Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1182 af 20. april 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/74


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1182

af 20. april 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 19, stk. 6, litra a)-d), artikel 223, stk. 1, og artikel 223, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1308/2013 ophæves og erstattes Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (2). I del II, afsnit I, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes der bestemmelser om offentlig intervention og støtte til privat oplagring, herunder om klassificering af slagtekroppe af kvæg svin og får og indberetning af priser, og Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter desangående. For at sikre, at EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får fungerer gnidningsløst, og for at kunne notere sammenlignelige markedspriser for slagtekroppe og levende dyr i henhold til de nye retsregler, bør der vedtages visse bestemmelser ved hjælp af sådanne retsakter. De nye bestemmelser bør erstatte gennemførelsesbestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 315/2002 (3), (EF) nr. 1249/2008 (4) og (EU) nr. 807/2013 (5).

(2)

I henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal EU-handelsklasseskemaerne i del A i bilag IV til nævnte forordning anvendes på kvæg, der er mindst otte måneder gamle. For at sikre en ensartet anvendelse bør medlemsstaterne kunne gøre anvendelsen af EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af kvæg obligatorisk fra en bestemt alder, der konstateres på grundlag af den identifikations- og registreringsordning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (6). Identifikations- og registreringsordningen bør også anvendes til inddeling af slagtekroppe i kategorier som omhandlet i del A, punkt II, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013.

(3)

For at reducere den administrative byrde bør medlemsstaterne have mulighed for at undtage små virksomheder fra den generelle forpligtelse til at klassificere slagtekroppe. Erfaringen med anvendelsen af EU-handelsklasseskemaet viser, at sådanne undtagelser bør indrømmes slagterier, som i årsgennemsnit slagter færre end 150 stykker kvæg om ugen på mindst otte måneder eller færre end 500 svin. Medlemsstaterne kan under hensyntagen til de nationale forhold imidlertid fastsætte lavere tærskler, navnlig med henblik på at sikre at indberetningen af priser er repræsentativ.

(4)

Eftersom visse slagterier på egen virksomhed opfeder kvæg på mindst otte måneder og svin, skal der ikke noteres en markedspris for slagtekroppe af sådanne dyr. Obligatorisk anvendelse af EU-handelsklasseskemaerne er derfor ikke nødvendig i disse tilfælde. Det er derfor hensigtsmæssigt at give de medlemsstater, der anvender denne praksis, mulighed for at fravige reglerne om obligatorisk klassificering af slagtekroppe, hvad angår disse slagtekroppe. Undtagelsen bør også kunne indrømmes for klassificering af slagtekroppe af svin af lokale racer med en særlig kropsbygning, eller som markedsføres på alternativ vis, når det er umuligt at foretage en homogen og standardiseret klassificering af slagtekroppene.

(5)

For at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i slagterierne, og den sæsonbetingede slagtning af får bør de medlemsstater, der anvender den klassificering af slagtekroppe af får, der er fastsat i artikel 10 i forordning (EU) nr. 1308/2013, have mulighed for på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier at undtage visse slagterier fra at anvende nævnte klassificering.

(6)

For at sikre ensartet klassificering af slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder og får i Unionen bør de definitioner af kropsbygnings- og fedningsklasser, slagtet vægt og kødfarve, der er fastsat i del A, punkt III, og del C, punkt III, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, præciseres. Der kan imidlertid anvendes andre kriterier for slagtekroppe af lam på under 13 kg.

(7)

Del A, punkt III, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 indeholder bestemmelser om en kropsbygningsklasse S for slagtekroppe af kvæg med dobbelt muskulær udvikling. Da slagtekroppe af denne særlige kropsbygningsklasse kun afsættes i nogle medlemsstater, bør det fastsættes, at medlemsstaterne kan vælge ikke at anvende kropsbygningsklasse S.

(8)

Eftersom det procentvise indhold af magert kød i slagtekroppe af svin er steget støt, kan størstedelen af svinekroppene inddeles i blot to klasser. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at foretage en yderligere underinddeling af de kropsbygningsklasser for svin, der er fastsat i del B, punkt II, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, således at der kan skelnes mellem slagtekroppe af svin.

(9)

Der bør under hensyntagen til markedets krav om bestemmelse af svinekroppens handelsværdi også gives tilladelse til, at der i tillæg til vægt og skønnet indhold af magert kød anvendes yderligere vurderingskriterier.

(10)

I del A, punkt IV, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes der en standardpræsentation for slagtekroppe med henblik på noteringen af sammenlignelige markedspriser For at efterkomme markedets krav til præsentation af slagtekroppe bør det fastsættes, at medlemsstaterne må anvende en anden præsentation af slagtekroppe end den, der er fastsat i del A, punkt IV, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, og at de i så fald skal anvende korrektioner med henblik på noteringen af markedspriser.

(11)

For at tage hensyn til den traditionelle praksis med at afpudse slagtekroppene for fedt, som finder sted i nogle medlemsstater, bør disse medlemsstater have lov til at fortsætte denne praksis på betingelse af, at visse krav er overholdt.

(12)

For at sikre korrekt anvendelse af EU-handelsklasseskemaerne og gøre markedet mere gennemsigtigt bør der fastsættes nærmere bestemmelser vedrørende betingelserne og de praktiske fremgangsmåder for klassificering, vejning og mærkning af slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder og svin og får.

(13)

Der bør fastsættes visse undtagelser, navnlig for så vidt angår fristen for klassificering og vejning af slagtekroppe, som skal finde anvendelse i tilfælde af tekniske svigt i det automatiske klassificeringsudstyr.

(14)

Mærkningen af slagtekroppe bør foretages samtidig med klassificeringen. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at mærke slagtekroppene, hvis de officielle registre gør det muligt at sammenholde slagtekroppene med klassificeringsresultaterne, navnlig hvis slagtekroppene forarbejdes til udskæringer umiddelbart efter klassificeringen, hvilket overflødiggør mærkningen af slagtekroppene.

(15)

For at sikre en nøjagtig og pålidelig klassificering af slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder og af svin og får bør klassificeringen foretages af kvalificeret personale, der har den nødvendige autorisation eller godkendelse, eller ved hjælp af en godkendt klassificeringsmetode.

(16)

Med henblik på at godkende klassificeringsmetoder til umiddelbar vurdering af kropsbygning og fedningsgrad af slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder og får samt det procentvise indhold af magert kød i slagtekroppe af svin kan der indføres statistisk afprøvede klassificeringsmetoder. Godkendelsen af klassificeringsmetoder bør være betinget af, at visse betingelser og krav overholdes.

(17)

Der bør åbnes mulighed for, at der efter godkendelsen kan foretages ændringer af de tekniske specifikationer for de automatiserede metoder til klassificering af slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder og får og med henblik på at sikre, at specifikationerne er nøjagtige.

(18)

En svinekrops værdi bestemmes navnlig på grundlag af det procentvise indhold af magert kød i forhold til vægten. Det procentvise indhold af magert kød vurderes ved hjælp af en klassificeringsmetode, som bør bestå af en automatiseret, en semiautomatiseret eller en manuel klassificering samt en vurderingsformel. Vurderingsformelen bør opstilles ved at måle en eller flere af slagtekroppens anatomiske dele ved hjælp af godkendte og statistisk afprøvede beregningsmetoder. For at sikre, at de statistisk afprøvede metoder anvendes på et objektivt grundlag bør medlemsstaternes eksperter underrettes ved hjælp af protokoller om den anvendte godkendelsestest, ligesom disse bør høres om resultaterne af testen. Der kan anvendes forskellige metoder til vurdering af det procentvise indhold af magert kød i en svinekrop, men det bør sikres, at valget af metode ikke har indflydelse på det skønnede procentvise indhold af magert kød.

(19)

For at kunne overvåge de sammenlignelige markedspriser for slagtekroppe og levende dyr bør det fastsættes, at prisnoteringen gælder for et nøje fastlagt afsætningsled. Det bør fastsættes, hvilke kategorier af dyr der bør noteres priser for.

(20)

Markedspriserne for de forskellige kategorier af dyr bør indberettes til Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 (7), som bør tjene som grundlag for beregningen af de vægtede EU-gennemsnitspriser.

