilke princippet om jordbundstilknyttet afgrødedyrkning ikke er tilpasset, eller for hvilke der ikke er risiko for, at forbrugerne vildledes med hensyn til produktionsmetoden, bør dog tillades. For at lette økologisk produktion på et tidligere vækststadium for planter bør dyrkning af småplanter og udplantningsplanter i beholdere til yderligere prikling også være tilladt.

(30)

Princippet om jordtilknyttet afgrødedyrkning og om, at planter hovedsagelig skal næres via jordbundens økosystem, blev fastlagt ved forordning (EF) nr. 834/2007. Nogle erhvervsdrivende har imidlertid udviklet en økonomisk aktivitet ved at dyrke planter i »afgrænsede bede« og er af deres nationale myndigheder blevet certificeret som økologiske i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007. Der blev den 28. juni 2017 inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure opnået enighed om, at økologisk produktion bør bygge på, at planter hovedsagelig næres via jordbundens økosystem, og bør være jordbundstilknyttet, og at dyrkning af planter i afgrænsede bede ikke længere bør være tilladt fra denne dato. For at give de erhvervsdrivende, der har udviklet en sådan økonomisk aktivitet indtil denne dato, mulighed for at tilpasse sig, bør de have tilladelse til at opretholde deres produktionsareal, hvis de af deres nationale myndigheder er blevet certificeret som økologisk i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 før nævnte dato, i yderligere ti år efter datoen for denne forordnings anvendelse. Ud fra de oplysninger, som medlemsstaterne har givet Kommissionen, er en sådan aktivitet kun blevet godkendt i Unionen før den 28. juni 2017 i Finland, Sverige og Danmark. Anvendelse af afgrænsede bede inden for økologisk landbrug bør gøres til genstand for en rapport fra Kommissionen, som skal offentliggøres fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse.

(31)

Økologisk planteproduktion bør omfatte anvendelse af produktionsteknikker, der forebygger eller minimerer forurening af miljøet.

(32)

Ikkeøkologisk landbrug har flere eksterne midler til at tilpasse sig til miljøet for at opnå optimal vækst af afgrøder, hvorimod økologiske planteproduktionssystemer har behov for planteformeringsmateriale, som er i stand til at tilpasse sig til sygdomsresistens og forskelligartede lokale jordbunds- og klimaforhold og til de særlige dyrkningsmetoder inden for økologisk landbrug, der bidrager til udviklingen af den økologiske sektor. Det er derfor vigtigt at udvikle økologisk planteformeringsmateriale, der er egnet til økologisk landbrug.

(33)

Med hensyn til jordbehandling og gødskning bør dyrkningsmetoder, der må anvendes i økologisk planteproduktion, fastlægges og betingelser for anvendelse af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler bør fastsættes.

(34)

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bør indskrænkes væsentligt. Foranstaltninger til at forebygge skader forårsaget af skadegørere og ukrudt ved hjælp af teknikker, der ikke indebærer brug af plantebeskyttelsesmidler, såsom sædskifte, bør prioriteres. Forekomst af skadegørere og ukrudt bør overvåges for at kunne afgøre, om et eventuelt indgreb er økonomisk og økologisk berettiget. Anvendelse af visse plantebeskyttelsesprodukter bør dog være tilladt, hvis sådanne teknikker ikke giver passende beskyttelse, og kun hvis disse plantebeskyttelsesprodukter er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 efter en vurdering, som viser, at de er forenelige med målsætningerne og principperne for økologisk produktion, herunder hvor sådanne produkter er blevet godkendt på restriktive anvendelsesbetingelser, og derefter er blevet godkendt i henhold til nærværende forordning.

(35)

For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår visse undtagelser, anvendelse af omlægningsplanteformeringsmateriale eller ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, aftaler mellem erhvervsdrivende for landbrugsbedrifter, yderligere foranstaltninger vedrørende håndtering af skadegørere og ukrudt samt yderligere detaljerede regler og dyrkningsmetoder for bestemte planter og specifik planteproduktion.

(36)

Forskning i Unionen vedrørende planteformeringsmateriale, der ikke er i overensstemmelse med sortsdefinitionen for så vidt angår ensartethed, viser, at der kan være fordele ved at anvende sådan forskelligartet materiale, navnlig inden for økologisk produktion, for eksempel for at mindske spredningen af sygdomme, forbedre modstandsdygtigheden og øge biodiversiteten.

(37)

Planteformeringsmateriale, som ikke hører til en sort, men som i stedet hører til en bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe med en høj grad af genetisk og fænotypisk diversitet mellem de enkelte reproduktive enheder, bør derfor være tilgængeligt med henblik på anvendelse i økologisk produktion.

Af denne grund bør erhvervsdrivende have tilladelse til at markedsføre planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale uden at skulle opfylde kravene til registrering og uden at skulle overholde certificeringskategorierne præbasismateriale, basismateriale og certificeret materiale eller kravene til andre kategorier som fastsat i Rådets direktiv 66/401/EØF (18), 66/402/EØF (19), 68/193/EØF (20), 98/56/EF (21), 2002/53/EF (22), 2002/54/EF (23), 2002/55/EF (24), 2002/56/EF (25), 2002/57/EF (26), 2008/72/EF (27) og 2008/90/EF (28) eller i retsakter, der er vedtaget i henhold til disse direktiver.

Den nævnte markedsføring bør finde sted efter en meddelelse til de ansvarlige organer, jf. nævnte direktiver, og efter at Kommissionen har vedtaget harmoniserede krav for sådant materiale, forudsat at det opfylder de nævnte krav.

(38)

For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastsættelse af visse regler for produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter.

(39)

For at opfylde økologiske producenters behov, fremme forskning og udvikle økologiske sorter, der er egnede til økologisk produktion, under hensyntagen til de specifikke behov og mål for økologisk landbrug såsom øget genetisk diversitet, sygdomsresistens eller -tolerans og tilpasning til forskelligartede lokale jordbunds- og klimaforhold bør et midlertidigt forsøg tilrettelægges i overensstemmelse med direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF. Dette midlertidige forsøg bør gennemføres i en syvårig periode, bør omhandle tilstrækkelige mængder af planteformeringsmateriale og bør være underlagt årlig rapportering. Det bør bidrage til at opstille kriterier for beskrivelse af det nævnte materiales karakteristika og til fastlæggelse af produktions- og markedsføringsvilkårene for dette materiale.

(40)

Eftersom animalsk produktion naturligt indebærer forvaltning af landbrugsjord, hvor husdyrgødning anvendes som næringsstof i afgrødeproduktion, bør jordløs animalsk produktion være forbudt, bortset fra inden for biavl. I forbindelse med valg af racer bør valg af karakteristika, der er vigtige for økologisk landbrug, såsom en høj grad af genetisk diversitet, evne til at tilpasse sig lokale forhold og sygdomsresistens, tilskyndes.

(41)

Økologiske dyr er ikke altid til rådighed i tilstrækkelig mængde og kvalitet til at opfylde behovene hos landbrugere, der ønsker at etablere en besætning eller flok for første gang eller at øge antallet af husdyr eller forny dem. På visse betingelser bør det derfor være muligt at indsætte ikkeøkologisk opdrættede dyr i en økologisk produktionsenhed.

(42)

Husdyr bør fodres med fodermidler, der er produceret i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion, og som fortrinsvis kommer fra landbrugerens egen bedrift, idet der tages hensyn til husdyrenes fysiologiske behov. Landbrugere bør dog have mulighed for på visse betingelser også at anvende omlægningsfoder, der stammer fra deres egen bedrift. For at opfylde dyrenes grundlæggende næringsbehov bør landbrugere endvidere tillades at anvende visse fodermidler af mikrobiel eller mineralsk oprindelse eller visse fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer på nøje fastlagte betingelser.

(43)

Varetagelsen af dyrs sundhed bør først og fremmest være baseret på sygdomsforebyggelse. Derudover bør der anvendes særlige rengørings- og desinficeringsforanstaltninger. Forebyggende anvendelse af kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, bør ikke være tilladt i økologisk produktion. I tilfælde af sygdom eller skader, der kræver øjeblikkelig behandling af et dyr, bør anvendelse af sådanne midler begrænses til, hvad der er absolut nødvendigt for at genoprette dyrets velbefindende. For at sikre den økologiske produktions integritet for forbrugerne bør den officielle tilbageholdelsesperiode efter anvendelse af sådanne veterinærlægemidler som fastsat i den relevante EU-lovgivning i sådanne tilfælde være det dobbelte af den normale tilbageholdelsesperiode og have en varighed på mindst 48 timer.

(44)

Opdrætsforhold og praksis for husdyrhold for økologiske husdyr bør opfylde dyrenes adfærdsmæssige behov og bør sikre et højt dyrevelfærdsniveau, som i visse henseender bør være strengere end de EU-dyrevelfærdsstandarder, som gælder for animalsk produktion generelt. I de fleste tilfælde bør husdyr have permanent adgang til udendørsarealer med henblik på motion. Enhver form for lidelse, smerte eller angst bør undgås eller bør holdes på et minimum i alle dyrenes livsfaser. Opbinding og lemlæstelser såsom halekupering på får, næbtrimning i de første tre levedage og fjernelse af hornanlæg bør kun være muligt, hvis det er tilladt af de kompetente myndigheder, og kun på bestemte betingelser.

(45)

Eftersom økologisk produktion er mest udviklet for kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien, hjortedyr og svin samt for fjerkræ, kaniner og bier, bør yderligere detaljerede produktionsregler finde anvendelse på de nævnte arter. For disse arter er det nødvendigt, at Kommissionen fastlægger visse krav, der er vigtige for produktion af sådanne dyr, såsom krav til belægningsgrad, mindstearealer og karakter af og tekniske krav til opdrætsforhold. For andre arter bør sådanne krav fastlægges, når yderligere detaljerede produktionsregler finder anvendelse på disse arter.

(46)

For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår nedbringelse af antallet af undtagelser vedrørende dyrs oprindelse, begrænsning af organisk kvælstof i forbindelse med den samlede belægningsgrad, fodring af bifamilier, acceptable behandlinger til desinfektion af bigårde, metoder og behandlinger til bekæmpelse af Varroa destructor og detaljerede regler om animalsk produktion for andre arter.

(47)

Denne forordning afspejler den fælles fiskeripolitiks målsætninger med hensyn til akvakultur, som spiller en central rolle for at sikre bæredygtig, langsigtet fødevareforsyningssikkerhed og vækst og beskæftigelse, samtidig med at presset på vilde fiskebestande som følge af den voksende efterspørgsel efter akvatiske fødevarer mindskes. Kommissionens meddelelse af 29. april 2013 om strategiske retningslinjer for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i EU sætter fokus på de største udfordringer, som Unionens akvakultursektor står over for, og dens vækstpotentiale. I den nævnte meddelelse anføres det, at økologisk akvakultur er særlig lovende sektor, ligesom de konkurrencemæssige fordele ved økologisk certificering fremhæves.

(48)

Økologisk akvakultur er et relativt nyt område inden for økologisk produktion sammenlignet med økologisk landbrug, hvor der er er gjort mange erfaringer på de enkelte bedrifter. I lyset af forbrugernes stigende interesse for økologiske akvakulturprodukter vil der sandsynligvis ske yderligere vækst inden for omlægning af akvakulturbrug til økologisk produktion. Dette fører til større erfaringer, faglig viden og udvikling og dermed forbedringer på akvakulturområdet, hvilket bør afspejles i produktionsreglerne.

(49)

Økologisk akvakultur bør være baseret på opdræt af yngel fra økologiske produktionsenheder. Økologiske akvakulturdyr til avl eller videreopdræt er ikke altid til rådighed i tilstrækkelig mængde og kvalitet til at opfylde behovene hos erhvervsdrivende, der producerer akvakulturdyr. På visse betingelser bør det være muligt at indsætte indfangede vilde eller ikkeøkologiske akvakulturdyr i en økologisk produktionsenhed.

(50)

For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår foder til akvakulturdyr og dyrlægebehandling af sådanne dyr samt for så vidt angår detaljerede betingelser for forvaltning af gydebestande, avl og produktion af yngel.

(51)

Erhvervsdrivende, der producerer økologiske fødevarer eller foder, bør følge passende procedurer, som er baseret på en systematisk identifikation af kritiske forarbejdningstrin, for at sikre, at de forarbejdede produkter er i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion. Forarbejdede økologiske produkter bør produceres efter forarbejdningsmetoder, der garanterer, at produkternes økologiske karakteristika og egenskaber bevares i alle faser af den økologiske produktion.

(52)

Der bør fastsættes bestemmelser om forarbejdede økologiske fødevarers og forarbejdet økologisk foders sammensætning. Sådanne fødevarer bør fortrinsvis produceres af økologiske landbrugsingredienser eller af andre ingredienser omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, som er økologiske, med begrænset mulighed for at anvende visse ikkeøkologiske landbrugsingredienser, som er angivet i denne forordning. Desuden bør kun visse produkter og stoffer, som er godkendt i henhold til denne forordning, være tilladt at anvende i forbindelse med produktion af forarbejdede økologiske fødevarer og forarbejdet økologisk foder.

(53)

For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende, som producerer forarbejdede fødevarer eller forarbejdet foder, for så vidt angår arten og sammensætningen af produkter og stoffer, der er tilladt til anvendelse i forarbejdede fødevarer, samt betingelser for deres anvendelse, og for så vidt angår beregning af procentdelen af landbrugsingredienser, herunder specificering af de tilsætningsstoffer, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, og som anses som landbrugsingredienser med henblik på beregning af den procentdel, der skal opnås for at kunne betegne et produkt som økologisk i varebetegnelsen.

(54)

Økologisk vin bør være underlagt de relevante regler om forarbejdede økologiske fødevarer. Eftersom vin er en særlig og vigtig kategori af økologiske produkter, bør der dog fastsættes yderligere detaljerede produktionsregler specifikt for økologisk vin. Til produktion af økologisk vin bør udelukkende anvendes økologiske råvarer, og det bør kun være tilladt at tilsætte visse produkter og stoffer, som er tilladt i henhold til denne forordning. Anvendelse af visse ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder bør ikke være tilladt i forbindelse med produktion af økologisk vin. Andre fremgangsmåder og behandlingsmetoder bør kunne tillades på nøje fastlagte betingelser.

(55)

For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af yderligere forbudte ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder og for så vidt angår ændring af listen over tilladte ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder.

(56)

Gær var oprindelig ikke en landbrugsingrediens i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og kunne derfor ikke medregnes i økologiske produkters landbrugsingredienssammensætning. Med Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (29) blev det imidlertid gjort obligatorisk at anse gær og gærprodukter som ingredienser af landbrugsoprindelse med henblik på økologisk produktion fra den 31. december 2013. I overensstemmelse hermed bør kun økologisk producerede substrater fra den 1. januar 2021 anvendes til produktion af økologisk gær, som anvendes som fødevare eller foder. Desuden bør kun visse produkter og stoffer tillades til produktion, tilberedning og formulering heraf.

(57)

For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår yderligere detaljerede produktionsregler om gær.

(58)

Denne forordning bør harmonisere reglerne om økologisk produktion i Unionen for alle produkter, som er omfattet af dens anvendelsesområde, og bør fastsætte detaljerede produktionsregler for forskellige produktkategorier, men det vil først på et senere tidspunkt være muligt at vedtage visse produktionsregler, f.eks. yderligere detaljerede produktionsregler for andre dyrearter eller for produkter, der ikke er omfattet af de kategorier, som der fastsættes detaljerede produktionsregler for i denne forordning. I mangel af sådanne produktionsregler på EU-plan bør medlemsstaterne stadig kunne fastsætte nationale regler for deres egen nationale produktion, forudsat at disse regler ikke er i strid med denne forordning. Medlemsstaterne bør dog ikke anvende disse nationale regler på produkter, der er produceret eller markedsført i andre medlemsstater, når disse produkter overholder denne forordning. I mangel af sådanne nationale detaljerede produktionsregler bør erhvervsdrivende som minimum overholde de generelle produktionsregler og principperne for økologisk produktion, i det omfang disse regler og principper kan anvendes på de pågældende produkter, når de markedsfører sådanne produkter med betegnelser, som henviser til økologisk produktion.

(59)

For at tage højde for eventuelle fremtidige behov for særlige produktionsregler for produkter, hvor produktionen heraf ikke hører ind under nogen af de kategorier af særlige produktionsregler, der er fastsat i denne forordning, og for at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af denne forordning og efterfølgende tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastsættelse af detaljerede produktionsregler samt regler om omlægningskravet for disse produkter.

(60)

Reglerne om økologisk produktion bør kun kunne fraviges i tilfælde af katastrofesituationer. For at gøre det muligt, at en økologisk produktion kan videreføres eller genoptages i sådanne tilfælde, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastsættelse af kriterierne til at fastlægge, om en situation er en katastrofesituation, samt særlige regler, herunder muligheden for at fravige denne forordning, for, hvordan medlemsstaterne skal håndtere sådanne katastrofesituationer, og for de nødvendige overvågnings- og rapporteringskrav i denne henseende.

(61)

Økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter må under visse omstændigheder indsamles og transporteres samtidig. For at holde økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter behørigt adskilt i forbindelse med deres håndtering og undgå sammenblanding bør der fastsættes særlige bestemmelser.

(62)

For at sikre integriteten i økologisk produktion og tilpasning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår regler om emballering og transport af økologiske produkter.

(63)

Anvendelse i økologisk produktion af visse produkter eller stoffer som aktive stoffer, som skal anvendes som plantebeskyttelsesmidler, der falder inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009, gødningsstoffer, jordforbedringsmidler, næringsstoffer, ikkeøkologiske dyrefoderbestanddele af forskellig oprindelse, fodertilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer og midler til rengøring og desinficering, bør begrænses til et minimum og være underlagt de særlige betingelser, der er fastsat i denne forordning. Samme fremgangsmåde bør lægges til grund for anvendelse af produkter og stoffer som fødevaretilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer og for anvendelse af ikkeøkologiske landbrugsingredienser i forbindelse med produktion af forarbejdede økologiske fødevarer. Enhver mulig anvendelse af sådanne produkter og stoffer i økologisk produktion i almindelighed og i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed bør derfor fastlægges med forbehold af de principper, der er fastsat i denne forordning, og visse kriterier.

(64)

For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning, hvad angår økologisk produktion i almindelighed og produktion af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, samt for at sikre tilpasning til den tekniske udvikling, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af yderligere kriterier for tilladelse af produkter eller stoffer til anvendelse i økologisk produktion i almindelighed og i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed samt kriterier for tilbagetrækning af sådanne tilladelser.

(65)

For at sikre adgang til landbrugsingredienser, når sådanne ingredienser ikke er til rådighed i økologisk form i tilstrækkelig mængde til produktion af forarbejdede økologiske fødevarer, bør medlemsstaterne også have mulighed for at tillade anvendelse af ikkeøkologiske landbrugsingredienser på visse betingelser og i en begrænset periode.

(66)

For at fremme økologisk produktion og imødekomme behovet for pålidelige data vil der skulle indsamles oplysninger og data om tilgængeligheden på markedet for økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale, for økologiske dyr og for økologisk akvakulturyngel, og disse oplysninger og data vil skulle udbredes til landbrugere og erhvervsdrivende. Med henblik herpå bør medlemsstaterne sørge for, at der på deres område oprettes regelmæssigt ajourførte databaser og systemer med sådanne oplysninger, og Kommissionen bør offentliggøre sådanne oplysninger.

(67)

For at sikre overholdelse af kravene til økologisk produktion og for at sikre forbrugernes tillid til denne produktionsmetode er det nødvendigt, at de erhvervsdrivende underretter de kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne om tilfælde af mistanke om manglende overholdelse af denne forordning, som er begrundet eller ikke kan udelukkes, i forbindelse med produkter, som de producerer, tilbereder, importerer eller modtager fra andre erhvervsdrivende. En sådan mistanke kan bl.a. opstå som følge af forekomst af et produkt eller et stof, som ikke er tilladt til anvendelse i produktionen af et produkt, der planlægges anvendt eller markedsført som et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt. Erhvervsdrivende bør underrette de kompetente myndigheder, når de er i stand til at begrunde en mistanke om manglende overholdelse, eller når de ikke kan udelukke sådan en mistanke. I så fald bør de berørte produkter ikke markedsføres som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, så længe mistanken ikke kan udelukkes. Erhvervsdrivende bør samarbejde med de kompetente myndigheder og efter omstændighederne kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne om at kortlægge og undersøge årsagerne til den pågældende manglende overholdelse.

(68)

For at undgå forurening af økologisk produktion med produkter eller stoffer, der ikke er blevet tilladt af Kommissionen til anvendelse i økologisk produktion til visse formål, bør erhvervsdrivende træffe forholdsmæssige og passende foranstaltninger, som er under deres kontrol, med henblik på at identificere og undgå risikoen for en sådan forurening. De pågældende foranstaltninger bør regelmæssigt revideres og om nødvendigt tilpasses.

(69)

For at sikre en harmoniseret tilgang i hele Unionen for så vidt angår de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse, navnlig hvor sådan mistanke opstår som følge af forekomst af ikketilladte produkter og stoffer i økologiske produkter eller omlægningsprodukter, og for at undgå usikkerhed blandt de erhvervsdrivende bør de kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne foretage en officiel undersøgelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 for at verificere overholdelse af kravene til økologisk produktion. Er der specifikt mistanke om manglende overholdelse som følge af forekomst af ikketilladte produkter eller stoffer, bør undersøgelsen fastslå kilden og årsagen til de pågældende produkters eller stoffers forekomst for at sikre, at de erhvervsdrivende overholder kravene til økologisk produktion og navnlig ikke har anvendt produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, og for at sikre, at disse erhvervsdrivende har truffet forholdsmæssige og passende forebyggende foranstaltninger til at undgå forurening af økologisk produktion med sådanne produkter og stoffer. Sådanne undersøgelser bør stå i rimeligt forhold til mistanken om manglende overholdelse og bør derfor fuldføres så hurtigt som muligt og inden for et rimeligt tidsrum, idet der tages hensyn til produktets holdbarhed og sagens kompleksitet. De vil kunne omfatte enhver metode og teknik til offentlig kontrol, som anses for passende til uden unødig forsinkelse effektivt at udelukke eller bekræfte enhver mistanke om manglende overholdelse af denne forordning, herunder anvendelse af relevante oplysninger, der vil gøre det muligt at udelukke eller bekræfte enhver mistanke om manglende overholdelse uden tilsyn på stedet.

(70)

En given forekomst af produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, i produkter, der markedsføres som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, og de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse, bør observeres nærmere af medlemsstaterne og Kommissionen. Kommissionen bør derfor aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet fire år efter datoen for denne forordnings anvendelse på grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne har indsamlet om de tilfælde, hvor ikketilladte produkter og stoffer i økologisk produktion er blevet undersøgt. Rapporten vil om nødvendigt kunne ledsages af et lovgivningsforslag om yderligere harmonisering.

(71)

I mangel af en sådan yderligere harmonisering bør medlemsstater, der har udviklet metoder til at undgå, at produkter, som indeholder en vis mængde produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion til visse formål, markedsføres som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, have mulighed for fortsat at anvende disse metoder. For at sikre den frie bevægelighed for økologiske produkter og omlægningsprodukter på Unionens indre marked bør sådanne metoder dog ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af produkter, der er produceret i andre medlemsstater i overensstemmelse med denne forordning. De pågældende metoder bør derfor kun anvendes på produkter, der er produceret på området for den medlemsstat, som vælger fortsat at anvende den pågældende metode. Medlemsstater, der beslutter at gøre brug af denne mulighed, bør straks underrette Kommissionen.

(72)

Ud over forpligtelserne vedrørende de foranstaltninger, som skal træffes af erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, importerer eller anvender økologiske produkter og omlægningsprodukter, og af de kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne, jf. denne forordning, for at undgå forurening af økologiske produkter eller omlægningsprodukter med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, bør medlemsstaterne også have mulighed for på deres område at træffe andre passende foranstaltninger for at undgå utilsigtet forekomst af ikketilladte produkter og stoffer i økologisk landbrug. Medlemsstater, der beslutter at gøre brug af denne mulighed, bør straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

(73)

Mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer bør være underlagt de generelle bestemmelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (30), navnlig de bestemmelser, som har til formål at hindre mærkning, der kan vildlede eller forvirre forbrugerne. I denne forordning bør der endvidere fastsættes særlige bestemmelser om mærkning af økologiske produkter og omlægningsprodukter. De bør beskytte både erhvervsdrivendes interesse i, at deres produkter identificeres korrekt på markedet, og i at nyde godt af fair konkurrenceforhold og forbrugernes interesse i at have mulighed for at træffe kvalificerede valg.

(74)

I overensstemmelse hermed bør de betegnelser, der anvendes til angivelse af økologiske produkter, i hele Unionen og uanset sprog beskyttes mod anvendelse til mærkning af ikkeøkologiske produkter. Denne beskyttelse bør også omfatte almindelige afledninger og diminutivformer af disse betegnelser, uanset om de anvendes hver for sig eller sammen.

(75)

Forarbejdede fødevarer bør kun mærkes som økologiske, hvis alle eller næsten alle ingredienserne af landbrugsoprindelse er økologiske. For at tilskynde til anvendelse af økologiske ingredienser bør det endvidere være muligt at henvise til økologisk produktion udelukkende på ingredienslisten for forarbejdede fødevarer, hvor visse betingelser er opfyldt, navnlig at den pågældende fødevare er i overensstemmelse med visse økologiske produktionsregler. Der bør også fastsættes særlige mærkningsbestemmelser for at tillade erhvervsdrivende at angive de økologiske ingredienser, der er anvendt i produkter, som primært består af en ingrediens, der stammer fra jagt eller fiskeri.

(76)

Forarbejdet foder bør kun mærkes som økologisk, hvis alle eller næsten alle ingredienserne af landbrugsoprindelse er økologiske.

(77)

For at skabe klarhed for forbrugerne overalt på EU-markedet bør det være obligatorisk at anvende Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion for alle økologiske færdigpakkede fødevarer, der er produceret i Unionen. Det bør endvidere være muligt at anvende dette logo på frivillig basis for ikkefærdigpakkede økologiske produkter, der er produceret i Unionen, og for økologiske produkter, der er importeret fra tredjelande, samt til oplysnings- og uddannelsesformål. En model for Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion bør fastlægges.

(78)

For ikke at vildlede forbrugerne med hensyn til, om et produkt i sin helhed er økologisk, er det imidlertid hensigtsmæssigt at begrænse anvendelsen af logoet til produkter, der udelukkende eller næsten udelukkende indeholder økologiske ingredienser. Det bør derfor ikke være tilladt at anvende det til mærkning af omlægningsprodukter eller forarbejdede produkter, hvori mindre end 95 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse efter vægt er økologiske.

(79)

For at undgå forvirring blandt forbrugerne med hensyn til, om et produkt har oprindelse i Unionen eller ej, i forbindelse med anvendelse af Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion bør forbrugerne informeres om, hvorfra de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, stammer. I denne sammenhæng bør det være tilladt at henvise til akvakultur på etiketten for produkter fra økologisk akvakultur i stedet for at henvise til landbrug.

(80)

For at skabe klarhed for forbrugerne og for at sikre, at de relevante oplysninger formidles til dem, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af yderligere regler om mærkning af økologiske produkter og ændring af listen over betegnelser, som henviser til økologisk produktion, i denne forordning, Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion og reglerne herom.

(81)

Visse produkter eller stoffer, der anvendes i plantebeskyttelsesmidler eller som gødningsstoffer, bør ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde og bør derfor i princippet ikke være underlagt reglerne i denne forordning, herunder mærkningsreglerne. Eftersom disse produkter og stoffer spiller en vigtig rolle i økologisk landbrug, og deres anvendelse i økologisk produktion kræver tilladelse i henhold til denne forordning, og eftersom visse usikkerheder for så vidt angår deres mærkning har vist sig i praksis, navnlig med hensyn til anvendelsen af betegnelser, som henviser til økologisk produktion, bør det præciseres, at sådanne produkter eller stoffer, når de er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til denne forordning, kan mærkes i overensstemmelse hermed.

