EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Kommissionens forordning (EU) 2018/675 af 2. maj 2018 om ændring af tillæggene til bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår CMR-stoffer (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/675

af 2. maj 2018

om ændring af tillæggene til bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår CMR-stoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 2, og artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Nr. 28, 29 og 30 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbyder markedsføring eller anvendelse til salg til den brede offentlighed af stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B, og af blandinger, som indeholder disse stoffer i bestemte koncentrationer. De pågældende stoffer er opført i tillæg 1-6 til bilaget.

(2)

Stoffer klassificeres som CMR-stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2) og er opført i del 3 i bilag VI til nævnte forordning.

(3)

Siden tillæg 1-6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 sidst blev opdateret for at afspejle nye klassificeringer af stoffer som CMR-stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, er del 3 i bilag VI til sidstnævnte forordning blevet ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (3).

(4)

Ved forordning (EU) 2017/776 foretages der også ændringer af titler og nummerering i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, hvilket gør det nødvendigt at ændre henvisningerne til sidstnævnte forordning i kolonne 1 i nr. 28-30 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(5)

Stoffet formaldehyd blev klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B ved Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2014 (4); dog valgte Kommissionen at udelade det fra den sidste opdatering, da man afventede resultatet af en igangværende undersøgelse af alle dets anvendelser fra Det Europæiske Kemikalieagentur (5) med henblik på en eventuel specifik begrænsning. På det møde i det ved artikel 133, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 nedsatte udvalg, der blev afholdt den 16. marts 2017, gav størstedelen af medlemsstaterne udtryk for, at de foretrak, at formaldehyd blev medtaget i nr. 28 i bilag XVII til REACH-forordningen, uanset eventuelle yderligere specifikke forslag til begrænsning af stoffet, og Kommissionen indvilligede i at gøre dette ved først givne lejlighed.

(6)

Da operatører kan anvende de harmoniserede klassifikationer i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 på et tidligere tidspunkt, bør de frivilligt kunne anvende nærværende forordnings bestemmelser tidligere.

(7)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 1. december 2018; dog finder nr. 2) i bilaget for så vidt angår stoffet »formaldehyd. … %« anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/776 af 4. maj 2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 116 af 5.5.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2014 af 5. juni 2014 om ændring, med henblik på introduktion af fare- og sikkerhedssætninger på kroatisk og dens tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 167 af 6.6.2014, s. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b.


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Kolonne 1 i nr. 28-30 affattes således:

»28.

Stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, og som er opført i tillæg 1 eller tillæg 2.

29.

Stoffer, der er klassificeret som kimcellemutagene i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, og som er opført i tillæg 3 eller tillæg 4.

30.

Stoffer, der er klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, og som er opført i tillæg 5 eller tillæg 6.«

2)

I tillæg 2 indsættes følgende i tabellen i indeksnumrenes rækkefølge:

»2,3-epoxypropylmethacrylat;

glycidylmethacrylat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

cadmiumcarbonat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

cadmiumhydroxid; cadmiumdihydroxid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

cadmiumnitrat; cadmiumdinitrat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehyd … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

anthraquinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-methylendimorpholin;

N,N′-methylenbismorpholin;

[formaldehyd afgivet fra N,N′-methylenbismorpholin];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

reaktionsprodukter af paraformaldehyd og 2-hydroxypropylamin (i forholdet 3:2);

[formaldehyd afgivet fra 3,3′-methylenbis[5-methyloxazolidin];

formaldehyd afgivet fra oxazolidin];

[MBO]

612-290-00-1

 

reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 2-hydroxypropylamin (i forholdet 1:1);

[formaldehyd afgivet fra α,α,α-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol];

[HPT]

612-291-00-7

 

methylhydrazin

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4«

 

3)

I tillæg 4 indsættes følgende i tabellen i indeksnumrenes rækkefølge:

»cadmiumcarbonat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

cadmiumhydroxid; cadmiumdihydroxid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

cadmiumnitrat; cadmiumdinitrat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7«

 

4)

I tillæg 6 indsættes følgende i tabellen i indeksnumrenes rækkefølge:

»2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoxypropylmethacrylat;

glycidylmethacrylat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

cyproconazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorphenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutyltindilaurat; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannan

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

nonadecafluordecansyre; [1]

ammoniumnonadecafluordecanoat; [2]

natriumnonadecafluordecanoat [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorphenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlorphenoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

quinolin-8-ol;

8-hydroxyquinolin

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

thiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidencyanamid;

{(2Z)-3-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-yliden}cyanamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

carbetamid (ISO);

(R)-1-(ethylcarbamoyl)ethylcarbanilat (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl-phenylcarbamat

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3«

 


Top