(21)

Hvis en medlemsstat har opdelt sit område i regioner med henblik på anvendelsen af denne forordning, bør der ved den nationale prisberegning tages hensyn til de regionale priser. I tilfælde, hvor leverandører af dyr modtager supplerende betalinger, bør de virksomheder eller personer, der er forpligtede til at indberette priser, være forpligtede til at underrette den kompetente myndighed om de supplerende betalinger med henblik på en korrektion af den nationale gennemsnitspris.

(22)

For at sikre overvågningen af markedet og sammenholde prisudviklingen med visse referencepriser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013, bør EU-gennemsnitsprisen for bestemte slagtekroppe og levende dyr beregnes på grundlag af oplysninger, som medlemsstaterne indberetter årligt.

(23)

Med henblik på at overvåge indberetningen af priser for slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder og svin og at beregne vægtningskoefficienter for hver kategori bør medlemsstaterne være forpligtede til regelmæssigt at sende Kommissionen visse oplysninger i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 (8), dog ikke de oplysninger, der er nødvendige for tilrettelæggelsen af kontrollen på stedet, eller som tjener som grundlag for tilvejebringelsen af et fuldstændigt overblik over kødmarkedet.

(24)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør forordning (EF) nr. 315/2002, (EF) nr. 1249/2008 og (EU) nr. 807/2013 ophæves.

(25)

Af hensyn til behovet for at give medlemsstaterne tid til at tilpasse sig de nye retsregler bør denne forordning finde anvendelse 12 måneder efter dens ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

EU-HANDELSKLASSESKEMAER FOR SLAGTEKROPPE

Artikel 1

Bestemmelse af kvægs alder og kategori

Kvægs alder med henblik på bestemmelse af kategorier som omhandlet i del A, punkt II, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 kontrolleres på grundlag af oplysningerne i den identifikations- og registreringsordning for kvæg, som hver medlemsstat har oprettet i henhold til afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000.

Artikel 2

Undtagelser fra den obligatoriske klassificering af slagtekroppe

1.   Medlemsstaterne kan beslutte, at kravene vedrørende klassificering af slagtekroppe af kvæg og svin, der er fastsat i henholdsvis del A, punkt V, og del B, punkt II, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, ikke er obligatoriske for slagterier, der slagter:

a)

færre end 150 stykker kvæg på mindst otte måneder om ugen i årsgennemsnit

b)

færre end 500 svin om ugen i årsgennemsnit.

Medlemsstaterne kan fastsætte en lavere tærskel, navnlig for at sikre, at prisnoteringerne er repræsentative, jf. artikel 8, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte, at det ikke er obligatorisk at anvende kravene vedrørende klassificering af slagtekroppe af kvæg og svin:

a)

for slagtekroppe af kvæg og svin, som ejes af slagteriet, hvis der ikke finder en handelstransaktion sted med henblik på køb af disse dyr

b)

for slagtekroppe af svin af klart definerede lokale racer, eller som afsættes på alternativ vis, hvis deres kropsbygning gør det umuligt at foretage en homogen og standardiseret klassificering af slagtekroppene.

3.   Medlemsstater, der anvender den klassificering af slagtekroppe af får, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier beslutte, at kravene vedrørende klassificering af slagtekroppe af får ikke er obligatoriske for visse slagterier.

4.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom, hvis de beslutter at anvende en eller flere af de undtagelser, der er fastsat i denne artikels stk. 1, 2, og 3.

Artikel 3

Yderligere bestemmelser vedrørende kropsbygningsklasser, fedningsgrad og slagtet vægt for kvæg og får

1.   I bilag I og II til nærværende forordning fastsættes der yderligere bestemmelser vedrørende de definitioner af kropsbygnings- og fedningsklasser for kvæg på mindst otte måneder og for får, der er omhandlet i del A, punkt III, og del C, punkt III, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   I bilag III til nærværende forordning fastsættes der yderligere bestemmelser vedrørende klassificering af slagtekroppe af lam på under 13 kg slagtet vægt.

Artikel 4

Kropsbygningsklasse S

Medlemsstaterne kan under hensyntagen til de særlige kendetegn ved deres kvægbestand beslutte ikke at anvende kropsbygningsklasse S som omhandlet i del A, punkt III, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 for slagtekroppe af kvæg.

Artikel 5

Klassificering af slagtekroppe af svin

Medlemsstaterne kan foretage en yderligere underinddeling af de kropsbygningsklasser for svin, der er fastsat i del B, punkt II, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013.

Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at der i tillæg til vægt og skønnet procentvist indhold af magert kød som omhandlet i del B, punkt II, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 anvendes yderligere vurderingskriterier med henblik på at bestemme svinekroppes handelsværdi.

Artikel 6

Yderligere krav til præsentation af slagtekroppe med henblik på noteringen af sammenlignelige markedspriser

1.   Uanset del A, punkt IV, del B, punkt III, og del C, punkt IV, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 må der ikke fjernes fedtvæv, muskelvæv eller andet væv fra kroppene før vejning, klassificering og mærkning, undtagen for kroppe, som er omfattet af forskrifter på dyresundhedsområdet.

2.   Slagtekroppe af kvæg under otte måneder præsenteres i overensstemmelse med del A, punkt IV, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 og uden:

a)

mellemgulv

b)

nyretappe.

3.   Slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder præsenteres uden:

a)

nyrer

b)

nyretalg

c)

bækkentalg

d)

mellemgulv

e)

nyretappe

f)

hale

g)

rygmarv

h)

testikeltalg

i)

inderlårstalg

j)

halsfedt og halsvener.

4.   Med henblik på anvendelsen af del A, punkt V, andet afsnit, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013 kan medlemsstaterne uanset denne artikels stk. 1, tillade afpudsning af slagtekroppe for fedt før vejning, klassificering og mærkning på den betingelse, at afpudsningen gør det muligt at foretage en mere objektiv vurdering af kropsbygningen, og at den ikke har indflydelse på fedningsgraden. Medlemsstaterne sikrer, at denne praksis reguleres ved hjælp af nationale regler, og at den udelukkende består i delvis afpudsning af fedt:

a)

omkring tykstegen, tyndstegen og højrebet

b)

omkring spidsbrystet, analregionen og genitalregionen

c)

omkring inderlåret.

Artikel 7

Klassificering og vejning

1.   Den klassificering, der er omhandlet i del A, punkt II og III, del B, punkt II, og del C, punkt II og III, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, foretages i slagteriet på tidspunktet for konstatering af slagtekroppens varme vægt.

2.   Kommissionen kan give tilladelse til klassificering før vejning, jf. artikel 11 i denne forordning, hvis de klassificeringsmetoder, der anvendes på en medlemsstats område, gør det nødvendigt.

3.   Slagtekroppene vejes så hurtigt som muligt efter slagtning og senest:

a)

60 minutter efter stikning, når der er tale om kvæg og får

b)

45 minutter efter stikning, når der er tale om svin.

4.   Kan fristen på 45 minutter mellem stikning og vejning af svinet generelt ikke overholdes på et slagteri, kan den pågældende medlemsstats myndigheder tillade, at det fradrag på 2 %, der er nævnt i artikel 14, stk. 3:

a)

nedsættes med 0,1 procentpoint for hvert påbegyndt kvarter, hvormed fristen på 45 minutter fra stikning til vejning overskrides

b)

forhøjes med det antal procentpoint, som den pågældende medlemsstat fastsætter, når den tid, der går fra stikning til vejning, er kortere end 45 minutter. I så tilfælde begrundes fradraget med henvisning til videnskabelige data.

5.   Hvis det ikke er muligt at klassificere slagtekroppe af kvæg og får ved hjælp af de automatiserede metoder til klassificering af sådanne slagtekroppe, der er omhandlet i artikel 10, foretages klassificeringen af disse slagtekroppe på slagtedagen, eller hvis den tid, der går fra stikning til vejning, er overskredet dagen efter slagtningen, foretages klassificeringen snarest muligt på denne dag.

