Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0738

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/738 af 27. februar 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i cermetbaserede komponenter til trimmerpotentiometre (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1081

OJ L 123, 18.5.2018, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/738/oj

18.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/100


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2018/738

af 27. februar 2018

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i cermetbaserede komponenter til trimmerpotentiometre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder bly.

(2)

I undtagelse 34 i bilag III til direktiv 2011/65/EU var anvendelsen af bly i cermet-baserede komponenter til trimmerpotentiometre undtaget fra begrænsningen indtil den 21. juli 2016. Kommissionen modtog i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU en ansøgning om en fornyelse af denne undtagelse vedrørende kategori 1-7 og 10 inden den 21. januar 2015.

(3)

Trimmerpotentiometre er variable modstande. De fungerer med en glidekontakt, med hvilken modstanden i kredsløbet justeres. De anvendes i en bred vifte af produkter som f.eks. audio-visuelt udstyr, kommunikationsudstyr, legetøj og måleinstrumenter, elektriske husholdningsapparater osv. De indeholder bly i form af blyoxid i resistiv tryksværte, hvor bly fungerer som bindemiddel.

(4)

I øjeblikket er der ingen pålidelige ikke-blyholdige alternativer tilgængelige, hvorved substitution af bly fortsat ikke er videnskabelig og teknisk gennemførlig i praksis.

(5)

Eftersom der i øjeblikket ingen tilstrækkelig pålidelige alternativer findes for de berørte anvendelser i kategori 1-7 og 10 eller forventes at være tilgængelige på markedet i nær fremtid, er gyldighedsperioden indtil den 21. juli 2021 berettiget. For andre kategorier end 1-7 og 10 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen ordlyden af disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2019.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 34 således:

»34

Bly i cermetbaserede komponenter til trimmerpotentiometre

Gælder for alle kategorier, udløber den:

21. juli 2021 for kategori 1-7 og 10

21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11.«


Top