(82)

Økologisk produktion er kun troværdig, hvis den ledsages af effektiv verifikation og kontrol i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen.

(83)

Der bør fastsættes særlige krav for erhvervsdrivende med henblik på at sikre overholdelse af denne forordning. Der bør navnlig fastsættes bestemmelser om, at der skal indgives meddelelse om erhvervsdrivendes aktiviteter til de kompetente myndigheder og om et certificeringssystem til identifikation af de erhvervsdrivende, der overholder reglerne om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Disse bestemmelser bør i princippet også finde anvendelse på alle de berørte erhvervsdrivendes underleverandører, medmindre underleverancen er fuldstændig integreret i underleverandørens hovedaktivitet og kontrolleres i denne forbindelse. Certificeringssystemets gennemsigtighed bør sikres ved at kræve, at medlemsstaterne offentliggør listerne over erhvervsdrivende, der har givet meddelelse om deres aktiviteter, og eventuelle gebyrer, der kan opkræves i forbindelse med kontrol, der er udført for at verificere overholdelsen af reglerne om økologisk produktion.

(84)

Små detailforretninger, der ikke sælger andre økologiske produkter end færdigpakkede økologiske produkter, frembyder en forholdsvis lav risiko for manglende overholdelse af reglerne om økologisk produktion, og de bør ikke pålægges uforholdsmæssigt store byrder ved salg af økologiske produkter. De bør derfor ikke være underlagt meddelelses- og certificeringsforpligtelserne, men bør fortsat være omfattet af offentlig kontrol, der gennemføres for at verificere reglerne om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Små detailforretninger, der sælger uindpakkede økologiske produkter, bør ligeledes være omfattet af offentlig kontrol, men for at lette markedsføringen af økologiske produkter bør medlemsstaterne have mulighed for at fritage sådanne forretninger fra forpligtelsen til at lade deres aktiviteter certificere.

(85)

Mindre landbrugere og erhvervsdrivende, der producerer alger eller akvakulturdyr i Unionen, pålægges hver især relativt høje inspektionsomkostninger og administrative byrder i forbindelse med økologisk certificering. Et system for gruppecertificering bør indføres for at mindske inspektions- og certificeringsomkostningerne og den dermed forbundne administrative byrde, styrke lokale netværk, bidrage til bedre afsætningsmuligheder og sikre lige konkurrencevilkår i forhold til erhvervsdrivende i tredjelande. Derfor bør begrebet »gruppe af erhvervsdrivende« indføres og defineres, og der bør fastsættes regler, der afspejler mindre landbrugeres og erhvervsdrivendes behov og ressourcemæssige kapacitet.

(86)

For at sikre formålstjenligheden, effektiviteten og gennemsigtigheden i den måde, som den økologiske produktion og mærkningen af økologiske produkter fungerer på, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår krav til erhvervsdrivendes eller grupper af erhvervsdrivendes føring af fortegnelser og modellen til overholdelsescertifikatet.

(87)

For at sikre, at certificeringen af grupper af erhvervsdrivende udføres effektivt og virkningsfuldt, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår det ansvar, der påhviler de enkelte medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende, kriterierne for fastlæggelse af den geografiske nærhed af deres medlemmer og etableringen og driften af deres systemer for intern kontrol.

(88)

Økologisk produktion er omfattet af offentlig kontrol og af andre officielle aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 for at verificere overholdelsen af reglerne om økologisk produktion og mærkningen af økologiske produkter. Medmindre andet er bestemt i nærværende forordning, bør regler ud over dem, der er fastsat i nævnte forordning, dog finde anvendelse på økologisk produktion for så vidt angår offentlig kontrol og tiltag iværksat af de kompetente myndigheder og efter omstændighederne kontrolmyndighederne og kontrolorganerne, for så vidt angår tiltag, der skal iværksættes af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, for så vidt angår delegation af visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter og tilsynet hermed og for så vidt angår tiltag i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, herunder forbuddet mod at markedsføre produkter som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, når den konstaterede manglende overholdelse påvirker disse produkters integritet.

(89)

Med henblik på at sikre en ensartet tilgang på deres område bør det udelukkende være op til de kompetente myndigheder at udarbejde et katalog over foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse.

(90)

Der bør i denne forordning fastsættes bestemmelser om udveksling af visse relevante oplysninger mellem kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder, kontrolorganer og visse andre organer, og om tiltag iværksat af sådanne myndigheder og organer, i tillæg til bestemmelserne i forordning (EU) 2017/625.

(91)

For at støtte gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at verificere overholdelsen af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår særlige kriterier og betingelser for gennemførelsen af offentlig kontrol med sigte på at sikre sporbarhed i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen og overholdelse af denne forordning og for så vidt angår yderligere elementer, der på grundlag af praktiske erfaringer skal tages hensyn til ved vurderingen af sandsynligheden for manglende overholdelse.

(92)

For at støtte gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at verificere overholdelsen af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår betingelserne for delegation af offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til kontrolorganer som supplement til betingelserne i denne forordning.

(93)

Erfaringerne med ordningerne for importen af økologiske produkter til Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 har vist, at der er behov for revision af disse ordninger for at imødekomme forbrugernes forventninger om, at importerede økologiske produkter er i overensstemmelse med standarder, der er lige så strenge som EU-reglerne, og for at sikre bedre adgang for Unionens økologiske produkter til det internationale marked. Der skal også være klarhed med hensyn til, hvilke regler der gælder for eksport af økologiske produkter, bl.a. gennem indførelse af eksportcertifikater for økologiske produkter.

(94)

Bestemmelserne om import af produkter, der er i overensstemmelse med EU-regler om produktion og mærkning, i henhold til hvilke erhvervsdrivende har været underlagt kontrol foretaget af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er anerkendt af Kommissionen til i tredjelande at foretage kontrol og certificering inden for økologisk produktion, bør udvides yderligere. Navnlig bør fastsættes, hvilke krav der skal opfyldes af akkrediteringsorganer, som akkrediterer kontrolorganer med henblik på import af økologiske produkter, der opfylder kravene, til Unionen, for at sikre, at Kommissionens tilsyn med kontrolorganer sker på ens vilkår. For at gøre tilsynet med kontrolmyndigheder og kontrolorganer mere effektivt bør det endvidere fastsættes, at Kommissionen har mulighed for at tage direkte kontakt til akkrediteringsorganer og kompetente myndigheder i tredjelande. I tilfælde af produkter, der importeres fra tredjelande eller Unionens fjernområder med særlige klimaforhold og lokale forhold, bør Kommissionen have mulighed for at give særlige tilladelser til anvendelse af produkter og stoffer i økologisk produktion.

(95)

Det bør fortsat være muligt for økologiske produkter at få adgang til EU-markedet, når sådanne produkter ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne om økologisk produktion, men kommer fra tredjelande, hvis ordninger for økologisk produktion og kontrol er blevet anerkendt som ækvivalente til dem, der gælder i Unionen. Imidlertid bør anerkendelse af tredjelandes ækvivalens som fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007 kun gives gennem internationale aftaler mellem Unionen og de pågældende tredjelande, hvor gensidig anerkendelse af ækvivalens også vil blive tilstræbt for Unionen.

(96)

Tredjelande, der er anerkendt med hensyn til ækvivalens i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007, bør fortsat være anerkendte i henhold til nærværende forordning i en begrænset periode, som er nødvendig for at sikre en gnidningsløs overgang til anerkendelsesordningen gennem en international aftale, forudsat at de fortsætter med at sikre, at deres regler om økologisk produktion og kontrol er ækvivalente til de relevante gældende EU-regler, og at de opfylder alle krav til Kommissionens tilsyn med deres anerkendelse. Dette tilsyn bør især baseres på de årlige rapporter, som disse anerkendte tredjelande fremsender til Kommissionen.

(97)

Erfaringerne med ordningen med kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der af Kommissionen er anerkendt som kompetente til at foretage kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på import af produkter, som giver ækvivalente garantier, viser, at de regler, der anvendes af disse myndigheder og organer, er forskellige, og at det kan være vanskeligt at betragte sådanne regler som ækvivalente til de respektive EU-regler. Endvidere hæmmer forøgelsen af kontrolmyndigheders og kontrolorganers standarder passende tilsyn fra Kommissionens side. Ordningen for anerkendelse af ækvivalens bør derfor afskaffes. De pågældende kontrolmyndigheder og kontrolorganer bør imidlertid gives den tid, der er nødvendig, så de kan forberede sig på at opnå anerkendelse med henblik på import af produkter, der er i overensstemmelse med EU-reglerne. De nye regler om anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på import af overensstemmende produkter, der opfylder kravene, bør desuden allerede finde anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden for at give Kommissionen mulighed for at forberede anerkendelsen af de pågældende kontrolmyndigheder og kontrolorganer fra datoen for denne forordnings anvendelse.

(98)

Når et produkt er importeret til Unionen i medfør af enhver af de importordninger, der er fastsat i denne forordning, bør markedsføringen af dette produkt som et økologisk produkt være underlagt krav om adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at sikre produktets sporbarhed i fødevarekæden.

(99)

For at sikre fair konkurrence mellem erhvervsdrivende bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår de dokumenter, der er bestemt til toldmyndighederne i tredjelande, navnlig eksportcertifikater for økologiske produkter.

(100)

For at sikre gennemsigtighed i proceduren for anerkendelse af og tilsyn med kontrolmyndigheder og kontrolorganer i forbindelse med import af økologiske produkter, der opfylder kravene, og formålstjenlighed, effektivitet og gennemsigtighed i forbindelse med kontrol af importerede produkter bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår yderligere kriterier for anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i forbindelse med import af økologiske produkter, der overholder denne forordning, samt yderligere kriterier for tilbagetrækning af en sådan anerkendelse, for så vidt angår udøvelse af tilsyn med de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er anerkendt af Kommissionen, og for så vidt angår kontrol og andre tiltag, der skal gennemføres af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik herpå.

(101)

Når der er konstateret alvorlige eller gentagne overtrædelser med hensyn til certificering eller kontrol og tiltag i medfør af denne forordning, og når den pågældende kontrolmyndighed eller det pågældende kontrolorgan ikke rettidigt har iværksat hensigtsmæssige tiltag som reaktion på en anmodning fra Kommissionen, bør anerkendelsen af disse kontrolmyndigheder eller kontrolorganer straks tilbagetrækkes.

(102)

For at sikre forvaltning af listen over tredjelande, der er anerkendt med henblik på ækvivalens i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår de oplysninger, der skal sendes af disse anerkendte tredjelande, og som er nødvendige for tilsynet med deres anerkendelse og Kommissionens udøvelse af dette tilsyn.

(103)

Der bør fastsættes bestemmelser for at sikre, at bevægeligheden for økologiske produkter, der overholder denne forordning, og som har været underlagt kontrol i en medlemsstat, ikke kan begrænses i en anden medlemsstat.

(104)

For at få pålidelige oplysninger om gennemførelsen af denne forordning bør medlemsstaterne regelmæssigt forelægge Kommissionen de nødvendige oplysninger. For at sikre klarhed og gennemsigtighed bør medlemsstaterne føre ajourførte lister over kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer. Listerne over kontrolmyndigheder og kontrolorganer bør gøres tilgængelige for offentligheden af medlemsstaterne og offentliggøres af Kommissionen.

(105)

Med henblik på udfasning af undtagelserne vedrørende anvendelse af ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, ikkeøkologisk opdrættet fjerkræ og ikkeøkologiske husdyr til avlsformål bør Kommissionen overveje tilgængeligheden af det pågældende materiale i økologisk form på EU-markedet. Med henblik herpå og på grundlag af de data om tilgængeligheden af økologisk materiale, der indsamles gennem den database og de systemer, der oprettes af medlemsstaterne, bør Kommissionen fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om tilgængeligheden af og årsagerne til en eventuel begrænset adgang til det pågældende materiale for økologiske erhvervsdrivende.

(106)

Med henblik på udfasning af undtagelserne vedrørende anvendelse af ikkeøkologisk proteinfoder til fjerkræ og svin og på grundlag af de data, som medlemsstaterne årligt indgiver om tilgængeligheden af sådant proteinfoder i økologisk form på EU-markedet, bør Kommissionen fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om tilgængeligheden af og årsagerne til en eventuel begrænset adgang til det pågældende økologiske proteinfoder for økologiske erhvervsdrivende.

(107)

For at tage hensyn til udviklingen i tilgængeligheden på markedet af økologisk planteformeringsmateriale, økologiske dyr og økologisk proteinfoder til fjerkræ og svin bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår ophævelse eller forlængelse af undtagelser og tilladelser vedrørende anvendelsen af ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, ikkeøkologiske dyr og ikkeøkologisk proteinfoder til fjerkræ og svin.

(108)

Det er nødvendigt at fastsætte foranstaltninger, som sikrer en gnidningsløs overgang til de retlige rammer for import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen, som ændres ved denne forordning.

(109)

Endvidere bør der fastsættes en frist for udløb af anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på ækvivalens, som er bevilget i medfør af forordning (EF) nr. 834/2007, ligesom der bør fastsættes bestemmelser om situationen indtil udløbet af deres anerkendelse. Der bør også fastsættes bestemmelser om ansøgninger fra tredjelande om anerkendelse med henblik på ækvivalens, som er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og er under behandling på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(110)

For at sikre forvaltning af listen over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt med henblik på ækvivalens i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår de oplysninger, som disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer bør sende med henblik på tilsynet med deres anerkendelse og Kommissionens udøvelse af dette tilsyn.

(111)

For at lette færdigbehandlingen af ansøgninger fra tredjelande om anerkendelse med hensyn til ækvivalens, som er under behandling på datoen for denne forordnings ikrafttræden, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår de procedureregler, der er nødvendige for gennemgangen af ikkefærdigbehandlede ansøgninger fra tredjelande.

(112)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de dokumenter, der skal leveres med henblik på tilbagevirkende anerkendelse af en tidligere omlægningsperiode, for så vidt angår minimumsperioden ved fodring med modermælk af dyr, som er i dieperioden, og visse tekniske regler for opdrætsforhold og praksis for husdyrhold, for så vidt angår detaljerede regler for de enkelte arter eller grupper af arter af alger og akvakulturdyr om belægningsgraden og de særlige karakteristika for produktions- og indeslutningssystemer, for så vidt angår tilladte teknikker til forarbejdning af fødevarer og foderprodukter og for så vidt angår tilladelse af de produkter og stoffer, der må anvendes i økologisk produktion i almindelighed og i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, samt tilbagetrækning af sådanne tilladelser, og for så vidt angår procedurerne for udstedelse af tilladelser og for udarbejdelse af lister over sådanne produkter og stoffer og, hvor det er relevant, beskrivelse af sådanne produkter, krav til sammensætning af sådanne produkter og anvendelsesbetingelser for sådanne produkter.

(113)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de tekniske detaljer vedrørende oprettelse og vedligeholdelse af de databaser, der registrerer det tilgængelige økologiske planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale, der er frembragt ved økologisk produktionsmetode, for så vidt angår de tekniske detaljer vedrørende oprettelse og vedligeholdelse af de systemer, der stiller data om økologisk planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale eller økologiske dyr eller økologisk akvakulturyngel til rådighed, og specifikationerne med hensyn til indsamling af data til dette formål, for så vidt angår ordningerne for erhvervsdrivendes deltagelse i disse systemer og for så vidt angår detaljer vedrørende de oplysninger, som medlemsstaterne skal give for så vidt angår undtagelser fra anvendelse af økologisk planteformeringsmateriale, økologiske dyr og økologisk foder og for så vidt angår tilgængeligheden på markedet af visse økologiske produkter.

(114)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de foranstaltninger, som erhvervsdrivende skal træffe og revidere for at identificere og undgå risikoen for forurening af økologisk produktion og økologiske produkter med ikketilladte produkter og stoffer, for så vidt angår de proceduremæssige skridt, der skal tages i tilfælde af en mistanke om manglende overholdelse og de relevante dokumenter, for så vidt angår metoden til konstatering og evaluering af forekomst af ikketilladte produkter og stoffer og for så vidt angår de nærmere bestemmelser om og formatet for de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende til Kommissionen og de øvrige medlemsstater vedrørende resultaterne af undersøgelser om forekomst af ikketilladte produkter eller stoffer.

(115)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de detaljerede krav til mærkning af og reklame for visse omlægningsprodukter og for så vidt angår de praktiske ordninger for anvendelse, udformning, sammensætning og størrelse af de angivelser, der henviser til kodenumre til kontrolmyndigheder og kontrolorganer, og anvendelse, udformning, sammensætning og størrelse af angivelsen af, hvor landbrugsråvarerne er produceret, for så vidt angår tildelingen af kodenumre til kontrolmyndigheder og kontrolorganer og for så vidt angår angivelsen af, hvor landbrugsråvarerne er produceret.

(116)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de nærmere bestemmelser og specifikationer vedrørende det format og de tekniske midler, som erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende skal anvende, når de underretter de kompetente myndigheder om deres aktiviteter, for så vidt angår ordninger til offentliggørelse af fortegnelser over sådanne erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, for så vidt angår procedurer og ordninger for offentliggørelse af de gebyrer, der kan opkræves i forbindelse med kontrol, for så vidt angår de nærmere bestemmelser og specifikationer vedrørende formen af certifikatet for erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende og de tekniske midler, hvormed det udstedes, for så vidt angår sammensætningen og størrelsen af en gruppe af erhvervsdrivende, for så vidt angår de relevante systemer vedrørende dokumenter og føring af fortegnelser, for så vidt angår systemet for intern sporbarhed og listen over erhvervsdrivende og for så vidt angår udveksling af oplysninger mellem grupper af erhvervsdrivende og kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(117)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår minimumsprocentdelen af al offentlig kontrol, der skal gennemføres uden forudgående underretning, og minimumsprocentdelen af supplerende kontrol samt det mindste antal prøver, der skal udtages, og det mindste antal erhvervsdrivende, der skal kontrolleres i en gruppe af erhvervsdrivende, for så vidt angår de fortegnelser, der dokumenterer overholdelsen, for så vidt angår de erklæringer og andre meddelelser, der er nødvendige for offentlig kontrol, for så vidt angår de relevante praktiske foranstaltninger til at sikre overholdelse, for så vidt angår ensartede ordninger for de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger i forbindelse med mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, for så vidt angår de oplysninger, der skal gives i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, for så vidt angår modtagerne af de pågældende oplysninger og for så vidt angår procedurerne for at give sådanne oplysningerne, herunder funktionerne i det anvendte IT-system.

(118)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår indholdet af kontrolattester udstedt af tredjelande, for så vidt angår den procedure, der skal følges for udstedelse og kontrol af sådanne attester, for så vidt angår de tekniske midler, hvormed attesten udstedes, for så vidt angår anerkendelse af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage kontrol og udstede et økologicertifikat i tredjelande, samt tilbagetrækning af sådan anerkendelse, for så vidt angår opstilling af listen over disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer, for så vidt angår regler for at sikre anvendelse af foranstaltninger i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, navnlig de tilfælde, som påvirker integriteten af importerede økologiske produkter eller omlægningsprodukter, for så vidt angår opstilling af en liste over tredjelande, der er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, og ændring af denne liste og for så vidt angår regler for at sikre anvendelse af foranstaltninger i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, særlig de tilfælde, som påvirker integriteten af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der importeres fra disse lande.

(119)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår det system, som skal anvendes til fremsendelse af de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af og kontrol med anvendelsen af denne forordning, for så vidt angår de nærmere bestemmelser om de oplysninger, der skal fremsendes, og fristen for fremsendelse af disse oplysninger og for så vidt angår opstilling af listen over de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der anerkendes i henhold artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, og ændringen af denne liste.

(120)

De gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (31).

(121)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, i behørigt begrundede særlig hastende tilfælde vedrørende illoyal praksis eller praksis, som er uforenelig med principperne og reglerne om økologisk produktion, beskyttelse af forbrugernes tillid eller beskyttelse af fair konkurrence mellem erhvervsdrivende, for at sikre anvendelse af foranstaltninger i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstatereret manglende overholdelse, der er underlagt anerkendte kontrolmyndigheders eller kontrolorganers kontrol.

(122)

Der bør være mulighed for at tillade udtømmelse efter datoen for anvendelsen af denne forordning af lagre af produkter, der er produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007, inden nævnte dato.

(123)

Målene for denne forordning, nemlig fair konkurrence og et velfungerende indre marked for økologiske produkter samt sikring af forbrugernes tillid til sådanne produkter og til Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den nødvendige harmonisering af reglerne om økologisk produktion bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(124)

Der bør fastsættes en dato for denne forordnings anvendelse, der gør det muligt for erhvervsdrivende at tilpasse sig de nye krav —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning opstiller principper for økologisk produktion og fastsætter regler om økologisk produktion, tilknyttet certificering og brug af betegnelser, der henviser til økologisk produktion, i forbindelse med mærkning og reklame samt regler om kontrol, der supplerer reglerne i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på følgende landbrugsprodukter, inklusive akvakultur- og biavlsprodukter, der er opført i bilag I til TEUF, og på produkter, som stammer fra disse produkter, hvis sådanne produkter er eller er beregnet til at blive produceret, tilberedt, mærket, distribueret, markedsført, importeret til eller eksporteret fra Unionen:

a)

levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter, herunder frø og andet planteformeringsmateriale

b)

forarbejdede landbrugsprodukter til konsum

c)

foder.

Denne forordning finder også anvendelse på visse andre produkter med tæt forbindelse til landbruget, som er opført på listen i bilag I til denne forordning, hvis de er eller er beregnet til at blive produceret, tilberedt, mærket, distribueret, markedsført, importeret til eller eksporteret fra Unionen.

2.   Denne forordning finder anvendelse på erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med enhver fase af produktionen, tilberedningen og distributionen af de produkter, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Storkøkkendrift, der udføres af storkøkkener som defineret i artikel 2, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1169/2011, er ikke omfattet af denne forordning, jf. dog nærværende stykke.

Medlemsstaterne kan anvende nationale regler eller, hvis sådanne regler ikke findes, private standarder vedrørende produktion, mærkning og kontrol af produkter fra storkøkkendrift. Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion må ikke anvendes i forbindelse med mærkning og udformning af samt reklame for disse produkter og må ikke anvendes til at reklamere for storkøkkenet.

4.   Medmindre andet er fastsat, berører denne forordning ikke andre bestemmelser i EU-lovgivningen, navnlig lovgivning inden for områderne sikkerhed i fødevarekæden, dyresundhed og -velfærd, plantesundhed og planteformeringsmateriale.

5.   Denne forordning finder anvendelse, uden at den berører anden specifik EU-ret om markedsføring af produkter og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (32) og forordning (EU) nr. 1169/2011.

6.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af listen over produkter i bilag I ved at tilføje yderligere produkter til listen eller ved at ændre disse tilføjede oplysninger. Kun produkter, som har tæt forbindelse til landbrugsprodukter, kan optages på listen.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »økologisk produktion«: brug, herunder i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10, af produktionsmetoder, der overholder denne forordning i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen

2)   »økologiske produkt«: et produkt, der stammer fra økologisk produktion, undtagen et produkt, der er produceret i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10. Produkter, der stammer fra jagt eller fiskeri efter vildtlevende arter, betragtes ikke som økologiske

3)   »landbrugsråvare«: landbrugsprodukt, der ikke har været underkastet nogen behandling med henblik på konservering eller forarbejdning

4)   »forebyggende foranstaltninger«: foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen for at sikre biodiversitetens bevarelse og jordbundens kvalitet, foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere og sygdomme og foranstaltninger, der skal træffes for at undgå negative virkninger for miljøet og dyre- og plantesundheden

5)   »sikkerhedsforanstaltninger«: foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen, for at undgå forurening med produkter eller stoffer, som ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i overensstemmelse med denne forordning, og for at undgå sammenblanding af økologiske produkter og ikkeøkologiske produkter

6)   »omlægning«: overgang fra ikkeøkologisk til økologisk produktion i en bestemt periode, hvor bestemmelserne om økologisk produktion i denne forordning finder anvendelse

7)   »omlægningsprodukt«: et produkt, der er produceret i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10

8)   »bedrift«: samtlige produktionsenheder, der ledes under ét med henblik på produktion af levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter, herunder akvakultur- og biavlsprodukter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), eller produkter, der er opført på listen i bilag I, bortset fra æteriske olier og gær

9)   »produktionsenhed«: samtlige aktiver på en bedrift såsom primære produktionslokaliteter, parceller, græsarealer, udendørsarealer, bygninger eller dele heraf til husdyr, bistader, fiskedamme, indeslutningssystemer og -steder til alger eller akvakulturdyr, opdrætsanlæg, forpagtede kyst- eller havområder, og lokaler til opbevaring af afgrøder, af vegetabilske produkter, af algeprodukter, af animalske produkter, af råmaterialer og af alle andre input af relevans, der forvaltes som anført i nr. 10), 11) eller 12)

10)   »økologisk produktionsenhed«: en produktionsenhed undtagen i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10, som forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion

11)   »produktionsenhed under omlægning«: en produktionsenhed i den omlægningsperiode, der er omhandlet i artikel 10, som forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion; den kan bestå af parceller eller andre aktiver, for hvilke den i artikel 10 omhandlede omlægningsperiode begynder på forskellige tidspunkter

12)   »ikkeøkologisk produktionsenhed«: en produktionsenhed, der ikke forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion

13)   »erhvervsdrivende«: den fysiske eller juridiske person, der har ansvar for at sikre, at denne forordning overholdes i alle de faser af produktionen, tilberedningen og distributionen, som er under den pågældende persons kontrol

14)   »landbruger«: en fysisk eller juridisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer, som udøver en landbrugsaktivitet, uanset en sådan gruppes eller dens medlemmers retlige status i henhold til national ret

15)   »landbrugsareal«: landbrugsareal som defineret i artikel 4, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1307/2013

16)   »planter«: planter som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1107/2009

17)   »planteformeringsmateriale«: planter og alle dele af planter, herunder frø, på alle vækststadier, der kan og er beregnet til at producere hele planter

18)   »økologisk heterogent materiale«: bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe af lavest kendte rang, der:

a)

har fælles fænotypiske karakteristika

b)

imidlertid er kendetegnet ved en høj grad af genetisk og fænotypisk diversitet mellem de enkelte reproduktive enheder, således at denne bestand af planter er repræsenteret af materialet som helhed og ikke af et lille antal enheder

c)

ikke er en sort som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 (33)

d)

ikke er en blanding af sorter, og

e)

er produceret i overensstemmelse med nærværende forordning

19)   »økologisk sort, der er egnet til økologisk produktion«: en sort som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2100/94, som:

a)

er kendetegnet ved en høj grad af genetisk og fænotypisk diversitet mellem de individuelle reproduktive enheder, og

b)

er resultatet af økologiske avlsaktiviteter som omhandlet i denne forordnings bilag II, del I, punkt 1.8.4

20)   »moderplante«: en identificeret plante, hvorfra der udtages planteformeringsmateriale med henblik på at reproducere nye planter

21)   »generation«: en gruppe planter, der udgør et enkelt trin i planternes nedstigende linje

22)   »planteproduktion«: produktion af vegetabilske landbrugsprodukter, herunder høst af vilde planteprodukter i erhvervsmæssigt øjemed

23)   »planteprodukter«: planteprodukter som defineret i artikel 3, nr. 6), i forordning (EF) nr. 1107/2009

24)   »skadegørere«: skadegørere som defineret i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (34)

25)   »biodynamiske præparater«: blandinger, der traditionelt anvendes i biodynamisk landbrug

26)   »plantebeskyttelsesmidler«: midler som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009

27)   »animalsk produktion«: produktion af husdyr eller opdrættet vildt, herunder insekter

28)   »veranda«: tilføjet, overdækket, uisoleret udendørs del af en bygning bestemt til fjerkræ, hvor den længste side normalt er forsynet med ståltrådshegn eller trådnet, med udendørsklima, naturlig og, hvor der er nødvendigt, kunstig belysning samt gulv med strøelse

29)   »hønniker«: unge dyr af arten Gallus gallus, som er under 18 uger gamle

30)   »æglæggende høner«: dyr af arten Gallus gallus, som er beregnet til konsumægproduktion, og som er mindst 18 uger gamle