Artikel 8

Mærkning af slagtekroppe

1.   Mærkningen af slagtekroppe foretages samtidig med klassificeringen.

2.   Mærkningen foregår, ved at der anbringes et stempel eller en etiket, der som minimum viser:

a)

slagtekroppens kategori og kropsbygnings- og fedningsklasse som omhandlet i henholdsvis del A, punkt II og III, og del C, punkt II og III, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, hvis der er tale om kvæg eller får

b)

slagtekroppens klasse eller det skønnede procentvise indhold af magert kød som omhandlet i del B, punkt II, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, hvis der er tale om svin.

3.   Mærkningen anbringes som et minimum på ydersiden af:

a)

hver bag- og forfjerding af slagtekroppe af kvæg

b)

hver hele eller halve slagtekrop af får

c)

hver halve slagtekrop af svin.

Stempler anbringes på slagtekroppens yderside. Etiketter kan anbringes slagtekroppens yder- eller inderside.

4.   Stemplerne skal være let læselige og foretages med uudslettelig, giftfri og varmeresistent stempelfarve.

5.   Etiketterne skal være let læselige, ubrydelige og sidde ordentligt fast på slagtekroppene.

6.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at slagtekroppe ikke mærkes i følgende tilfælde:

a)

hvis der føres protokol, hvori der for hver slagtekrop mindst anføres følgende:

i)

individuel identifikation af slagtekroppen på en måde, så den ikke kan ændres

ii)

slagtekroppens varme vægt og

iii)

resultatet af klassificeringen

b)

alle slagtekroppe skæres op i en kontinuerlig bevægelse i et opskæringslokale, der er godkendt i henhold med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (9), og som er forbundet med slagteriet.

7.   Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere nationale mærkningskrav.

Artikel 9

Metoder til klassificering af slagtekroppe af kvæg, svin og får

Medlemsstaterne sikrer sig, at klassificeringen af slagtekroppe af kvæg, svin og får foretages:

a)

af kvalificerede klassificører, der har fået udstedt en autorisation til visuel klassificering af slagtekroppe. Denne autorisation kan erstattes af en godkendelse udstedt af medlemsstaten, hvis denne udgør en anerkendelse af den pågældendes kvalifikationer, eller

b)

ved hjælp af godkendte klassificeringsmetoder, der kan bestå af automatiserede, semiautomatiserede eller manuelle klassificeringsmetoder som fastsat i artikel 10 og 11. Medlemsstaterne sikrer, at klassificeringsmetoderne anvendes af kvalificeret personale.

Artikel 10

Godkendelse af automatiserede metoder til klassificering af slagtekroppe af kvæg og får

1.   Medlemsstaterne kan give tilladelse til anvendelsen af automatiserede metoder til klassificering af slagtekroppe af kvæg og får, som består af en automatisk klassificeringsteknik (apparat) og en ligning (formel), som kan anvendes på deres område eller en del heraf.

2.   Tilladelsen gives under forudsætning af, at de betingelser gældende for og minimumskrav til godkendelsestest, der er fastsat i bilag IV, del A, er opfyldt.

3.   Senest to måneder inden godkendelsestestens påbegyndelse sender medlemsstaten Kommissionen de oplysninger, der er nævnt i bilag IV, del B, således at Kommissionen har mulighed for at deltage i godkendelsestesten.

4.   Medlemsstaten udpeger et uafhængigt organ, der skal analysere resultaterne af godkendelsestesten. Senest to måneder efter godkendelsestestens afslutning sender medlemsstaten Kommissionen de oplysninger, der er nævnt i bilag IV, del C.

5.   Hvis der gives tilladelse til anvendelsen af automatiserede metoder til klassificering af slagtekroppe af kvæg og får på grundlag af en godkendelsestest, ved hvilken der anvendtes mere end en præsentation af slagtekroppe, må forskellene mellem disse præsentationer ikke føre til forskellige klassificeringsresultater.

6.   Medlemsstaterne kan give tilladelse til anvendelse af en automatiseret metode til klassificering af slagtekroppe af kvæg og får, uden at der foretages en godkendelsestest, hvis der allerede er udstedt en sådan tilladelse for samme automatiserede klassificeringsmetode til anvendelse i en anden medlemsstat på grundlag af en godkendelsestest, hvor stikprøven af slagtekroppe er tilstrækkeligt repræsentativ for bestanden af kvæg og får i den pågældende medlemsstat.

7.   Der må kun foretages ændringer af de tekniske specifikationer for en automatiseret metode til klassificering af slagtekroppe af kvæg og får, efter at der er indhentet godkendelse fra de kompetente myndigheder, og kun hvis det er godtgjort, at ændringerne fører til en nøjagtighedsgrad, der som et minimum opfylder kravene til godkendelsestest.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver ændring, som de har godkendt.

Artikel 11

Godkendelse af metoder til klassificering af slagtekroppe af svin

1.   Klassificeringsmetoden i del B, punkt IV, i bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 består med henblik på at foretage et skøn over det procentvise indhold af magert kød i svinekroppe af en automatiseret, en semiautomatiseret eller en manuel klassificeringsmetode (apparat) samt en ligning (formel).

2.   Godkendelsen gives under forudsætning af, at de betingelser gældende for og minimumskrav til godkendelsestest, der er fastsat i del A i bilag V til nærværende forordning, er opfyldt.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ved hjælp af en protokol som fastsat i del B i bilag V til nærværende forordning, hvilke metoder til klassificering af slagtekroppe af svin de ønsker at få godkendt til anvendelse på deres område.

Protokollen består af to dele og omfatter de elementer, der er fastsat i del B i bilag V til nærværende forordning.

Protokollens del et forelægges Kommissionen inden påbegyndelsen af godkendelsestesten. Senest to måneder efter godkendelsestestens afslutning forelægger medlemsstaten Kommissionen protokollens del to.

4.   Når Kommissionen har modtaget kontrollen, giver den de øvrige medlemsstater adgang til den. De øvrige medlemsstater kan fremsætte tekniske bemærkninger inden for en frist på tre uger fra protokollens modtagelse. Den medlemsstat, der har forelagt protokollen, kan tilpasse den og forelægge en ny protokol inden for en frist på otte uger efter forelæggelsen af den første protokol.

5.   Klassificeringsmetoderne skal på alle punkter anvendes som beskrevet i den kommissionsafgørelse, hvori de godkendes.

6.   Kommissionen kan give tilladelse til anvendelse af en klassificeringsmetode, uden at der foretages en godkendelsestest, hvis der allerede er udstedt en sådan tilladelse for samme klassificeringsmetode til anvendelse i en anden medlemsstat på grundlag af en godkendelsestest, hvor stikprøven af slagtekroppe er tilstrækkeligt repræsentativ for svinebestanden i den pågældende medlemsstat.

Artikel 12

Yderligere bestemmelser om klassificering ved hjælp af automatiserede klassificeringsmetoder

1.   Slagterier, der foretager klassificering ved hjælp af automatiserede klassificeringsmetoder som omhandlet i artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, skal:

a)

når det gælder slagtekroppe af kvæg, identificere slagtekropskategorien ved hjælp af ordningen for identifikation og registrering af kvæg, jf. artikel 1

b)

føre daglige kontrolrapporter om anvendelsen af den automatiserede klassificeringsmetode med angivelse af eventuelle konstaterede problemer og de forholdsregler, der om nødvendigt er truffet til afhjælpning heraf.

2.   Klassificering ved hjælp af en automatiseret klassificeringsmetode er kun gyldig, hvis:

a)

slagtekropspræsentationen er identisk med den, der anvendtes ved godkendelsestesten, eller

b)

det over for den pågældende medlemsstats myndigheder påvises, at anvendelsen af en anden slagtekropspræsentation ikke har nogen indflydelse på det klassificeringsresultat, der opnås ved den automatiserede klassificeringsmetode.

KAPITEL II

INDBERETNING AF MARKEDSPRISER FOR SLAGTEKROPPE OG LEVENDE DYR

Artikel 13

Almindelige bestemmelser om indberetning af markedspriser

Med henblik på noteringen af markedspriser for visse kategorier af dyr indberettes markedspriserne i overensstemmelse med artikel 15 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 for:

a)

slagtekroppe af:

i)

kvæg på mindst otte måneder

ii)

svin

iii)

kvæg under otte måneder

iv)

får under 12 måneder

b)

levende dyr af:

i)

tyrekalve på mellem otte dage og fire uger

ii)

kvæg til opfedning

iii)

smågrise med en levende vægt på ca. 25 kg.

