Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2031

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2031 af 19. december 2018 om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på centrale modparter i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

C/2018/9139

OJ L 325, 20.12.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2031/oj

20.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/2031

af 19. december 2018

om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på centrale modparter i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for en udtrædelsesaftale eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)

Som anført i Kommissionens meddelelse af 13. november 2018»Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan« (2) (»nødhandlingsplanen«) kan udtræden uden en aftale medføre risici for den finansielle stabilitet i Unionen og dens medlemsstater. For at forebygge sådanne risici er det berettiget og i Unionens og dens medlemsstaters interesse at sikre, at centrale modparter (»CCP'er«), som allerede er meddelt tilladelse i Det Forenede Kongerige (»UK-CCP'er«), i en begrænset periode fortsat kan levere clearingtjenesteydelser i Unionen efter den 29. marts 2019.

(3)

Central clearing øger gennemsigtigheden på markedet, afbøder kreditrisici og begrænser risikoen for afsmitning i tilfælde af misligholdelse hos en eller flere deltagere i en CCP. Levering af sådanne tjenesteydelser er derfor af afgørende betydning for at sikre den finansielle stabilitet. Hvis leveringen af clearingtjenesteydelser afbrydes, kan dette også få indvirkning på gennemførelsen af centralbankers monetære politik i de tilfælde, hvor transaktioner cleares i en valuta, som er udstedt af en centralbank i Unionen. Finansielle instrumenter clearet af CCP'er er også af afgørende betydning for finansielle formidlere og deres kunder, f.eks. til at afdække renterisici, og hvis leveringen af clearingtjenesteydelser afbrydes, kunne dette derfor også skabe risici for realøkonomien i Unionen.

(4)

Pr. 31. december 2017 svarede den udestående notionelle værdi af OTC-derivater til mere end 500 billioner EUR på verdensplan, hvoraf rentederivaterne tegnede sig for mere end 75 % og valutaderivaterne for hen ved 20 %. Ca. 30 % af alle OTC-derivater er denomineret i euro eller andre valutaer inden for Unionen. Markedet for central clearing af OTC-derivater er yderst koncentreret, navnlig markedet for central clearing af OTC-rentederivater, hvoraf ca. 97 % cleares i en enkelt UK-CCP (3).

(5)

Fra den 30. marts 2019 at regne vil UK-CCP'er være »tredjelands-CCP'er« og kan som sådanne kun levere clearingtjenesteydelser, hvis de er anerkendt af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«) i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012. Hvis UK-CCP'er ikke er anerkendt, kan modparter etableret i Unionen ikke cleare OTC-derivater, som er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, i UK-CCP'er. Nævnte situation kunne medføre midlertidige udfordringer for disse modparter med hensyn til at opfylde deres clearingforpligtelser, hvilket så igen kunne indebære risici i forhold til den finansielle stabilitet og gennemførelsen af den monetære politik i Unionen og dens medlemsstater. Som anført i nødhandlingsplanen er det derfor nødvendigt, at de juridiske og tilsynsmæssige ordninger, som finder anvendelse på UK-CCP'er, i denne ekstraordinære situation, i en nøje afgrænset periode og på særlige betingelser anses for at være ækvivalente, således at nævnte CCP'er fortsat kan levere clearingtjenesteydelser i Unionen.

(6)

I henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands juridiske og tilsynsmæssige ordninger for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(7)

For det første skal et tredjelands juridiske og tilsynsmæssige ordninger sikre, at CCP'er, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der er fastsat i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. Indtil den 29. marts 2019 finder forordning (EU) nr. 648/2012 direkte anvendelse i Det Forenede Kongerige, og UK-CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til nævnte forordnings artikel 14, skal derfor opfylde kravene heri. Som led i EU's (udtrædelses-)retsakt af 2018 inkorporerede Det Forenede Kongerige den 26. juni 2018 bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012 i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning med virkning fra den dato, hvor Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen.

(8)

For det andet skal tredjelandets juridiske og tilsynsmæssige ordninger sikre, at CCP'er, der er etableret i tredjelandet, til enhver tid er underlagt et effektivt tilsyn og håndhævelse. Indtil den 29. marts 2019 er UK-CCP'er under tilsyn af Bank of England, som fastsat i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012 (4). Som følge af inkorporeringen af forordning (EU) nr. 648/2012 i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning forbliver Bank of England ansvarlig for tilsynet med CCP'er, og bankens tilsyns- og håndhævelsesmæssige beføjelser i forhold til CCP'er forbliver stort set uændrede.

(9)

For det tredje skal de retlige rammer i tredjelandet omfatte et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til de retlige ordninger i tredjelande. Dette er sikret ved inkorporeringen af ækvivalenssystemet i artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning.