31)   »nytteareal«: et nytteareal som defineret i artikel 2, stk. 2, litra d), i Rådets direktiv 1999/74/EF (35)

32)   »akvakultur«: akvakultur som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 25), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (36)

33)   »akvakulturprodukter«: akvakulturprodukter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 34), i forordning (EU) nr. 1380/2013

34)   »lukket recirkuleringsanlæg til akvakultur«: et anlæg på land eller om bord på et fartøj, hvor akvakultur foregår i et lukket miljø med recirkuleret vand, og som er afhængigt af kontinuerlig ekstern energitilførsel til stabilisering af akvakulturdyrenes opvækstmiljø

35)   »energi fra vedvarende energikilder«: energi fra vedvarende ikkefossile kilder som f.eks. vind, sol, geotermi, bølgekraft, tidevand, vandkraft, gas fra affaldsdepoter, gas fra spildevandsanlæg og biogasser

36)   »klækkeri«: anlæg til avl, udklækning og opdræt i de første livsstadier af akvakulturdyr, især finnefisk og skaldyr

37)   »yngelopdrætsanlæg«: et mellemliggende akvakulturproduktionsled mellem udklækning og videreopdræt. Yngelstadiet skal være overstået senest ved slutningen af den første tredjedel af produktionscyklussen, medmindre der er tale om arter, der undergår smoltificering

38)   »vandforurening«: forurening som defineret i artikel 2, nr. 33), i direktiv 2000/60/EF og artikel 3, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF (37) i de vandområder, hvorpå disse direktiver hver især finder anvendelse

39)   »polykultur«: opdræt i akvakultur af to eller flere arter, sædvanligvis fra forskellige led i fødekæden, i samme kulturenhed

40)   »produktionscyklus«: et akvakulturdyrs eller en alges livscyklus fra det tidligste livsstadie (befrugtede æg, hvis der er tale om akvakulturdyr) til høst

41)   »lokalt opdrættede arter«: akvakulturarter, der hverken er fremmede eller lokalt fraværende, jf. henholdsvis artikel 3, nr. 6) og 7), i Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 (38), og de arter, der er opført i bilag IV til nævnte forordning

42)   »dyrlægebehandling«: alle helbredende eller forebyggende behandlinger af en given sygdom

43)   »veterinærlægemiddel«: et veterinærlægemiddel som defineret i artikel 1, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (39)

44)   »tilberedning«: aktiviteter i forbindelse med konservering eller forarbejdning af økologiske produkter eller omlægningsprodukter eller enhver anden aktivitet, der foretages på et uforarbejdet produkt uden at ændre det oprindelige produkt, herunder slagtning, opskæring, rengøring eller formaling, samt emballering, mærkning eller ændringer i mærkningen vedrørende økologisk produktion

45)   »fødevarer«: fødevarer som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (40)

46)   »foder«: foder som defineret i artikel 3, nr. 4), i forordning (EF) nr. 178/2002

47)   »fodermidler«: fodermidler som defineret i artikel 3, stk. 2, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (41)

48)   »markedsføring«: markedsføring som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 178/2002

49)   »sporbarhed«: muligheden for at spore og følge en fødevare, et foder eller ethvert produkt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og ethvert stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat fødevarer, foder eller ethvert produkt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen

50)   »faser af produktionen, tilberedningen og distributionen«: enhver fase fra primærproduktionen af et økologisk produkt til dets oplagring, forarbejdning, transport og salg eller levering til den endelige forbruger, herunder, hvor det er relevant, mærkning, reklame, import, eksport og underleverancer

51)   »ingrediens«: en ingrediens som defineret i artikel 2, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1169/2011 eller, for andre produkter end fødevarer, alle stoffer eller produkter, der er anvendt til produktion eller tilberedning af produkter, og som stadig findes i færdigvaren, eventuelt i ændret form

52)   »mærkning«: angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som vedrører et produkt, og som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til et sådant produkt

53)   »reklame«: enhver præsentation af produkter over for offentligheden med andre midler end mærkning, der har til formål at eller sandsynligvis vil påvirke og forme holdninger, overbevisninger og adfærd med henblik på direkte eller indirekte at fremme salget af produkter

54)   »kompetente myndigheder«: kompetente myndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EU) 2017/625

55)   »kontrolmyndighed«: en kontrolmyndighed som defineret i artikel 3, nr. 4), i forordning (EU) 2017/625 eller en myndighed, der er anerkendt af Kommissionen eller af et tredjeland, der er godkendt af Kommissionen, med henblik på at foretage kontrol i tredjelande for så vidt angår import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen

56)   »kontrolorgan«: et organ med delegerede opgaver som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EU) 2017/625 eller et organ, der er anerkendt af Kommissionen eller af et tredjeland, der er godkendt af Kommissionen, med henblik på at foretage kontrol i tredjelande for så vidt angår import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen

57)   »manglende overholdelse«: manglende overholdelse af denne forordning eller manglende overholdelse af de delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med denne forordning

58)   »genetisk modificeret organisme« eller »GMO«: genetisk modificeret organisme som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (42), som ikke er fremstillet med de teknikker til genetisk modifikation, der er opført i bilag I B til nævnte direktiv

59)   »fremstillet af GMO'er«: afledt helt eller delvis af GMO'er, dog uden at indeholde eller bestå af GMO'er

60)   »fremstillet ved hjælp af GMO'er«: afledt ved anvendelse af en GMO som den sidste levende organisme i produktionsprocessen, dog uden at indeholde eller bestå af GMO'er eller være fremstillet af GMO'er

61)   »fødevaretilsætningsstof«: et fødevaretilsætningsstof som defineret i artikel 3, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (43)

62)   »fodertilsætningsstoffer«: fodertilsætningsstoffer som defineret i artikel 2, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (44)

63)   »industrielt fremstillet nanomateriale«: et industrielt fremstillet nanomateriale som defineret i artikel 3, stk. 2, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 (45)

64)   »ækvivalens«: opfyldelse af samme mål og principper ved anvendelse af regler, der sikrer samme grad af sikkerhed for overensstemmelse

65)   »teknisk hjælpestof«: et teknisk hjælpestof som defineret i artikel 3, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1333/2008 for fødevarer og i artikel 2, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 1831/2003 for foder

66)   »fødevareenzym«: et fødevareenzym som defineret i artikel 3, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 (46)

67)   »ioniserende stråling«: ioniserende stråling som defineret i artikel 4, nr. 46), i Rådets direktiv 2013/59/Euratom (47)

68)   »færdigpakket fødevare«: færdigpakket fødevare som defineret i artikel 2, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1169/2011

69)   »fjerkræhus«: en fast eller mobil bygning, der er beregnet til fjerkræflokke, og som omfatter alle overflader, der er dækket af et tag, herunder en veranda; huset kan være underopdelt i separate afdelinger, som hver rummer en enkelt flok

70)   »jordbundstilknyttet afgrødedyrkning«: produktion i levende jord eller i jord blandet eller gødet med materialer og produkter, der er tilladt inden for økologisk produktion, i forbindelse med underjord og grundfjeld

71)   »uforarbejdede produkter«: uforarbejdede produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (48), uanset emballerings- eller mærkningsaktiviteter

72)   »forarbejdede produkter«: forarbejdede produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, litra o), i forordning (EF) nr. 852/2004, uanset emballerings- eller mærkningsaktiviteter

73)   »forarbejdning«: forarbejdning som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004; dette omfatter anvendelse af stoffer som omhandlet i artikel 24 og 25 i nærværende forordning, men omfatter ikke emballerings- og mærkningsaktiviteter

74)   »økologiske produkters og omlægningsprodukters integritet«: den omstændighed, at produktet ikke udviser manglende overholdelse af kravene, som:

a)

i nogen fase af produktionen, tilberedningen og distributionen påvirker produktets økologiske eller omlægningsrelaterede karakteristika, eller

b)

er gentaget eller tilsigtet

75)   »fold«: en indhegning med et afsnit, hvor dyrene kan søge beskyttelse mod vejrliget.

KAPITEL II

MÅL OG PRINCIPPER FOR ØKOLOGISK PRODUKTION

Artikel 4

Mål

De generelle mål med økologisk produktion er:

a)

bidrag til beskyttelse af miljøet og klimaet

b)

bevarelse af jordbundens langsigtede frugtbarhed

c)

bidrag til en høj grad af biodiversitet

d)

et væsentligt bidrag til et uforurenet miljø

e)

bidrag til høje dyrevelfærdsstandarder og navnlig opfyldelse af dyrs artsspecifikke adfærdsbehov

f)

fremme af korte forsyningskæder og lokal produktion inden for de forskellige områder i Unionen

g)

tilskyndelse til bevarelse af sjældne og lokale racer, der er udryddelsestruede

h)

bidrag til udvikling af udbuddet af plantegenetisk materiale, som er tilpasset de specifikke behov og mål for økologisk landbrug

i)

bidrag til en høj grad af biodiversitet, navnlig ved at anvende forskelligartet plantegenetisk materiale såsom økologisk, heterogent materiale samt økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion

j)

fremme af udviklingen af økologiske planteforædlingsaktiviteter med henblik på at bidrage til gunstige økonomiske perspektiver for den økologiske produktionssektor.

Artikel 5

Generelle principper

Økologisk produktion er et bæredygtigt forvaltningssystem, der bygger på følgende generelle principper:

a)

respekt for naturens systemer og kredsløb og bevarelse og fremme af jordbundens, vandets og luftens tilstand, af planternes og dyrenes sundhed og af deres indbyrdes balance

b)

bevarelse af naturlige landskabselementer såsom naturarvslokaliteter

c)

udnyttelse af energi og naturressourcer, herunder vand, jord, organiske stoffer og luft, på en forsvarlig måde

d)

produktion af en bred vifte af fødevarer og andre landbrugsprodukter og akvakulturprodukter af høj kvalitet, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter varer, som produceres ved hjælp af processer, der ikke er til skade for miljøet, menneskers sundhed, plantesundheden eller dyrs sundhed og velfærd

e)

sikring af integriteten af økologisk produktion i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen af fødevarer og foder

f)

hensigtsmæssig tilrettelæggelse og forvaltning af biologiske processer baseret på økologiske systemer og anvendelse af naturressourcer, der er interne i forvaltningssystemet, ved hjælp af metoder, som:

i)

anvender levende organismer og mekaniske produktionsmetoder

ii)

anvender jordbundstilknyttet afgrødedyrkning og jordtilknyttet animalsk produktion eller anvender akvakultur, der overholder princippet om bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer

iii)

udelukker anvendelse af GMO'er, produkter fremstillet af GMO og produkter fremstillet ved hjælp af GMO'er, undtagen veterinærlægemidler

iv)

bygger på risikovurdering og anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger, når det er relevant

g)

begrænset anvendelse af eksterne input; hvor eksterne input er påkrævet, eller hvor der ikke findes nogen hensigtsmæssig forvaltningspraksis og metode, jf. litra f), begrænses de eksterne input til:

i)

input fra økologisk produktion; med hensyn til planteformeringsmateriale prioriteres de sorter, der er udvalgt ud fra deres evne til at opfylde det økologiske landbrugs specifikke behov og formål

ii)

naturlige stoffer eller stoffer fremstillet på basis af naturlige stoffer

iii)

lavt opløselige mineralske gødningsstoffer

h)

tilpasning af produktionsprocessen, hvor det er nødvendigt og inden for rammerne af denne forordning, for at tage hensyn til sundhedsstatus, regionale forskelle i den miljømæssige balance, klimaforhold og lokale forhold, udviklingsstadier og særlig praksis for husdyrhold

i)

udelukkelse i hele den økologiske fødevarekæde af kloning af dyr, opdræt af kunstigt frembragte polyploide dyr og ioniserende stråling

j)

overholdelse af et højt dyrevelfærdsniveau, der respekterer artsspecifikke behov.

Artikel 6

Særlige principper, der gælder for landbrugsaktiviteter og akvakultur

For så vidt angår landbrugsaktiviteter og akvakultur skal økologisk produktion navnlig bygge på følgende særlige principper:

a)

Jordbundslivet og jordbundens naturlige frugtbarhed, jordbundens stabilitet, jordens evne til at holde på vand og biodiversitet skal bevares og forbedres, tab af jordbundens indhold af organisk materiale, jordpakning og jorderosion skal forebygges og bekæmpes, og planternes næringsoptagelse skal hovedsagelig ske via jordbundens økosystem.

b)

Brugen af ikkefornybare ressourcer og eksterne input skal begrænses til et minimum.

c)

Affald og biprodukter af vegetabilsk og animalsk oprindelse skal genanvendes som input i planteproduktion og animalsk produktion.

d)

Plantesundheden skal opretholdes gennem forebyggende foranstaltninger, navnlig ved valg af passende arter, sorter eller heterogent materiale med modstandsdygtighed over for skadegørere og sygdomme, passende sædskifte, mekaniske og fysiske metoder samt beskyttelse af skadegøreres naturlige fjender.

e)

Der skal anvendes frø og dyr med en høj grad af genetisk diversitet, sygdomsresistens og lang levetid.

f)

Plantesorter skal vælges under hensyn til de særlige forhold, der kendetegner de konkrete økologiske produktionssystemer, med fokus på agronomisk ydeevne, sygdomsresistens, tilpasning til forskelligartede lokale jordbunds- og klimaforhold og respekt for naturlige krydsningsbarrierer.

g)

Der skal anvendes økologisk planteformeringsmateriale såsom planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale og af økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion.

h)

Økologiske sorter skal produceres ved hjælp af naturlig reproduktionsevne og med fokus på begrænsning til naturlige krydsningsbarrierer.

i)

Landbrugerne skal med forbehold af artikel 14 i forordning (EF) nr. 2100/94 og de nationale plantesortsrettigheder, som er blevet tildelt i medfør af medlemsstaternes nationale ret, have mulighed for at bruge planteformeringsmateriale fra deres egen bedrift for at fremme genetiske ressourcer, som er tilpasset de særlige forhold inden for økologisk produktion.

j)

Dyreracer skal vælges under hensyn til en høj grad af genetisk diversitet, dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres avlsværdi, en lang levetid, deres levedygtighed og deres resistens over for sygdomme og sundhedsproblemer.

k)

Den animalske produktion skal tilpasses de lokale forhold og være tilknyttet jord.

l)

Der skal anvendes praksis for husdyrhold, der styrker immunsystemet og det naturlige forsvar mod sygdomme, herunder regelmæssig motion og adgang til udendørs arealer og græsningsarealer.

m)

Husdyr skal fodres med økologisk foder, der består af landbrugsingredienser fra økologisk produktion og af naturlige ikkelandbrugsmæssige stoffer.

n)

Produktionen af økologiske animalske produkter skal stamme fra dyr, der siden fødslen eller klækningen og gennem hele deres liv er blevet opdrættet på økologiske bedrifter.

o)

Vandmiljøets sundhed og det omgivende vand- og jordøkosystems kvalitet skal opretholdes.

p)

Vandorganismer skal fodres med foder fra bæredygtigt fiskeri som omhandlet i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller med økologisk foder, der består af landbrugsingredienser fra økologisk produktion, herunder økologisk akvakultur og naturlige ikkelandbrugsmæssige stoffer.

q)

Enhver trussel mod beskyttede arter i forbindelse med økologisk produktion skal undgås.

Artikel 7

Særlige principper, der gælder for forarbejdning af økologiske fødevarer

Produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer skal navnlig bygge på følgende særlige principper:

a)

Økologiske fødevarer skal fremstilles af økologiske landbrugsingredienser.

b)

Anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer, ikkeøkologiske ingredienser med hovedsagelig teknologiske og organoleptiske funktioner samt mikronæringsstoffer og tekniske hjælpestoffer skal begrænses til et minimum og tillades kun, hvor der er et grundlæggende teknologisk behov herfor, eller af særlige ernæringsmæssige årsager.

c)

Der må ikke anvendes stoffer og forarbejdningsmetoder, der kan være vildledende med hensyn til produktets sande karakter.

d)

Økologiske fødevarer skal forarbejdes med forsigtighed, helst ved anvendelse af biologiske, mekaniske og fysiske metoder.

e)

Der må ikke anvendes fødevarer, der indeholder eller består af industrielt fremstillede nanomaterialer.

Artikel 8

Særlige principper, der gælder for forarbejdning af økologisk foder

Produktionen af forarbejdet økologisk foder skal navnlig bygge på følgende særlige principper:

a)

Økologisk foder skal fremstilles af økologiske fodermidler.

b)

Anvendelsen af fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer skal begrænses til et minimum og tillades kun, hvor der er et grundlæggende teknologisk eller zooteknisk behov herfor, eller af særlige ernæringsmæssige årsager.

c)

Der må ikke anvendes stoffer og forarbejdningsmetoder, der kan være vildledende med hensyn til produktets sande karakter.

d)

Økologisk foder skal forarbejdes med forsigtighed, helst ved anvendelse af biologiske, mekaniske og fysiske metoder.

KAPITEL III

PRODUKTIONSREGLER

Artikel 9

Generelle produktionsregler

1.   De erhvervsdrivende skal overholde de generelle produktionsregler, der er fastsat i denne artikel.

2.   Hele bedriften skal forvaltes i overensstemmelse med de krav i denne forordning, der gælder for økologisk produktion.

3.   Til de formål og anvendelser, der er omhandlet i artikel 24 og 25 og i bilag II, må kun produkter og stoffer, der er tilladt i medfør af de nævnte bestemmelser, anvendes i økologisk produktion, forudsat at anvendelsen heraf også er blevet tilladt i ikkeøkologisk produktion i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Følgende produkter og stoffer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, tillades til anvendelse i økologisk produktion, forudsat at de er tilladt i medfør af nævnte forordning:

a)

safeners, synergister og adjuvanter som bestanddele af plantebeskyttelsesmidler

b)

hjælpestoffer, der skal blandes med plantebeskyttelsesmidler.

Anvendelse i økologisk produktion af produkter og stoffer til andre formål end dem, der er omfattet af denne forordning, er tilladt, forudsat at anvendelsen heraf overholder principperne i kapitel II.

4.   Ioniserende stråling må ikke anvendes til behandling af økologiske fødevarer eller økologisk foder eller af råvarer anvendt i økologiske fødevarer eller økologisk foder.

5.   Anvendelse af kloning af dyr og opdræt af kunstigt frembragte polyploide dyr er forbudt.

6.   Der skal efter omstændighederne træffes forebyggende foranstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger i hver fase af produktionen, tilberedningen og distributionen.

7.   Uanset stk. 2 kan en bedrift opdeles i klart og reelt adskilte produktionsenheder for økologisk produktion, omlægningsproduktion og ikkeøkologisk produktion, forudsat at der for de ikkeøkologiske produktionsenheder:

a)

for så vidt angår dyr er tale om forskellige arter

b)

for så vidt angår planter er tale om forskellige sorter, der let kan skelnes fra hinanden

For så vidt angår alger og akvakulturdyr kan der være tale om samme arter, forudsat at der er en klar og reel adskillelse af produktionsstederne eller -enhederne.

8.   Uanset stk. 7, litra b), kan der i tilfælde af flerårige kulturer, som kræver en dyrkningsperiode på mindst tre år, være tale om forskellige sorter, som ikke let kan skelnes fra hinanden, eller de samme sorter, forudsat at den pågældende produktion indgår som led i en omlægningsplan, og forudsat at omlægningen af den sidste del af arealet i forbindelse med den pågældende produktion til økologisk produktion begynder snarest muligt og afsluttes inden for højst fem år.

I sådanne tilfælde skal:

a)

landbrugeren mindst 48 timer før starten af høst af hver af de berørte produkter underrette den kompetente myndighed eller eventuelt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet herom

b)

landbrugeren efter høstens afslutning underrette den kompetente myndighed eller eventuelt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet om den nøjagtige størrelse af høsten fra de berørte enheder og om de tiltag, der er iværksat for at holde produkterne adskilt

c)

omlægningsplanen og de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre en reel og klar adskillelse hvert år efter omlægningsplanens ikrafttræden, bekræftes af den kompetente myndighed eller eventuelt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet.

9.   De i stk. 7, litra a) og b), fastsatte krav vedrørende forskellige arter og sorter finder ikke anvendelse i tilfælde af forsknings- og uddannelsescentre, planteskoler, frøopformeringsvirksomheder og avlsforetagender.

10.   Når ikke alle produktionsenheder på en bedrift i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 7, 8 og 9, forvaltes efter økologiske produktionsregler, skal de erhvervsdrivende:

a)

holde de produkter, der anvendes til økologiske produktionsenheder og produktionsenheder under omlægning, adskilt fra dem, der anvendes til de ikkeøkologiske produktionsenheder

b)

holde produkter produceret af økologiske produktionsenheder, produktionsenheder under omlægning og ikkeøkologiske produktionsenheder adskilt fra hinanden

c)

føre fyldestgørende fortegnelser, der dokumenterer den reelle adskillelse af produktionsenhederne og af produkterne.

11.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af stk. 7 ved at tilføje yderligere regler om opdeling af en bedrift i økologiske produktionsenheder, produktionsenheder under omlægning og ikkeøkologiske produktionsenheder, særlig i forbindelse med produkter, der er opført i bilag I, eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Artikel 10

Omlægning til økologisk produktion

1.   Landbrugere og erhvervsdrivende, der producerer alger eller akvakulturdyr, skal overholde en omlægningsperiode. I hele omlægningsperioden skal de anvende alle de regler om økologisk produktion, der er fastsat i denne forordning, navnlig de gældende regler om omlægning i denne artikel og i bilag II.

2.   Omlægningsperioden kan tidligst påbegyndes, når landbrugeren eller den erhvervsdrivende, som producerer alger eller akvakulturdyr, har underrettet de kompetente myndigheder om aktiviteten, jf. artikel 34, stk. 1, i den medlemsstat, hvor aktiviteten foregår, og i hvilken denne landbrugers eller erhvervsdrivendes bedrift er omfattet af kontrolordningen.

3.   Tidligere perioder kan ikke anerkendes med tilbagevirkende kraft som en del af omlægningsperioden, undtagen hvis:

a)

den erhvervsdrivendes parceller var omfattet af foranstaltninger, der er fastlagt i et program gennemført i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013, med henblik på at sikre, at ingen andre produkter eller stoffer end dem, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, er blevet anvendt på disse parceller, eller

b)

den erhvervsdrivende kan dokumentere, at parcellerne var naturområder eller landbrugsarealer, som i en periode på mindst tre år ikke er blevet behandlet med produkter eller stoffer, som ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

4.   Produkter, der er produceret i omlægningsperioden, må ikke markedsføres som økologiske produkter eller som omlægningsprodukter.

Følgende produkter, der er produceret i omlægningsperioden, og som er i overensstemmelse med stk. 1, kan dog markedsføres som omlægningsprodukter:

a)

planteformeringsmateriale, forudsat at der har været en omlægningsperiode på mindst 12 måneder

b)

fødevareprodukter af vegetabilsk oprindelse og foderprodukter, forudsat at produktet kun indeholder en enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse, og der har været en omlægningsperiode på mindst 12 måneder inden høsten.

5.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II, del II, punkt 1.2.2, ved at tilføje omlægningsregler for andre arter end dem, der er reguleret i bilag II, del II, den 17. juni 2018 eller ved at ændre disse tilføjede regler.

6.   Kommissionen vedtager om nødvendigt gennemførelsesretsakter, der specificerer, hvilke dokumenter der skal indgives med henblik på anerkendelse med tilbagevirkende kraft af en tidligere periode i overensstemmelse med denne artikels stk. 3.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 11

Forbud mod anvendelse af GMO'er

1.   GMO'er, produkter, der er fremstillet af GMO'er, og produkter fremstillet ved hjælp af GMO'er må ikke anvendes i fødevarer eller foder eller som fødevarer, foder, tekniske hjælpestoffer, plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, jordforbedringsmidler, planteformeringsmateriale, mikroorganismer eller dyr i økologisk produktion.

2.   Med henblik på det i stk. 1 omhandlede forbud for så vidt angår GMO'er og produkter, der er fremstillet af GMO'er til fødevarer og foder, kan erhvervsdrivende henholde sig til et produkts mærkning, der er anbragt eller medfølger i henhold til direktiv 2001/18/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (49) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 (50) eller ethvert andet ledsagedokument, der medfølger i henhold hertil.

3.   Erhvervsdrivende kan gå ud fra, at der ikke er anvendt nogen GMO'er eller produkter fremstillet af GMO'er ved fremstillingen af de indkøbte fødevarer eller det indkøbte foder, når disse produkter ikke har en mærkning, der er anbragt eller medfølger, eller ikke er ledsaget af et dokument, der medfølger, i henhold til de i stk. 2 nævnte retsakter, medmindre de har fået andre oplysninger, der angiver, at mærkningen af produkterne ikke er i overensstemmelse med nævnte retsakter.

4.   Med henblik på det i stk. 1 omhandlede forbud og for så vidt angår produkter, der ikke er omfattet af stk. 2 og 3, skal de erhvervsdrivende, der anvender ikkeøkologiske produkter indkøbt fra tredjemand, kræve, at sælgeren bekræfter, at de nævnte produkter ikke er blevet fremstillet af GMO'er eller ved hjælp af GMO'er.

Artikel 12

Regler om planteproduktion

1.   Erhvervsdrivende, der producerer planter eller planteprodukter, skal navnlig overholde de detaljerede regler, der er fastsat i bilag II, del I.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a)

bilag II, del I, punkt 1.3 og 1.4, for så vidt angår undtagelser

b)

bilag II, del I, punkt 1.8.5, for så vidt angår anvendelsen af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale

c)

bilag II, del I, punkt 1.9.5, ved at tilføje yderligere bestemmelser om aftaler mellem erhvervsdrivende fra landbrugsbedrifter eller ved at ændre disse tilføjede bestemmelser

d)

bilag II, del I, punkt 1.10.1, ved at tilføje yderligere foranstaltninger vedrørende håndtering af skadegørere og ukrudt eller ved at ændre disse tilføjede foranstaltninger

e)

bilag II, del I, ved at tilføje yderligere detaljerede regler og dyrkningsmetoder for bestemte planter og planteprodukter, herunder regler for spirer, eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Artikel 13

Særlige bestemmelser om markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale

1.   Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale kan markedsføres uden at overholde kravene til registrering og uden at overholde certificeringskategorierne præbasismateriale, basismateriale og certificeret materiale eller kravene til andre kategorier som fastsat i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF eller retsakter, der er vedtaget i henhold til disse direktiver.

2.   Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale som omhandlet i stk. 1 kan markedsføres efter en meddelelse om det økologiske heterogene materiale fra leverandøren til de officielle ansvarlige organer, der er omhandlet i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF, i form af et dossier, som indeholder:

a)

ansøgerens kontaktoplysninger

b)

arterne og betegnelsen for det økologiske heterogene materiale

c)

en beskrivelse af de vigtigste agronomiske og fænotypiske karakteristika, der er fælles for denne bestand af planter, herunder avlsmetoder, ethvert tilgængeligt resultat af forsøg vedrørende disse karakteristika, produktionslandet og anvendt forældremateriale

d)

en erklæring fra ansøgeren om rigtigheden af elementerne i litra a), b) og c), og

e)

en repræsentativ stikprøve.

Denne meddelelse sendes med anbefalet brev eller ved hjælp af andre kommunikationsmidler, som de officielle organer accepterer, med anmodning om bekræftelse af modtagelsen.

Tre måneder efter datoen på modtagelseskvitteringen, forudsat at der ikke er anmodet om yderligere oplysninger, eller der ikke er meddelt leverandøren et formelt afslag på grund af et ufuldstændigt dossier eller manglende overholdelse som defineret i artikel 3, nr. 57), anses det ansvarlige officielle organ for at have anerkendt meddelelsen og indholdet heraf.

Efter udtrykkelig eller stiltiende anerkendelse af meddelelsen kan det ansvarlige officielle organ gå videre med at opføre det anmeldte økologiske heterogene materiale på listen. Denne opførelse er vederlagsfri for leverandøren.

Opførelsen på listen af et økologisk heterogent materiale meddeles de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen.