Artikel 14

Indberetning af markedspriser for slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder og for svin

1.   Den markedspris, der indberettes, svarer til slagtekroppens pris ab slagteri og eksklusive moms i overensstemmelse med de dokumenter, der er udstedt til leverandøren af:

a)

slagteriet eller

b)

den fysiske eller juridiske person, der sendte dyret til slagtning i slagteriet.

2.   Den i stk. 1 omhandlede pris udtrykkes pr. 100 kg slagtet vægt for en præsentation i overensstemmelse med artikel 6, vejet på krog i slagteriet.

3.   Den slagtevægt, der tages i betragtning med henblik på indberetning af markedsprisen, er slagtekroppens kolde vægt, som svarer til den varme vægt som omhandlet i artikel 7, stk. 1, minus 2 %.

4.   De priser for klassificerede slagtekroppe, der indberettes af slagteriet eller den fysiske eller juridiske person, som sendte dyret til slagtning i slagteriet, er enten gennemsnitsprisen pr. klasse eller priserne på slagtekroppene i hver klasse. Hvis der indberettes priser for slagtekroppe i hver klasse, beregner den kompetente myndighed gennemsnitsprisen for hver klasse.

Artikel 15

Indberetning af markedspriser for slagtekroppe af kvæg under otte måneder og for slagtekroppe af får under 12 måneder

1.   For slagtekroppe af kvæg under otte måneder og slagtekroppe af får under 12 måneder svarer den markedspris, der indberettes, til gennemsnittet af de priser, der er betalt ab slagteri, eksklusive moms og vægtet med en koefficient. Koefficienten skal afspejle:

a)

den relative andel af:

i)

de forskellige kategorier af slagtekroppe af kvæg under otte måneder som fastsat af medlemsstaten eller

ii)

de forskellige vægtkategorier af slagtekroppe af får under 12 måneder som fastsat af medlemsstaten samt

b)

hvert markeds relative størrelse.

2.   Den i stk. 1 omhandlede markedspris udtrykkes pr. 100 kg slagtet vægt for en præsentation i overensstemmelse med artikel 6, vejet på krog i slagteriet.

3.   Den vægt, der tages i betragtning med henblik på indberetning af markedsprisen for slagtekroppe af kvæg under otte måneder, er slagtekroppens kolde vægt, som svarer til den varme vægt som omhandlet i artikel 7, stk. 1, minus 2 %.

4.   Den vægt, der tages i betragtning med henblik på indberetning af markedsprisen for slagtekroppe af får under 12 måneder, er slagtekroppens kolde vægt, som svarer til den varme vægt korrigeret for vægttabet under afkølingen.

Artikel 16

Indberetning af markedspriser for levende dyr

1.   Med henblik på indberetning af markedspriser klassificeres de levende dyr, der er nævnt i artikel 13, litra b), i følgende kategorier:

a)

for tyrekalve på mellem otte dage og fire uger:

i)   »tyrekalv af malkerace til opdræt«: tyrekalv af malkerace, som er bestemt til opdræt

ii)   »tyrekalv af kødrace til opdræt«: tyrekalv af kødrace, kombinationsrace eller fremkommet ved krydsning med en kødrace

b)

for kvæg til opfedning:

i)   »kvæg mellem seks måneder og et år til opfedning«: handyr og hundyr på seks måneder eller derover, men under 12 måneder, som er købt efter fravænning med henblik på opfedning

ii)   »handyr mellem et og to år til opfedning«: handyr på 12 måneder eller derover, men under 24 måneder, som er købt med henblik på opfedning

iii)   »hundyr mellem et og to år til opfedning«: hundyr på 12 måneder eller derover, men under 24 måneder, som er købt med henblik på opfedning

c)

for svin: »smågrise«: grise med en levende vægt på ca. 25 kg, der er købt med henblik på opfedning.

2.   Den markedspris, der indberettes, svarer til gennemsnittet af de priser, der er betalt i den pågældende medlemsstat i samme engrosled for den kategori af dyr, der er omhandlet i stk. 1, eksklusive moms og vægtet med koefficienter. Koefficienterne skal afspejle den relative andel af de forskellige kategorier af dyr, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), og hvert markeds relative størrelse.

Artikel 17

Yderligere bestemmelser vedrørende indberetning af markedspriser for slagtekroppe og levende dyr

1.   Hvis en medlemsstat har opdelt sit område i regioner i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184, noterer den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder gennemsnitlige regionale priser for henholdsvis hver klasse og kategori af slagtekroppe og for hver type og kategori af levende dyr som omhandlet i artikel 14, 15 og 16 i nærværende forordning.

2.   Foretager slagteriet eller en fysisk eller juridisk person, som er forpligtet til at indberette priser, supplerende betalinger til leverandører af slagtekroppe eller levende dyr, kan medlemsstaterne tage hensyn til sådanne betalinger og den periode, som de vedrører. Beslutter en medlemsstat at tage hensyn til de supplerende betalinger, der foretages til leverandører af slagtekroppe eller levende dyr, underretter slagteriet eller den fysiske eller juridiske person, der er forpligtet til at indberette priser, de kompetente myndigheder om beløbet, hver gang en sådan supplerende betaling foretages.

KAPITEL III

BEREGNING AF EU-GENNEMSNITSPRISEN

AFDELING I

EU-gennemsnitsprisen for slagtekroppe

Artikel 18

EU-gennemsnitsprisen for kvæg

1.   For en given kategori som specificeret i del A, punkt II, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013:

a)

svarer EU-gennemsnitsprisen for hver enkelt kropsbygnings- og fedningsklasse, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184, til det vægtede gennemsnit af de nationale markedspriser, der er noteret for den pågældende klasse. Vægtningen sker på grundlag af slagtningernes andel pr. medlemsstat af de samlede EU-slagtninger i denne klasse

b)

EU-gennemsnitsprisen for hver enkelt kropsbygningsklasse svarer til det vægtede gennemsnit af EU-gennemsnitspriserne for de fedningsklasser, som indgår i den pågældende kropsbygningsklasse. Vægtningen sker på grundlag af andelen af slagtninger pr. fedningsklasse af de samlede EU-slagtninger i denne kropsbygningsklasse

c)

EU-gennemsnitsprisen svarer til det vægtede gennemsnit af de EU-gennemsnitspriser, der er nævnt i litra a). Vægtningen sker på grundlag af andelen af slagtninger pr. klasse, jf. litra a), af de samlede EU-slagtninger i kategorien.

2.   EU-gennemsnitsprisen for alle kategorierne tilsammen svarer til det vægtede gennemsnit af de gennemsnitspriser, der er nævnt i stk. 1, litra c). Vægtningen sker på grundlag af hver enkelt kategoris andel af de samlede EU-slagtninger af kvæg på mindst otte måneder.

Artikel 19

EU-gennemsnitsprisen for svin

EU-gennemsnitsprisen for hver vægtklasse som omhandlet i artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 svarer til det vægtede gennemsnit af de nationale markedspriser, der er noteret for den pågældende klasse. Vægtningen sker på grundlag af slagtningernes andel pr. medlemsstat af de samlede EU-slagtninger i denne klasse.

Artikel 20

EU-gennemsnitsprisen for kvæg under otte måneder

EU-gennemsnitsprisen for kreaturer, der slagtes, når de er under otte måneder gamle, svarer til gennemsnittet af de priser, der er noteret for disse kreaturer i henhold til artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 Gennemsnittet vægtes med koefficienter, der fastsættes på grundlag af nettoproduktionen af disse kreaturer i Unionen.

Artikel 21

EU-gennemsnitsprisen for får under 12 måneder

EU-gennemsnitsprisen for får under 12 måneder svarer til gennemsnittet af de priser, der er noteret for de forskellige vægtkategorier som omhandlet i artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 Gennemsnittet vægtes med koefficienter, der fastsættes på grundlag af nettoproduktionen af disse lam i Unionen.

