Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0290

Kommissionens forordning (EU) 2018/290 af 26. februar 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for glycidylfedtsyreestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1018

OJ L 55, 27.2.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/290/oj

27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/290

af 26. februar 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for glycidylfedtsyreestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2)

Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vedtog i maj 2016 en videnskabelig udtalelse om de risici for menneskers sundhed, der er forbundet med tilstedeværelsen af 3- og 2-monochlorpropandiol (i det følgende benævnt »MCPD«) og deres fedtsyreestere samt glycidylfedtsyreestere i fødevarer (3).

(3)

Autoriteten har med henblik på en opdatering af dets Videnskabelige Komités vejledning om anvendelsen af metoden med benchmarkdosis til risikovurdering (4) og som følge af en nærmere analyse af de forskellige opfattelser, som Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer (5) og autoriteten har foretaget af den pågældende kontaminant, besluttet at genoptage vurderingen af 3-MCPD og dets fedtsyreestere. Det er derfor hensigtsmæssigt at afvente resultatet af vurderingen af 3-MCPD og dets fedtsyreestere, før der træffes passende lovgivningsmæssige foranstaltninger.

(4)

Glycidylfedtsyreestere er fødevarekontaminanter, hvis højeste værdier findes i raffinerede vegetabilske olier og fedtstoffer. Glycidylfedtsyreestere hydrolyseres til glycidol i mave-tarmkanalen.

(5)

Autoriteten konkluderede, at glycidol er en genotoksisk og kræftfremkaldende forbindelse. Med henblik på glycidols genotoksiske og kræftfremkaldende potentiale anvendte autoriteten metoden med eksponeringsmargen (i det følgende benævnt »MoE«). Scenarier for eksponering af spædbørn, småbørn og andre børn resulterede i en MoE fra 12 800 til 4 900, og scenarier for eksponering af spædbørn, der kun får modermælkserstatning, resulterede i en MoE på omkring 5 500 til 2 100. Autoriteten vurderede, at en MoE på under 25 000 giver anledning til betænkeligheder med hensyn til sundheden. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for tilstedeværelsen af glycidylfedtsyreestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, der markedsføres til den endelige forbruger eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer. På grund af betænkelighederne med hensyn til sundheden hos spædbørn og småbørn bør der fastsættes en mere restriktiv grænseværdi for vegetabilske olier og fedtstoffer bestemt til fremstilling af babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn.

(6)

Med henblik på at udelukke alle betænkeligheder med hensyn til sundheden hos navnlig spædbørn og småbørn og under hensyntagen til den mulige eksponering af spædbørn, der udelukkende får modermælkserstatning, for glycidylfedtsyreestere bør der fastsættes en specifik restriktiv grænseværdi for modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn. Der er dog behov for yderligere at reducere tilstedeværelsen af glycidylfedtsyreestere i modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn, og det er derfor nødvendigt at tage grænseværdierne op til fornyet overvejelse, når der engang foreligger en pålidelig metode til analyse af mere restriktive værdier, med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse af disse værdier.

(7)

Fødevarevirksomhedslederne bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres fremstillingsprocesser.

(8)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Fødevarer, der er opført i bilaget til denne forordning, og som er blevet markedsført på lovlig vis, før denne forordning trådte i kraft, kan fortsat markedsføres indtil den 19. september 2018.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  Referat af Den Videnskabelige Komités 82. plenarmøde, afholdt den 13.-14. februar 2017. Foreligger online: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf.

(5)  Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer, 83. møde, Rom, 8.-17. november 2016, resumé og konklusioner. Foreligger online: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 affattes del 4, 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD), således:

»Del 4: 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) og glycidylfedtsyreestere

Fødevare (1)

Grænseværdi

(μg/kg)

4.1.

3-monochlorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1.

Hydrolyseret vegetabilsk protein (30)

20

4.1.2.

Sojasauce (30)

20

4.2.

Glycidylfedtsyreestere udtrykt som glycidol

 

4.2.1.

Vegetabilske olier og fedtstoffer, der markedsføres til den endelige forbruger eller til anvendelse som ingrediens i de i 4.2.2 omhandlede fødevarer

1 000

4.2.2.

Vegetabilske olier og fedtstoffer bestemt til fremstilling af babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (3)

500

4.2.3

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (i pulverform) (3) (29)

75 indtil 30.6.2019

50 fra 1.7.2019

4.2.4.

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn (i flydende form) (3) (29)

10,0 indtil 30.6.2019

6,0 fra 1.7.2019«


Top