Sådan økologisk heterogent materiale skal overholde de krav, der er fastsat i de delegerede retsakter, der vedtages i henhold til stk. 3.

3.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning ved at fastsætte regler gældende for produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter for så vidt angår:

a)

beskrivelsen af det økologiske heterogene materiale, herunder de relevante avls- og produktionsmetoder og anvendt forældremateriale

b)

mindstekravene til kvaliteten af frøpartier, inkl. identifikation, specifik renhed, spireevne og sundhedstilstand

c)

mærkning og emballering

d)

oplysninger og produktionsprøver, der skal opbevares af de professionelle erhvervsdrivende

e)

i givet fald bevarelse af det økologiske heterogene materiale.

Artikel 14

Regler om animalsk produktion

1.   Erhvervsdrivende inden for animalsk produktion skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del II, og i eventuelle gennemførelsesretsakter som omhandlet i denne artikels stk. 3.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a)

bilag II, del II, punkt 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 og 1.3.4.4.3 ved at begrænse procentdelen for så vidt angår dyrenes oprindelse, når det er blevet fastslået, at der er tilstrækkeligt med økologiske dyr på EU-markedet

b)

bilag II, del II, punkt 1.6.6, for så vidt angår begrænsningen af organisk kvælstof i forbindelse med den samlede belægningsgrad

c)

bilag II, del II, punkt 1.9.6.2, litra b), for så vidt angår fodring af bifamilier

d)

bilag II, del II, punkt 1.9.6.3, litra b) og e), for så vidt angår acceptable behandlinger til desinfektion af bigårde og metoder og behandlinger til bekæmpelse af Varroa destructor

e)

bilag II, del II, ved at tilføje detaljerede regler om animalsk produktion for andre arter end arter, der er reguleret i nævnte del den 17. juni 2018, eller ved at ændre disse tilføjede regler for så vidt angår:

i)

undtagelser med hensyn til dyrenes oprindelse

ii)

ernæring

iii)

staldforhold og praksis for husdyrhold

iv)

sundhedspleje

v)

dyrevelfærd.

3.   Kommissionen vedtager om nødvendigt gennemførelsesretsakter vedrørende bilag II, del II, med regler om:

a)

den i punkt 1.4.1, litra g), omhandlede minimumsperiode, der skal overholdes ved fodring med modermælk af dyr, som er i dieperioden

b)

belægningsgraden og det mindste indendørs og udendørs areal, der skal overholdes for specifikke dyrearter for at sikre, at dyrenes udviklingsmæssige, fysiologiske og etologiske behov opfyldes i overensstemmelse med punkt 1.6.3, 1.6.4 og 1.7.2

c)

karakteristika og tekniske krav vedrørende det mindste indendørs og udendørs areal

d)

karakteristika og tekniske krav vedrørende bygninger og folde til alle andre dyrearter end bier for at sikre, at dyrenes udviklingsmæssige, fysiologiske og etologiske behov opfyldes i overensstemmelse med punkt 1.7.2

e)

krav til vegetation og karakteristika for overdækkede områder og udendørsarealer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 15

Regler om produktion af alger og akvakulturdyr

1.   Erhvervsdrivende, der producerer alger og akvakulturdyr, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del III, og i eventuelle gennemførelsesretsakter som omhandlet i denne artikels stk. 3.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a)

bilag II, del III, punkt 3.1.3.3, for så vidt angår foder til kødædende akvakulturdyr

b)

bilag II, del III, punkt 3.1.3.4, ved at tilføje yderligere specifikke regler om foder til visse akvakulturdyr eller ved at ændre disse tilføjede regler

c)

bilag II, del III, punkt 3.1.4.2, for så vidt angår dyrlægebehandling af akvakulturdyr

d)

bilag II, del III, ved at tilføje yderligere detaljerede betingelser for de enkelte arter om forvaltning af gydebestande, avl og produktion af yngel eller ved at ændre disse tilføjede detaljerede betingelser.

3.   Kommissionen vedtager, hvis det er relevant, gennemførelsesretsakter, der fastsætter de detaljerede regler for de enkelte arter eller enkelte grupper af arter om belægningsgraden og de særlige karakteristika for produktions- og indeslutningssystemer for at sikre, at de artsspecifikke behov opfyldes.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

4.   Med henblik på denne artikel og bilag II, del III, forstås ved »opdrætstæthed«: akvakulturdyrenes levende vægt pr. kubikmeter vand på et hvilket som helst tidspunkt i videreopdrætsfasen og, hvis der er tale om fladfisk og rejer, fiskenes vægt pr. kvadratmeter.

Artikel 16

Regler om produktion af forarbejdede fødevarer

1.   Erhvervsdrivende, der producerer forarbejdede fødevarer, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, og i eventuelle gennemførelsesretsakter som omhandlet i stk. 3.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a)

bilag II, del IV, punkt 1.4, for så vidt angår sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende

b)

bilag II, del IV, punkt 2.2.2, for så vidt angår art og sammensætning af produkter og stoffer, hvis anvendelse i forarbejdede fødevarer er tilladt, og betingelser, på hvilke de kan anvendes

c)

bilag II, del IV, punkt 2.2.4, for så vidt angår beregningen af den procentdel af landbrugsingredienser, der er omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra a), nr. ii), og litra b), nr. i), herunder de fødevaretilsætningsstoffer, der i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, og som anses som landbrugsingredienser med henblik på sådanne beregninger.

Disse delegerede retsakter omfatter ikke muligheden for at anvende aromastoffer eller aromapræparater, som hverken er naturlige i henhold til artikel 16, stk. 2, 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 (51) eller økologiske.

3.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter, hvilke teknikker der er tilladt til forarbejdning af fødevarer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 17

Regler om produktion af forarbejdet foder

1.   Erhvervsdrivende, der producerer forarbejdet foder, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del V, og i eventuelle gennemførelsesretsakter som omhandlet i stk. 3.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II, del V, punkt 1.4, ved at tilføje yderligere sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger, der skal træffes af erhvervsdrivende, eller ved at ændre disse tilføjede foranstaltninger.

3.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter, hvilke teknikker der er tilladt til anvendelse ved forarbejdning af foderprodukter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 18

Regler om produktion af vin

1.   Erhvervsdrivende, der producerer produkter i vinsektoren, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del VI.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a)

bilag II, del VI, punkt 3.2, ved at tilføje yderligere ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, der er forbudt, eller ved at ændre disse tilføjede elementer

b)

bilag II, del VI, punkt 3.3.

Artikel 19

Regler om produktion af gær, der anvendes som fødevare eller foder

1.   Erhvervsdrivende, der producerer gær, som skal anvendes som fødevare eller foder, skal navnlig overholde de detaljerede produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del VII.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II, del VII, punkt 1.3, ved at tilføje yderligere detaljerede produktionsregler for gær, eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Artikel 20

Fravær af visse produktionsregler for specifikke dyrearter og arter af akvakulturdyr

Indtil der er vedtaget:

a)

supplerende generelle regler for andre dyrearter end dem, der er reguleret i bilag II, del II, punkt 1.9, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra e)

b)

de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, for dyrearter, eller

c)

de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, for arter eller grupper af arter af akvakulturdyr,

kan en medlemsstat anvende detaljerede nationale produktionsregler for specifikke dyrearter eller grupper af dyrearter i forbindelse med de elementer, der skal omfattes af de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a), b) og c), forudsat at disse nationale regler er i overensstemmelse med denne forordning, og forudsat at de ikke forbyder, begrænser eller hindrer markedsføring af produkter, der er produceret uden for dens område, og som overholder denne forordning.

Artikel 21

Regler om produktion af produkter, som ikke er omfattet af de kategorier af produkter, der er omhandlet i artikel 12-19

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II ved at tilføje detaljerede produktionsregler samt regler om omlægningskravet for produkter, som ikke er omfattet af de kategorier af produkter, der er omhandlet i artikel 12-19, eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Disse delegerede retsakter skal bygge på de mål og principper for økologisk produktion, der er fastlagt i kapitel II, og overholde de generelle produktionsregler i artikel 9, 10 og 11 og de gældende detaljerede produktionsregler, der er fastsat for lignende produkter i bilag II. De skal fastsætte krav vedrørende navnlig behandlinger, metoder og input, der er forbudt eller tilladt, eller omlægningsperioder for de pågældende produkter.

2.   I mangel af detaljerede produktionsregler som omhandlet i stk. 1:

a)

skal de erhvervsdrivende for så vidt angår de produkter, der er omhandlet i stk. 1, overholde de principper, der er fastsat i artikel 5 og 6, med de fornødne ændringer af de principper, der er fastsat i artikel 7, og de generelle produktionsregler, der er fastsat i artikel 9-11

b)

kan en medlemsstat for så vidt angår de produkter, der er omhandlet i stk. 1, anvende detaljerede nationale produktionsregler, forudsat at disse regler er i overensstemmelse med denne forordning, og forudsat at de ikke forbyder, begrænser eller hindrer markedsføring af produkter, der er produceret uden for dens område, og som overholder denne forordning.

Artikel 22

Vedtagelse af særlige produktionsregler

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning ved at fastsætte:

a)

kriterierne for at fastlægge, hvorvidt en situation kan betegnes som katastrofesituationer, der kan henføres til »ugunstige vejrforhold«, »dyresygdomme«, en »miljøhændelse«, en »naturkatastrofe« eller en »katastrofal hændelse« som defineret i henholdsvis artikel 2, stk. 1, litra h), i), j), k) og l), i forordning (EU) nr. 1305/2013 samt eventuelle sammenlignelige situationer

b)

særlige regler, herunder eventuelle undtagelser fra denne forordning, om, hvordan medlemsstaterne skal behandle sådanne katastrofesituationer, hvis de beslutter at anvende denne artikel, og

c)

særlige regler om overvågning og rapportering i sådanne tilfælde.

Disse kriterier og regler er underlagt principperne for økologisk produktion i kapitel II.

2.   I tilfælde, hvor en medlemsstat formelt har anerkendt en hændelse som en naturkatastrofe, jf. artikel 18, stk. 3, eller artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, og denne hændelse gør det umuligt at overholde de produktionsregler, der er fastsat i nærværende forordning, kan denne medlemsstat tillade, at produktionsreglerne fraviges i en begrænset periode, indtil den økologiske produktion kan genetableres, jf. dog principperne i kapitel II og eventuelle delegerede retsakter vedtaget i henhold til stk. 1.

3.   Medlemsstaterne kan vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 1, for at gøre det muligt, at økologisk produktion videreføres eller genoptages i tilfælde af en katastrofesituation.

Artikel 23

Indsamling, emballering, transport og opbevaring

1.   De erhvervsdrivende sikrer, at økologiske produkter og omlægningsprodukter indsamles, emballeres, transporteres og opbevares i overensstemmelse med reglerne i bilag III.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a)

bilag III, afdeling 2

b)

bilag III, afdeling 3, 4 og 6, ved at tilføje yderligere særlige regler om transport og modtagelse af de pågældende produkter eller ved at ændre disse tilføjede regler.

Artikel 24

Godkendelse af produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion

1.   Kommissionen kan give tilladelse til, at visse produkter og stoffer anvendes i økologisk produktion, og skal opføre alle sådanne tilladte produkter og stoffer på begrænsede lister med henblik på følgende formål:

a)

som aktivstoffer, der skal bruges i plantebeskyttelsesmidler

b)

som gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer

c)

som ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse eller som fodermidler af mikrobiel eller mineralsk oprindelse

d)

som fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer

e)

som midler til rengøring og desinficering af damme, bure, tanke, raceways, bygninger eller anlæg, som anvendes til animalsk produktion

f)

som midler til rengøring og desinficering i bygninger og anlæg til planteproduktion, herunder til opbevaring på en landbrugsbedrift

g)

som produkter, der anvendes til rengøring og desinficering i forarbejdnings- og oplagringsfaciliteter.

2.   Kommissionen kan i tillæg til de produkter og stoffer, der er tilladt i overensstemmelse med stk. 1, give tilladelse til, at visse produkter og stoffer anvendes i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer og af gær anvendt som fødevare eller foder, og skal opføre alle sådanne tilladte produkter og stoffer på begrænsede lister med henblik på følgende formål:

a)

som fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer

b)

som ikkeøkologiske landbrugsingredienser, der skal anvendes til produktion af forarbejdede økologiske fødevarer

c)

som tekniske hjælpestoffer til produktion af gær og gærprodukter.

3.   Tilladelse til anvendelse af de produkter og stoffer, der er omhandlet i stk. 1, i økologisk produktion er underlagt principperne i kapitel II og følgende kriterier, der skal vurderes som en helhed:

a)

De er væsentlige for vedvarende produktion og for den anvendelse, som de er tilsigtet.

b)

Alle de pågældende produkter og stoffer er af vegetabilsk oprindelse, med oprindelse i alger, af animalsk, mikrobiel eller mineralsk oprindelse, undtagen i tilfælde af at der ikke findes produkter eller stoffer fra sådanne kilder i tilstrækkelige mængder eller kvaliteter, eller af at der ikke findes alternativer.

c)

Følgende gælder for produkterne i stk. 1, litra a):

i)

Deres anvendelse er af væsentlig betydning for at bekæmpe en skadegører, hvor der ikke er andre biologiske, fysiske eller opdrætsmæssige alternativer, dyrkningsmetoder eller andre effektive produktionsmetoder til rådighed.

ii)

Hvis disse produkter ikke er af vegetabilsk oprindelse, med oprindelse i alger, af animalsk, mikrobiel eller mineralsk oprindelse og ikke er identiske med deres naturlige form, udelukker betingelserne for deres anvendelse enhver direkte kontakt med de spiselige dele af afgrøden.

d)

For produkterne i stk. 1, litra b), gælder, at anvendelsen af disse produkter er af væsentlig betydning for at opnå eller bevare jordens frugtbarhed eller for at opfylde afgrødernes specifikke næringsbehov eller til specifikke jordforbedringsformål.

e)

Følgende gælder for produkterne i stk. 1, litra c) og d):

i)

Deres anvendelse er nødvendig for at bevare dyrenes sundhed, velfærd og levedygtighed og bidrager til en passende kost, der opfylder de pågældende arters fysiologiske behov og adfærdsmæssige behov, eller deres anvendelse er nødvendig for at producere eller opbevare foder, fordi det er umuligt at producere eller opbevare foder uden at anvende disse stoffer.

ii)

Foder af mineralsk oprindelse, sporstoffer, vitaminer eller provitaminer er af naturlig oprindelse, undtagen i tilfælde af at produkter eller stoffer fra sådanne kilder ikke kan skaffes i tilstrækkelige mængder eller kvaliteter, eller af at der ikke findes alternativer.

iii)

Anvendelse af ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse er nødvendig, fordi fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse produceret i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion ikke er til rådighed i tilstrækkelig mængde.

iv)

Anvendelse af ikkeøkologiske krydderier, urter og melasse er nødvendig, fordi sådanne produkter ikke er tilgængelige i økologisk form, de skal produceres eller tilberedes uden kemiske opløsningsmidler og deres anvendelse er begrænset til 1 % af en bestemt arts foderration, beregnet årligt i procent af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse.

4.   Tilladelse til anvendelse af de produkter og stoffer, der er omhandlet i stk. 2, i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer eller i produktion af gær anvendt som fødevare eller foder er underlagt principperne i kapitel II og følgende kriterier, der skal vurderes som en helhed:

a)

Alternative produkter eller stoffer, der er tilladt i henhold til denne artikel, eller teknikker, der overholder denne forordning, findes ikke.

b)

Det er umuligt at producere eller konservere fødevaren eller at opfylde bestemte ernæringsmæssige krav, som er fastsat i medfør af EU-lovgivningen, uden anvendelse af disse produkter eller stoffer.

c)

De forekommer i naturen og må kun have undergået mekaniske, fysiske, biologiske, enzymatiske eller mikrobielle processer, medmindre produkter eller stoffer fra sådanne kilder ikke findes i tilstrækkelige mængder eller kvaliteter.

d)

En økologisk ingrediens er ikke til rådighed i tilstrækkelig mængde.

5.   Tilladelse til anvendelse af produkter eller stoffer, frembragt ved kemisk syntese i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2, gives udelukkende i tilfælde, hvor anvendelse af eksterne input, jf. artikel 5, litra g), vil være årsag til en uacceptabel påvirkning af miljøet.

6.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af stk. 3 og 4 ved at tilføje yderligere kriterier for tilladelse af de produkter og stoffer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til anvendelse i økologisk produktion i almindelighed og i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, samt yderligere kriterier for tilbagetrækning af sådanne tilladelse, eller ved at ændre disse tilføjede kriterier.

7.   Når en medlemsstat mener, at et produkt eller et stof bør tilføjes til eller fjernes fra de lister over godkendte produkter og stoffer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, eller at de anvendelsesspecifikationer, som er omhandlet i produktionsreglerne, bør ændres, sørger den for, at et dossier med begrundelsen for tilføjelsen, fjernelsen eller andre ændringer sendes officielt til Kommissionen og de øvrige medlemsstater og er offentligt tilgængeligt med forbehold af EU-lovgivningen og national lovgivning om databeskyttelse.

Kommissionen offentliggør alle anmodninger omhandlet i dette stykke.

8.   Kommissionen vurderer regelmæssigt de lister, der er omhandlet i denne artikel.

Listen over ikkeøkologiske ingredienser, jf. stk. 2, litra b), revideres mindst en gang om året.

9.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om tilladelse eller tilbagetrækning af tilladelse af produkter og stoffer, jf. stk. 1 og 2, som må anvendes i økologisk produktion i almindelighed og i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, og om fastlæggelse af procedurer, der skal følges ved udstedelse af sådanne tilladelser og ved udarbejdelse af lister over sådanne produkter og stoffer og, hvor det er relevant, beskrivelse af disse, krav til sammensætning af dem og anvendelsesbetingelser for dem.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 25

Medlemsstaternes tilladelse til anvendelse af ikkeøkologiske landbrugsingredienser i forarbejdede økologiske fødevarer

1.   Når det er nødvendigt for at sikre adgang til visse landbrugsingredienser, og når sådanne ingredienser ikke er til rådighed i økologisk form i tilstrækkelig mængde, kan en medlemsstat på en erhvervsdrivendes anmodning give midlertidig tilladelse til anvendelse af ikkeøkologiske landbrugsingredienser til produktion af forarbejdede økologiske fødevarer på dens område i en periode på højst seks måneder. Denne tilladelse gælder for alle erhvervsdrivende i den pågældende medlemsstat.

2.   Medlemsstaten giver straks meddelelse om en tilladelse, der er givet for dens område i overensstemmelse med stk. 1, til Kommissionen og de øvrige medlemsstater via et IT-system, som giver mulighed for elektronisk udveksling af dokumenter og oplysninger, og som Kommissionen stiller til rådighed.

3.   Medlemsstaten kan forlænge den i stk. 1 omhandlede tilladelse to gange af hver seks måneders varighed, forudsat at ingen anden medlemsstat har gjort indsigelse, ved i det system, der er omhandlet i stk. 2, at oplyse, at sådanne ingredienser er tilgængelige i økologisk form i tilstrækkelige mængder.

4.   En kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, kan for højst seks måneder give en midlertidig tilladelse, jf. nærværende artikels stk. 1, til erhvervsdrivende i tredjelande, der anmoder om en sådan tilladelse, og som er underlagt den nævnte kontrolmyndigheds eller det nævnte kontrolorgans kontrol, forudsat at betingelserne i nævnte stykke er opfyldt i det pågældende tredjeland. Tilladelsen kan forlænges højst to gange af hver seks måneders varighed.

5.   Når en medlemsstat efter to forlængelser af en midlertidig tilladelse på grundlag af objektive oplysninger vurderer, at tilgængeligheden af sådanne ingredienser i økologisk form stadig er utilstrækkelig til at opfylde de erhvervsdrivendes kvalitative og kvantitative behov, kan den fremsætte en anmodning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 7.

Artikel 26

Indsamling af data om tilgængeligheden på markedet af økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale, økologiske dyr og økologisk akvakulturyngel

1.   Hver medlemsstat sikrer, at der oprettes en regelmæssigt ajourført database til registrering af det økologiske planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmaterialet, undtagen småplanter, men inklusive læggekartofler, der er til rådighed på dens område.

2.   Medlemsstaterne skal have systemer, der giver erhvervsdrivende, som afsætter økologisk planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale, økologiske dyr eller økologisk akvakulturyngel, og som kan levere det i tilstrækkelige mængder og inden for et rimeligt tidsrum, mulighed for, sammen med deres navne og kontaktoplysninger, på frivillig basis og vederlagsfrit at offentliggøre oplysninger om følgende:

a)

det økologiske planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmaterialet såsom planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale eller af økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion, undtagen småplanter, men inklusive læggekartofler, som er til rådighed; materialets mængde i vægt; og den tid på året, hvor det er til rådighed; sådant materiale anføres med mindst det latinske videnskabelige navn

b)

de økologiske dyr, som der kan indrømmes undtagelse for i overensstemmelse med bilag II, del II, punkt 1.3.4.4; antal dyr til rådighed opdelt efter køn; oplysninger, hvis det er relevant, vedrørende de forskellige arter af dyr med hensyn til racer og linjer til rådighed; dyrenes racer, dyrenes alder og andre relevante oplysninger

c)

økologisk akvakulturyngel til rådighed på bedriften og deres sundhedsstatus i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/88/EF (52) og produktionskapaciteten for hver akvakulturart.

3.   Medlemsstaterne kan også indføre systemer, der giver erhvervsdrivende, som afsætter racer og linjer, der egner sig til økologisk produktion i overensstemmelse med bilag II, del II, punkt 1.3.3, eller økologiske hønniker, og som kan levere disse dyr i tilstrækkelige mængder og inden for et rimeligt tidsrum, mulighed for, sammen med navne og kontaktoplysninger, at offentliggøre de relevante oplysninger på frivillig basis og vederlagsfrit.

4.   Erhvervsdrivende, som vælger at indføre oplysninger om planteformeringsmateriale eller dyr eller akvakulturyngel i systemerne, jf. stk. 2 og 3, sikrer, at oplysningerne ajourføres regelmæssigt, og sikrer at oplysningerne fjernes fra listerne, når planteformeringsmaterialet eller dyrene eller akvakulturyngelen ikke længere er til rådighed.

5.   Med henblik på stk. 1, 2 og 3 kan medlemsstaterne vedblive med at anvende allerede eksisterende relevante informationssystemer.

6.   Kommissionen offentliggør et link til hver af de nationale databaser eller systemer på et særligt kommissionswebsted, således at brugerne kan tilgå sådanne databaser eller systemer i hele Unionen.

7.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at:

a)

give tekniske detaljer vedrørende oprettelse og vedligeholdelse af databaser, jf. stk. 1, og systemer, jf. stk. 2

b)

give specifikationer med hensyn til indsamling af oplysninger, jf. stk. 1 og 2

c)

give specifikationer med hensyn til ordninger for deltagelse i de databaser, der er omhandlet i stk. 1, og i de systemer, der er omhandlet i stk. 2 og 3, og

d)

fastsætte nærmere bestemmelser om de oplysninger, som medlemsstaterne skal give i overensstemmelse med artikel 53, stk. 6.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 27

Forpligtelser og tiltag i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse

En erhvervsdrivende, der har mistanke om, at et produkt, som denne har produceret, tilberedt eller importeret eller har modtaget fra en anden erhvervsdrivende, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal med forbehold af artikel 28, stk. 2:

a)

identificere og udskille det pågældende produkt

b)

undersøge, om mistanken er begrundet

c)

undlade at markedsføre det pågældende produkt som et økologisk produkt eller omlægningsprodukt og undlade at anvende det i økologisk produktion, medmindre mistanken kan udelukkes

d)

når mistanken er begrundet eller ikke kan udelukkes, straks underrette den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, og om nødvendigt give den eller det tilgængelige elementer

e)

samarbejde fuldt med den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan om at undersøge og kortlægge årsagerne til mistanken om manglende overholdelse.

Artikel 28

Forebyggende foranstaltninger for at undgå forekomst af ikketilladte produkter og stoffer

1.   For at undgå forurening med produkter eller stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, træffer de erhvervsdrivende følgende forebyggende foranstaltninger i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen:

a)

iværksætte og opretholde forholdsmæssige og passende foranstaltninger for at identificere risikoen for forurening af økologisk produktion og økologiske produkter med ikketilladte produkter eller stoffer, herunder systematisk identifikation af kritiske proceduremæssige skridt

b)

iværksætte og opretholde forholdsmæssige og passende foranstaltninger for at undgå risikoen for forurening af økologisk produktion og økologiske produkter med ikketilladte produkter eller stoffer

c)

regelmæssigt revidere og tilpasse sådanne foranstaltninger, og

d)

overholde andre relevante krav i denne forordning, som sikrer adskillelsen af økologiske, omlægnings- og ikkeøkologiske produkter.

2.   Når en erhvervsdrivende, der som følge af forekomst af et produkt eller stof, som ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i et produkt, der planlægges anvendt eller markedsført som et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt, har mistanke om, at sidstnævnte produkt ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal den erhvervsdrivende:

a)

identificere og udskille det pågældende produkt

b)

undersøge, om mistanken er begrundet

c)

undlade at markedsføre det pågældende produkt som et økologisk produkt eller omlægningsprodukt og undlade at anvende det i økologisk produktion, medmindre mistanken kan udelukkes

d)

når mistanken er begrundet eller ikke kan udelukkes, straks underrette den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, og om nødvendigt give den eller det tilgængelige elementer

e)

samarbejde fuldt ud med den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan om at undersøge og kortlægge årsagerne til forekomst af ikketilladte produkter eller stoffer.

3.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter ensartede regler om:

a)

de proceduremæssige skridt, som erhvervsdrivende skal følge, jf. stk. 2, litra a)-e), og de relevante dokumenter, som de skal forelægge

b)

de forholdsmæssige og passende foranstaltninger, som erhvervsdrivende skal træffe og revidere for at identificere og undgå risikoen for forurening, jf. stk. 1, litra a), b) og c).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 29

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af forekomst af ikketilladte produkter eller stoffer

1.   Hvis den kompetente myndighed eller efter omstændighederne en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan modtager dokumenterede oplysninger om forekomst af produkter eller stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, eller er blevet underrettet af en erhvervsdrivende i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, litra d), eller konstaterer sådanne produkter eller stoffer i et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt:

a)

foretager den eller det straks en officiel undersøgelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 med henblik på at fastslå kilden og årsagen med henblik på at verificere overholdelse af artikel 9, stk. 3, første afsnit, og artikel 28, stk. 1; en sådan undersøgelse fuldføres så hurtigt som muligt, inden for et rimeligt tidsrum, idet der tages hensyn til produktets holdbarhed og sagens kompleksitet

b)

forbyder den eller det midlertidigt både markedsføring af de pågældende produkter som økologiske produkter eller omlægningsprodukter og deres anvendelse i økologisk produktion, mens resultaterne af undersøgelsen, jf. litra a), afventes.

2.   Det berørte produkt må ikke markedsføres som et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt, og det må ikke anvendes i økologisk produktion, hvis den kompetente myndighed eller efter omstændighederne en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan har fastslået, at den pågældende erhvervsdrivende:

a)

har anvendt produkter eller stoffer, der i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b)

ikke har truffet de forebyggende foranstaltninger, jf. artikel 28, stk. 1, eller

c)

ikke har truffet foranstaltninger som opfølgning på relevante tidligere anmodninger fra de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.

3.   Den pågældende erhvervsdrivende skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til resultatet af undersøgelsen, jf. stk. 1, litra a). Den kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet skal føre fortegnelser over den undersøgelse, som den eller det har foretaget.

Når det er påkrævet, skal den pågældende erhvervsdrivende træffe de korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå fremtidig forurening.

4.   Den 31. december 2024 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne artikel, om forekomst af produkter eller stoffer, der i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, og om vurderingen af de nationale regler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 5. Rapporten kan om nødvendigt ledsages af et lovgivningsforslag om yderligere harmonisering.