AFDELING II

EU-gennemsnitsprisen for levende dyr

Artikel 22

EU-gennemsnitsprisen for tyrekalve på mellem otte dage og fire uger

1.   EU-gennemsnitsprisen pr. styk for tyrekalve på mellem otte dage og fire uger svarer til gennemsnittet af de priser, der er noteret for tyrekalve af malkerace til opdræt og tyrekalve af kødrace til opdræt i henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184.

2.   Gennemsnittet af de priser, der noteres, vægtes med koefficienter, der fastsættes på grundlag af det antal køer, der er registreret i Unionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 (10) som følger:

a)

for tyrekalve af malkerace til opdræt: på grundlag af antallet af malkekøer

b)

for tyrekalve af kødrace til opdræt: på grundlag af antallet af køer.

Artikel 23

EU-gennemsnitsprisen for kvæg til opfedning

1.   EU-gennemsnitsprisen pr. kg levende vægt af kvæg til opfedning svarer til gennemsnittet af de priser, der er noteret for kvæg til opfedning, handyr mellem et og to år til opfedning og hundyr mellem et og to år til opfedning i henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184.

2.   Gennemsnittet af de priser, der noteres, vægtes med koefficienter, der fastsættes på grundlag af det antal kreaturer, der er registreret i Unionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 som følger:

a)

for kvæg til opfedning: på grundlag af antallet af kreaturer, der højst er et år gamle, og som ikke er bestemt til slagtning

b)

for handyr mellem et og to år til opfedning: på grundlag af antallet af handyr af hornkvæg, der er over et, men under to år gamle

c)

for hundyr mellem et og to år til opfedning: på grundlag af antallet af hundyr af hornkvæg, der er over et, men under to år gamle, og som endnu ikke har kælvet.

Artikel 24

EU-gennemsnitsprisen for smågrise

EU-gennemsnitsprisen for smågrise med en levende vægt på ca. 25 kg svarer til gennemsnittet af de priser, der er noteret for smågrise i henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 Gennemsnittet vægtes med koefficienter, der fastsættes på grundlag af antallet af smågrise, der er registreret i Unionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008.

KAPITEL IV

MEDDELELSER

Artikel 25

Medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen

1.   De meddelelser, der er omhandlet i denne artikel, sendes i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

2.   Senest den 15. april hvert år meddeler medlemsstaterne Kommissionen det samlede antal kreaturer på mindst otte måneder samt svin og får, der er slagtet i det foregående kalenderår, opdelt som følger:

a)

for kvæg: det samlede antal i hver kategori, kropsbygnings- og fedningsklasse

b)

for svin: det samlede antal i hver slagtekropsklasse

c)

for får: det samlede antal i hver vægtklasse.

3.   Medlemsstaterne giver på anmodning Kommissionen adgang til listen over:

a)

slagterier, der noterer priser i henhold til artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184, med angivelse af omsætningen af kvæg på mindst otte måneder for hvert slagteri i det foregående kalenderår udtrykt i stykker kvæg

b)

fysiske eller juridiske personer, der noterer priser i henhold til artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184, med angivelse af, hvor mange stykker kvæg på mindst otte måneder, de har sendt til slagtning i det foregående kalenderår.

4.   Medlemsstaterne sender på Kommissionens anmodning følgende oplysninger, hvis de foreligger, vedrørende produkter, som er omfattet af del XV, XVII and XVIII i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013:

a)

markedspriserne i medlemsstaterne for produkter importeret fra tredjelande

b)

priserne på de repræsentative markeder i tredjelande.

5.   Senest den 1. juni hvert år meddeler de berørte medlemsstater Kommissionen de kategorier af slagtekroppe og levende dyr og vægtningskoefficienter, der er omhandlet i denne forordnings artikel 14, 15 og 16, samt de korrektioner og repræsentative markeder, der er omhandlet i artikel 5, 10, 11 og 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184.

6.   Medlemsstaterne meddeler på Kommissionens anmodning, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik på gennemførelsen af artikel 3, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 315/2002, (EF) nr. 1249/2008 og (EU) nr. 807/2013 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning (EF) nr. 315/2002, (EF) nr. 1249/2008 og (EU) nr. 807/2013 gælder som henvisninger til nærværende forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 27

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra den 11. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 315/2002 af 20. februar 2002 om registrering af priserne for ferske eller kølede slagtekroppe af får på Fællesskabets repræsentative markeder (EFT L 50 af 21.2.2002, s. 47).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 af 10. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får og for indberetning af priser (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 807/2013 af 26. august 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår registrering af priserne for visse kvægkategorier på Unionens repræsentative markeder (EUT L 228 af 27.8.2013, s. 5)

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.)

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får og for så vidt angår indberetning af markedspriserne for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr (se side 103 i denne EUT).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om fastsættelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og om ændring og ophævelse af adskillige af Kommissionens forordninger (se side 113 i denne EUT).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 af 19. november 2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF (EUT L 321 af 1.12.2008, s. 1).


BILAG I

Yderligere bestemmelser om kropsbygnings- og fedningsklasser for slagtekroppe af kvæg, jf. artikel 3, stk. 1

1.   KROPSBYGNING

Udvikling af slagtekroppens profiler, specielt af de værdifulde dele (kølle, ryg og bov)

Kropsbygningsklasse

Yderligere bestemmelser

S

Særdeles udmærket

Lår: Ekstremt fyldigt, dobbelt muskulatur, synligt adskilte furer

Inderlår går i meget betydelig grad ud over låsen (symphysis pelvis)

Ryg: Meget bred og meget kraftig op til boven

Tykstegen meget fyldig

Bov: Ekstremt fyldig

 

E

Udmærket

Lår: Meget fyldig

Inderlår går i betydelig grad ud over låsen (symphysis pelvis)

Ryg: Bred og meget kraftig op til boven

Tykstegen meget fyldig

Bov: Meget fyldig

 

U

Meget god

Lår: Fyldigt

Inderlår går ud over låsen (symphysis pelvis)

Ryg: Bred og kraftig op til boven

Tykstegen fyldig

Bov: Fyldig

 

R

God

Lår: Veludviklet

Inderlår og tyksteg ret fyldig

Ryg: Stadigvæk kraftig, men ikke så bred op til boven

 

Bov: Ret veludviklet

 

O

Tilfredsstillende

Lår: Middel til knap middeludviklet

 

Ryg: Middel til knap middeludviklet

Tykstegen lige

Bov: Middel til knap middeludviklet

 

P

Ringe

Lår: Ringe udviklet

 

Ryg: Smal med synlige knogler

 

Bov: Flad med synlige knogler

 

2.   FEDNINGSGRAD

Tykkelsen af slagtekroppens ydre talgdække og talgdækket på indersiden af brysthulen

Fedningsklasse

Yderligere bestemmelser

1

Meget ringe

Intet talg i brysthulen

2

Ringe

Musklerne mellem ribbenene klart synlige i brysthulen

3

Normal

Musklerne mellem ribbenene endnu synlige i brysthulen

4

Stærk

Fremtrædende fedtstriber på låret. I brysthulen kan der i musklerne mellem ribbenene være aflejret fedt.

5

Meget stærk

Låret er næsten helt dækket af et tykt fedtlag, således at der kun i ringe omfang fremtræder fedtstriber. I brysthulen er der fedtaflejringer i musklerne mellem ribbenene.


BILAG II

Yderligere bestemmelser om kropsbygnings- og fedningsklasser for slagtekroppe af får, jf. artikel 3, stk. 1

1.   KROPSBYGNING

Udvikling af slagtekroppens profiler, specielt af de værdifulde dele (kølle, ryg og bov).