(10)

Kommissionen konkluderer, at de juridiske og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige, som finder anvendelse på UK-CCP'er dagen efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(11)

Denne afgørelse er dog baseret på de juridiske og tilsynsmæssige ordninger, der finder anvendelse på UK-CCP'er dagen efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Nævnte juridiske og tilsynsmæssige ordninger bør kun anses for at være ækvivalente, hvis de krav, der stilles til CCP'er i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning, bibeholdes og fortsat til enhver tid anvendes og håndhæves på effektiv vis. Effektiv informationsudveksling og koordinering af tilsynsmæssige aktiviteter mellem ESMA og Bank of England er derfor en afgørende betingelse for at bibeholde fastlæggelsen af ækvivalens.

(12)

Nævnte informationsudveksling forudsætter, at der indføres omfattende og effektive samarbejdsordninger i overensstemmelse med artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse samarbejdsordninger bør også sikre, at det er muligt at udveksle alle relevante oplysninger med de myndigheder, der er omhandlet i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder Den Europæiske Centralbank og andre medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker, med henblik på høring af nævnte myndigheder om UK-CCP'ers status som anerkendte eller den situation, hvor nævnte oplysninger er nødvendige, for at disse myndigheder kan varetage deres tilsynsmæssige opgaver.

(13)

I den ekstraordinære situation, der vil opstå, hvis Det Forenede Kongerige træder ud af Unionen uden en aftale, skal de samarbejdsordninger, der er indført i henhold til artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, sikre, at ESMA til enhver tid har umiddelbar adgang til alle de oplysninger, som myndigheden anmoder om. Nævnte oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, oplysninger, der gør det muligt at vurdere eventuelle materielle risici, som UK-CCP'er indebærer for Unionen og dens medlemsstater, enten direkte eller indirekte. Samarbejdsordningerne bør derfor indeholde en nærmere beskrivelse af mekanismerne og procedurerne til omgående udveksling af oplysninger om UK-CCP'ers clearingaktiviteter i forbindelse med finansielle instrumenter denomineret i valutaer inden for Unionen, handelspladser, clearingdeltagere samt datterselskaber af kreditinstitutter og investeringsselskaber i Unionen, om interoperabilitetsordninger med andre CCP'er, om egne midler, om misligholdelsesfondes sammensætning og kalibrering, om marginer, likvide midler og sikkerhedsstillelse på porteføljebasis, herunder haircut-kalibreringer og om stresstests, den omgående underretning vedrørende eventuelle ændringer, som har indvirkning på UK-CCP'er eller de juridiske og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige, som finder anvendelse på UK-CCP'er, samt mekanismen til omgående underretning af ESMA om eventuelle udviklingstendenser i forhold til UK-CCP'er, som kunne få indvirkning på den monetære politik i Unionen.

(14)

Kommissionen vil i samarbejde med ESMA overvåge eventuelle ændringer af de juridiske og tilsynsmæssige ordninger, som har indvirkning på UK-CCP'er, udviklingstendenser på markedet samt det tilsynsmæssige samarbejdes effektivitet, herunder omgående informationsudveksling mellem ESMA og Bank of England. Kommissionen kan til enhver tid foretage en revision, hvis relevante udviklingstendenser gør det nødvendigt for Kommissionen at revurdere den ækvivalens, der indrømmes ved denne afgørelse, herunder hvis betingelserne i samarbejdsordningerne mellem ESMA og Bank of England ikke opfyldes eller ikke gør det muligt at foretage en effektiv vurdering af den risiko, som UK-CCP'er indebærer for Unionen eller dens medlemsstater.

(15)

I lyset af den uvished, der omgærder det fremtidige forhold mellem Det Forenede Kongerige og Unionen, samt den potentielle indvirkning heraf på den finansielle stabilitet i Unionen og dens medlemsstater og på det indre markeds integritet bør denne afgørelse udløbe den 30. marts 2020. Den vurdering, der er indeholdt i denne afgørelse, berører derfor ikke eventuelle fremtidige vurderinger af de juridiske og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige for CCP'er og bør som sådan ikke anvendes til andre formål end denne afgørelse.

(16)

Denne afgørelse bør træde i kraft hurtigst muligt og bør først finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på nævnte dato, eller den periode på to år, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, er blevet forlænget.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For så vidt angår artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 anses de juridiske og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, dvs. Financial Services and Markets Act 2000 og EU's (udtrædelses-)retsakt af 2018, der finder anvendelse på centrale modparter, som allerede er etableret og meddelt tilladelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, for at være ækvivalente med de krav, der stilles i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne afgørelse finder dog ikke anvendelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft senest på nævnte dato

b)

en aftale er blevet truffet om at forlænge den periode på to år, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Den udløber den 30. marts 2020.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Bank for International Settlement, Statistical release: OTC derivatives statistics at end December 2017 of 3 May 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Part 5 i The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013.


Top