5.   Medlemsstater, som har regler om, at produkter, der indeholder mere end et vist niveau af produkter eller stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, ikke må markedsføres som økologiske produkter, kan fortsat anvende disse regler, forudsat at disse regler ikke forbyder, begrænser eller hindrer markedsføring af produkter, der er produceret som økologiske produkter i andre medlemsstater, hvor disse produkter er produceret i overensstemmelse med denne forordning. Medlemsstater, der anvender nærværende stykke, underretter straks Kommissionen herom.

6.   De kompetente myndigheder dokumenterer resultaterne af undersøgelserne, jf. stk. 1, samt alle foranstaltninger, som de har truffet med henblik på at udarbejde bedste praksis, og yderligere foranstaltninger for at undgå forekomst af produkter og stoffer, der i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

Medlemsstaterne stiller disse oplysninger til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen via et IT-system, som muliggøre elektronisk udvekslingen af dokumenter og oplysninger, og som Kommissionen stiller til rådighed.

7.   Medlemsstaterne kan træffe passende foranstaltninger på deres område for at undgå utilsigtet forekomst i økologisk landbrug af produkter og stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion. Sådanne foranstaltninger må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af produkter, der er produceret i andre medlemsstater som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, hvor disse produkter er produceret i overensstemmelse med denne forordning,. Medlemsstater, der anvender nærværende stykke, underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

8.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter ensartede regler om:

a)

metoden, som de kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndigheder eller kontrolorganer skal anvende, til konstatering og evaluering af forekomst af produkter og stoffer, der ikke i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b)

de nærmere bestemmelser om og formatet for de oplysninger, som medlemsstaterne skal stille til rådighed for Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. denne artikels stk. 6.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

9.   Medlemsstaterne sender i elektronisk form senest den 31. marts hvert år Kommissionen relevante oplysninger om tilfælde af forurening med ikketilladte produkter eller stoffer i det foregående år, herunder oplysninger, som er indsamlet ved grænsekontrolsteder, om arten af den forurening, der er konstateret, og navnlig årsag, kilde, forureningsniveau samt mængden og arten af forurenede produkter. Disse oplysninger indsamles af Kommissionen via det IT-system, som Kommissionen stiller til rådighed, og anvendes til at lette udarbejdelsen af bedste praksis for at undgå forurening.

KAPITEL IV

MÆRKNING

Artikel 30

Brug af betegnelser for økologisk produktion

1.   Med henblik på denne forordning anses et produkt for at være forsynet med betegnelser, der henviser til økologisk produktion, når produktet eller dets ingredienser eller de fodermidler, der er anvendt til dets produktion, i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med betegnelser, der lader køberen formode, at produktet eller ingredienserne eller fodermidlerne er produceret i overensstemmelse med denne forordning. Navnlig betegnelserne opført i bilag IV samt afledninger og diminutivformer heraf som f.eks. »bio-« og »øko-« må hver for sig eller i kombination anvendes i hele Unionen og på alle de sprog, der er opført i nævnte bilag, i forbindelse med mærkning af og reklame for de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og som overholder denne forordning.

2.   For de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, må de betegnelser, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, ikke anvendes nogen steder i Unionen på et sprog, der er opført i bilag IV, til mærkning af, reklame for og i handelsdokumenter vedrørende et produkt, der ikke overholder denne forordning.

Desuden må der ikke anvendes betegnelser, herunder betegnelser anvendt i varemærker eller firmanavne, eller praksis i forbindelse med mærkning eller reklame, hvis de kan vildlede forbrugeren eller brugeren ved at antyde, at et produkt eller dets ingredienser overholder denne forordning.

3.   Produkter, der er produceret i omlægningsperioden, må ikke mærkes som, og der må ikke reklameres for dem som, økologiske produkter eller omlægningsprodukter.

Planteformeringsmateriale, fødevareprodukter af vegetabilsk oprindelse og foderprodukter af vegetabilsk oprindelse, der er produceret i omlægningsperioden, og som er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, kan imidlertid mærkes som, og der må reklameres for dem som, omlægningsprodukter med betegnelsen »omlægningsprodukt« eller en tilsvarende betegnelse sammen med de betegnelser, der er omhandlet i stk. 1.

4.   De betegnelser, der er omhandlet i stk. 1 og 3, må ikke anvendes i forbindelse med et produkt, for hvilket det i henhold til EU-retten kræves, at mærkning eller reklame skal angive, at produktet indeholder GMO'er, består af GMO'er eller er fremstillet af GMO'er.

5.   For forarbejdede fødevarer kan de betegnelser, der er omhandlet i stk. 1, anvendes:

a)

i varebetegnelsen og på ingredienslisten, når en sådan liste er obligatorisk i henhold til EU-lovgivningen, hvis:

i)

den pågældende forarbejdede fødevare er produceret efter de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

ii)

mindst 95 % af produktets landbrugsingredienser efter vægt er økologiske, og

iii)

i tilfælde af aromastoffer, de kun anvendes for naturlige aromastoffer og naturlige aromapræparater mærket i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1334/2008 og alle aromaelementerne og bærerne af aromaelementer er økologiske

b)

udelukkende på ingredienslisten, hvis:

i)

under 95 % af produktets landbrugsingredienser efter vægt er økologiske, og forudsat at disse ingredienser overholder de produktionsregler, der er fastsat i denne forordning, og

ii)

den forarbejdede fødevare overholder de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, punkt 1.5, punkt 2.1, litra a) og b), og punkt 2.2.1, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

c)

i varebetegnelsen og på ingredienslisten, hvis:

i)

hovedingrediensen er et jagt- eller fiskeriprodukt

ii)

betegnelsen i stk. 1 tydeligt i varebetegnelsen er tilknyttet en anden ingrediens, der er økologisk og forskellig fra hovedingrediensen

iii)

alle andre landbrugsingredienser er økologiske, og

iv)

den pågældende fødevare overholder bilag II, del IV, punkt 1.5, punkt 2.1, litra a) og b), og punkt 2.2.1, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3.

Af ingredienslisten som omhandlet i første afsnit, litra a), b) og c), skal det fremgå, hvilke ingredienser der er økologiske. Henvisninger til økologisk produktion må kun forekomme i tilknytning til de økologiske ingredienser.

På ingredienslisten som omhandlet i første afsnit, litra b) og c), skal de økologiske ingrediensers samlede procentdel i forhold til den samlede mængde af landbrugsingredienser være angivet.

Betegnelserne i stk. 1, når de anvendes på ingredienslisten, jf. nærværende stykkes første afsnit, litra a), b) og c), og procentangivelsen som omhandlet i nærværende stykkes tredje afsnit skal fremstå i samme farve og størrelse og med samme skrifttype som de øvrige angivelser på ingredienslisten.

6.   For forarbejdet foder kan betegnelserne i stk. 1 anvendes i varebetegnelsen og på ingredienslisten, forudsat at:

a)

det pågældende forarbejdede foder er produceret efter de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del II, III og V, og de specifikke regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

b)

alle de ingredienser af landbrugsoprindelse, der er indeholdt i det forarbejdede foder, er økologiske, og

c)

mindst 95 % af produktets tørstof er økologisk.

7.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af:

a)

nærværende artikel ved at tilføje yderligere regler om mærkning af produkter, der er opført i bilag I, eller ved at ændre disse tilføjede regler, og

b)

listen over betegnelser i bilag IV under hensyntagen til den sproglige udvikling i medlemsstaterne.

8.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte detaljerede krav til anvendelse af denne artikels stk. 3.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 31

Mærkning af produkter og stoffer, der anvendes i afgrødeproduktion

Uanset denne forordnings anvendelsesområde som fastsat i artikel 2, stk. 1, kan produkter og stoffer, der anvendes i et plantebeskyttelsesmiddel eller som gødningsstof, jordforbedringsmiddel eller næringsstof, som er tilladt i overensstemmelse med artikel 9 og 24, forsynes med en angivelse af, at disse produkter eller stoffer er blevet tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til denne forordning.

Artikel 32

Obligatoriske oplysninger

1.   Når produkter er forsynet med betegnelser som omhandlet i artikel 30, stk. 1, herunder produkter, der er mærket som omlægningsprodukter i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3:

a)

skal kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der har udført den seneste produktions- eller tilberedningsproces, er undergivet, også være anført ved mærkning, og

b)

skal Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion, jf. artikel 33, for så vidt angår færdigpakkede fødevarer også være anført på emballagen, undtagen i de tilfælde, der omhandlet i artikel 30, stk. 3, og stk. 5, litra b) og c)

2.   Når Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion anvendes, skal det også angives, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret; dette sted skal anføres i samme synsfelt som logoet og efter omstændighederne antage en af følgende former:

a)

»EU-jordbrug«, hvis landbrugsråvarerne er produceret i Unionen

b)

»ikke-EU-jordbrug«, hvis landbrugsråvarerne er produceret i tredjelande

c)

»EU-/ikke-EU-jordbrug«, hvis en del af landbrugsråvarerne er produceret i Unionen, og en anden del er produceret i tredjelande.

Med henblik på første afsnit kan betegnelsen »jordbrug« erstattes af »akvakultur«, hvor det er relevant. Betegnelsen »EU-« eller »ikke-EU-« kan erstattes af eller suppleres med angivelsen af et land eller med angivelsen af et land og en region, hvis alle de landbrugsråvarer, der indgår i produktet, er produceret i det pågældende land og, hvis det er relevant, i den pågældende region.

I forbindelse med betegnelsen af det sted, hvor de landbrugsråvarer, der indgår i produktet, er produceret, jf. første og tredje afsnit, kan små mængder ingredienser efter vægt udelades, forudsat at den samlede mængde udeladte ingredienser ikke overstiger 5 % af den samlede mængde efter vægt af landbrugsråvarer.

Betegnelsen »EU-« eller »ikke-EU-« må ikke fremstå i en farve og størrelse og med en skrifttype, der er mere fremtrædende end produktets navn.

3.   De angivelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1 og 2 og i artikel 33, stk. 3, skal anbringes på et iøjnefaldende sted på en sådan måde, at de er klart synlige, og skal være letlæselige og af permanent karakter.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af nærværende artikels stk. 2 og artikel 33, stk. 3, ved at tilføje yderligere regler om mærkning eller ved at ændre disse tilføjede regler.

5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende:

a)

praktiske ordninger for anvendelse, udformning, sammensætning og størrelse af de angivelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a), og stk. 2, og i artikel 33, stk. 3

b)

tildeling af kodenumre til kontrolmyndigheder og kontrolorganer

c)

angivelse af, hvor landbrugsråvarerne er produceret, i henhold til stk. 2 og artikel 33, stk. 3.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 33

Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion

1.   Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion må anvendes i mærkning og udformning af samt reklame for produkter, der overholder denne forordning.

Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion kan også anvendes til oplysnings- og uddannelsesformål i forbindelse med logoets eksistens og reklame for logoet, forudsat at denne anvendelse ikke kan vildlede forbrugeren med hensyn til økologisk produktion af specifikke produkter, og forudsat at logoet gengives i overensstemmelse med reglerne i bilag V. I dette tilfælde finder kravene i artikel 32, stk. 2 og i bilag V, punkt 1.7, ikke anvendelse.

Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion må ikke anvendes i forbindelse med forarbejdede fødevarer som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra b) og c), og i forbindelse med omlægningsprodukter som omhandlet i artikel 30, stk. 3.

2.   Bortset fra i de tilfælde, hvor det anvendes i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, er Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion en officiel attestering i henhold til artikel 86 og 91 i forordning (EU) 2017/625.

3.   Anvendelse af Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion er frivillig, hvad angår produkter importeret fra tredjelande. Hvis nævnte logo optræder i mærkningen af sådanne produkter, skal angivelsen som omhandlet i artikel 32, stk. 2, også optræde i mærkningen.

4.   Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion skal følge den model, der er fastsat i bilag V, og skal overholde bestemmelserne i nævnte bilag.

5.   Nationale logoer og private logoer kan anvendes til mærkning og udformning af samt reklame for produkter, der overholder denne forordning.

6.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag V for så vidt angår Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion og de regler, der knytter sig hertil.

KAPITEL V

CERTIFICERING

Artikel 34

Certificeringsordning

1.   Før markedsføringen af et produkt som »økologisk produkt« eller »omlægningsprodukt« eller før omlægningsperioden skal erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende, jf. artikel 36, der producerer, tilbereder, distribuerer eller opbevarer økologiske produkter eller omlægningsprodukter, importerer sådanne produkter fra et tredjeland eller eksporterer sådanne produkter til et tredjeland, eller som markedsfører sådanne produkter, give meddelelse om deres aktivitet til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor deres aktivitet udøves, og hvor deres virksomhed er underlagt kontrolordningen.

Hvis de kompetente myndigheder har overdraget deres ansvarsområder eller delegeret visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til flere end én kontrolmyndighed eller flere end ét kontrolorgan, skal de erhvervsdrivende eller grupperne af erhvervsdrivende i den meddelelse, der er omhandlet i første afsnit, angive hvilken kontrolmyndighed eller hvilket kontrolorgan, der verificerer, om deres aktivitet er i overensstemmelse med denne forordning, og udsteder et certifikat, jf. artikel 35, stk. 1.

2.   Erhvervsdrivende, der sælger færdigpakkede økologiske produkter direkte til den endelige forbruger eller bruger, er fritaget fra meddelelsespligten, jf. denne artikels stk. 1, og fra forpligtelsen til at være i besiddelse af et certifikat, jf. artikel 35, stk. 2, forudsat at de ikke producerer, tilbereder, opbevarer — undtagen i forbindelse med salgsstedet — eller importerer sådanne produkter fra et tredjeland eller udlægger sådanne aktiviteter til en anden erhvervsdrivende.

3.   Hvis erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende udlægger aktiviteter til tredjemand, skal både den pågældende erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende og den tredjemand, til hvem disse aktiviteter er udlagt, overholde stk. 1, undtagen hvis den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende i meddelelsen omhandlet i stk. 1 har erklæret, at den forbliver ansvarlig for så vidt angår økologisk produktion og den ikke har overdraget dette ansvar til underleverandøren. I sådanne tilfælde verificerer de kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i forbindelse med den kontrol, som den eller det foretager af de erhvervsdrivende eller de grupper af erhvervsdrivende, der har udlagt deres aktiviteter, at de udlagte aktiviteter er i overensstemmelse med denne forordning.

4.   Medlemsstaterne kan udpege en myndighed eller godkende et organ som skal modtage de i stk. 1 omhandlede meddelelser.

5.   Erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og underleverandører skal føre fortegnelser i overensstemmelse med denne forordning over de forskellige aktiviteter, som de udøver.

6.   Medlemsstaterne fører ajourførte fortegnelser med navne og adresser på erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, der har givet meddelelse om deres aktiviteter i henhold til stk. 1, og offentliggør på passende vis, herunder ved hjælp af links til et enkelt websted, en omfattende fortegnelse over disse data sammen med oplysninger om de certifikater, som i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, er udstedt til disse erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende. Medlemsstaterne skal i den forbindelse overholde kravene om beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (53).

7.   Medlemsstaterne sikrer, at en erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende, der overholder denne forordning, og som, hvis der opkræves et gebyr i overensstemmelse med artikel 78 og 80 i forordning (EU) 2017/625, betaler et rimeligt gebyr til dækning af kontrolomkostningerne, er berettiget til at være dækket af kontrolordningen. Medlemsstaterne sikrer, at ethvert gebyr, der kan opkræves, offentliggøres.

8.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af bilag II for så vidt angår krav til føring af fortegnelser.

9.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte nærmere bestemmelser og specifikationer vedrørende:

a)

format og tekniske midler for så vidt angår meddelelser, jf. stk. 1

b)

ordninger til offentliggørelse af fortegnelser, jf. stk. 6, og

c)

procedurer og ordninger for offentliggørelse af gebyrer, jf. stk. 7.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 35

Certifikat

1.   De kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndighederne eller kontrolorganet udsteder et certifikat til enhver erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende, der har givet meddelelse om sin aktivitet i henhold til artikel 34, stk. 1, og som overholder denne forordning. Certifikatet skal:

a)

så vidt muligt udstedes i elektronisk form

b)

som minimum gøre det muligt at identificere den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende, herunder en liste over medlemmerne, kategorien af produkter, der er omfattet af certifikatet, og dets gyldighedsperiode

c)

attestere, at de meddelte aktiviteter er i overensstemmelse med denne forordning, og

d)

udstedes i overensstemmelse med modellen i bilag VI.

2.   Med forbehold af denne artikels stk. 8 og artikel 34, stk. 2, må erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende ikke markedsføre produkter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, medmindre de allerede er i besiddelse af et certifikat, jf. nærværende artikels stk. 1.

3.   Det certifikat, der er omhandlet i denne artikel, er et officielt certifikat, jf. artikel 86, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

4.   En erhvervsdrivende eller en gruppe af erhvervsdrivende har ikke ret til at få et certifikat af mere end ét kontrolorgan i forbindelse med aktiviteter, der udøves i den samme medlemsstat, for så vidt angår samme produktkategori, heller ikke i tilfælde hvor denne erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende udøver virksomhed i forskellige faser af produktionen, tilberedningen og distributionen.

5.   De enkelte medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende har ikke ret til at få udstedt et individuelt certifikat for aktiviteter, der er omfattet af certificeringen af den gruppe af erhvervsdrivende, hvoraf de er medlem.

6.   Erhvervsdrivende skal kontrollere certifikater tilhørende de erhvervsdrivende, som er deres leverandører.

7.   Med henblik på denne artikels stk. 1 og 4 klassificeres produkter i overensstemmelse med følgende kategorier:

a)

uforarbejdede planter og planteprodukter, herunder frø og andet planteformeringsmateriale

b)

husdyr og uforarbejdede animalske produkter

c)

alger og uforarbejdede akvakulturprodukter

d)

forarbejdede landbrugsprodukter, herunder akvakulturprodukter, til konsum

e)

foder

f)

vin

g)

andre produkter, der er opført i bilag I, eller som ikke er omfattet af ovennævnte kategorier.

8.   Medlemsstaterne kan fritage erhvervsdrivende fra forpligtelsen til at være i besiddelse af et certifikat, jf. stk. 2, hvis de sælger uindpakkede økologiske produkter, bortset fra foder, direkte til den endelige forbruger, forudsat at de pågældende erhvervsdrivende ikke producerer, tilbereder, opbevarer — undtagen i forbindelse med salgsstedet — eller importerer sådanne produkter fra et tredjeland eller udlægger sådanne aktiviteter til tredjemand, og forudsat at:

a)

dette salg ikke overstiger 5 000 kg pr. år

b)

dette salg ikke udgør en årlig omsætning hvad angår uindpakkede økologiske produkter, der overstiger 20 000 EUR, eller

c)

den erhvervsdrivendes potentielle certificeringsomkostninger ikke overstiger 2 % af den samlede omsætning af uindpakkede økologiske produkter, der er solgt af denne erhvervsdrivende.

Hvis en medlemsstat beslutter at fritage de i første afsnit omhandlede erhvervsdrivende, kan den fastsætte strengere grænser end dem, der er fastsat i første afsnit.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver beslutning om at fritage erhvervsdrivende, jf. første afsnit, og om grænserne, hvortil de pågældende erhvervsdrivende er fritaget.

9.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af modellen til certifikatet i bilag VI.

10.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for at fastsætte nærmere bestemmelser og specifikationer vedrørende formen af certifikatet, jf. stk. 1, og de tekniske midler, hvormed det udstedes.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 36

Gruppe af erhvervsdrivende

1.   Hver gruppe af erhvervsdrivende:

a)

må kun bestå af medlemmer, som er landbrugere eller erhvervsdrivende, som producerer alger eller akvakulturdyr, og som desuden kan udøve virksomhed inden for forarbejdning, tilberedning eller markedsføring af fødevarer eller foder

b)

må kun bestå af medlemmer:

i)

hvis individuelle certificeringsomkostninger udgør mere end 2 % af hvert medlems omsætning eller standardoutput af økologisk produktion, og hvis årlige omsætning af økologisk produktion ikke overstiger 25 000 EUR, eller hvis standardoutput af økologisk produktion ikke overstiger 15 000 EUR pr. år, eller

ii)

som hver har en bedrift på op til:

5 hektar

0,5 hektar, i tilfælde af drivhuse, eller

15 hektar, udelukkende i tilfælde af permanente græsarealer

c)

skal være etableret i en medlemsstat eller et tredjeland

d)

skal være en juridisk person

e)

må kun bestå af medlemmer, hvis produktionsaktiviteter finder sted i geografisk nærhed af hinanden

f)

skal oprette et fælles markedsføringssystem for de produkter, som gruppen producerer, og

g)

skal indføre et system for intern kontrol, der omfatter dokumenterede kontrolaktiviteter og -procedurer, i henhold til hvilke en udpeget person eller et udpeget organ er ansvarlig(t) for at verificere, at denne forordning overholdes af hvert medlem af gruppen.

2.   Kompetente myndigheder eller, hvor det er relevant, kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne trækker det i artikel 35 omhandlede certifikat tilbage for hele gruppen, hvis mangler ved etableringen eller driften af systemet for intern kontrol, jf. stk. 1, herunder især med hensyn til manglende kapacitet til at opdage eller håndtere manglende overholdelse fra de enkelte medlemmer af gruppen af erhvervsdrivendes side, påvirker økologiske produkters og omlægningsprodukters integritet.

3.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af stk. 1 og 2, ved at tilføje bestemmelser, eller ved at ændre de tilføjede bestemmelser, navnlig for så vidt angår:

a)

ansvarsområder for de enkelte medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende

b)

kriterier for fastlæggelse af den geografiske nærhed af gruppens medlemmer såsom deling af anlæg eller steder

c)

etablering og drift af systemet for intern kontrol, herunder omfanget, indholdet og hyppigheden af den kontrol, der skal foretages, og kriterierne for at identificere mangler ved etableringen eller driften af systemet for intern kontrol.

4.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter specifikke regler om:

a)

sammensætning og størrelse af en gruppe af erhvervsdrivende

b)

systemerne vedrørende dokumenter og føring af fortegnelser, systemet for intern sporbarhed og listen over erhvervsdrivende

c)

udveksling af oplysninger mellem en gruppe af erhvervsdrivende og den eller de kompetente myndigheder, kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

KAPITEL VI

OFFENTLIG KONTROL OG ANDRE OFFICIELLE AKTIVITETER

Artikel 37

Forhold til forordning (EU) 2017/625 og supplerende regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i forbindelse med økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Dette kapitels særlige regler finder anvendelse i tillæg til reglerne i forordning (EU) 2017/625, medmindre andet er fastsat i nærværende forordnings artikel 40, stk. 2, og i tillæg til nærværende forordnings artikel 29, medmindre andet er fastsat i nærværende forordnings artikel 41, stk. 1, på offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på gennem hele processen i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen at verificere, at de i nærværende forordnings artikel 2, stk. 1, omhandlede produkter er produceret i overensstemmelse med kravene i nærværende forordning.

Artikel 38

Supplerende regler om offentlig kontrol og om tiltag, der skal iværksættes af de kompetente myndigheder

1.   Offentlig kontrol, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 for at verificere, at nærværende forordning overholdes, skal navnlig omfatte:

a)

verificering af, at de erhvervsdrivende anvender forebyggende foranstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger, jf. nærværende forordnings artikel 9, stk. 6, og artikel 28 i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen

b)

hvor bedriften omfatter ikkeøkologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning, verificering af fortegnelserne og af de foranstaltninger eller procedurer eller ordninger, der er indført for at sikre en klar og reel adskillelse af økologiske produktionsenheder, produktionsenheder under omlægning og ikkeøkologiske produktionsenheder samt af de respektive produkter, der produceres af de nævnte enheder, og af de stoffer og produkter, der anvendes til økologiske produktionsenheder, produktionsenheder under omlægning og ikkeøkologiske produktionsenheder; denne verificering skal omfatte kontrol af parceller, for hvilke en tidligere periode er anerkendt med tilbagevirkende kraft som en del af omlægningsperioden, og kontrol af de ikkeøkologiske produktionsenheder

c)

hvor økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter indsamles samtidigt af de erhvervsdrivende, tilberedes eller opbevares i samme tilberedningsenhed, på samme areal eller i samme lokaler eller transporteres til andre erhvervsdrivende eller enheder, verificering af fortegnelserne og af de foranstaltninger, procedurer eller ordninger, der er indført for at sikre, at aktiviteterne foregår adskilt i forhold til sted eller tid, at der er truffet passende rengøringsforanstaltninger og, hvis det er relevant, foranstaltninger til at forhindre udskiftning af produkter, og at økologiske produkter og omlægningsprodukter til enhver tid identificeres og at økologiske produkter, omlægningsprodukter og ikkeøkologiske produkter før og efter tilberedningsaktiviteterne opbevares adskilt i forhold til sted eller tid fra hinanden

d)

verificering af etablering og drift af grupper af erhvervsdrivendes system for intern kontrol

e)

hvor de erhvervsdrivende er fritaget fra meddelelsespligten, jf. denne forordnings artikel 34, stk. 2, eller fra forpligtelsen til at være i besiddelse af et certifikat, jf. denne forordnings artikel 35, stk. 8, verificering af, at kravene for at opnå denne fritagelse er opfyldt, og verificering af de produkter, som disse erhvervsdrivende har solgt.

2.   Offentlig kontrol, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 for at verificere, at nærværende forordning overholdes, gennemføres gennem hele processen i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen ud fra sandsynligheden for manglende overholdelse som fastlagt i nærværende forordnings artikel 3, nr. 57), hvilket fastslås under hensyntagen til, ud over elementerne i artikel 9 i forordning (EU) 2017/625, navnlig følgende elementer:

a)

de erhvervsdrivendes og grupper af erhvervsdrivendes type, størrelse og struktur

b)

hvor længe de erhvervsdrivende og grupperne af erhvervsdrivende har beskæftiget sig med økologisk produktion, tilberedning og distribution

c)

resultaterne af den kontrol, der er gennemført i overensstemmelse med denne artikel

d)

det tidspunkt, der er relevant for de udøvede aktiviteter

e)

produktkategorierne

f)

typen, mængden og værdien af produkter og deres udviklingen over tid

g)

muligheden for sammenblanding af produkter eller forurening med ikketilladte produkter eller stoffer

h)

de erhvervsdrivendes og grupper af erhvervsdrivendes anvendelse af undtagelser eller fravigelser fra reglerne

i)

kritiske punkter med hensyn til manglende overholdelse og sandsynligheden for manglende overholdelse i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen

j)

underleverancer.

3.   Under alle omstændigheder underkastes alle erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende med undtagelse af dem, der er omhandlet i artikel 34, stk. 2, og artikel 35, stk. 8, mindst en gang om året verificering af, om de overholder denne forordning.

Verificeringen af overholdelse skal omfatte en fysisk inspektion på stedet, undtagen hvor følgende betingelser er opfyldt:

a)

ved tidligere kontrol af den pågældende erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende er der ikke konstateret nogen manglende overholdelse, der påvirker økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet, i mindst tre på hinanden følgende år, og

b)

sandsynligheden for, at den pågældende erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende vil gøre sig skyldig i manglende overholdelse, er ud fra elementerne i denne artikels stk. 2 og i artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 blevet vurderet til at være ringe.

I dette tilfælde må perioden mellem to fysiske inspektioner på stedet ikke overstige 24 måneder.

4.   Offentlig kontrol, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 for at verificere, at nærværende forordning overholdes, skal:

a)

gennemføres i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625 og sikre, at en minimumsprocentdel af al offentlig kontrol af erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende gennemføres uden forudgående underretning

b)

sikre, at der gennemføres en minimumsprocentdel af supplerende kontrol ud over kontrollen i denne artikels stk. 3

c)

gennemføres ved at udtage et mindste antal prøver i overensstemmelse med artikel 14, litra h), i forordning (EU) 2017/625

d)

sikre, at et mindste antal erhvervsdrivende, der er medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende, kontrolleres i forbindelse med verificeringen af overholdelse, jf. denne artikels stk. 3.

5.   Udstedelsen eller forlængelsen af det i artikel 35, stk. 1, omhandlede certifikat baseres på resultaterne af den i nærværende artikels stk. 1-4 omhandlede verificering af overholdelse.