Kropsbygningsklasse

Yderligere bestemmelser

S

Prima

Kølle: Dobbelt muskulær udvikling Ekstremt konvekse profiler

Ryg: Ekstremt konveks, ekstremt bred, ekstremt fyldig

Bov: Ekstremt konveks og ekstremt fyldig

E

Udmærket

Kølle: Meget fyldig Meget konvekse profiler

Ryg: Meget konveks, meget bred og meget fyldig ned til boven

Bov: Meget konveks og meget fyldig

U

Meget god

Kølle: Fyldig. Konvekse profiler

Ryg: Bred og fyldig ned til boven

Bov: Fyldig og konveks

R

God

Kølle: Hovedsagelig lige profiler

Ryg: Fyldig, men mindre bred ned til boven

Bov: Veludviklet, men mindre fyldig

O

Tilfredsstillende

Kølle: Nærmest let konkave profiler

Ryg: Mangler bredde og fylde

Bov: Nærmest smal. Mangler fylde

P

Ringe

Kølle: Konkave til meget konkave profiler

Ryg: Smal og konkav med synlige knogler

Bov: Smal, flad og med synlige knogler

2.   FEDNINGSGRAD

Tykkelse af fedtdækket på slagtekroppens yderside og de indre organer.

Fedningsklasse

Yderligere bestemmelser (1)

1.

Meget ringe

Udvendigt

Spor af fedt eller intet synligt fedt

Indvendigt

Bughule

Spor af fedt eller intet synligt fedt på nyrerne

Brysthule

Spor af fedt eller intet synligt fedt mellem ribbenene

2.

Ringe

Udvendigt

Et tyndt fedtlag dækker en del af slagtekroppen, men kan være mindre synligt på lemmerne

Indvendigt

Bughule

Spor af fedt eller et tyndt fedtlag dækker en del af nyrerne

Brysthule

Musklerne tydeligt synlige mellem ribbenene

3.

Normal

Udvendigt

Hele eller det meste af slagtekroppen dækket af et let fedtlag. Lidt tykkere fedtansætning ved haleroden

Indvendigt

Bughule

Nyrerne helt eller delvis dækket af et let fedtlag

Brysthule

Musklerne stadig synlige mellem ribbenene

4.

Stærk

Udvendigt

Det meste af slagtekroppen dækket af et tykt fedtlag, som dog kan være tyndere på lemmerne og tykkere på skuldrene

Indvendigt

Bughule

Nyrerne dækket af fedt

Brysthule

Musklerne mellem ribbenene kan være fedtmarmorerede. Fedtdepoter kan være synlige på ribbenene

5.

Meget stærk

Udvendigt

Meget tykt fedtlag

Fedtansamlinger kan være synlige

Indvendigt

Bughule

Nyrerne dækket af et tykt fedtlag

Brysthule

Musklerne mellem ribbenene er fedtmarmorerede. Fedtdepoter synlige på ribbenene


(1)  De yderligere bestemmelser for bughulen gælder ikke ved anvendelsen af bilag III.


BILAG III

Handelsklasseskema for slagtekroppe af lam under 13 kg slagtet vægt, jf. artikel 2, stk. 3

Kategori

A

B

C

Vægt

≤ 7 kg

7,1-10 kg

10,1-13 kg

Kvalitet

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Kødfarve (*1)

klar lyserød

anden farve eller fedningsklasse

klar lyserød eller lyserød

anden farve eller fedningsklasse

klar lyserød eller lyserød

anden farve eller fedningsklasse

Fedningsklasse (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Bestemmes på flanken ud for rectus abdominis ved hjælp af et standardfarvekort.

(*2)  Som defineret i del C, punkt III, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013.


BILAG IV

Godkendelse af automatiserede klassificeringsmetoder for slagtekroppe af kvæg og får, jf. artikel 10

DEL A

Betingelser og minimumskrav for godkendelse

1.

Den pågældende medlemsstat skal arrangere en godkendelsestest med en jury bestående af mindst fem autoriserede eksperter i klassificering af slagtekroppe af kvæg og får. To jurymedlemmer skal komme fra den medlemsstat, der foretager testen. De øvrige medlemmer skal hver især komme fra en anden medlemsstat. Juryen skal omfatte et ulige antal eksperter. Kommissionens tjenestegrene og eksperter fra andre medlemsstater kan overvære godkendelsestesten som observatører.

Jurymedlemmerne skal arbejde uafhængigt og anonymt.

Den pågældende medlemsstat udpeger en koordinator for godkendelsestesten, som:

a)

ikke må være medlem af juryen

b)

skal have et tilfredsstillende teknisk kendskab og være fuldstændig uafhængig

c)

skal overvåge, at jurymedlemmerne arbejder uafhængigt og anonymt

d)

skal indsamle jurymedlemmernes klassificeringsresultater og dem, der opnås ved de automatiserede klassificeringsmetoder

e)

skal under hele godkendelsestesten sikre, at ingen af jurymedlemmerne får kendskab til de ved de automatiserede klassificeringsmetode opnåede resultater og vice versa, og at ingen andre interesserede parter får kendskab til resultaterne

f)

skal validere klassificeringerne for hver enkelt slagtekrop, og koordinatoren kan af objektive grunde, som nærmere skal angives, udelukke bestemte slagtekroppe fra at indgå i den stikprøve, der anvendes ved analysen.

2.

I forbindelse med godkendelsestesten:

a)

skal hver kropsbygnings- og fedningsklasse opdeles i tre underklasser

b)

skal der anvendes en stikprøve, der mindst omfatter 600 validerede slagtekroppe

c)

må afvisningsprocenten ikke overstige 5 % af de slagtekroppe, der er egnede til klassificering ved den automatiserede klassificeringsmetode.

3.

For hver valideret slagtekrop anses medianen af jurymedlemmernes resultater for at være den korrekte klassificering af den pågældende slagtekrop.

Ved vurderingen af den automatiserede klassificeringsmetodes præstation sammenholdes den automatiserede klassificeringsmetodes resultater for hver enkelt valideret slagtekrop med medianen af juryens resultater. Nøjagtigheden af den klassificering, der er foretaget ved den automatiserede klassificeringsmetode, konstateres ved anvendelse af et pointsystem, hvor der tildeles følgende antal point:

 

Kropsbygning

Fedningsgrad

Ingen fejl

10

10

En fejlenhed (dvs. en underklasse højere eller lavere)

6

9

To fejlenheder (dvs. to underklasser højere eller lavere)

– 9

0

Tre fejlenheder (dvs. tre underklasser højere eller lavere)

– 27

– 13

Mere end tre fejlenheder (dvs. mere end tre underklasser højere eller lavere)

– 48

– 30

For at kunne godkendes skal den automatiserede klassificeringsmetode opnå mindst 60 % af det maksimale antal point, såvel for kropsbygning som for fedningsgrad.

Desuden skal den klassificering, der opnås ved den automatiserede klassificeringsmetode, ligge inden for følgende grænser:

 

Kropsbygning

Fedningsgrad

Misvisning

± 0,30

± 0,60

Regressionslinjens hældning

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Hvis der ved en godkendelsestest anvendes mere end en præsentation af slagtekroppe, må forskellene mellem disse præsentationer ikke føre til forskellige klassificeringsresultater.

DEL B

Oplysninger, som medlemsstaten skal meddele Kommissionen i forbindelse med afholdelsen af en godkendelsestest

a)

de dage, hvor godkendelsestesten finder sted

b)

en detaljeret beskrivelse af de slagtekroppe af kvæg på otte måneder og derover, der klassificeres i den pågældende medlemsstat eller den pågældende del deraf

c)

de statistiske metoder, der anvendes ved udvælgelsen af den stikprøve af slagtekroppe, der med hensyn til kategori, kropsbygningsklasse og fedningsgrad skal være repræsentative for kvæg på otte måneder eller derover og får, der slagtes i den pågældende medlemsstat eller den pågældende del deraf

d)

navn og adresse på det eller de slagterier, hvor godkendelsestesten finder sted, og en redegørelse for produktionskæden/produktionskæderne og dens/deres kapacitet, herunder hastighed pr. time

e)

den eller de slagtekropspræsentationer, der anvendes ved godkendelsestesten

f)

en beskrivelse af den automatiserede klassificeringsmetode og dens tekniske funktioner, herunder navnlig de forholdsregler, der skal sikre apparatet mod enhver form for manipulation

g)

de autoriserede eksperter, den pågældende medlemsstat har udpeget til at deltage i godkendelsestesten som medlemmer af juryen

h)

koordinatoren for godkendelsestesten, med bevis for vedkommendes tilfredsstillende tekniske viden og fulde uafhængighed

i)

navn og adresse på det uafhængige organ, den pågældende medlemsstat har udpeget til at analysere resultaterne af godkendelsestesten.