6.   Den skriftlige fortegnelse, som i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 skal udarbejdes vedrørende hver offentlig kontrol, der er gennemført for at verificere overholdelse af nærværende forordning, kontrasigneres af den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende som bekræftelse af deres modtagelse af den pågældende skriftlige fortegnelse.

7.   Artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 finder ikke anvendelse på audit og inspektioner, som de kompetente myndigheder foretager i forbindelse med deres tilsyn med kontrolorganer, der har fået delegeret visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter.

8.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54:

a)

om supplering af denne forordning ved at fastlægge særlige kriterier og betingelser for gennemførelse af offentlig kontrol udført for at sikre sporbarhed i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen og overholdelse af denne forordning, hvad angår:

i)

dokumentkontrol

ii)

kontrol af specifikke grupper af erhvervsdrivende

iii)

når det er relevant, det tidsrum, inden for hvilket den kontrol, der er fastsat i denne forordning, herunder den i denne artikels stk. 3 omhandlede fysiske inspektion på stedet, skal gennemføres, og de konkrete lokaliteter eller områder, hvor de skal gennemføres

b)

om ændring af denne artikels stk. 2 ved at tilføje yderligere elementer på grundlag af praktisk erfaring eller ved at ændre disse tilføjede elementer.

9.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastlægge:

a)

minimumsprocentdelen af al offentlig kontrol af erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende, der skal gennemføres uden forudgående underretning, jf. stk. 4, litra a)

b)

minimumsprocentdelen af supplerende kontrol, jf. stk. 4, litra b)

c)

det mindste antal prøver, jf. stk. 4, litra c)

d)

det mindste antal erhvervsdrivende, der er medlemmer af en gruppe af erhvervsdrivende, jf. stk. 4, litra d).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 39

Supplerende regler om tiltag, der skal iværksættes af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende

1.   Ud over de forpligtelser, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) 2017/625, skal erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende:

a)

føre fortegnelser, der dokumenterer deres overholdelse af nærværende forordning

b)

fremkomme med alle erklæringer og andre meddelelser, der er nødvendige til støtte for offentlig kontrol

c)

træffe relevante praktiske foranstaltninger for at sikre overholdelse af nærværende forordning

d)

i form af en erklæring, der skal underskrives og ajourføres efter behov:

i)

give en fuld beskrivelse af den økologiske produktionsenhed eller produktionsenheden under omlægning og af de aktiviteter, der skal udøves i overensstemmelse med nærværende forordning

ii)

opregne de relevante praktiske foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overholdelse af nærværende forordning

iii)

et tilsagn om:

skriftligt og uden unødig forsinkelse at informere køberne af produkterne og at udveksle relevante oplysninger med den kompetente myndighed eller efter omstændighederne med kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i tilfælde af, at en mistanke om manglende overholdelse er begrundet, at en mistanke om manglende overholdelse ikke kan udelukkes, eller at en manglende overholdelse, som påvirker de berørte produkters integritet, er konstateret

at acceptere, at kontrolsagen ved skift af kontrolmyndighed eller kontrolorgan overdrages, eller at kontrolsagen ved ophør med økologisk produktion opbevares i mindst fem år af den sidste kontrolmyndighed eller det sidste kontrolorgan

straks at informere den kompetente myndighed eller den myndighed eller det organ, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, ved ophør med økologisk produktion, og

at acceptere, at der udveksles oplysninger mellem disse myndigheder eller organer i tilfælde af, at underleverandører kontrolleres af forskellige kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.

2.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte nærmere bestemmelser og specifikationer vedrørende:

a)

de fortegnelser, der dokumenterer overholdelsen af denne forordning

b)

de erklæringer og andre meddelelser, der er nødvendige til støtte for offentlig kontrol

c)

de relevante praktiske foranstaltninger for at sikre overholdelse af denne forordning.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 40

Supplerende regler om delegation af offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter

1.   De kompetente myndigheder må kun delegere visse offentlige kontrolopgaver og visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter, hvis følgende betingelser samt de betingelser, der er fastsat i kapitel III i forordning (EU) 2017/625, er opfyldt:

a)

Delegationen indeholder en udførlig beskrivelse af de delegerede offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter, herunder rapporteringsforpligtelser og andre særlige forpligtelser, og af de betingelser, hvorpå kontrolorganet må udføre dem. Kontrolorganet skal navnlig have forelagt følgende for de kompetente myndigheder med henblik på forhåndsgodkendelse:

i)

sin risikovurderingsprocedure, som navnlig skal fastlægge grundlaget for omfanget og hyppigheden af verificering af de erhvervsdrivendes og grupperne af erhvervsdrivendes overholdelse, som skal være fastsat på grundlag af elementerne omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2017/625 og nærværende forordnings artikel 38, og som skal følges offentlig kontrol af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende

ii)

standardkontrolproceduren, som skal indeholde en udførlig beskrivelse af de kontrolforanstaltninger, som kontrolorganet forpligter sig til at anvende på erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, der er underlagt dets kontrol

iii)

en liste over foranstaltninger, som er i overensstemmelse med det fælles katalog, jf. artikel 41, stk. 4, og som skal anvendes på erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse

iv)

ordningerne for effektiv overvågning af offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter udført vedrørende erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende samt ordningerne for rapportering om disse opgaver.

Kontrolorganet informerer den kompetente myndighed om efterfølgende ændringer af elementerne, jf. litra i)-iv).

b)

De kompetente myndigheder har indført procedurer og ordninger for at sikre tilsyn med kontrolorganer, herunder for at verificere, at de delegerede opgaver udføres effektivt, uafhængigt og objektivt, navnlig med hensyn til omfanget og hyppigheden af verificeringen af overholdelse.

Mindst en gang årligt foretager de kompetente myndigheder i henhold til artikel 33, litra a), i forordning (EU) 2017/625 audit af de kontrolorganer, som de har delegeret offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til.

2.   Uanset artikel 31, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 kan de kompetente myndigheder delegere afgørelsen vedrørende de opgaver, der er fastlagt i artikel 138, stk. 1, litra b), og artikel 138, stk. 2 og 3, i nævnte forordning, til et kontrolorgan.

3.   I forbindelse med artikel 29, litra b), nr. iv), i forordning (EU) 2017/625 er den standard, der er relevant på det område, som er omfattet af nærværende forordning, i forbindelse med delegation af visse offentlige kontrolopgaver og visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter med henblik på at verificere overholdelse af nærværende forordning den senest offentliggjorte udgave af den internationale harmoniserede standard for »Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser«, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   De kompetente myndigheder må ikke delegere følgende officielle kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til kontrolorganer:

a)

tilsyn med og audit af andre kontrolmyndigheder eller kontrolorganer

b)

beføjelsen til at indrømme andre undtagelser end undtagelser for anvendelse af planteformeringsmateriale, som ikke er frembragt ved økologisk produktion

c)

kompetencen til at modtage erhvervsdrivendes eller grupper af erhvervsdrivendes meddelelser om aktiviteter, jf. artikel 34, stk. 1

d)

vurdering af sandsynligheden for manglende overholdelse af de af nærværende forordnings bestemmelser, der fastsætter den hyppigheden, hvormed fysisk kontrol af økologiske sendinger skal gennemføres inden deres overgang til fri omsætning i Unionen i overensstemmelse med artikel 54 i forordning (EU) 2017/625

e)

udarbejdelse af det fælles katalog over foranstaltninger, jf. nærværende forordnings artikel 41, stk. 4.

5.   De kompetente myndigheder må ikke delegere offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til fysiske personer.

6.   De kompetente myndigheder sikrer, at oplysninger, der modtages fra kontrolorganer i medfør af artikel 32 i forordning (EU) 2017/625, og oplysninger om de foranstaltninger, som kontrolorganerne har truffet i tilfælde af konstateret eller sandsynlig manglende overholdelse, indsamles og anvendes af de kompetente myndigheder med henblik på at føre tilsyn med de pågældende kontrolorganers aktiviteter.

7.   Hvis en kompetent myndighed helt eller delvist har trukket delegationen af visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter tilbage i overensstemmelse med artikel 33, litra b), i forordning (EU) 2017/625, træffer den afgørelse om, hvorvidt et eventuelt certifikat, som kontrolorganerne har udstedt inden datoen for denne hele eller delvise tilbagetrækning, skal forblive gyldigt, og underretter de berørte erhvervsdrivende herom.

8.   Med forbehold af artikel 33, litra b), i forordning (EU) 2017/625 kan de kompetente myndigheder, inden de helt eller delvist trækker delegationen af offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter tilbage i de tilfælde, der er omhandlet i nævnte litra, helt eller delvist suspendere den pågældende delegation:

a)

i en periode på højst 12 måneder, hvor kontrolorganet skal rette op på de mangler, der er konstateret under audit og inspektioner, eller håndtere den manglende overholdelse, hvorom der er udvekslet oplysninger med andre kontrolmyndigheder og kontrolorganer, de kompetente myndigheder og Kommissionen i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 43, eller

b)

i den periode, hvor akkrediteringen, jf. artikel 29, litra b), nr. iv), i forordning (EU) 2017/625, er suspenderet i forbindelse med nærværende forordnings artikel 40, stk. 3.

Hvis delegationen af offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter er suspenderet, må de berørte kontrolorganer ikke udstede de i artikel 35 omhandlede certifikater for de dele, for hvilke delegationen er blevet suspenderet. De kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt et eventuelt certifikat, som kontrolorganerne har udstedt inden datoen for denne hele eller delvise tilbagetrækning, skal forblive gyldigt, og underretter de berørte erhvervsdrivende om denne afgørelse.

Med forbehold af artikel 33 i forordning (EU) 2017/625 hæver de kompetente myndigheder suspensionen af delegationen af offentlige kontrolopgaver eller opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter så hurtigt som muligt, når kontrolorganet har rettet op på mangler eller manglende overholdelse, jf. første afsnit, litra a), eller når akkrediteringsorganet har hævet suspensionen af akkrediteringen, jf. første afsnit, litra b).

9.   Når et kontrolorgan, som de kompetente myndigheder har delegeret visse offentlige kontrolopgaver eller visse opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til, også er blevet anerkendt af Kommissionen i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 46, stk. 1, til at gennemføre kontrolaktiviteter i tredjelande, og Kommissionen agter at trække eller har trukket anerkendelsen af dette kontrolorgan tilbage, foretager de kompetente myndigheder audit eller inspektioner af kontrolorganet for så vidt angår dets aktiviteter i den eller de berørte medlemsstater i overensstemmelse med artikel 33, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

10.   Til de kompetente myndigheder sender kontrolorganerne:

a)

en liste over de erhvervsdrivende, som var underlagt deres kontrol den 31. december det foregående år, senest den 31. januar hvert år

b)

oplysninger om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der blev gennemført i det foregående år, til støtte for udarbejdelsen af afsnittet om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter i årsrapporten, jf. artikel 113 i forordning (EU) 2017/625, senest den 31. marts hvert år.

11.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning for så vidt angår betingelser for delegation af offentlige kontrolopgaver og opgaver vedrørende andre officielle aktiviteter til kontrolorganer som supplement til betingelserne i stk. 1.

Artikel 41

Supplerende regler om tiltag i tilfælde af manglende overholdelse

1.   Hvis en kompetent myndighed eller efter omstændighederne en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan med forbehold af artikel 29 har mistanke om eller modtager dokumenterede oplysninger, herunder oplysninger fra andre kompetente myndigheder eller efter omstændighederne fra andre kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, om, at en erhvervsdrivende agter at anvende eller markedsføre et produkt, der muligvis ikke er i overensstemmelse med denne forordning, men er forsynet med betegnelser, der henviser til økologisk produktion, eller hvis en sådan kompetent myndighed, en sådan kontrolmyndighed eller et sådant kontrolorgan er blevet underrettes af en erhvervsdrivende om en mistanke om manglende overholdelse i overensstemmelse med artikel 27:

a)

foretager den eller det straks en officiel undersøgelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 med henblik på at verificere overholdelse af nærværende forordning; denne undersøgelse fuldføres så hurtigt som muligt, inden for et rimeligt tidsrum, og tager hensyn til produktets holdbarhed og sagens kompleksitet

b)

forbyder den eller det midlertidigt både markedsføring af de pågældende produkter som økologiske produkter eller omlægningsprodukter og deres anvendelse i økologisk produktion, mens resultaterne af undersøgelsen, jf. litra a), afventes. Før den kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet træffer en sådan afgørelse, skal den erhvervsdrivende have mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2.   Hvis resultaterne af undersøgelsen, jf. stk. 1, litra a), ikke viser nogen manglende overholdelse, som påvirker økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet, skal den erhvervsdrivende have mulighed for at anvende de pågældende produkter eller at markedsføre dem som økologiske produkter eller omlægningsprodukter.

3.   Medlemsstaterne træffer enhver foranstaltning og indfører enhver nødvendig sanktion for at undgå svigagtig anvendelse af angivelserne omhandlet i denne forordnings kapitel IV.

4.   De kompetente myndigheder udarbejder et fælles katalog over foranstaltninger i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse og konstateret manglende overholdelse, som skal anvendes på deres område, bl.a. af kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastlægge ensartede ordninger for de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder skal træffe foranstaltninger i forbindelse med mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 42

Supplerende regler om foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse

1.   I tilfælde af manglende overholdelse, som påvirker økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen, f.eks. som følge af anvendelse af ikketilladte produkter, stoffer eller teknikker eller sammenblanding med ikkeøkologiske produkter, sikrer de kompetente myndigheder og efter omstændighederne kontrolmyndighederne og kontrolorganerne ud over de foranstaltninger, der skal træffes i overensstemmelse med artikel 138 i forordning (EU) 2017/625, at der ikke henvises til økologisk produktion i forbindelse med mærkning af og reklame for hele det pågældende parti eller hele den pågældende produktion.

2.   I tilfælde af alvorlig eller gentagen eller fortsat manglende overholdelse sikrer de kompetente myndigheder og efter omstændighederne kontrolmyndighederne og kontrolorganerne, at den pågældende erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende ud over de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, og eventuelle passende foranstaltninger, der navnlig træffes i overensstemmelse med artikel 138 i forordning (EU) 2017/625, i en bestemt periode forbydes at markedsføre produkter, der henviser til økologisk produktion, og at dens certifikat som omhandlet i artikel 35 suspenderes eller eventuelt inddrages.

Artikel 43

Supplerende regler om udveksling af oplysninger

1.   Ud over de forpligtelser, der er fastsat i artikel 105, stk. 1, og artikel 106, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, deler de kompetente myndigheder straks oplysninger med andre kompetente myndigheder og Kommissionen om enhver mistanke om manglende overholdelse, som påvirker økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet.

De kompetente myndigheder deler disse oplysninger med andre kompetente myndigheder og Kommissionen via et IT-system, som muliggør elektronisk udveksling af dokumenter og oplysninger, og som Kommissionen stiller til rådighed.

2.   I tilfælde, hvor mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse er identificeret med hensyn til produkter, der er underlagt andre kontrolmyndigheders eller kontrolorganers kontrol, underretter kontrolmyndigheder og kontrolorganer straks de pågældende andre kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.

3.   Kontrolmyndigheder og kontrolorganer udveksler andre relevante oplysninger med andre kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

4.   Ved modtagelse af en anmodning, der er begrundet i nødvendigheden af at garantere, at et produkt er produceret i overensstemmelse med denne forordning, udveksler kontrolmyndighederne og kontrolorganerne oplysninger om resultaterne af deres kontrol med andre kompetente myndigheder og Kommissionen.

5.   De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om tilsynet med kontrolorganerne med de nationale akkrediteringsorganer, jf. artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (54).

6.   De kompetente myndigheder træffer passende foranstaltninger og fastlægger dokumenterede procedurer for at sikre, at oplysninger om resultaterne af kontrol formidles til betalingsorganet i overensstemmelse med dets behov med henblik på artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (55) og de retsakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte artikel.

7.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer de oplysninger, som de kompetente myndigheder og de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er ansvarlige for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i overensstemmelse med denne artikel, skal give, de relevante modtagere af disse oplysninger og de procedurer, efter hvilke disse oplysninger skal gives, herunder det i stk. 1 omhandlede IT-systems funktioner.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

KAPITEL VII

HANDEL MED TREDJELANDE

Artikel 44

Eksport af økologiske produkter

1.   Et produkt kan eksporteres fra Unionen som et økologisk produkt og kan være mærket med Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion, såfremt det overholder reglerne for økologiske produktion i medfør af denne forordning.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning for så vidt angår dokumenter, der er bestemt for toldmyndigheder i tredjelande, især for så vidt angår udstedelse af eksportcertifikater for økologiske produkter i elektronisk form, når dette er muligt, og afgivelse af sikkerhed for, at eksporterede økologiske produkter er i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 45

Import af økologiske produkter og omlægningsprodukter

1.   Et produkt kan importeres fra et tredjeland med henblik på at blive markedsført på EU-markedet som et økologisk produkt eller som et omlægningsprodukt, såfremt følgende tre betingelser er opfyldt:

a)

produktet er et produkt som omhandlet i artikel 2, stk. 1

b)

én af følgende finder anvendelse:

i)

produktet overholder denne forordnings kapitel II, III og IV, og alle erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, jf. artikel 36, herunder eksportører i det pågældende tredjeland, er blevet kontrolleret af kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, og disse myndigheder eller organer har udstedt et certifikat til alle disse erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende eller eksportører, der bekræfter, at de overholder denne forordning

ii)

hvor produktet kommer fra et tredjeland, der er anerkendt i henhold til artikel 47, dette produkt overholder betingelserne i den relevante handelsaftale, eller

iii)

hvor produktet kommer fra et tredjeland, der er anerkendt i henhold til artikel 48, produktet overholder de ækvivalente produktions- og kontrolregler i dette tredjeland og importeres med en kontrolattest, der bekræfter denne overholdelse, og som er udstedt af de kompetente myndigheder, kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne i det pågældende tredjeland, og

c)

de erhvervsdrivende i tredjelandet er til enhver tid i stand til at give importøren og de nationale myndigheder i Unionen og i disse tredjelande oplysninger, der gør det muligt at identificere de erhvervsdrivende, som er deres leverandører, og disse leverandørers kontrolmyndigheder eller kontrolorganer med henblik på at sikre det pågældende økologiske produkts eller omlægningsprodukts sporbarhed. Disse oplysninger skal også stilles til rådighed for importørens kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.

2.   Kommissionen kan i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 24, stk. 9, give særlige tilladelser til anvendelse af produkter og stoffer i tredjelande og i Unionens fjernområder under hensyntagen til forskelle i den økologiske balance i planteproduktion eller animalsk produktion, særlige klimaforhold, traditioner og lokale forhold i disse områder. Sådanne særlige tilladelser kan gives for en periode på to år, som kan forlænges, og er underlagt principperne i kapitel II og kriterierne i artikel 24, stk. 3 og 6.

3.   Når Kommissionen fastsætter kriterierne for at fastlægge, om en situation kan betegnes som katastrofesituationer, og når Kommissionen fastlægger særlige regler om, hvordan de skal håndteres sådanne katastrofesituationer i overensstemmelse med artikel 22, tager den hensyn til forskelle i den økologiske balance, klimaforhold og lokale forhold i tredjelande og i Unionens fjernområder.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastsætter specifikke regler om indholdet af de certifikater, der er omhandlet i stk. 1, litra b), den procedure, der skal følges for deres udstedelse, verificeringen heraf og de tekniske midler, hvormed certifikater udstedes, navnlig med hensyn til rollen for kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer, og sikrer dermed sporbarhed og overholdelse for importerede produkter, der skal markedsføres på EU-markedet som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, jf. stk. 1.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

5.   Opfyldelsen af de betingelser og overholdelsen af de foranstaltninger, som gælder for import til Unionen af økologiske produkter og omlægningsprodukter, jf. stk. 1, sikres ved grænsekontrolsteder, jf. artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625. Hyppigheden af den fysiske kontrol, der er omhandlet i artikel 49, stk. 2, i nævnte forordning, afhænger af sandsynligheden for manglende overholdelse som defineret i nærværende forordnings artikel 3, nr. 57).

Artikel 46

Anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer

1.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage kontrol og udstede økologicertifikater i tredjelande, om tilbagetrækning af anerkendelsen af sådanne kontrolmyndigheder og kontrolorganer og om udarbejdelse af en liste over anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

2.   Kontrolmyndigheder eller kontrolorganer skal anerkendes i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 med henblik på kontrol af import af de produktkategorier, der er opført i artikel 35, stk. 7, hvis de opfylder følgende kriterier:

a)

de er lovligt etableret i en medlemsstat eller et tredjeland

b)

de har kapacitet til at foretage kontrol for at sikre, at de betingelser, der er fastsat i artikel 45, stk. 1, litra a), litra b), nr. i), og litra c), og i denne artikel, er opfyldt i forbindelse med økologiske produkter og omlægningsprodukter, der planlægges importeret til Unionen

c)

de giver tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og har ikke interessekonflikter for så vidt angår varetagelse af deres kontrolopgaver

d)

i tilfælde af kontrolorganer, de er akkrediteret efter den relevante harmoniserede standard »Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser«, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

e)

de har den ekspertise, det udstyr og den infrastruktur, der er påkrævet til at kunne udføre kontrolopgaver, og har et tilstrækkeligt antal ansatte med passende kvalifikationer og erfaringer, og

f)

de opfylder alle yderligere kriterier, der måtte være fastlagt i en delegeret retsakt vedtaget i henhold til stk. 7.

3.   Akkrediteringen i stk. 2, litra d), må kun bevilges af:

a)

et nationalt akkrediteringsorgan i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, eller

b)

et akkrediteringsorgan uden for Unionen, der har underskrevet den multilaterale anerkendelsesordning inden for rammerne af det internationale akkrediteringsforum.

4.   Kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal indgive en anmodning om anerkendelse til Kommissionen. Denne anmodning skal bestå af et teknisk dossier, som indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at kriterierne i stk. 2 er opfyldt.

Kontrolmyndighederne skal forelægge den seneste evalueringsrapport, der er udarbejdet af den kompetente myndighed, og kontrolorganerne skal forelægge det akkrediteringscertifikat, der er udstedt af akkrediteringsorganet. Hvor det er relevant, skal kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne også forelægge de seneste rapporter om den regelmæssige evaluering, overvågning og flerårige revurdering på stedet af deres aktiviteter.

5.   På grundlag af oplysningerne i stk. 4 og eventuelle andre relevante oplysninger om kontrolmyndighederne og kontrolorganerne sikrer Kommissionen passende tilsyn med de anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer gennem regelmæssig revision af deres resultater og anerkendelse. Kommissionen kan med henblik på dette tilsyn anmode om yderligere oplysninger fra akkrediteringsorganer eller de kompetente myndigheder, hvor det er relevant.

6.   Arten af det i stk. 5 omhandlede tilsyn fastlægges på grundlag af en vurdering af sandsynligheden for manglende overholdelse under hensyntagen navnlig til den pågældende kontrolmyndigheds eller det pågældende kontrolorgans aktiviteter, typen af produkter og erhvervsdrivende, der er underlagt myndighedens eller organets kontrol, og ændringer i produktionsregler og kontrolforanstaltninger.

Anerkendelsen af de i stk. 1 omhandlede kontrolmyndigheder eller af kontrolorganer trækkes navnlig straks tilbage i overensstemmelse med den i nævnte stykke omhandlede procedure, når der er konstateret alvorlige eller gentagne overtrædelser med hensyn til certificering eller kontrol og tiltag, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 8, og når den pågældende kontrolmyndighed eller det pågældende kontrolorgan ikke rettidigt har iværksat hensigtsmæssige tiltag som svar på en anmodning fra Kommissionens inden for tidsrum fastsat af Kommissionen. Dette tidsrum skal fastsættes i overensstemmelse med problemets alvor og i almindelighed ikke være kortere end 30 dage.

7.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54:

a)

om ændring af nærværende artikels stk. 2 ved at tilføje kriterier som supplement til kriterierne heri for anerkendelse af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og for tilbagetrækning af denne anerkendelse eller ved at ændre de tilføjede kriterier

b)

om supplering af denne forordning med hensyn til:

i)

udøvelse af tilsyn med kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er anerkendt af Kommissionen i overensstemmelse med stk. 1, herunder gennem kontrol på stedet, og

ii)

kontrol og andre tiltag, som de pågældende kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal gennemføre.

8.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at sikre anvendelse af de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, især dem, som påvirker integriteten af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er importeret i henhold til den anerkendelse, der er fastsat i denne artikel. Disse foranstaltninger kan især omfatte verificering af økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet før markedsføring af produkterne i Unionen og, hvor det er relevant, suspension af tilladelsen til markedsføring af sådanne produkter i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

9.   I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde i forbindelse med illoyal praksis eller praksis, som ikke er forenelig med principperne og reglerne om økologisk produktion, beskyttelse af forbrugernes tillid eller beskyttelse af loyal konkurrence mellem erhvervsdrivende, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 55, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, for at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 8 i denne artikel, eller for at træffe afgørelse om tilbagetrækning af anerkendelsen af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

Artikel 47

Ækvivalens i henhold til en handelsaftale

Et anerkendt tredjeland som omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), nr. ii), er et tredjeland, som af Unionen anerkendes i henhold til en handelsaftale at have et produktionssystem, der opfylder samme mål og principper ved at bringe regler i anvendelse, der sikrer samme grad af sikkerhed for overensstemmelse som Unionens regler.

Artikel 48

Ækvivalens i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007

1.   Et anerkendt tredjeland som omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), nr. iii), er et tredjeland, der er godkendt med henblik på ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder tredjelande, der er godkendt i henhold til den overgangsforanstaltning, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 58.

Denne anerkendelse udløber den 31. december 2025.

2.   På grundlag af de årsrapporter, som de i stk. 1 omhandlede tredjelande hvert år senest den 31. marts sender til Kommissionen vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af de kontrolforanstaltninger, som tredjelandene har indført, og på baggrund af eventuelle andre modtagne oplysninger sikrer Kommissionen passende tilsyn med de anerkendte tredjelande gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Med henblik herpå kan Kommissionen anmode medlemsstaterne om bistand. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af sandsynligheden for manglende overholdelse under hensyntagen navnlig til mængden af eksport til Unionen fra det pågældende tredjeland, resultaterne af den kompetente myndigheds overvågnings- og tilsynsaktiviteter og resultaterne af tidligere kontrol. Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultatet af sin revision.

3.   Kommissionen opstiller ved en gennemførelsesretsakt en liste over de tredjelande, der er omhandlet i stk. 1, og kan ændre denne liste ved gennemførelsesretsakter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning vedrørende de oplysninger, der skal fremsendes af de tredjelande, der er opført på listen i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3, som er nødvendige for, at Kommissionen kan føre tilsyn med deres anerkendelse, og at Kommissionen kan udøve dette tilsyn, herunder gennem kontrol på stedet.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at sikre anvendelse af foranstaltninger i forbindelse med tilfælde af mistanke om manglende overholdelse eller konstateret manglende overholdelse, især dem, som påvirker integriteten af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er importeret fra tredjelande som omhandlet i denne artikel. Disse foranstaltninger kan især omfatte verificering af økologiske produkters eller omlægningsprodukters integritet før markedsføring af produkterne i Unionen og, hvor det er relevant, suspension af tilladelsen til markedsføring af sådanne produkter i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 49

Rapport fra Kommissionen om anvendelse af artikel 47 og 48

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2021 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af artikel 47 og 48, navnlig for så vidt angår anerkendelse af tredjelande med henblik på ækvivalens.

KAPITEL VIII

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFDELING 1

Fri bevægelighed for økologiske produkter og omlægningsprodukter

Artikel 50

Tilfælde, hvor markedsføring af økologiske produkter og omlægningsprodukter ikke må være omfattet af forbud eller begrænsninger

Kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer må ikke med henvisning til produktionen, mærkningen eller præsentationen af produkter forbyde eller begrænse markedsføring af økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er genstand for kontrol af en anden kompetent myndighed eller kontrolmyndighed eller et andet kontrolorgan, der befinder sig i en anden medlemsstat, hvis disse produkter overholder denne forordning. Der må navnlig ikke gennemføres offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter end dem, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/625, og ikke pålægges andre gebyrer for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter end dem, der er fastsat i kapitel VI i nævnte forordning.

AFDELING 2

Oplysninger, rapportering og dermed forbundne undtagelser

Artikel 51

Oplysninger om den økologiske sektor og handel

1.   Medlemsstaterne fremsender hvert år de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af og kontrol med anvendelsen af denne forordning, til Kommissionen. Disse oplysninger baseres så vidt muligt på etablerede datakilder. Kommissionen tager hensyn til databehov og synergi mellem potentielle datakilder, især deres anvendelse til statistiske formål, når det er relevant.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for så vidt angår det system, som skal anvendes til fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, præcisering af de oplysninger, der skal fremsendes, og fristen for fremsendelse af disse oplysninger.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Artikel 52

Oplysninger om kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer

1.   Medlemsstaterne fører en liste, der regelmæssigt ajourføres, over:

a)

navn og adresse på de kompetente myndigheder, og

b)

navn, adresse på og kodenumre for kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

Medlemsstaterne fremsender disse lister og eventuelle ændringer heraf til Kommissionen og offentliggør dem, medmindre sådan fremsendelse og offentliggørelse allerede er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625.

2.   På grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør Kommissionen regelmæssigt på internettet en ajourført liste over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, jf. stk. 1, litra b).

Artikel 53

Undtagelser, tilladelser og rapportering

1.   Undtagelserne fra anvendelse af økologisk planteformeringsmateriale og fra anvendelse af økologiske dyr, der er omhandlet i bilag II, del I, punkt 1.8.5, og del II, punkt 1.3.4.3 og 1.3.4.4, med undtagelse af del II, punkt 1.3.4.4.2, udløber den 31. december 2035.

2.   Fra den 1. januar 2028 tillægges Kommissionen på grundlag af konklusionerne vedrørende tilgængelighed af økologisk planteformeringsmateriale og dyr i den rapport, der er omhandlet i denne artikels stk. 7, beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af denne forordning ved:

a)

at ophæve de undtagelser, der er omhandlet i bilag II, del I, punkt 1.8.5, og del II, punkt 1.3.4.3 og 1.3.4.4, med undtagelse af del II, punkt 1.3.4.4.2, på et tidligere tidspunkt end den 31. december 2035 eller at forlænge dem ud over nævnte dato, eller

b)

at ophæve den undtagelse, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.3.4.4.2.

3.   Fra den 1. januar 2026 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om ændring af artikel 26, stk. 2, litra b), for at udvide anvendelsesområdet for det informationssystem, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, til hønniker og bilag II, del II, punkt 1.3.4.3, for at basere undtagelserne vedrørende hønniker på de data, der er indsamlet i overensstemmelse med dette system.

4.   Fra den 1. januar 2025 tillægges Kommissionen beføjelse til på baggrund af de oplysninger vedrørende tilgængelighed af økologisk proteinfoder til fjerkræ og svin, som medlemsstaterne har gjort tilgængelige i overensstemmelse med denne artikels stk. 6, eller som er fremlagt i den rapport, der er omhandlet i denne artikels stk. 7, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om at ophæve tilladelserne til anvendelse af ikkeøkologisk proteinfoder i forbindelse med fodring af fjerkræ og svin, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.9.3.1, litra c), og 1.9.4.2, litra c), på et tidligere tidspunkt end den 31 december 2025, eller at forlænge dem ud over denne dato.

5.   Kommissionen forlænger kun de undtagelser eller tilladelser, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 4, så længe den har oplysninger, navnlig oplysninger fra medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 6, som bekræfter det pågældende planteformeringsmateriales, dyrs eller foders utilgængelighed på EU-markedet.

6.   Senest den 30. juni hvert år gør medlemsstaterne følgende tilgængelige for Kommissionen og de øvrige medlemsstater:

a)

oplysninger i databasen som omhandlet i artikel 26, stk. 1, og i de systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, og, hvis det er relevant, i de systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 3

b)

oplysninger om de undtagelser, der er indrømmet i overensstemmelse med bilag II, del I, punkt 1.8.5, og del II, punkt 1.3.4.3 og 1.3.4.4, og

c)

oplysninger om tilgængeligheden af økologisk proteinfoder til fjerkræ og svin på EU-markedet og om de tilladelser, der er givet i overensstemmelse med bilag II, del II, punkt 1.9.3.1, litra c), og punkt 1.9.4.2, litra c).

7.   Senest den 31. december 2025 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om tilgængeligheden på EU-markedet af og, hvis det er relevant, om årsagerne til den begrænsede adgang til:

a)

økologisk planteformeringsmateriale

b)

økologiske dyr, som er omfattet af de undtagelser, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.3.4.3 og 1.3.4.4

c)

økologisk proteinfoder bestemt til fodring af fjerkræ og svin, som er omfattet af de tilladelser, der er omhandlet i bilag II, del II, punkt 1.9.3.1, litra c), og punkt 1.9.4.2, litra c).

Ved udarbejdelsen af denne rapport tager Kommissionen navnlig hensyn til de data, der er indsamlet i overensstemmelse med artikel 26, og de oplysninger vedrørende undtagelser og tilladelser, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 6.

KAPITEL IX

PROCEDUREBESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

AFDELING 1

Procedurebestemmelser

Artikel 54

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 9, stk. 11, artikel 10, stk. 5, artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 3, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24, stk. 6, artikel 30, stk. 7, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 9, artikel 36, stk. 3, artikel 38, stk. 8, artikel 40, stk. 11, artikel 44, stk. 2, artikel 46, stk. 7, artikel 48, stk. 4, artikel 53, stk. 2, 3 og 4, artikel 57, stk. 3, og artikel 58, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2021. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 6, artikel 9, stk. 11, artikel 10, stk. 5, artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 3, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24, stk. 6, artikel 30, stk. 7, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 9, artikel 36, stk. 3, artikel 38, stk. 8, artikel 40, stk. 11, artikel 44, stk. 2, artikel 46, stk. 7, artikel 48, stk. 4, artikel 53, stk. 2, 3 og 4, artikel 57, stk. 3, og artikel 58, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 6, artikel 9, stk. 11, artikel 10, stk. 5, artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 3, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24, stk. 6, artikel 30, stk. 7, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 9, artikel 36, stk. 3, artikel 38, stk. 8, artikel 40, stk. 11, artikel 44, stk. 2, artikel 46, stk. 7, artikel 48, stk. 4, artikel 53, stk. 2, 3 og 4, artikel 57, stk. 3 og artikel 58, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 55

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg, der benævnes »Udvalget for Økologisk Produktion«. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5 anvendelse.

4.   Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

AFDELING 2

Ophævelse og overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 56

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 834/2007 ophæves.

Nævnte forordning finder dog fortsat anvendelse med henblik på afslutning af behandlingen af ikkeafsluttede ansøgninger fra tredjelande som fastsat i artikel 58 i nærværende forordning.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 57

Overgangsforanstaltninger vedrørende kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007

1.   Godkendelser af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 skal udløbe senest den 31. december 2023.

2.   Kommissionen opstiller ved en gennemførelsesretsakt en liste over de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, og kan ændre denne liste ved gennemførelsesretsakter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

3.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning vedrørende de oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal sende, og som er nødvendige med henblik på, at Kommissionen kan føre tilsyn med deres anerkendelse, og at Kommissionen kan udøve dette tilsyn, herunder gennem kontrol på stedet.

Artikel 58

Overgangsforanstaltninger vedrørende ansøgninger indgivet af tredjelande i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007

1.   Kommissionen afslutter gennemgangen af tredjelandes ansøgninger, der er indgivet i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, og som ikke er færdigbehandlede den 17. juni 2018. Nævnte forordning finder anvendelse på gennemgangen af sådanne ansøgninger.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 om supplering af denne forordning ved at fastsætte de procedureregler, der er nødvendige for gennemgangen af de ansøgninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, herunder om oplysninger, der skal forelægges af tredjelande.

Artikel 59

Overgangsforanstaltninger vedrørende den første anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer

Uanset den anvendelsesdato, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2, finder artikel 46 anvendelse fra den 17. juni 2018, for så vidt det er nødvendigt af hensyn til den rettidige anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

Artikel 60

Overgangsforanstaltninger vedrørende lagre af økologiske produkter, som er produceret i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007

Produkter produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 inden den 1. januar 2021 kan markedsføres efter denne dato, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 61

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 30. maj 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  EUT C 12 af 15.1.2015, s. 75.

(2)  EUT C 19 af 21.1.2015, s. 84.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 19.4.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.5.2018.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om bestemmelser for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(12)  Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

(13)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(15)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(18)  Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66).

(19)  Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66).

(20)  Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15).

(21)  Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale (EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16).

(22)  Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1).

(23)  Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12).

(24)  Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33).

(25)  Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60).

(26)  Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74).

(27)  Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28).

(28)  Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (EUT L 267 af 8.10.2008, s. 8).

(29)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(30)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(31)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(32)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(33)  Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1).

(34)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(35)  Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53).

(36)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(37)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

(38)  Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 af 11. juni 2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (EUT L 168 af 28.6.2007, s. 1).

(39)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1).

(40)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(41)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).

(42)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(43)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

(44)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

(45)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1).

(46)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 7).

(47)  Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).

(48)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(49)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(50)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(51)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).

(52)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).

(53)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(54)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

(55)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).


BILAG I

ANDRE PRODUKTER, JF. ARTIKEL 2, STK. 1

Gær til konsum eller til foder

maté, sukkermajs, vinblade, palmehjerter, humleskud og andre lignende spiselige plantedele og produkter, der produceres deraf

havsalt og andre salte til konsum og til foder

silkeormskokoner, der er egnet til oprulning

vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser

bivoks

æteriske olier

korkpropper af naturlig kork, der ikke er sammensat og ikke indeholder nogen bindemidler

bomuld, der hverken er kartet eller kæmmet

uld, der hverken er kartet eller kæmmet

rå huder og ubehandlede skind

plantebaserede traditionelle urtepræparater.


BILAG II

DETALJEREDE PRODUKTIONSREGLER, DER ER OMHANDLET I KAPITEL III

Del I: Regler om planteproduktion

Ud over de produktionsregler, der er fastsat i artikel 9-12, finder de bestemmelser, der er fastsat i denne del, anvendelse på økologisk planteproduktion.

1.   Generelle krav

1.1.   Økologiske afgrøder, bortset fra afgrøder, der naturligt vokser i vand, skal produceres i levende jord eller i levende jord blandet eller gødet med materialer og produkter, der er tilladt inden for økologisk produktion i forbindelse med underjord og grundfjeld.

1.2.   Hydrokultur, som er en dyrkningsmetode, hvor planter, der ikke naturligt vokser i vand, har rødderne i en opløsning af mineralske næringsstoffer eller i et inert medium, som tilsættes en næringsstofopløsning, er forbudt.

1.3.   Uanset punkt 1.1 er produktion af spirer ved tilsætning af fugt til frø og drivning af julesalat ved blandt andet dypning i rent vand tilladt.

1.4.   Uanset punkt 1.1 er følgende praksis tilladt:

a)

dyrkning af planter til produktion af prydplanter og urter i potter, der skal sælges sammen med potten til den endelige forbruger

b)

dyrkning af småplanter og udplantningsplanter i beholdere til yderligere prikling.

1.5.   Uanset punkt 1.1 er dyrkning af afgrøder i afgrænsede bede kun tilladt for arealer, der er certificeret som økologiske med henblik på denne praksis inden den 28. juni 2017 i Danmark, Finland og Sverige. Udvidelse af disse arealer er ikke tilladt.

Denne undtagelse udløber den 31. december 2030.

Senest den 31. december 2025 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af afgrænsede bede inden for økologisk landbrug. Denne rapport kan om nødvendigt ledsages af et lovgivningsforslag om anvendelse af afgrænsede bede inden for økologisk landbrug.

1.6.   Alle de teknikker til planteproduktion, der anvendes, skal forebygge eller minimere forurening af miljøet.

1.7.   Omlægning

1.7.1.

Planter og planteprodukter kan kun anses for at være markedsført som økologiske produkter, hvis produktionsreglerne i denne forordning har været anvendt på parcellerne i en omlægningsperiode på mindst to år inden udsåningen eller, i tilfælde af enge eller flerårige foderplanter, i en periode på mindst to år inden anvendelse som økologisk foder eller, i tilfælde af flerårige kulturer bortset fra foderplanter, i en periode på mindst tre år inden første høst af de økologiske produkter.

1.7.2.

Hvor det pågældende areal eller en eller flere parceller heraf har været forurenet med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, kan den kompetente myndighed beslutte at forlænge omlægningsperioden for det pågældende areal eller de pågældende parceller ud over den periode, der er omhandlet i punkt 1.7.1.

1.7.3.

Ved behandling med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, skal den kompetente myndighed kræve en ny omlægningsperiode i henhold til punkt 1.7.1.

Denne periode kan forkortes i følgende to tilfælde:

a)

hvis behandlingen med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, indgår som led i en obligatorisk kontrolforanstaltning for skadegørere eller ukrudt, herunder karantæneudløsende skadevoldere eller invasive arter, som er pålagt af den berørte medlemsstats kompetente myndighed

b)

hvis behandlingen med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, indgår som led i videnskabelige forsøg, der er godkendt af den berørte medlemsstats kompetente myndighed.

1.7.4.

I de tilfælde, der er omhandlet i punkt 1.7.2 og 1.7.3, fastlægges omlægningsperiodens varighed under iagttagelse af følgende betingelser:

a)

nedbrydningen af det pågældende produkt eller stof skal sikre, at der ved omlægningsperiodens afslutning kun er et ubetydeligt indhold af restkoncentrationer i jordbunden og, hvis der er tale om flerårige afgrøder, i planten

b)

den første høst efter behandlingen må ikke markedsføres som økologisk eller som omlægningsprodukter.

1.7.4.1.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver beslutning, som de har truffet om fastlæggelse af obligatoriske foranstaltninger vedrørende behandling med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

1.7.4.2.

I tilfælde af behandling med et produkt eller stof, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, finder punkt 1.7.5, litra b), ikke anvendelse.

1.7.5.

I tilfælde af omlægning af landbrugsarealer, der har tilknytning til økologisk animalsk produktion:

a)

finder omlægningsreglerne anvendelse på hele produktionsenhedens foderareal

b)

kan omlægningsperioden uanset litra a) nedsættes til et år for græsarealer og udendørsarealer, der benyttes af ikkeplanteædende arter.

1.8.   Oprindelse af planter, herunder planteformeringsmateriale

1.8.1.

Til produktion af planter og planteprodukter, bortset fra planteformeringsmateriale, må kun anvendes økologisk planteformeringsmateriale.

1.8.2.

For at opnå økologisk planteformeringsmateriale, der skal anvendes til produktion af andre produkter end planteformeringsmateriale, skal moderplanten og, hvis det er relevant, andre planter, som er bestemt til produktion af planteformeringsmateriale, have været produceret i overensstemmelse med denne forordning i mindst én generation eller, i tilfælde af flerårige afgrøder, i mindst én generation i to vækstsæsoner.

1.8.3.

Erhvervsdrivende skal fortrinsvis vælge økologisk planteformeringsmateriale, der er egnet til økologisk landbrug.

1.8.4.

Økologiske forædlingsaktiviteter skal med henblik på produktion af økologiske sorter, der er egnet til økologisk produktion, udføres under økologiske forhold og skal fokusere på forbedring af den genetiske diversitet, respektere den naturlige reproduktionsevne samt agronomisk ydeevne, sygdomsresistens og tilpasning til forskelligartede lokale jordbunds- og klimaforhold.

Alle opformeringsmetoder undtagen meristemdyrkning skal udføres under certificeret økologisk forvaltning.

1.8.5.

Anvendelse af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale

1.8.5.1.

Hvis de data, der er indsamlet i den database, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller det system, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, litra a), viser, at en erhvervsdrivendes kvalitative eller kvantitative behov for relevant økologisk planteformeringsmateriale, bortset fra småplanter, ikke er opfyldt, kan de kompetente myndigheder uanset punkt 1.8.1 give tilladelse til anvendelse af omlægningsplanteformeringsmateriale eller ikkeøkologisk planteformeringsmateriale på de betingelser, der er fastsat i punkt 1.8.5.3, 1.8.5.4 og 1.8.5.5.

Før den erhvervsdrivende anmoder om en sådan undtagelse, skal vedkommende konsultere den database, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller det system, der er omhandlet i artikel 26, stk. 2, litra a), for at fastslå, om vedkommendes anmodning er berettiget.

1.8.5.2.

Kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, kan tillade at erhvervsdrivende i tredjelande anvender omlægningsplanteformeringsmateriale eller ikkeøkologisk planteformeringsmateriale i en økologisk produktionsenhed, når økologisk planteformeringsmateriale ikke er til rådighed i tilstrækkelig kvalitet eller mængde på det tredjelands område, hvor den erhvervsdrivende er beliggende, på de betingelser, der er fastsat i punkt 1. 8.5.3, 1.8.5.4 og 1. 8.5.5.

1.8.5.3.

Ikkeøkologisk planteformeringsmateriale må ikke behandles med andre plantebeskyttelsesmidler end dem, der er godkendt til behandlingen af frø i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, medmindre den berørte medlemsstats kompetente myndighed af hensyn til plantesundheden og i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/2031 har foreskrevet kemisk behandling af alle sorter af en bestemt art i det område, hvor planteformeringsmaterialet skal anvendes.

1.8.5.4.

Tilladelsen til at anvende omlægningsplanteformeringsmateriale eller ikkeøkologisk planteformeringsmateriale skal indhentes, inden afgrøden sås.

1.8.5.5.

Tilladelsen til at anvende omlægningsplanteformeringsmateriale eller ikkeøkologisk planteformeringsmateriale gives kun til individuelle brugere for én sæson ad gangen, og den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilladelser, anfører de tilladte mængder af planteformeringsmateriale.

1.9.   Jordforvaltning og gødskning

1.9.1.

Der skal i økologisk planteproduktion anvendes jordbearbejdnings- og dyrkningsmetoder, der bevarer eller øger jordens indhold af organiske stoffer, øger jordbundens stabilitet og biodiversitet og forhindrer jordpakning og jorderosion.

1.9.2.

Jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal bevares og øges:

a)

undtagen for så vidt angår enge eller flerårige foderplanter, ved anvendelse af flerårigt sædskifte, herunder obligatoriske bælgafgrøder som hovedafgrøde eller dækafgrøde for sædskifteafgrøder og andre grøngødningsafgrøder

b)

i tilfælde af drivhuse eller flerårige kulturer bortset fra foderplanter, ved anvendelse af grøngødningsafgrøder og -bælgplanter med en kort vækstsæson samt anvendelse af plantediversitet, og

c)

i alle tilfælde ved udbringning af husdyrgødning eller organiske stoffer, begge helst komposteret, fra økologisk produktion.

1.9.3.

Kan plantens behov for næringsstoffer ikke dækkes gennem de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 1.9.1 og 1.9.2, må kun gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er blevet tilladt i henhold til artikel 24 til anvendelse i økologisk produktion, anvendes og kun i det omfang, det er nødvendigt. Erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over anvendelsen af disse produkter.

1.9.4.

Den samlede mængde husdyrgødning som defineret i direktiv 91/676/EØF, som anvendes i produktionsenheder under omlægning og økologiske produktionsenheder, må ikke overstige 170 kg N/år/ha udnyttet landbrugsareal. Denne grænse gælder kun for anvendelsen af fast husdyrgødning, tørret fast husdyrgødning og tørret fjerkrægødning, kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning, komposteret fast husdyrgødning og flydende husdyrgødning.

1.9.5.

Med henblik på spredning af overskydende gødning fra økologiske produktionsenheder kan erhvervsdrivende for landbrugsbedrifter indgå skriftlige samarbejdsaftaler med erhvervsdrivende for andre økologiske bedrifter og virksomheder, forudsat at disse overholder reglerne om økologisk produktion. Maksimumsgrænsen i punkt 1.9.4 beregnes på grundlag af det samlede antal økologiske produktionsenheder, der indgår i et sådant samarbejde.

1.9.6.

Mikroorganismepræparater kan anvendes til at forbedre jordens almindelige tilstand eller til at forbedre forekomsten af næringsstoffer i jorden eller afgrøderne.

1.9.7.

Til aktivering af kompost kan der anvendes egnede plantebaserede præparater og mikroorganismepræparater.

1.9.8.

Der må ikke anvendes mineralsk kvælstofgødning.

1.9.9.

Biodynamiske præparater kan anvendes.

1.10.   Håndtering af skadegørere og ukrudt

1.10.1.

Forebyggelse af skader forårsaget af skadegørere og ukrudt skal først og fremmest baseres på beskyttelse af:

naturlige fjender

valg af arter, sorter og heterogent materiale

sædskifte

dyrkningsmetoder som f.eks. biofumigation, mekaniske og fysiske metoder og

varmebehandling som f.eks. solindstråling og i tilfælde af beskyttede afgrøder dampning af jorden (ned til en dybde på højst 10 cm).

1.10.2.

Hvis planter ikke kan beskyttes tilstrækkeligt mod skadegørere ved hjælp af de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 1.10.1, eller i tilfælde af at det er fastslået, at en afgrøde er truet, må kun produkter og stoffer, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, anvendes og kun i det omfang, det er nødvendigt. Erhvervsdrivende skal føre fortegnelser, der beviser nødvendigheden af at anvende sådanne produkter.

1.10.3.

For så vidt angår produkter og stoffer, der anvendes i fælder eller i andre dispensere af produkter og stoffer end feromondispensere, skal fælderne eller dispenserne forhindre, at produkterne og stofferne frigives i miljøet, og skal forhindre kontakt mellem produkterne og stofferne og dyrkede afgrøder. Alle fælder, herunder feromonfælder, indsamles efter brug og bortskaffes på en sikker måde.

1.11.   Produkter til rengøring og desinficering

Kun de produkter til rengøring og desinficering i planteproduktion, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes til dette formål.

1.12.   Forpligtelse til at føre fortegnelser

Erhvervsdrivende skal føre fortegnelser over berørte parceller og høstmængde.

1.13.   Tilberedning af uforarbejdede produkter

Hvis tilberedningsaktiviteter, bortset fra forarbejdning, udføres i forbindelse med planter, finder de generelle krav, der er fastsat i del IV, punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 2.2.3, tilsvarende anvendelse på sådanne aktiviteter.

2.   Detaljerede regler for bestemte planter og planteprodukter

2.1.   Regler om svampeproduktion

Til produktion af svampe kan der anvendes vækstmedier, hvis de kun består af følgende bestanddele:

a)

fast husdyrgødning og husdyrgødning

i)

fra enten økologiske produktionsenheder eller enheder under omlægning i deres andet omlægningsår, eller

ii)

som omhandlet i punkt 1.9.3, dog kun, hvis det i nr. i) nævnte produkt ikke er til rådighed, og hvis den faste husdyrgødning og husdyrgødning ikke overskrider 25 % af den samlede vægt af vækstmediets bestanddele (dækmaterialet og tilsat vand ikke medregnet) før kompostering

b)

andre produkter af landbrugsoprindelse end dem, der er nævnt i litra a), fra økologiske produktionsenheder

c)

tørv, ikke behandlet med kemiske produkter

d)

træ, ikke behandlet med kemiske produkter efter fældning

e)

mineralske produkter som omhandlet i punkt 1.9.3, vand og jord.

2.2.   Regler for indsamling af vilde planter

Indsamling af vilde planter og dele heraf, der vokser naturligt i naturområder, skove og landbrugsområder, betragtes som økologisk produktion, forudsat at:

a)

disse områder i en periode på mindst tre år før indsamlingen ikke er blevet behandlet med andre produkter eller stoffer end dem, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b)

indsamlingen ikke påvirker naturtypens stabilitet eller bevarelsen af arterne i indsamlingsområdet.

Del II: Regler om animalsk produktion

Ud over de produktionsregler, der er fastsat i artikel 9, 10, 11 og 14, finder de regler, der er fastsat i denne del, anvendelse på økologisk animalsk produktion.

1.   Generelle krav

1.1.   Bortset fra biavl, er jordløs animalsk produktion, hvor den landbruger, der har til hensigt at producere økologiske husdyr, ikke driver landbrugsjord og ikke har indgået en skriftlig samarbejdsaftale med en landbruger om anvendelse af økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning til disse husdyr, forbudt.

1.2.   Omlægning

1.2.1.   I tilfælde af samtidig indledning af omlægning af en produktionsenhed, herunder græsarealer eller ethvert foderareal, og af de dyr, der befinder sig på produktionsenheden ved begyndelsen af omlægningsperioden for denne produktionsenhed som omhandlet i del I, punkt 1.7.1 og 1.7.5, litra b), kan dyr og animalske produkter anses for at være økologiske ved afslutningen af omlægningsperioden for produktionsenheden, selv om omlægningsperioden i nærværende dels punkt 1.2.2 for den pågældende type dyr er længere end omlægningsperioden for produktionsenheden.

I tilfælde af sådan samtidig omlægning og i produktionsenhedens omlægningsperiode må dyr, der befinder sig på produktionsenheden fra begyndelsen af omlægningsperioden, uanset punkt 1.4.3.1, fodres med foder fra omlægning, som er produceret i produktionsenheden under omlægning i omlægningens første år, og/eller med foder i overensstemmelse med punkt 1.4.3.1 og/eller med økologisk foder.

Ikkeøkologiske dyr må føres ind på produktionsenheden under omlægning efter omlægningsperiodens begyndelse i overensstemmelse med punkt 1.3.4.

1.2.2.   Omlægningsperioder alt efter typen af dyreproduktion fastsættes som følger:

a)

12 måneder for kvæg og dyr af hestefamilien, der er bestemt til kødproduktion, og altid mindst 3/4 af deres levetid

b)

seks måneder for får, geder og svin samt dyr, der opdrættes til produktion af mælk

c)

ti uger for fjerkræ, der er bestemt til kødproduktion, undtagen pekingænder, og som er indsat, inden de er tre dage gamle

d)

syv uger for pekingænder, der er indsat, inden de er tre dage gamle

e)

seks uger for fjerkræ til ægproduktion, der er indsat, inden det er tre dage gammelt

f)

12 måneder for bier.

I omlægningsperioden skal vokset udskiftes med voks fra økologisk biavl.

Dog kan der anvendes ikkeøkologisk bivoks:

i)

hvis bivoks fra økologisk biavl ikke er til rådighed på markedet

ii)

hvis det er godtgjort, at det ikke er forurenet med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, og

iii)

hvis det stammer fra cellelåg

g)

tre måneder for kaniner

h)

12 måneder for hjortedyr.

1.3.   Dyrenes oprindelse

1.3.1.   Med forbehold af reglerne om omlægning skal økologiske husdyr være født eller udklækket og opdrættet i økologiske produktionsenheder.

1.3.2.   Med hensyn til opdræt af økologiske dyr:

a)

skal der ved forplantning anvendes naturlige metoder; kunstig inseminering er dog tilladt

b)

må forplantning ikke fremmes eller hæmmes ved behandling med hormoner eller andre stoffer med tilsvarende virkning, medmindre der er tale om terapeutisk dyrlægebehandling af et bestemt dyr

c)

må der ikke gøres brug af andre former for kunstig forplantning som f.eks. kloning og embryotransplantation

d)

skal valget af racer være passende for principperne for økologisk produktion, sikre en høj dyrevelfærdsstandard og medvirke til at forebygge lidelser og undgå, at det bliver nødvendigt at lemlæste dyr.

1.3.3.   Erhvervsdrivende skal ved valg af racer eller linjer overveje fortrinsvis at vælge racer eller linjer med en høj grad af genetisk diversitet, tage hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres avlsværdi, deres levetid, deres levedygtighed og deres resistens over for sygdomme eller sundhedsproblemer, alt dette uden at det påvirker deres velfærd i negativ retning. Derudover skal der vælges racer og linjer med henblik på at undgå specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer, som associeres med bestemte racer eller linjer i intensive driftssystemer, såsom porcint stresssyndrom, der muligvis fører til PSE-kød (pale-soft-exudative), pludselig død, spontane aborter og vanskelige fødsler, der kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis vælges oprindelige racer og linjer.