DEL C

Oplysninger, som medlemsstaten skal meddele Kommissionen i forbindelse med afholdelsen af en godkendelsestest

a)

en sammenfatning af de klassificeringsblanketter, der er udfyldt og underskrevet af jurymedlemmerne og af koordinatoren under godkendelsestesten

b)

en rapport fra koordinatoren om godkendelsestestens gennemførelse, hvad angår de betingelser og minimumskrav, der er fastsat i del A

c)

en kvantitativ analyse efter en metode, der er godkendt af Kommissionen, af godkendelsestestens resultater med angivelse af klassificeringsresultaterne for hver enkelt klassificeringsekspert og de resultater, der er opnået ved den automatiserede klassificeringsmetode. De data, der er anvendt ved analysen, forelægges i et elektronisk format, der er godkendt af Kommissionen

d)

Oplysninger om den automatiserede klassificeringsmetoders nøjagtighed i henhold til bestemmelserne del A, punkt 3


BILAG V

Godkendelse af metoder til klassificering af slagtekroppe af svin, jf. artikel 11

DEL A

1.   BETINGELSER OG MINIMUMSKRAV FOR GODKENDELSE

I godkendelsestesten skal indgå følgende:

a)

Udtagning af en repræsentativ stikprøve af svineslagtekroppe, der skal være omfattet af en dissektionsprøve.

Den repræsentative stikprøve skal afspejle den berørte svinepopulation og skal omfatte mindst 120 slagtekroppe.

b)

Registrering af målingerne (forudsigelsesvariabler) på den repræsentative stikprøve af svinekroppe.

De målinger, der anvendes til at anslå det procentvise indhold af magert kød, registreres på et eller flere slagterier, som anvender den eller de klassificeringsmetode(r), der skal godkendes.

c)

En dissektionsprøve med henblik på vurdering af referenceprocentsatsen for magert kød i svinekroppene, jf. beskrivelsen i del A, punkt 2.

Prøven omfatter dissektion af stikprøven af svinekroppe i kød, fedt og knogler. Indholdet af magert kød i en svineslagtekrop er forholdet mellem vægten af alle tværstribede muskler, hvis disse muskler kan frigøres med en kniv, og svinekroppens vægt. Vægten af alle tværstribede muskler fastslås enten

i)

ved fuldstændig dissektion af slagtekroppen som omhandlet i del A, punkt 2.2 eller

ii)

ved delvis dissektion af slagtekroppen som omhandlet i del A, punkt 2.3 eller

iii)

ved en kombination af fuldstændig og delvis dissektion ved hjælp af en national hurtigmetode på grundlag af statistisk afprøvede metoder.

Den fuldstændige dissektion som omhandlet i litra i) kan også erstattes af en måling af det procentvise indhold af magert kød med et computerstyret tomografiapparat (CT), forudsat at der opnås tilfredsstillende sammenlignelige dissektionsresultater.

Hvis der anvendes en kombination af en national hurtigmetode som omhandlet i litra iii), kan antallet af slagtekroppe, der er omfattet af fuldstændig eller delvis dissektion, nedsættes til 50, hvis medlemsstaten kan påvise, at præcisionen svarer til mindst den, der opnås, ved at benytte den statistiske standardmetode på 120 slagtekroppe.

d)

Beregningen af en ligning (formel) for klassificeringsmetoden skal være godkendt

En ligning beregnes med henblik på at fastlægge det procentvise indhold af magert kød i den repræsentative stikprøve af slagtekroppe fra forudsigelsesvariabler, som er målt på disse slagtekroppe.

Det procentvise indhold af magert kød i hver slagtekrop, der er omfattet af dissektionsprøven, beregnes ud fra denne formel.

e)

Den statistiske standardanalyse til vurdering af resultatet af dissektionsprøven.

Det procentvise indhold af magert kød, som anslås ved hjælp af den pågældende klassificeringsmetode, sammenlignes med den referenceprocentsats for magert kød, der er fremkommet ved dissektionsprøven.

f)

Indførelsen eller ændringen af en formel for klassificeringsmetoden med henblik på beregningen af det procentvise indhold af magert kød i en svinekrop.

Ligningen integreres i klassificeringsmetoden efter anvendelsen af de klassificeringsmetoder, der er godkendt af Kommissionen.

Klassificeringsmetoder kan kun godkendes, hvis kvadratroden af middelkvadratafvigelsen for estimatet (RMSEP), der beregnes ved en fuldstændig krydsvalidering eller ved en testsetvalidering af en repræsentativ stikprøve af mindst 60 svinekroppe, er lavere end 2,5. Desuden skal alle »outliers« indgå i beregningen af RMSEP-værdien.

Hvis der ved en godkendelsestest anvendes mere end én præsentation af svinekroppe, må forskellene mellem disse præsentationer ikke føre til forskellige klassificeringsresultater.

2.   PROCEDURE FOR DISSEKTIONSFORSØGET TIL BEREGNING AF REFERENCESATSEN FOR MAGERT KØD I EN SVINEKROP

2.1.

Beregningen af referenceprocentindholdet af magert kød er baseret på fuldstændig dissektion af venstre halvdel af slagtekroppen i henhold til den referencemetode, der er fastsat i del 1, litra c).

2.2.

Ved fuldstændig dissektion beregnes referencesatsen for magert kød (YTD) således:

Formula

Vægten af magert kød beregnes ved at fratrække den samlede vægt af ikke-magert kød fra den samlede slagtekropsvægt før dissektion. Fødderne og hovedet, undtagen kinderne, dissekeres ikke.

2.3.

Ved delvis dissektion baseres beregningen af det procentvise indhold af magert kød (YPD) på dissektion af fire større udskæringer (bov, kam, skinke og brystflæsk) samt vægten af mørbraden. Ved delvis dissektion beregnes procentsatsen for magert kød således:

Formula

Vægten af magert kød i disse fire udskæringer (bov, kam, skinke og brystflæsk) beregnes ved fra den samlede vægt af udskæringerne før dissektion at fratrække de samlede elementer af ikke-magert kød i de fire udskæringer.

Misvisningen mellem fuldstændig og delvis dissektion er korrigeret på grundlag af en delstikprøve med fuldstændig dissektion.

2.4.

Det procentvise indhold af magert kød kan beregnes ved en analytisk fremgangsmåde, som er baseret på scanning af venstre halvdel af slagtekroppen med et computerstyret tomografiapparat (CT). Hvis denne CT-procedure ikke er kalibreret til den fuldstændige dissektion af slagtekroppe, korrigeres en mulig misvisning af fuldstændig dissektion på grundlag af en delstikpøve, som er fuldstændig dissekeret i henhold til referencemetoden. Kun den del af den venstre del af slagtekroppen, som har indhold af magert kød som fastlagt ved den fuldstændige dissektionsmetode, skal scannes, dvs. fødder og hoved, undtagen kinder, behøver ikke at blive scannet.

2.5.

Korrektionen af misvisningen, som kræves for delvis dissektion eller for en CT-procedure, baseres på en repræsentativ delstikprøve, som omfatter alle kombinationer af stikprøven med hensyn til stratificeringsfaktorer som race, køn eller fedningsklasse, der ligger til grund for udvælgelsen af den samlede stikprøve. Mindst 10 slagtekroppe udtages til korrektion af misvisning.

Hvis den population af slagtesvin, hvoraf der skal udtages stikprøve, har de samme karakteristika som den population, for hvilken en delvis dissektion eller en CT-procedure tidligere er blevet korrigeret for misvisning, kræves ingen yderligere fuldstændig dissektion.

Hvis en CT-procedure er beskrevet og er sporbar gennem målinger af fuldstændig dissektion eller anden CT-procedure, der er korrigeret for misvisning, kræves ingen yderligere fuldstændig dissektion.

DEL B

Oplysninger, som den pågældende medlemsstat skal meddele Kommissionen og andre medlemsstater, gennem protokoller for godkendelsestesten

1.