Erhvervsdrivende skal ved valg af racer og linjer i overensstemmelse med første afsnit anvende de oplysninger, der findes i de systemer, som er omhandlet i artikel 26, stk. 3.

1.3.4.   Anvendelse af ikkeøkologiske dyr

1.3.4.1.   Uanset punkt 1.3.1 kan ikkeøkologisk opdrættede dyr til avlsformål indsættes i en økologisk produktionsenhed, hvis de pågældende racer er i fare for at gå tabt for landbruget, jf. artikel 28, stk. 10, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013 og retsakter vedtaget på grundlag heraf. I så fald skal hundyrene af disse racer ikke nødvendigvis være dyr, der endnu ikke har født.

1.3.4.2.   Ved fornyelse af bigårde kan 20 % pr. år af bidronningerne og sværmene uanset punkt 1.3.1 udskiftes med ikkeøkologiske bidronninger og sværme i den økologiske produktionsenhed, forudsat at bidronningerne og sværmene anbringes i stader med honningtavler eller kunsttavler, der stammer fra økologiske produktionsenheder. Under alle omstændigheder kan én sværm eller én bidronning udskiftes pr. år med en ikkeøkologisk sværm eller en bidronning.

1.3.4.3.   Når en flok førstegangsetableres, fornyes eller genetableres og, hvis landbrugernes kvalitative og kvantitative behov ikke kan opfyldes, kan den kompetente myndighed uanset punkt 1.3.1 beslutte, at ikkeøkologisk opdrættet fjerkræ kan indsættes i en økologisk produktionsenhed, forudsat at hønnikerne til æglægning og fjerkræet til kødproduktion er under tre dage gamle. Produkter, der stammer fra dem, kan kun anses for økologiske, hvis den omlægningsperiode, der er angivet i punkt 1.2, er overholdt.

1.3.4.4.   Hvis de data, der er indsamlet i det system, som er omhandlet i artikel 26, stk. 2, litra b), viser, at en landbrugers kvalitative eller kvantitative behov vedrørende økologiske dyr ikke er opfyldt, kan de kompetente myndigheder uanset punkt 1.3.1 tillade indsættelse af ikkeøkologiske dyr i en økologisk produktionsenhed på betingelserne i punkt 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4.

Før landbrugeren anmoder om en sådan undtagelse, skal vedkommende konsultere de data, der er indsamlet i det i artikel 26, stk. 2, litra b), omhandlede system, for at fastslå, om vedkommendes anmodning er berettiget.

For så vidt angår erhvervsdrivende i tredjelande kan kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, tillade indsættelse af ikkeøkologiske dyr i en økologisk produktionsenhed, når økologiske dyr ikke er til rådighed i tilstrækkelig kvalitet eller mængde på det lands område, hvor den erhvervsdrivende er beliggende.

1.3.4.4.1.

Til avlsformål kan unge ikkeøkologiske dyr indføres, når en besætning eller flok etableres for første gang. De skal opdrættes i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion, så snart de er vænnet fra. På datoen for disse dyrs indsætning i besætningen eller flokken gælder endvidere følgende begrænsninger:

a)

Kvæg, dyr af hestefamilien og hjortedyr skal være yngre end seks måneder.

b)

Får og geder skal være yngre end 60 dage.

c)

Svin skal veje mindre end 35 kg.

d)

Kaniner skal være yngre end tre måneder.

1.3.4.4.2.

Til avlsformål kan ikkeøkologiske voksne handyr og ikkeøkologiske hundyr, der endnu ikke har født, indsættes til fornyelse af en besætning eller flok. De skal derefter opdrættes efter reglerne om økologisk produktion. Antallet af hundyr er endvidere underkastet følgende begrænsninger pr. år:

a)

højst 10 % af de voksne dyr af hestefamilien eller kvæg og højst 20 % af de voksne svin, får, geder, kaniner eller hjortedyr må indsættes

b)

for enheder med færre end ti dyr af hestefamilien, hjortedyr, kvæg eller kaniner eller med færre end fem svin, får eller geder skal enhver sådan fornyelse begrænses til højst ét dyr pr. år.

1.3.4.4.3.

De procentsatser, der er fastsat i punkt 1.3.4.4.2, kan forhøjes til højst 40 %, forudsat at den kompetente myndighed har bekræftet, at en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den pågældende bedrift er udvidet betydeligt.

b)

En race er udskiftet med en anden.

c)

En ny husdyrproduktionsgren er udviklet.

1.3.4.4.4.

I de tilfælde, der er omhandlet i punkt 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 og 1.3.4.4.3, kan ikkeøkologiske dyr kun anses for økologiske, hvis den omlægningsperiode, der er angivet i punkt 1.2, er overholdt. Omlægningsperioden i punkt 1.2.2 påbegyndes tidligst, når dyrene indføres på produktionsenheden under omlægning.

1.3.4.4.5.

I de tilfælde, der er omhandlet i punkt 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4, skal ikkeøkologiske dyr enten holdes adskilt fra andre husdyr eller kunne identificeres, indtil afslutningen af den omlægningsperiode, der er omhandlet i punkt 1.3.4.4.4.

1.4.   Fodring

1.4.1.   Generelle krav til fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a)

Foder til husdyr skal først og fremmest komme fra den landbrugsbedrift, hvor dyrene holdes, eller komme fra økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning, som tilhører andre bedrifter i samme region.

b)

Husdyr skal fodres med økologisk foder eller foder fra omlægning, der opfylder deres ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling; restriktiv fodring er ikke tilladt i animalsk produktion, medmindre det er begrundet i veterinære hensyn.

c)

Det er forbudt at holde husdyr under forhold, eller på en diæt, der kan forårsage anæmi.

d)

Opfedningsmetoder skal altid tage hensyn til det normale ernæringsmæssige behov for hver art og dyrenes velfærd på ethvert stade i opdrættet; tvangsfodring er forbudt.

e)

Dyrene, bortset fra svin, fjerkræ og bier, skal have permanent adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det, eller permanent adgang til grovfoder.

f)

Der må ikke anvendes vækstfremmere og syntetiske aminosyrer.

g)

Dyr, der er i dieperioden, skal fortrinsvis fodres med modermælk i en minimumsperiode, som fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, litra a); mælkeerstatning indeholdende kemisk fremstillede bestanddele eller bestanddele af vegetabilsk oprindelse må ikke anvendes i denne periode.

h)

Fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse skal være økologiske.

i)

Ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse, fodermidler af mikrobiel eller mineralsk oprindelse, fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer må kun anvendes, hvis de i medfør af artikel 24 er blevet tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

1.4.2.   Græsning

1.4.2.1.   Græsning på økologiske arealer

Med forbehold af punkt 1.4.2.2 skal økologiske dyr græsse på økologiske arealer. Ikkeøkologiske dyr kan dog benytte økologiske græsarealer i en begrænset periode hvert år, forudsat at de er opdrættet på en miljøvenlig måde på et areal, der understøttes i henhold til artikel 23, 25, 28, 30, 31 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og at de ikke er til stede på økologiske arealer samtidig med økologiske dyr.

1.4.2.2.   Græsning på fælles arealer og sæsonbestemt græsningsskifte

1.4.2.2.1.

Økologiske dyr kan græsse på fælles arealer, forudsat at:

a)

de fælles arealer i mindst tre år ikke er blevet behandlet med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion

b)

ikkeøkologiske dyr, som benytter det fælles græsningsareal, er opdrættet på en miljøvenlig måde på et areal, der understøttes i henhold til artikel 23, 25, 28, 30, 31 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013

c)

animalske produkter fra økologiske dyr, der blev produceret i løbet af den periode, hvor disse dyr græssede på fælles arealer, ikke anses som økologiske produkter, medmindre det kan godtgøres, at dyrene holdes passende adskilt fra ikkeøkologiske dyr.

1.4.2.2.2.

Økologiske dyr må i græsningsskifteperioden græsse på ikkeøkologiske arealer, når de vandrer fra et græsningsareal til et andet. I denne periode skal økologiske dyr holdes adskilt fra andre dyr. Indtaget af ikkeøkologisk foder i form af græs og anden vegetation, som dyrene græsser på, er tilladt

a)

i højst 35 dage, heri indbefattet varigheden af turen frem og tilbage, eller

b)

for op til 10 % af det samlede årlige foderindtag beregnet som en procentdel af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse.

1.4.3.   Foder fra omlægning

1.4.3.1.   For så vidt angår landbrugsbedrifter, der producerer økologiske husdyr,

a)

må gennemsnitlig højst 25 % af foderplanen udgøres af foder fra omlægning fra andet omlægningsår. Denne procentdel kan forhøjes til 100 %, når foderet fra omlægning kommer fra den bedrift, hvor husdyrene holdes, og

b)

må højst 20 % af det samlede gennemsnitlige foderforbrug stamme fra græsning på eller høst af permanente græsningsarealer eller parceller med flerårige foderplanter eller proteinafgrøder, der er sået i overensstemmelse med reglerne om økologisk produktion på marker, der er under første års omlægning til økologisk produktion, forudsat at disse arealer er en del af landbrugsbedriften.

Når begge typer foder fra omlægning, der er omhandlet i litra a) og b), anvendes til fodring, må foderplanens samlede andel af dette foder ikke overstige den procentsats, der er fastsat i litra a).

1.4.3.2.   Andelene i punkt 1.4.3.1 beregnes årligt i procent af tørstofindholdet i foder af vegetabilsk oprindelse.

1.5.   Sundhedspleje

1.5.1.   Sygdomsforebyggelse

1.5.1.1.   Sygdomsforebyggelse skal bygge på udvælgelse af racer og linjer, praksis for husdyrhold, højkvalitetsfoder, motion, en passende belægningsgrad og opstaldning under tilstrækkeligt gode og hygiejniske forhold.

1.5.1.2.   Immunologiske veterinærlægemidler må anvendes.

1.5.1.3.   Kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika og boluser bestående af syntetisk fremstillede allopatiske kemiske molekyler, må ikke anvendes til forebyggende behandling.

1.5.1.4.   Vækstfremmende stoffer (herunder antibiotika, coccidiostatika og andre kunstige vækstfremmende hjælpemidler) samt hormoner eller lignende stoffer til at styre formeringen eller til andre formål (f.eks. fremkaldelse eller synkronisering af brunst) må ikke anvendes.

1.5.1.5.   Hvis husdyrene kommer fra ikkeøkologiske produktionsenheder, kan der, afhængigt af de lokale forhold, kræves særlige foranstaltninger, f.eks. kontrolundersøgelser og karantæneperioder.

1.5.1.6.   Kun de produkter til rengøring og desinficering i bygninger til husdyr og anlæg, som i henhold til artikel 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes til dette formål.

1.5.1.7.   Stalde, folde, udstyr og redskaber skal renses og desinficeres for at undgå krydsinfektion og udvikling af sygdomsbærende organismer. Fæces, urin og levnet eller spredt foder fjernes så ofte som fornødent for at mindske lugten og for at undgå, at der tiltrækkes insekter og gnavere. Rodenticider som kun må anvendes i fælder, og produkter og stoffer, der i henhold til artikel 9 og 24 er tilladt til anvendelse i økologisk produktion, må anvendes til udryddelse af insekter og andre skadedyr i bygninger og andre anlæg, hvor der holdes husdyr.

1.5.2.   Dyrlægebehandling

1.5.2.1.   Hvis et dyr bliver sygt eller kommer til skade på trods af sygdomsforebyggende foranstaltninger, skal det straks behandles.

1.5.2.2.   Sygdom skal behandles øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider. der må om nødvendigt og på strenge betingelser og under en dyrlæges ansvar anvendes kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre midler er uegnede. Der skal navnlig fastsættes restriktioner med hensyn til behandlingsforløb og tilbageholdelsesperioder.

1.5.2.3.   Fodermidler af mineralsk oprindelse, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 24, tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 24, og fytoterapeutiske og homøopatiske produkter bør foretrækkes frem for behandling med kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, forudsat at de har en effektiv terapeutisk virkning for den pågældende dyreart og den tilstand, som behandlingen er beregnet på.

1.5.2.4.   Hvis et dyr eller en gruppe af dyr underkastes mere end tre behandlinger med kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, inden for 12 måneder, eller mere end én behandling, hvis deres produktive livscyklus er på mindre end et år — bortset fra vaccinationer og behandlinger mod parasitter og obligatoriske udryddelsesprogrammer — må hverken de pågældende husdyr eller produkter afledt af sådanne husdyr sælges som økologiske produkter, og husdyrene skal være genstand for omlægningsperioderne fastlagt i punkt 1.2.

1.5.2.5.   Tilbageholdelsesperioden mellem den sidste indgift til et dyr af et kemisk fremstillet allopatisk veterinærlægemiddel, herunder af et antibiotikum, under normale anvendelsesbetingelser og produktion af økologisk producerede fødevarer fra dette dyr skal være dobbelt så lang som den tilbageholdelsesperiode, der er omhandlet i artikel 11 i direktiv 2001/82/EF, og skal være mindst 48 timer.

1.5.2.6.   Behandlinger, der pålægges til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EU-lovgivningen, er tilladt.

1.6.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

1.6.1.   Bygningens isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at luftcirkulationen, støvindholdet, temperaturen, den relative luftfugtighed og koncentrationen af luftarter holdes på et niveau, som sikrer dyrenes velbefindende. Der skal være rigelig naturlig ventilation og naturligt lys i bygningen.

1.6.2.   I områder, hvor de klimatiske forhold tillader, at husdyr lever udendørs, er staldbygninger ikke obligatoriske. I sådanne tilfælde skal dyrene have adgang til læskure eller til steder, hvor de kan søge beskyttelse mod vejrliget.

1.6.3.   Belægningsgraden i bygningen skal sikre dyrenes komfort, velvære og artsspecifikke behov, og skal navnlig afhænge af dyrenes art, race og alder. Endvidere skal der ved belægningsgraden tages hensyn til dyrenes adfærdsmæssige behov, som navnlig afhænger af flokkens størrelse og dyrenes køn. Belægningsgraden skal sikre dyrenes velfærd ved at give dem et areal, der er så stort, at de kan stå naturligt, bevæge sig, lægge sig uhindret, vende sig, soignere sig, indtage alle naturlige stillinger og foretage sig alle naturlige bevægelser såsom at strække sig og baske med vingerne.

1.6.4.   Mindste indendørs og udendørs areal og de tekniske specifikationer vedrørende staldbygninger som fastsat i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, skal overholdes.

1.6.5.   Udendørsarealer kan være delvist overdækkede. Verandaer betragtes ikke som udendørsarealer.

1.6.6.   Den samlede belægningsgrad må ikke overstige grænsen på 170 kg organisk kvælstof/år/ha landbrugsareal.

1.6.7.   Med henblik på beregningen af den rette belægningsgrad, som omhandlet i punkt 1.6.6, fastsætter den kompetente myndighed det antal husdyr, der svarer til den grænse, der er omhandlet i punkt 1.6.6, på grundlag af de tal, der er fastsat i hvert af de specifikke krav for hver kategori eller art animalsk produktion.

1.6.8.   Bure, bokse og flat-deck-stier til at opdrætte husdyr må ikke anvendes for nogen husdyrart.

1.6.9.   Når husdyr behandles enkeltvis af veterinære grunde, skal de holdes i områder, der har fast gulv, og skal have halm eller passende strøelse. Dyrene skal let kunne vende sig og ubesværet kunne lægge sig ned i fuld længde.

1.6.10.   Økologiske husdyr må ikke opdrættes i en fold på meget våd eller sumpet jord.

1.7.   Dyrevelfærd

1.7.1.   Alle personer involveret i hold af dyr og i håndtering af dyr under transport og slagtning skal have de grundlæggende kundskaber og kompetencer, som er nødvendige for at kunne tilgodese dyrenes sundhed og velfærd, og skal have fulgt passende uddannelse som krævet i navnlig Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (1) og (EF) nr. 1099/2009 (2) for at sikre korrekt anvendelse af denne forordnings regler.

1.7.2.   Praksis for husdyrhold, herunder belægningsgraden, og opstaldningsforholdene skal sikre, at dyrenes udviklingsmæssige, fysiologiske og etologiske behov opfyldes.

1.7.3.   Husdyr skal have permanent adgang til udendørsarealer, så de kan motionere, fortrinsvis græsarealer, når vejrforholdene og de sæsonbestemte forhold og jordbundens tilstand tillader det, medmindre der pålægges restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EU-lovgivningen.

1.7.4.   Antallet af husdyr skal begrænses for at minimere overgræsning, optrædning af jorden, erosion og forurening forårsaget af dyrene eller spredningen af deres gødning.

1.7.5.   Opbinding eller isolering af husdyr er forbudt, medmindre det kun berører enkelte dyr i et begrænset tidsrum, og for så vidt det er begrundet i veterinære hensyn. Isolering af husdyr må kun tillades og kun i et begrænset tidsrum, hvis der er fare for arbejdstageres sikkerhed eller af hensyn til dyrevelfærden. Kompetente myndigheder kan tillade, at kvæg på landbrugsbedrifter med højst 50 dyr (eksklusive unge dyr) opbindes, hvis det ikke er muligt at holde kvæget i grupper, der passer til deres adfærd, forudsat at de har adgang til græsarealer i græsningsperioden og har adgang til udendørsarealer mindst to gange om ugen, når græsning ikke er mulig.

1.7.6.   Transporttiden for husdyr skal holdes på et minimum.

1.7.7.   Enhver form for lidelse, smerte og angst skal undgås og skal holdes på et minimum i hele dyrets levetid, herunder i forbindelse med slagtning.

1.7.8.   Med forbehold af udvikling af EU-lovgivningen om dyrevelfærd kan halekupering på får, næbtrimning, der foretages i de tre første levedage, og afhorning undtagelsesvis tillades, men kun i konkrete tilfælde, og kun hvor denne praksis forbedrer husdyrs sundhed, velfærd eller hygiejne, eller hvis der ellers ville være fare for arbejdstageres sikkerhed. Fjernelse af hornanlæg kan kun tillades i konkrete tilfælde, hvor det forbedrer husdyrs sundhed, velfærd eller hygiejne, eller hvis der ellers ville være fare for arbejdstageres sikkerhed. Den kompetente myndighed må kun tillade sådanne indgreb, når den erhvervsdrivende behørigt har meddelt og begrundet indgrebene til denne kompetente myndighed, og når indgrebet skal udføres af kvalificeret personale.

1.7.9.   Dyrenes lidelser begrænses mest muligt, ved at der anvendes passende bedøvelse og/eller smertestillende midler, og ved at ethvert indgreb kun foretages i den mest hensigtsmæssige alder af kvalificeret personale.

1.7.10.   Fysisk kastrering er tilladt, når det sker med henblik på at bevare produkternes kvalitet og de traditionelle produktionsformer, men kun på de betingelser, der er fastsat i punkt 1.7.9.

1.7.11.   Indladning og losning af dyr skal ske uden anvendelse af nogen form for elektriske eller andre smertefulde impulser til at tvinge dyrene. Anvendelse af allopatiske beroligende midler før eller under transporten er forbudt.

1.8.   Tilberedning af uforarbejdede produkter

Hvis tilberedningsaktiviteter, bortset fra forarbejdning, udføres i forbindelse med husdyr, finder de generelle krav, der er fastsat i del IV, punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 2.2.3, tilsvarende anvendelse på sådanne aktiviteter.

1.9.   Yderligere generelle regler

1.9.1.   For kvæg, får, geder og dyr af hestefamilien

1.9.1.1.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a)

Mindst 60 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt eller sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region. Denne procentsats forhøjes til 70 % fra den 1. januar 2023.

b)

Dyr skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det.

c)

Uanset litra b) skal tyre på over et år have adgang til græsarealer eller et udendørsareal.

d)

Hvor dyr har adgang til græsarealer i græsningsperioden, og hvor vinteropstaldningsordninger giver dyrene mulighed for at bevæge sig frit, kan kravet om adgang til udendørsarealer i vintermånederne fraviges.

e)

Opdræt skal være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på de forskellige tidspunkter af året.

f)

mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration, skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret foder eller ensilage. Denne procentdel kan nedsættes til 50 % for mælkeproducerende dyr i højst tre måneder i begyndelsen af laktationen.

1.9.1.2.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for staldforhold og praksis for husdyrhold:

a)

Staldbygninger skal have jævne, men ikke glatte gulve.

b)

Staldbygninger skal indeholde bekvem, ren og tør ligge-/hvileplads af tilstrækkelig størrelse, bestående af en solid konstruktion, der dog ikke må have fuldspaltegulv. Hvileområdet skal være velforsynet med tilstrækkelig tør strøelse. Strøelsen skal bestå af halm eller andet egnet naturmateriale. Strøelsen kan være forbedret og beriget med mineralske produkter, der i henhold til artikel 24 er godkendt som et gødningsstof eller jordforbedringsmiddel til anvendelse i økologisk produktion.

c)

Uanset artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a), og andet afsnit, i Rådets direktiv 2008/119/EF (3) er opstaldning i enkeltbokse af kalve, der er over en uge gamle, forbudt, medmindre det kun berører enkelte dyr i et begrænset tidsrum, og for så vidt det er begrundet i veterinære hensyn.

d)

Når en kalv behandles enkeltvis af veterinære grunde, skal den holdes i områder, der har fast gulv, og skal have halmstrøelse. Kalven skal let kunne vende sig og ubesværet kunne lægge sig ned i fuld længde.

1.9.2.   For hjortedyr

1.9.2.1.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a)

Mindst 60 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region. Denne procentsats forhøjes til 70 % fra den 1. januar 2023.

b)

Dyr skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det.

c)

Hvor dyr har adgang til græsarealer i græsningsperioden, og hvor vinteropstaldningsordninger giver dyrene mulighed for at bevæge sig frit, kan kravet om adgang til udendørsarealer i vintermånederne fraviges.

d)

Opdræt skal være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på de forskellige tidspunkter af året.

e)

Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration, skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret foder eller ensilage. Denne procentdel kan nedsættes til 50 % for mælkeproducerende hunhjortedyr i højst tre måneder i begyndelsen af laktationen.

f)

Naturlig græsning skal sikres i en fold i vækstperioden. Folde, hvor der ikke kan græsses i vækstperioden, er ikke tilladt.

g)

Fodring er kun tilladt i tilfælde af utilstrækkelige græsningsmuligheder på grund af dårlige vejrforhold.

h)

Dyr, der opdrættes i en fold, skal have adgang til rent og friskt vand. Hvis en naturlig vandkilde, der er lettilgængelig for dyr, ikke er til rådighed, skal der tilvejebringes vandingssteder.

1.9.2.2.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for staldforhold og praksis for husdyrhold:

a)

Hjortedyr skal have adgang til skjulesteder, ly og hegn, der ikke skader dyrene.

b)

I kronhjortefolde skal dyrene kunne rulle sig i mudder med henblik på skindpleje og regulering af kropstemperaturen.

c)

Eventuelle staldbygninger skal have jævne, men ikke glatte gulve.

d)

Eventuelle staldbygninger skal indeholde bekvem, ren og tør ligge- eller hvileplads af tilstrækkelig størrelse bestående af en solid konstruktion, der ikke må have fuldspaltegulv. Hvileområdet skal være velforsynet med tilstrækkelig tør strøelse. Strøelsen skal bestå af halm eller andet egnet naturmateriale. Strøelsen kan være forbedret og beriget med mineralske produkter, der i henhold til artikel 24 er godkendt som gødningsstof eller jordforbedringsmiddel til anvendelse i økologisk produktion.

e)

Fodringssteder skal etableres i områder, som er beskyttet mod vejrliget, og være tilgængelige for både dyrene og de personer, der passer dem. Jorden ved fodringsstederne skal være fast, og fodringsanlægget skal være forsynet med tag.

f)

Hvis permanent adgang til foder ikke kan sikres, skal fodringsstederne være udformet således, at alle dyrene kan æde på samme tid.

1.9.3.   For svin

1.9.3.1.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a)

Mindst 30 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt eller sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region.

b)

Grovfoder, friskt eller tørret foder eller ensilage skal indgå i den daglige foderration.

c)

Hvis en landbruger ikke er i stand til at skaffe proteinfoder udelukkende fra økologisk produktion, og den kompetente myndighed har bekræftet, at økologisk proteinfoder ikke er til rådighed i tilstrækkelig mængde, kan ikkeøkologisk proteinfoder anvendes indtil den 31. december 2025, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

det er ikke til rådighed i økologisk form

ii)

det er produceret eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

iii)

dets anvendelse er begrænset til fodring af smågrise på op til 35 kg med specifikke proteinforbindelser, og

iv)

den højeste procentdel pr. periode på 12 måneder, der er tilladt til disse dyr, overstiger ikke 5 %. Procentdelen af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse beregnes.

1.9.3.2.   Staldforhold og praksis for husdyrhold

Følgende regler gælder for staldforhold og praksis for husdyrhold:

a)

Staldbygninger skal have jævne, men ikke glatte gulve.

b)

Staldbygninger skal indeholde bekvem, ren og tør ligge- eller hvileplads af tilstrækkelig størrelse bestående af en solid konstruktion, der ikke må have fuldspaltegulv. Hvileområdet skal være velforsynet med tilstrækkelig tør strøelse. Strøelsen skal bestå af halm eller andet egnet naturmateriale. Strøelsen kan være forbedret og beriget med mineralske produkter, der i henhold til artikel 24 er godkendt som gødningsstof eller jordforbedringsmiddel til anvendelse i økologisk produktion.

c)

Der skal altid være strøelse fremstillet af halm eller andet egnet materiale i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at alle svin i en sti kan ligge ned samtidig på den mest pladskrævende måde.

d)

Søer skal holdes i grupper, undtagen i de sidste stadier af drægtighedsperioden og i diegivningsperioden, hvor en so skal kunne bevæge sig frit i sin sti, og soens bevægelsesmulighed må kun begrænses kortvarigt.

e)

Med forbehold af eventuelle yderligere krav vedrørende halm skal søer få dage før forventet faring have en mængde halm eller andet egnet naturmateriale, der er tilstrækkelig til at give dem mulighed for at bygge rede.

f)

Svin skal kunne gøde og rode på løbearealer. Som rodemateriale kan der anvendes forskellige substrater.

1.9.4.   For fjerkræ

1.9.4.1.   Dyrenes oprindelse

For at undgå anvendelse af intensive opdrætsmetoder skal fjerkræ enten opdrættes, indtil det når en given mindstealder, eller komme fra langsomtvoksende fjerkrælinjer, der er egnet til frilandsopdræt.

Den kompetente myndighed fastsætter kriterierne for langsomtvoksende linjer eller opstiller en liste over sådanne linjer og stiller disse oplysninger til rådighed for erhvervsdrivende, andre medlemsstater og Kommissionen.

Hvis en landbruger ikke anvender langsomtvoksende fjerkrælinjer, er mindstealderen for slagtning:

a)

81 dage for kyllinger

b)

150 dage for kapuner

c)

49 dage for pekingænder

d)

70 dage for berberiænder (hundyr)

e)

84 dage for berberiænder (handyr)

f)

92 dage for gråænder

g)

94 dage for perlehøns

h)

140 dage for kalkuner (handyr) og gæs, samt

i)

100 dage for kalkuner (hundyr).

1.9.4.2.   Fodring

Følgende regler gælder for fodring:

a)

Mindst 30 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt eller sådant foder ikke er til rådighed, være produceret i samarbejde med andre økologiske produktionsenheder eller produktionsenheder under omlægning og foderstofvirksomheder, der anvender foder og fodermidler fra samme region.

b)

Grovfoder, friskt eller tørret foder eller ensilage skal indgå i den daglige foderration.

c)

Hvis en landbruger ikke er i stand til at skaffe proteinfoder udelukkende fra økologisk produktion til fjerkræarter, og den kompetente myndighed har bekræftet, at økologisk proteinfoder ikke er til rådighed i tilstrækkelig mængde, kan ikkeøkologisk proteinfoder anvendes indtil den 31. december 2025, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

det er ikke til rådighed i økologisk form

ii)

det er produceret eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

iii)

dets anvendelse er begrænset til fodring af ungfjerkræ med specifikke proteinforbindelser, og