Del 1 i protokollen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af dissektionsprøven, herunder:

a)

prøveperioden og tidsplanen for hele godkendelsesproceduren

b)

slagteriernes antal og beliggenhed

c)

en beskrivelse af den af prøvemetoden omfattede svinepopulation

d)

oplysning om den valgte dissektionsmetode (fuldstændig eller delvis)

e)

beskrivelse af proceduren, hvis der anvendes et computerstyret tomografiapparat, jf. del A, punkt 1, til dette bilag

f)

en præsentation af de statistiske metoder, der anvendes i forbindelse med den valgte stikprøvemetode

g)

en beskrivelse af den nationale hurtigmetode, hvis den er anvendt

h)

den nøjagtige præsentation af de slagtekroppe, der skal anvendes.

2.

Del 2 i protokollen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af resultaterne af dissektionsprøven, herunder:

a)

en præsentation af de statistiske metoder, der anvendes i forbindelse med den valgte stikprøvemetode

b)

den ligning, der skal indføres, eller som er blevet ændret

c)

en numerisk og en grafisk beskrivelse af resultaterne

d)

en beskrivelse af det/de pågældende apparat(er)

e)

vægtgrænsen for svin, for hvilke den nye metode må anvendes, og enhver anden begrænsning af metodens praktiske anvendelse

f)

de data, der er anvendt ved analysen, skal forelægges i elektronisk format.


BILAG VI

Sammenligningstabel

1.   Forordning (EF) nr. 1249/2008

Forordning (EF) nr. 1249/2008

Denne forordning

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184

Artikel 2, stk. 4

Artikel 1

 

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1

 

Artikel 4

Artikel 4

 

Artikel 5

Artikel 2, stk. 1

 

Artikel 6, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

 

Artikel 6, stk. 2, første afsnit

Artikel 7, stk. 3, litra a)

 

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 7, stk. 5

 

Artikel 6, stk. 3

Artikel 8, stk. 2, litra a)

 

Artikel 6, stk. 3, andet og tredje afsnit

Artikel 8, stk. 3, litra a)

 

Artikel 6, stk. 3, andet afsnit

Artikel 8, stk. 4

 

Artikel 6, stk. 4, litra c)

Artikel 8, stk. 4

 

Artikel 6, stk. 4, litra d)

Artikel 8, stk. 5

 

Artikel 6, stk. 7

Artikel 8, stk. 6, litra b)

 

Artikel 7

 

Artikel 1

Artikel 8

Artikel 9

 

Artikel 9

Artikel 10

 

Artikel 10

Artikel 12

 

Artikel 11, stk. 1

 

Artikel 2, stk. 2

Artikel 11, stk. 2, første afsnit

 

Artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, litra a)

Artikel 11, stk. 2, andet afsnit

 

Artikel 3, stk. 2, litra c), nr. i)

Artikel 11, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 25, stk. 5

 

Artikel 11, stk. 3

 

Artikel 3, stk. 3

Artikel 11, stk. 4

 

Artikel 2, stk. 3

Artikel 12

 

Artikel 4

Artikel 13, stk. 1

Artikel 14, stk. 1 og 2

 

Artikel 13, stk. 2

Artikel 14, stk. 3

 

Artikel 13, stk. 3

Artikel 6, stk. 3

 

Artikel 13, stk. 4

Artikel 6, stk. 4

 

Artikel 13, stk. 5, første afsnit

 

Artikel 5, stk. 1

Artikel 13, stk. 5, andet afsnit

 

Artikel 5, stk. 2

Artikel 14, stk. 1

 

Artikel 7

Artikel 14, stk. 2

 

Artikel 6

Artikel 15

 

Artikel 8

Artikel 16, stk. 1, første afsnit

 

Artikel 14

Artikel 16, stk. 1, andet afsnit

 

Artikel 13, stk. 1, første afsnit

Artikel 16, stk. 2

Artikel 14, stk. 4

 

Artikel 16, stk. 3

Artikel 17, stk. 2

 

Artikel 16, stk. 4, andet afsnit

Artikel 17, stk. 1

 

Artikel 16, stk. 5

 

Artikel 13, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 16, stk. 7, litra a)

 

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 18

Artikel 18

 

Artikel 19

Artikel 25, stk. 1 og 2

 

Artikel 20, stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 1, litra b)

 

Artikel 20, stk. 2, litra b)

Artikel 2, stk. 2, litra a)

 

Artikel 21, stk. 1, første afsnit

Artikel 7, stk. 1

 

Artikel 21, stk. 1, andet afsnit

Artikel 7, stk. 2

 

Artikel 21, stk. 2

Artikel 5, andet afsnit

 

Artikel 21, stk. 3, første afsnit

Artikel 8, stk. 1, og artikel 8, stk. 2, litra b)

 

Artikel 21, stk. 3, andet afsnit

Artikel 8, stk. 4

 

Artikel 21, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 8, stk. 3, litra c)

 

Artikel 21, stk. 4

Artikel 8, stk. 6, litra a)

 

Artikel 21, stk. 5

Artikel 6, stk. 1

 

Artikel 22, stk. 2, første afsnit

Artikel 7, stk. 3, litra b)

 

Artikel 22, stk. 2, andet afsnit

Artikel 14, stk. 3

 

Artikel 22, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 7, stk. 4, litra a)

 

Artikel 23, stk. 4

Artikel 11, stk. 3

 

Artikel 23, stk. 5

Artikel 11, stk. 5

 

Artikel 24, stk. 2, første afsnit

 

Artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, litra b)

Artikel 24, stk. 2, andet afsnit

 

Artikel 3, stk. 2, litra c), nr. ii)

Artikel 24, stk. 4

 

Artikel 2, stk. 3

Artikel 25, stk. 2

 

Artikel 9

Artikel 26, stk. 1

Artikel 14, stk. 1

 

Artikel 26, stk. 2

Artikel 14, stk. 2 og 3

 

Artikel 26, stk. 3

Artikel 19 og 25

 

Artikel 27, stk. 3

Artikel 25, stk. 3

 

Artikel 28

Artikel 3, stk. 2

 

Artikel 29

Artikel 3, stk. 1

 

Artikel 30, stk. 2

Artikel 7, stk. 3, litra a)

 

Artikel 30, stk. 3, første afsnit

Artikel 8, stk. 2, litra a), og stk. 3, litra b)

 

Artikel 30, stk. 3, andet afsnit

Artikel 8, stk. 4

 

Artikel 30, stk. 4

Artikel 8, stk. 5

 

Artikel 31

Artikel 9

 

Artikel 33, stk. 1

Artikel 15, stk. 1, første afsnit

 

Artikel 33, stk. 2

Artikel 15, stk. 4

 

Artikel 35

Artikel 21

 

Artikel 38

 

Artikel 16, 17 og 18

2.   Forordning (EF) nr. 315/2002

Forordning (EF) nr. 315/2002

Denne forordning

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184

Artikel 2

Artikel 15, stk. 1, litra b)

 

3.   Forordning (EU) nr. 807/2013

Forordning (EU) nr. 807/2013

Denne forordning

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1184

Artikel 1, stk. 1

Artikel 22

 

Artikel 1, stk. 2, første afsnit

 

Artikel 22

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit

Artikel 16, stk. 2

 

Artikel 1, stk. 3

Artikel 16, stk. 1, litra a)

 

Artikel 2, stk. 1

Artikel 23

 

Artikel 2, stk. 2, første afsnit

 

Artikel 12

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 16, stk. 2

 

Artikel 2, stk. 3

Artikel 16, stk. 1, litra b)

 

Artikel 3, stk. 1

Artikel 20

 

Artikel 3, stk. 2, første afsnit

 

Artikel 10

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit

Artikel 15, stk. 1

 

Artikel 3, stk. 3, litra a) til d)

Artikel 6, stk. 2

 

Artikel 3, stk. 3, andet afsnit

 

Artikel 5, stk. 1

Artikel 3, stk. 4

Artikel 15, stk. 3

 

Artikel 4, stk. 1

 

Artikel 13, stk. 1


Top